Online Training
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 19 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


Online Training

 online 1 มิถุนายน 2567...เทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับหัวหน้างาน

 หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพหัวหน้างานให้มีความเข้าใจหลักการข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ได้อย่างแม่นยำสามารถทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนสมาชิกในหน่วยงาน และประสานงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

online 1 มิถุนายน 2567...การจัดการสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย และการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน

 หลักสูตรเพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย และการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน สามารถนำความรู้ไปกำหนดแนวทางปฏิบัติจริงที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ตัวแทนฝ่ายบริหาร Management Representative, คณะกรรมการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Committee, คณะกรรมการด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Occupational Health and Safety Committee สามารถกำกับดูแลรับผิดชอบการจัดการสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย และการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล

หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์online 5 มิถุนายน 2567...หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักเกณฑ์การจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากร เข้าใจหลักเกณฑ์การกำหนดราคาศุลกากร และเข้าใจการผ่านพิธีการศุลกากรและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร

การ Update ข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ และให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันonline 6 มิถุนายน 2567..การ Update ข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ และให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหากรณีองค์กรได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 ระบาดในกรณีบุคลากรในองค์กรล้นงานจะแก้ปัญหาอย่างไร จะปรับปรุงข้อบังคับในการทำงานให้นายจ้างได้ใช้สิทธิในการลดค่าใช้จ่ายในองค์กร หรือเลิกจ้างพนักงาน ต้องบริหารจัดการอย่างไรให้สอดคล้องกับข้อบังคับในการทำงานโดยไม่ให้ผิดกฎหมายแรงงาน

online 7 มิถุนายน 2567...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

 หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ของทักษะและความเข้าใจในหลักการของการเป็นหัวหน้างาน การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายของหัวหน้างาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน การควบคุมงานและการประเมินผลของหัวหน้างาน....

เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพonline 8 มิถุนายน 2567...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติในการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่ สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเสี่ยง และกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยง สามารถวิเคราะห์สินค้าและพัสดุคงคลังด้วยหลัก ABC Analysis เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานจัดซื้อได้อย่างเหมาะสม นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่ ทั้งระบบ E-Procurement, E-Auction และ EDI รวมถึงสื่ออิเลคทรอนิคส์ในยุค 4.0

การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)online 8 มิถุนายน 2567...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยเปรียบเทียบจากรูปแบบการขนส่งต่างๆ ที่ท่านสามารถนำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างคุ้มค่า

การคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015online 8 มิถุนายน 2567...การคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้สามารถคัดเลือกและประเมินผู้ขายรายใหม่ การจัดทำทะเบียนผู้ขาย การตรวจประเมินผู้ขายรายปัจจุบัน ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการสร้างจุดแข็งและโอกาส ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับองค์กร อันจะส่งถึงผลประกอบการและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

การลดต้นทุนในองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วมonline 11 มิถุนายน 2567...การลดต้นทุนในองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม

หลักสูตรนี้เป็นคำตอบที่ดีของการสร้างจิตสำนึกในการลดต้นทุนในองค์กรได้เป็นอย่างดี โดยผ่านเครื่องมือที่จะช่วยให้มีการคิดที่เป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน การลดต้นทุนองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วมจะช่วยให้พนักงานในทุกระดับได้ฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันคิด เพื่อหาประเด็นปัญหา และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

online 30 มิถุนายน 2564...เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysisonline 11 มิถุนายน 2567...เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)

 เรียนรู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหา และกระบวนการแก้ปัญหาที่หน้างาน การเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างเป็นระบบ

เทคนิคการบริหารเวลาonline 13 มิถุนายน 2567...เทคนิคการบริหารเวลา

 หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลา จะทำให้คุณสามารถควบคุมเวลาชีวิตของคุณได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีการทำงาน และวิธีการจัดการกับหน้าที่ ความรับผิดชอบที่หลั่งไหลมาหาคุณอย่างไม่รู้จบในแต่ละวันคุณสามารถควบคุมภารกิจและกิจกรรมต่างๆ คุณต้องเลิกทำอะไรบางอย่างและเริ่มต้นใช้เวลามากขึ้นกับกิจกรรมอื่นที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตคุณได้จริง

