ข้อกำหนดระบบ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 13 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 9 มีนาคม 2566...ข้อกำหนดระบบ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018

 ข้อกำหนดระบบ  ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018

 

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง องค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีย่อมสามารถสร้างจุดแข็งและความได้เปรียบในการแข่งขัน ทำให้องค์กรมีการเจริญเติบโตทางธุรกิจบรรลุผลตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้นหลายองค์กรจึงได้นำระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ในองค์กร มาตรฐานสากลที่ได้รับความนิยมในการนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ได้แก่

·       ระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management System (ISO 9001:2015)

·       ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System (ISO 14001:2015)

·       ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Occupational Health and Safety Management System  (ISO 45001:2018)

·       ระบบการจัดการพลังงาน Energy Management System (ISO 50001:2018)

ระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากลทั้งสี่ระบบนี้ เป็นระบบที่กำหนดขึ้นโดยองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน International Organization for Standardization โดยระบุเป็นข้อกำหนด 10 ข้อในโครงสร้างระดับสูง High Level Structure เหมือนกันทั้งสี่ระบบ แต่จะแตกต่างในรายละเอียดข้อย่อยของแต่ละข้อกำหนดตามแต่ละระบบ หากองค์กรใดนำระบบบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ในองค์กรหลายระบบ ก็สามารถทำการควบรวมระบบการบริหารจัดการเหล่านี้ให้มีการดำเนินการไปพร้อมๆ กันได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทั้งการใช้ทรัพยากรและเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบายและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างยอดเยี่ยม

สำหรับหลักสูตร “ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 Requirement จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล” เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015, ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 และข้อกำหนดของระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 สามารถนำข้อกำหนดมาสู่แนวทางปฏิบัติจริงให้เห็นผลได้อย่างแท้จริง  เพื่อให้การบริหารจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบตามมาตรฐานสากล ผ่านการตรวจติดตามภายใน Internal Audit เพื่อให้เกิดโอกาสในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่พบข้อบกพร่อง และผ่านการตรวจประเมินรับรองระบบ รวมถึงสามารถธำรงรักษาระบบไว้อย่างยั่งยืนต่อเนื่องไปในอนาคต
 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 และระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนในทุกๆ ข้อกำหนด ทั้งข้อกำหนดที่มีความเหมือนกันและข้อกำหนดที่มีความแตกต่างกันในแต่ละระบบ

2 เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลผ่านการตรวจติดตามภายใน Internal Audit การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review และการตรวจประเมินรับรองระบบจากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Bodies

3. เพื่อให้สามารถจัดทำระบบเอกสารสารสนเทศ Documented Information ของแต่ละระบบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ครอบคลุมเอกสารสารสนเทศที่จำเป็นต้องมีในสถานที่นั้นๆ การควบคุมระบบเอกสารให้มีความทันสมัย และเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

4 เพื่อให้สามารถกำกับดูแล จัดการแต่ละกระบวนการในองค์กรให้เกิดความประสิทธิภาพ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายใต้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี และการจัดการพลังงานให้มีความคุ้มค่าและประหยัดเพื่อสร้างความสุขในการทำงานให้แก่บุคลากรในองค์กรและความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร  

 

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ISO 14001:2015

·       Timeline ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·        ISO 14001:2015 Model สำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       PDCA Cycle กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       Intended Outcome ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       ISO 14001:2015 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       Context of The Organization บริบทองค์กรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       Internal/External Factors Analysis การวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกด้านสิ่งแวดล้อม

·       SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อม

·       Leadership and Commitment ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นด้านจัดการสิ่งแวดล้อม

·       Environmental Policy การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

·       Risks and Opportunities การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       Environmental Objective and Target วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       Environmental Aspect, Significant Aspect, Life Cycle Aspect ประเด็นสิ่งแวดล้อม

·       Compliance Obligation กฎหมาย ข้อบังคับ พันธะสัญญา

·       Competences, Awareness, Communication ความสามารถ ความตระหนัก การสื่อสาร

·       Documented Information ระบบเอกสารสารสนเทศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       Operation Planning and Control การปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุม

·       Emergency preparedness and response การเตรียมและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

