ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)

ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)

โทรศัพท์ 080-613-1972
อีเมล sarawutctr@gmail.com

ประวัติการศึกษา

·       อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม; การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

·       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

·       ประกาศนียบัตร หลักสูตร “Logistics : Strategy & Management” สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต

·       ประกาศนียบัตร หลักสูตร “Import-Export & Shipping” สถาบันธุรกิจการบินนิคส์

ผลงานวิจัยระดับชาติ

·       The application of simulation technique for determining safety stock policy in a UPVC door and window industry: The Thai Value Chain Management and Logistics Conference (Thai VCML' 2012)

·       Determining safety stock level for make-to-order products: The National Industrial Engineering Network Conference (IE Network' 2012)

ประวัติการทำงาน

·       ปัจจุบัน : Senior Logistics Manager : บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

·       อดีต : Engineering Manager : บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด

·       อดีต : Production Planning & Warehouse Manager : บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด

·       อดีต : Purchasing Manager : บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด

·       อดีต : Purchasing Engineer : บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด

ความเชี่ยวชาญ

·       การจัดการสินค้าค้าคงคลัง, เทคนิคการพยากรณ์, การจัดการคลังสินค้า

·       แบบจำลองสถานการณ์การบริหารโซ่อุปทาน “เบียร์เกม

·       QC 7 Tools เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด

·       ไคเซ็นเพื่อปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิต

·       ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจีสติกส์และการเขียนแผนการดำเนินงาน

ประสบการณ์บรรยาย/การสอน/ที่ปรึกษา

·       วิทยากร หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า

·       วิทยากร หลักสูตร ไคเซ็นเพื่อปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิต

·       วิทยากร หลักสูตร เบียร์เกมแบบจำลองสถานการณ์

·       วิทยากรพิเศษ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต

·       วิทยากร Public Training บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด

·       อาจารย์พิเศษ วิชาสถิติวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม วิชาการจัดการสินค้าคงคลัง

·       ที่ปรึกษาด้านบริหารคลังสินค้า บริษัท คิงบางกอกอินเตอร์เทรด จำกัด

·       ที่ปรึกษาด้านบริหารคลังสินค้า บริษัท คิงสมาร์ทซัพพลาย จํากัด
วิทยากร

อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อ.สมเกียรติ ช่วยมาก
อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อาจารย์ร่มฉัตร แย้มละออ
อาจารย์ทองชัย โซ่สายใจ
อ.กมลทิพย์ จันทรมัส
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อาจารย์พิทักษ์พงษ์ จัตุชัย
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
อ.นรีนทีทิพย์ ศรีสุเมธากุล
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์นุชรี วงศ์สุนทร
นายโรจ เทพวัลย์
อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ปิยนุช บุญประคอง
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์นภาพร เกียรติคุณ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อาจารย์จรีภรณ์ ถ้ำตรงกิจกุล
อ.นทษร สุขสารอมรกุล
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อาจารย์สืบสกุล แสงธำรง
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
อาจารย์วฤทธิ์ สายสุวรรณ
อาจารย์พัชรี แช่มช้อย
ดร.ทนง ทองเต็ม
คุณไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
คุณเจนวิทย์ อภิชัยนันท์
คุณสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.