Online Training
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 21 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


Online Training

 online 26 กรกฎาคม 2566...การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

 หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและแนวทางการวางแผนและการควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องต่าง ๆ  ที่เป็นหัวข้อของการเรียนรู้ตามหลักสูตร  เรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง

online 29 กรกฎาคม 2566...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้ขับรถสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ผู้ประกอบการขนส่ง และสังคมโดยรวม รวมถึงปลุกจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้ร่วมทาง

9 ทักษะสู่การทำงานแบบมืออาชีพ (9 Soft Skills for Smart Work)online 28 กันยายน 2566..9 ทักษะสู่การทำงานแบบมืออาชีพ (9 Soft Skills for Smart Work)

เรียนรู้/ประยุกต์ใช้ Soft Skills กับงานที่ทำและในชีวิตประจำวัน คุณค่าของการมีความคิดริเริ่ม ความคิดใหม่ๆ เกิดมาจากการพัฒนา Soft Skills และจะช่วยพัฒนาตนเองและองค์กรไปสู่ความยั่งยืน เทคนิคการและวิธีการพัฒนาตัวเองด้วย Soft Skills เกิดการเรียนรู้กระบวนการของ Soft Skills และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปแบบและเห็นผล มีมุมมองปัญหาและอุปสรรคของงานที่เจออยู่ด้วยมุมมองใหม่ๆ สามารถนำวิธีการของตนเองมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นอัตโนมัติ

ISO 50001:2018 Requirement & Implementationonline 8 ธันวาคม 2565...ISO 50001:2018 Requirement & Implementation

หลักสูตรเพื่อความเข้าใจแนวปฏิบัติระบบการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบอย่างแท้จริง การประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านพลังงาน Risks & Opportunities, การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงาน Objectives, Energy Targets การกำหนดดัชนีชี้วัดด้านพลังงาน Energy Performance Indicators การจัดทำข้อมูลด้านพลังงาน Energy Baseline การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติการ Operational Planning and Control การออกแบบ Design การจัดซื้อจัดหา Procurement รวมถึงการติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์ประสิทธิภาพและสมรรถนะ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขด้านการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation Strategy)online 17 มกราคม 2567...กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation Strategy)

  เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะความเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง ตลอดจนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายของงานและผู้เจรจาได้ในที่สุด

การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)online 9 พฤศจิกายน 2565...การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

 รูปแบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาของตัวเอง ให้สามารถทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) การเก็บข้อมูลและการวางแผน การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

online 29 ตุลาคม 2565...การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (Statistical Process Control : SPC)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิด หลักการควบคุมคุณภาพและกระบวนการเชิงสถิติ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสถิติ เพื่อการทำงานด้านการควบคุมกระบวนการได้

online 2 กันยายน 2565...เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคนจัดซื้อ (Personal Data Protection Guideline – PDPA)online 26 ตุลาคม 2565...เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคนจัดซื้อ (Personal Data Protection Guideline – PDPA)

 จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และ ทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กรว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่ นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)online 25 ตุลาคม 2565...การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)

หลักสูตรเพื่อความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิตที่ถูกวิธี ลดความเสียสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการวางแผนการผลิต ที่ไม่เหมาะสม มุ่งเน้นแนวคิด มุมมอง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ให้สอดคล้องกับตารางแผนการผลิต (Aggregate Planning & Master Production Schedule)

online 24 พฤศจิกายน 2565...Critical Thinking Mastery รู้ คิด เชื่อ ทำ อย่างมืออาชีพ

  หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ กลั่นกรองตรวจสอบ และใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจเรื่องต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

online 20 ตุลาคม 2565...Critical Thinking Mastery รู้ คิด เชื่อ ทำ อย่างมืออาชีพ

 หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ กลั่นกรองตรวจสอบ และใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจเรื่องต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

online 22 กันยายน 2565...Critical Thinking Mastery รู้ คิด เชื่อ ทำ อย่างมืออาชีพ

 หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ กลั่นกรองตรวจสอบ และใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจเรื่องต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

online 30 สิงหาคม 2565...Critical Thinking Mastery รู้ คิด เชื่อ ทำ อย่างมืออาชีพ

หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ กลั่นกรองตรวจสอบ และใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจเรื่องต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

สุดยอดการให้บริการด้วยแนวคิดแบบญี่ปุ่น (Japan Style Service)online 18 กันยายน 2566...สุดยอดการให้บริการด้วยแนวคิดแบบญี่ปุ่น (Japan Style Service)

 ความสำคัญของการบริการด้วยใจโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ แนวคิดในการบริการด้วยใจโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ วิเคราะห์ลูกค้าพร้อมทั้งบริหารความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำหลักการและทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการบริการลูกค้าได้

การปิดการขายผ่านช่องทางออนไลน์online 20 ตุลาคม 2565...การปิดการขายผ่านช่องทางออนไลน์

 หลักสูตรเพื่อให้พนักงานขายค้นพบพลังการขายที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง สามารถทุ่มเทให้กับงานการขายได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่ท้อถอยหรือหมดพลัง และยังสามารถเติมพลังให้กับตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทุกที่ ทุกสถานการณ์ สร้างทีมขายขององค์กรที่แข็งแกร่งเป็นหนึ่งเดียว สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างประสานสอดคล้อง ไม่เกิดปัญหาด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลในทีมขาย ส่งผลโดยตรงถึงความสำเร็จในภาพรวมขององค์กร

Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน online 11 ธันวาคม 2566...Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน

  เรียนรู้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการคิดเชิงออกแบบ หลักการและใช้การคิดเชิงออกแบบพัฒนาการทำงาน เครื่องมือที่จะช่วยให้การประชุมระดมสมองเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเพื่อนร่วมงานองค์กรเพื่อออกแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ

การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skills)online 30 พฤศจิกายน 2565...การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skills)

 เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานกรอบความคิดและทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการบริหารงานรายวัน (Day to Day) การบริหารจัดการงาน (วางแผนงานสั่งงานมอบหมายสอนงานติดตามงานและการให้ Feedback เพื่อการพัฒนาทีมงาน)

ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร (Machine Safety)online 23 พฤศจิกายน 2566...ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร (Machine Safety)

 หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้เรื่อง (Machine Safety) ให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัย ในการทำงาน ทราบและเข้าใจเรื่อง (Machine Safety) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างความปลอดภัย

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็นonline 23 สิงหาคม 2565...การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและวิธีการประยุกต์การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น ทราบถึงแนวทางลดขั้นตอนในการทำงานและลดต้นทุนในการทำงาน มีแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่การทำงานส่วนงานฝ่ายผลิต นำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)online 3 เมษายน 2566...การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)

หลักสูตรเพื่อสร้างแนวคิดในการการวางแผนและควบคุมการผลิต เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ ได้นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง มีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารการผลิต สร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

หน้า 7/31
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.