·       Monitoring, Measurement, Analysis, Evaluation การเฝ้าระวัง ตรวจวัด วิเคราะห์ประเมิน

·       Internal Environmental Audit การตรวจติดตามภายในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       ISO 14001:2015 Management Review การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

·       ISO 14001:2015 Improvement การปรับปรุงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2: ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) ISO 45001:2018

·       Background ความเป็นมาของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

·       หลักปรัชญาของระบบ ISO 45001:2018

·       ISO 45001:2018 Intended Outcome และประโยชน์ของระบบ

·       ISO 45001:2018 Requirement & Interpretation ข้อกำหนดและการตีความ

·       Context of the Organization บริบทองค์กรด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

·       Internal/External Factors การวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกด้านการจัดการ OH&S

·       SWOT Analysis จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามด้านการจัดการ OH&S

·       Leadership and Commitment ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นด้านการจัดการ OH&S

·       OH&S Policy นโยบายด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

·       Organization Role, Responsibilities and Authority บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

·       Consultation and Worker Participation การมีส่วนร่วมและการให้คำปรึกษาของลูกจ้าง

·       Risks and Opportunities ความเสี่ยงและโอกาสด้านการจัดการ OH&S

·       Hazard Identification การชี้บ่งอันตราย Risk Assessment การประเมินความเสี่ยง

·       ISO 45001:2018 Objective and Planning วัตถุประสงค์และวางแผนด้านการจัดการ OH&S

·       Resource, Competence, Awareness ทรัพยากร ความสามารถและความตระหนัก

·       Communication การสื่อสาร Documented Information เอกสารสารสนเทศ

·       ISO 45001:2018 Control and Operation Planning การควบคุมและวางแผนปฏิบัติการ

·       Prepare and Emergency Feedback การเตรียมและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

·       Monitoring, Measurement, Analysis, Evaluation การเฝ้าระวัง ตรวจวัด วิเคราะห์ประเมิน

·       ISO 45001:2018 Internal Audit การตรวจติดตามภายในด้านการจัดการ OH&S

·       ISO 45001:2018 Management Review การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

·       ISO 45001:2018 Improvement การปรับปรุงด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บทที่ 3: ระบบการจัดการพลังงาน (EnMS) ISO 50001:2018

·       ความหมายและประวัติความเป็นมาของระบบการจัดการพลังงาน

·       PDCA Cycle กับระบบการจัดการพลังงาน

·       Risk Based Thinking แนวคิดบนพื้นฐานด้านความเสี่ยง

·       Process Based Thinking แนวคิดเชิงกระบวนการ

·       ISO 50001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการพลังงาน

·       Context of The Organization บริบทองค์กรด้านระบบการจัดการพลังงาน

·       Internal/External Factor Analysis การวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกในการจัดการพลังงาน

·       SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามด้านการจัดการพลังงาน

·       Leadership and Commitment ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงาน

·       Energy Policy นโยบายพลังงาน

·       Risks and Opportunities ความเสี่ยงและโอกาสในการจัดการพลังงาน

·       Energy Objective Target & Action Plan วัตถุประสงค์เป้าหมายและแผนงาน

·       ISO 50001:2018 Energy Planning การวางแผนการจัดการพลังงาน

·       Law, Compliance Obligation, Energy Review, Energy Baseline, Performance Indicator

·       Resources, Competence Training & Awareness ทรัพยากร, ความสามารถ, ความตระหนัก

·       Communication การสื่อสาร, Documented Information เอกสารสารสนเทศ

·       Operation Planning & Control, Design การวางแผนการปฏิบัติ, ออกแบบ

·       Procurement of Energy Saving การจัดซื้อจัดหา

·       Monitoring, Measurement, Analysis and Evaluation การเฝ้าติดตาม ตรวจวัดวิเคราะห์

·       ISO 50001:2018 Internal Audit การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการพลังงาน

·       ISO 50001:2018 Management Review การทบทวนฝ่ายบริหารระบบการจัดการพลังงาน

·       ISO 50001:2018 Improvement การปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน

           บทที่ 4: เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการขับเคลื่อนระบบการบริหารอย่างยั่งยืน

         ·       ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กร

         ·       แนวทางปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของระบบการบริหารจัดการ