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q (Increasing Performance with 5Q)online 13 มิถุนายน 2567...การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q (Increasing Performance with 5Q)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง เรียนรู้พฤติกรรมตนเองและผู้ร่วมงานตามหลัก 5นำความรู้ ความเข้าใจ ไปปรับใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies of Business English Speaking!!!!)online 13 มิถุนายน 2567..กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies of Business English Speaking!!!!)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษ และลดความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องมากขึ้น เข้าใจวัฒนธรรมการสื่อสารของชาวต่างชาติมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน

online 14 มิถุนายน 2567...การควบคุมเครื่องมือวัดตามระบบการบริหารคุณภาพ Measuring Instruments Control as ISO 9001:2015 (การสอบเทียบเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด 7.1.5)

หลักสูตรเพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลเครื่องมือวัด มีความรู้ความเข้าใจประเภทของเครื่องมือวัด การจำแนกเครื่องมือวัดที่ต้องทำการสอบเทียบและไม่จำเป็นต้องทำการสอบเทียบ สามารถจัดทำทะเบียนเครื่องมือวัด จัดทำแผนการสอบเทียบ ทั้งการสอบเทียบภายในและสอบเทียบภายนอก การชี้บ่งและสอบกลับได้ รวมถึงจัดทำประวัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เกิดความมั่นใจในการควบคุมเครื่องมือวัดและการใช้เครื่องมือวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า และมั่นใจในการเตรียมพร้อมรองรับการตรวจติดตามภายใน และการตรวจประเมินจากภายนอก...

online 14 มิถุนายน 2567...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรในการนำเข้าและส่งออกสินค้า หน้าที่และความรับผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า หลักการสำคัญของการชำระภาษีศุลกากร การเตรียมตัวในการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย การระงับคดีในชั้นศุลกากรเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด แนวทางปฏิบัติ ทราบข้อควรระวังและวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดด้านศุลกากร

รูปแบบและวิธีการทำ Presentation การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนาออนไลน์online 14 มิถุนายน 2567...รูปแบบและวิธีการทำ Presentation การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความมั่นใจและเข้าใจรูปแบบและวิธีการทำ Presentation การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015 และสามารถนำความรู้และเทคนิคไปจัดเตรียมการ Presentation ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประเด็นตามข้อกำหนด

แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพonline 17 มิถุนายน 2567...แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การควบคุมสินค้า (Stock Card) BIN CARD สำหรับธุรกิจที่เริ่มดำเนินธุรกิจและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป แนวทางในการจัดเก็บสินค้าในรูปแบบต่างๆ การตรวจนับย่อย (Cycle Count) เพื่อป้องกันสินค้าสูญหาย การเตรียมการตรวจนับสินค้าประจำปี การจัดทำป้ายบ่งชี้สินค้าในแต่ละประเภท ตามระบบ ISO การปฏิบัติงานตามระบบ ISO การจัดทำ KPI เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพในการทำงานในแต่ละขั้นตอน วิธีการคิด และการจัดทำเอกสารรายงานต่างๆ...

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพonline 18 มิถุนายน 2567...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

หลักสูตรเพื่อเรียนรู้เทคนิคพร้อมทั้งศิลปะในการนำเสนอเพื่อสร้างรูปแบบการนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ พัฒนาทักษะการสื่อสาร บุคลิกภาพในการนำเสนอได้อย่างน่าประทับใจ สามารถนำความรู้และเทคนิคไปปรับใช้ในการเรียน การทำงานเพื่อสร้างโอกาสและประโยชน์กับตนเองสูงสุด

กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง (Overshadow any competitor with the Marketing)online 19 มิถุนายน 2567...กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง (Overshadow any competitor with the Marketing)

การตลาดในยุค 4.0 ไม่ใช่การตลาดแบบขั้นบันไดอีกต่อไป แต่กลายเป็นการตลาดแบบก้าวกระโดดที่ลูกค้ามีความรู้มากขึ้น การขายหรือธุรกิจจึงต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา หลักสูตรนี้ได้ถูกแบบมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในกลุ่มลูกค้าที่เคยอบรมมามากมาย จนเกิดการประยุกต์และรวบรวมเพื่อให้ได้หลักสูตรที่เหมาะสมที่สุด...

online 19 มิถุนายน 2567...การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

 หลักสูตรนี้ตั้งใจเปิดสอนแบบพิเศษ Exclusive แบบสุด ๆ เพื่อให้ทุกคนที่ตั้งใจมาเรียนได้ประโยชน์อย่างครบองค์ประกอบของการเพิ่มขุมพลังในใจและเทคนิคต่างๆ สู่การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น

หน้า 1/31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.