Online Training
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 25 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


Online Training

 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So)online 21 ตุลาคม 2565...การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So)

หลักสุตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้จักเทคนิค การสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น แบบ HORENSO ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจวิธีการสื่อสารทั้งการชื่นชม และการตำหนิเพื่อให้เกิดการปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อเป้าหมายร่วมกัน แบบ HORENSO สามารถนำองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการสื่อสาร แบบ HORENSO ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

แนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อม PDPA ขององค์กรที่ครบถ้วน ในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline – PDPA)online 23 กันยายน 2565...แนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อม PDPA ขององค์กรที่ครบถ้วน ในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline – PDPA)

 หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย สามารถจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กรว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่...

ISO 45001:2018 Requirement & Internal Audit ข้อกำหนดและเทคนิคการตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยonline 25 ตุลาคม 2565...ISO 45001:2018 Requirement & Internal Audit ข้อกำหนดและเทคนิคการตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรเพื่อให้ผู้จะมาทำหน้าที่ผู้ตรวจติดตามภายในมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของ Internal Audit ตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015 และสามารถเข้าใจเทคนิคการตรวจติดตามภายในเป็นอย่างดี และสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้อง  สามารถจัดทำแผนการตรวจติดตาม การจัดทำ Audit Check Lists เทคนิคการตั้งคำถามและตรวจเอกสารในการตรวจติดตามแต่ละแผนกได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามข้อกำหนด

online 15 สิงหาคม 2566...Vision&Mission Design การออกแบบวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร

 เรียนรู้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการคิดเชิงออกแบบ หลักการและใช้การคิดเชิงออกแบบพัฒนาการทำงาน เครื่องมือที่จะช่วยให้การประชุมระดมสมองเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเพื่อนร่วมงานองค์กรเพื่อออกแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ

จิตวิทยาการปรับตัวเพื่อเข้าใจคนที่แตกต่างสู่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพonline 8 กุมภาพันธ์ 2567...จิตวิทยาการปรับตัวเพื่อเข้าใจคนที่แตกต่างสู่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ความเข้าใจความแตกต่างของลักษณะบุคคลมากขึ้น และสามารถปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มทักษะการเข้าสังคมและทักษะการปรับตัวในการทำงานร่วมกัน สร้างบรรยากาศในการทำงานให้น่าทำงานจากการเข้าใจกัน

การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Plan & Control)online 17 มกราคม 2567...การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Plan & Control)

 หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อไขข้อข้องใจและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อหยุดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการ วางแผนและควบคุมการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพได้ เมื่อมีการวางแผนดี และมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด ก็จะส่งผลให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม ในเวลาที่กำหนด เมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจ ก็จะเกิดการซื้อซ้ำ กิจการเติบโตและคนในองค์กรก็เติบโตด้วย

เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015online 16 ตุลาคม 2566...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015

 หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในการกำหนดนโยบายคุณภาพ ทิศทาง วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

online 31 กรกฎาคม 2566...HACCP system Revision 5 Requirement & Interpretation เพื่อความปลอดภัยอาหาร

หลักสูตรเพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารในระดับมาตรฐานสากล GHPs & HACCP System Revision 5 (2020) เข้าใจแนวทางการนำไปใช้และการจัดทำเอกสารสารสนเทศ และระเบียบปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร สามารถทำการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติขององค์กรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ  GHPs & HACCP System Revision 5 (2020) ตามมาตรฐานสากล Codex เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอาหา

5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐานonline 9 กันยายน 2565...5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความหมายของ 5ส และประโยชน์ในการทำ 5ส ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพงาน แนวทางและขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำแนวทางไปปฏิบัติ และขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน

การประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (ISO 9001:2015 & ISO14001:2015 Risk assessment)online 25 สิงหาคม 2565...การประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (ISO 9001:2015 & ISO14001:2015 Risk assessment)

หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้และเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงของ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 เตรียมแผนประเมินความเสี่ยงตามบริบทขององค์กร ทราบแนวประเมินความเสี่ยงตามบริบทขององค์กร

กฎหมายแรงงาน สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการonline 24 สิงหาคม 2565...กฎหมายแรงงาน สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานประกอบการ เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน สิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ลดข้อขัดแย้งที่เกิดจากการตีความกฎหมายระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

การประเมินและการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPAonline 20 กรกฎาคม 2565...การประเมินและการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

หลักสูตรเพื่อให้ทราบความสำคัญและแนวคิดของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวกับหน่วยงานในองค์กร เช่น หน่วยงานทรัพยากรบุคคล (HR) หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานการขายและการตลาด หน่วยงานวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ความเข้าใจในผลของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อการบริหารจัดการงานของหน่วยงานในองค์กร และต่อการดำเนินงานขององค์กร นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงานและเอกสารต่างๆ ของหน่วยงานในองค์กร ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

การบริหารความแตกต่างให้เกิดประสิทธิภาพ (Diversity Management)online 29 สิงหาคม 2565...การบริหารความแตกต่างให้เกิดประสิทธิภาพ (Diversity Management)

 ความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพจากความแตกต่าง หลักการและหาแนวทางการพัฒนาทีมงาน เทคนิคและทักษะในการสื่อสารที่ดีในทีมงาน (พฤติกรรมในการทำงาน) การประสานทีมงาน (cross functional) ภายใต้ความแตกต่างให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเต็มความสามารถ เข้าใจในตนเอง-ผู้อื่นเรียนรู้และยอมรับความแตกต่างทั้งพฤติกรรมและบทบาทหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

online 4 พฤศจิกายน 2566...แนวทางในการควบคุมและการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุน

 แนวทางในการจัดหารถขนส่งภายนอก (Outsource) ในราคาที่ถูกและการบริหารจัดการ การควบคุมค่าใช้จ่ายขนส่งแต่ละประเภทเพื่อลดต้นทุน การจัดทำรายงานเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภท และการจัดทำใบคุม แนวทางในการคิดคำนวณต้นทุนค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวเพื่อทราบต้นทุน การประเมินขนส่ง การวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขนส่ง KPI หลักการประสานงาน การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า...

แนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อม PDPA ขององค์กรที่ครบถ้วน ในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline – PDPA)online 10 พฤศจิกายน 2565...แนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อม PDPA ขององค์กรที่ครบถ้วน ในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline – PDPA)

หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย สามารถจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กรว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่...

การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOUonline 18 มกราคม 2567...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีความเข้าใจความสามารถนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ให้กับองค์กรได้อย่างถูกกฎหมาย การนำกฎหมายแรงงานไปใช้บังคับกับพนักงานได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม และบริหารจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในองค์กรและนอกองค์กรให้ปัญหานั้นยุติลงได้

online 6 ธันวาคม 2565...ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร (Machine Safety)

หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้เรื่อง (Machine Safety) ให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัย ในการทำงาน ทราบและเข้าใจเรื่อง (Machine Safety) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างความปลอดภัย

online 8 ตุลาคม 2565..เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ โดยเฉพาะการตรวจนับสินค้า Cycle count และการตรวจนับประจำปี เพื่อยืนยันจำนวนที่แท้จริงให้ถูกต้องตรงกับระบบและบัญชี

การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)online 27 กันยายน 2565...การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

รูปแบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาของตัวเอง ให้สามารถทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) การเก็บข้อมูลและการวางแผน การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

online 27 กุมภาพันธ์ 2566...จิตวิทยาบริหารและการจูงใจลูกน้องสู่ความสำเร็จ

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจจิตวิทยาบริหารและการจูงใจลูกน้องอย่างชัดเจน เข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน้า 8/31
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.