         ·       เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.       Top Management ผู้บริหารระดับสูงตัวแทนฝ่ายบริหาร Management Representative

2.       General Manager ผู้จัดการทั่วไป, Factory Manager ผู้จัดการโรงงาน

3.       Management Team คณะผู้บริหาร, Senior Manager, Department Manager

4.       DCC เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร, Safety Officer เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

5.       ISO Core Team คณะกรรมการ, ISO Working Party คณะทำงาน, ตัวแทนแผนก

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตร ONLINE 6 ชั่วโมง เวลา 09.00 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)
         1.   Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม
         2.    เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

วิทยากร           อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

ผู้เชี่ยวชาญ

·       ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015,

·       ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018, การควบคุมคุณภาพ Quality Control

·       ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018, การบริหารความเสี่ยง Risk Management, การบริหารงานฝ่ายขาย การบริหารงานจัดซื้อ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การบริหารคลังสินค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

·       ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

·       ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์
     ·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015
     ·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015
     ·       ผู้จัดการฝ่ายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM Manager:
     ·       ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ Quality Control Manager:
     ·       ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย Senior Sale Manager:
     ·       ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ Purchasing Manager:
     ·       ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Accounting Manager:

ความสามารถพิเศษ:
     ·       ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทั้งการนำเข้าและส่งออก
      ·       ด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการทำงาน

กำหนดการ     วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566
สถานที่            Zoom Online Meeting
ราคา             2,500  บาท
                    • ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
                    • นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 3%

: 1 ท่าน

2,500 + 175 = 2,675

2,675 – 75 = 2,600

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
Email :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :
หมายเหตุ :Online Training

