Online Training
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 19 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


Online Training

 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis) online 15 พฤศจิกายน 2565...การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis)

 หลักสูตรเพื่อความเข้าใจถึงความจำเป็น และเห็นถึงความสำคัญของการทำ Project Feasibility Analysis ขั้นตอน และวิธีการในการทำ Project Feasibility Analysis วิธีการเขียนรายงานการขออนุมัติ และการนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการ

online 8 เมษายน 2565...การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงาน และบริหารคน ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการทำงานภายในองค์กร ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการทำงานร่วมกัน เช่น การสื่อสาร การฟัง การเข้าใจผู้อื่น

การออกแบบระบบประเมินค่างาน ลดวามเหลื่อมล้ำของเงินเดือน (Job Evaluation and Classification)online 15 มิถุนายน 2565...การออกแบบระบบประเมินค่างาน ลดความเหลื่อมล้ำของเงินเดือน (Job Evaluation and Classification)

หลักสูตรเพื่อประเมินค่างานกลายเป็นเรื่องง่าย จากการถ่ายทอดโดยประสบการณ์จริงจากวิทยากรโดยตรง ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการและขั้นตอนในการประเมินค่างาน ออกแบบและกำหนดปัจจัยในการประเมินค่างานที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร นำผลการประเมินค่างานและจัดระดับงานมากำหนดค่าตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรภายในมืออาชีพ (The Professional Trainer)online 17 มิถุนายน 2565...เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ (The Professional Trainer)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์ด้านการเป็นวิทยากร พัฒนาทักษะความสามารถ และความมั่นใจในการเป็นวิทยากร เรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดและนำเสนอเนื้อหาหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิผล

online 9 พฤษภาคม 2567...การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมด้วยการฝึกปฏิบัติการ ความสำคัญของการกำหนดปัญหาและเจาะจงปัญหา การสืบค้นหาสาเหตุที่แท้จริง (สาเหตุรากเหง้า) ได้อย่างเป็นระบบ การใช้เครื่องและเทคนิคในการกำหนดปัญหา การสืบค้นหาสาเหตุที่แท้จริง และการทดสอบสาเหตุของปัญหา การคิดในเชิงระบบ อันเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาในเชิงป้องกัน และการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หัวหน้างานกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก (Proactive Change Management for Leadership)online 20 มิถุนายน 2567...หัวหน้างานกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก (Proactive Change Management for Leadership)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้สัมมนาเข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เข้าใจถึงหลักการสำคัญในการตั้งรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก เข้าใจถึงกระบวนการการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก

การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจonline 15 มีนาคม 2565...การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

หลักสูตรเพื่อเรียนรู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหา และกระบวนการแก้ปัญหาที่หน้างาน สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างเป็นระบบ

การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015online 6 กรกฎาคม 2567...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมั่นใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การกำหนดระดับความเสี่ยง การกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในแต่ละระดับ การบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 การบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการเฝ้าระวัง การติดตาม .....

นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)online 10 มกราคม 2567...นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแผนกทรัพยากรบุคคล เรียนรู้เครื่องมือหลักในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล นำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงาทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)online 7 สิงหาคม 2566...การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และสามารถนำไปใช้งานได้ วิธีการบูรณาการหลักแนวคิดต่างๆ ด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) วิธีการแยกแยะและจัดลำดับความสำคัญของงาน และนำหลักการการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน...

กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย)online 22 ธันวาคม 2565...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรในการนำเข้าและส่งออกสินค้า หน้าที่และความรับผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า หลักการสำคัญของการชำระภาษีศุลกากร การเตรียมตัวในการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย การระงับคดีในชั้นศุลกากรเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด แนวทางปฏิบัติ ทราบข้อควรระวังและวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดด้านศุลกากร

เทคนิคการบริหารเวลาให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และสร้างมูลเพิ่มในงาน (Time Management for Effective Work)online 24 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการบริหารเวลาให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และสร้างมูลเพิ่มในงาน (Time Management for Effective Work)

หลักการ แนวคิด ตลอดจนการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการบริหารเวลา หลักการและแนวคิดในการบริหารเวลาไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้เหมาะสมสำหรับปัจจัยที่ควบคุมได้และที่อยู่นอกการควบคุม การจัดลำดับของความสำคัญก่อน-หลังในการวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล (HR for Non HR)online 11 มิถุนายน 2565...การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล (HR for Non HR)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักการและกระบวนการต่างๆ ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล หลักการ เครื่องมือ และกระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปใช้ได้จริงภายในหน่วยงาน และสามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ISO 50001:2018 Requirement & Implementationonline 22 มีนาคม 2565...ISO 50001:2018 Requirement & Implementation

หลักสูตรเพื่อความเข้าใจแนวปฏิบัติระบบการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบอย่างแท้จริง การประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านพลังงาน Risks & Opportunities, การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงาน Objectives, Energy Targets การกำหนดดัชนีชี้วัดด้านพลังงาน Energy Performance Indicators การจัดทำข้อมูลด้านพลังงาน Energy Baseline การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติการ Operational Planning and Control การออกแบบ Design การจัดซื้อจัดหา Procurement รวมถึงการติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์ประสิทธิภาพและสมรรถนะ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขด้านการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning & Control : PPConline 10 กุมภาพันธ์ 2567...การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning & Control : PPC)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดการ หลักการ วิธีการ การวางแผนและควบคุมการผลิต สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

การจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด 19 หรือเหตุวิกฤติอื่นๆonline 11 มีนาคม 2565...การจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด 19 หรือเหตุวิกฤติอื่นๆ

หลักสูตรเพื่อจัดการหรือบรรเทาความรุนแรง จากเหตุการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 และหรือเหตุวิกฤติอื่น ๆ  ลดผลกระทบทางการเงิน กฎหมาย บุคลากร การดำเนินงาน และผลกระทบอื่นที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร เกิดความตระหนัก มีความเข้าใจ สามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และกระบวนการทำงานขององค์กรให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด จากบุคลากร กระบวนการ เครื่องมืออุปกรณ์ที่มี

การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement)online 20 ตุลาคม 2565...การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงแนวคิดและความเป็นมาของกิจกรรมข้อเสนอแนะของวิธีการปรับปรุงงาน แนวทางและขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน การพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธีและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

ทักษะการปรับประยุกต์และการปรับปรุงงาน (Efficiency and Productivity Improvement)online 12 มีนาคม 2565...ทักษะการปรับประยุกต์และการปรับปรุงงาน (Efficiency and Productivity Improvement)

หลักสูตรเพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง การเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง สร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคลากรภายในหลังการฝึกอบรม...

การวางแผนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Job Management for Improvement)online 5 มีนาคม 2565...การวางแผนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Job Management for Improvement)

หลักสูตรเพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปแบบ แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง การเลือกใช้หลักการ PDCA ได้อย่างถูกต้อง การทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

การจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015online 29 มิถุนายน 2567...การจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจวิธีการและเทคนิคต่างๆ ในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เพื่อกำหนดเป็น KPI ประจำปีในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและยั่งยืนตลอดไป ทราบแนวทางปฏิบัติให้ประสพผลสำเร็จในการจัดทำ Objective & Target วัตถุประสงค์และเป้าหมายให้เป็นไปตามข้อกำหนด 6.2 ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพและความมั่นใจในผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมที่องค์กรกำหนด

หน้า 10/31
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.