online 1 กุมภาพันธ์ 2566...กลยุทธ์การขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption
online 1 กุมภาพันธ์ 2566...เทคนิคโน้มน้าวลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อขั้นเทพ (Techniques to Convince Customers to Make Advanced Buying)
online 2 กุมภาพันธ์ 2566...เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร
online 2 กุมภาพันธ์ 2566...กลยุทธ์การขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย (Sales strategies to achieve sales goals)
online 2 กุมภาพันธ์ 2566...เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย (Techniques of being a sales coach for sales manager)
online 3 กุมภาพันธ์ 2566...ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
online 3 กุมภาพันธ์ 2566...แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ประจำองค์กร (Data Protection Officer Guideline – PDPA)
online 3 กุมภาพันธ์ 2566...ISO 45001:2018 Internal Audit เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
online 4 กุมภาพันธ์ 2566...Reskill - Upskill Graphic by Canva Program (เพิ่มศักยภาพกราฟิก ด้วยโปรแกรม Canva)
online 7 กุมภาพันธ์ 2566...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขายเพื่อความสำเร็จขององค์กร
online 7 กุมภาพันธ์ 2566...การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
online 9 กุมภาพันธ์ 2566...HR for non-HR for Manager (การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
online 11 กุมภาพันธ์ 2566...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
online 13 กุมภาพันธ์ 2566...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
online 15 กุมภาพันธ์ 2566...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
online 15 กุมภาพันธ์ 2566...การจัดทำเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 17 กุมภาพันธ์ 2566...กระบวนการจูงใจโน้มน้าวใจ เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงาน (Persuasion process to support performance)
online 17 มกราคม 2566...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
online 17 กุมภาพันธ์ 2566...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
online 18 กุมภาพันธ์ 2566...การทำงานเป็นทีม สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ (Team Collaboration for Goal)
online 20 กุมภาพันธ์ 2566...สุดยอดการให้บริการด้วยแนวคิดแบบญี่ปุ่น (Japan Style Service)
online 20 กุมภาพันธ์ 2566...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
online 21 กุมภาพันธ์ 2566...การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement)
online 21 กุมภาพันธ์ 2566...เทคนิคการขายเพื่อเป็นนักขายมืออาชีพ (The Incredible Techniques to be a Professional Sale)
online 21 กุมภาพันธ์ 2566...5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน
online 21 กุมภาพันธ์ 2566...การปิดการขายผ่านช่องทางออนไลน์
online 22 กุมภาพันธ์ 2566...35 คดีเด็ดที่มีฎีกาตัดสินคดีแรงงาน นายจ้างและผู้บริหารงานบุคคลต้องรู้
online 23 กุมภาพันธ์ 2566...จิตวิทยาบริหารและการจูงใจลูกน้องสู่ความสำเร็จ
online 23 กุมภาพันธ์ 2566...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
online 24 กุมภาพันธ์ 2566...เทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับหัวหน้างาน
online 24 กุมภาพันธ์ 2566...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 24 กุมภาพันธ์ 2566...จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัย โดย 5 Why
online 25 กุมภาพันธ์ 2566...จิตวิทยาการบริหารและบังคับบัญชา (Psychology for management)
online 25 กุมภาพันธ์ 2566...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
online 27 กุมภาพันธ์ 2566...การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q (Increasing Performance with 5Q)
online 27 กุมภาพันธ์ 2566...การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
online 27 กุมภาพันธ์ 2566..เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 27 กุมภาพันธ์ 2566...การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
online 27 กุมภาพันธ์ 2566...การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis)
online 1 มีนาคม 2566...กลยุทธ์การขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption
online 1 มีนาคม 2566...เทคนิคโน้มน้าวลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อขั้นเทพ (Techniques to Convince Customers to Make Advanced Buying)
online 1 มีนาคม 2566...กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร
online 2 มีนาคม 2566...การบริหารความแตกต่างสู่การทำงานร่วมกันอย่างประสิทธิภาพ (Diversity Management)
online 2 มีนาคม 2566...กลยุทธ์การขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย (Sales strategies to achieve sales goals)
online 2 มีนาคม 2566...เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย (Techniques of being a sales coach for sales manager)
online 2 มีนาคม 2566..การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
online 3 มีนาคม 2566...10 ทักษะพนักงานเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (10 Professional Skills)
online 3 มีนาคม 2566...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
online 7 มีนาคม 2566...ข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 7 มีนาคม 2566...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 8 มีนาคม 2566...ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล
online 8 มีนาคม 2566...เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
online 8 มีนาคม 2566...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ตามระบบ ISO 9001:2015
online 9 มีนาคม 2566...Essential Skill for Supervisor
online 10 มีนาคม 2566...การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)
online 10 มีนาคม 2566...ครบเครื่องเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ผู้บังคับบัญชาต้องรู้
online 10 มีนาคม 2566...การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018
online 13 มีนาคม 2566...ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
online 13 มีนาคม 2566...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001 : 2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่
online 14 มีนาคม 2566...การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
online 14 มีนาคม 2566...Growth Mindset สู่ความสำเร็จในการทำงาน
online 14 มีนาคม 2566...การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders)
online 15 มีนาคม 2566...เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อได้ตามเป้าหมาย
online 15 มีนาคม 2566...สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)
online 15 มีนาคม 2566...ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยระบบ OKRI (OKR + KPI) (Objectives and Key Results Performance Indicators for Achievement)
online 15 มกราคม 2566...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลใช้บังคับล่าสุด
online 15 มีนาคม 2566...การพัฒนาทักษะ “ผู้จัดการมือใหม่”
online 16 มีนาคม 2566...KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
online 16 มีนาคม 2566..การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
online 18 มีนาคม 2566...หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
online 18 มีนาคม 2566...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
online 20 มีนาคม 2566...การออกเสียงพูดและฟังสำเนียงอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
online 21 มีนาคม 2566...การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Plan & Control)
online 21 มีนาคม 2566...การลดต้นทุนในองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม
online 23 มีนาคม 2566...เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
online 23 มีนาคม 2566...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
online 25 มีนาคม 2566...The Manager, New Gen ผู้จัดการรุ่นใหม่ เก่งคิด เก่งงาน และเก่งคน
online 27 มีนาคม 2566...เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสาร เพื่อการทำงานและให้บริการ
online 28 มีนาคม 2566...การจัดทำแผนฉุกเฉิน (ฝ่ายบุคคล) อย่างมีประสิทธิภาพ
online 28 มีนาคม 2566..9 ทักษะสู่การทำงานแบบมืออาชีพ (9 Soft Skills for Smart Work)
online 29 มีนาคม 2566...รูปแบบและวิธีการทำ Presentation การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015
online 29 มีนาคม 2566...การจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015Copyright © 2013 All Rights Reserved.