กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรและการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ ตามระบบ ISO 9001:2015
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 15 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


9 กุมภาพันธ์ 2566...กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรและการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ ตามระบบ ISO 9001:2015

 

 

ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นระบบที่จะทำให้การบริหารงานแต่ละกระบวนการในองค์กรเกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรนั้นๆ สามารถบรรลุผลในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า จากวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นของผู้บริหารที่จะนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ ด้วยการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเพียงพอ เพื่อให้การดำเนินการแต่ละกระบวนการมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย นโยบายคุณภาพ สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล

ในข้อกำหนดที่ 7 Support ได้กล่าวถึงการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ที่มีความจำเป็นและสำคัญในอันที่จะทำให้กระบวนการสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรที่จำเป็นและสำคัญเหล่านี้ได้แก่ บุคลากร – People (ข้อกำหนด 7.1.2), ความสามารถ – Competence (ข้อกำหนด 7.2), และ   ความตระหนัก – Awareness (ข้อกำหนด 7.3)

หลักสูตร “กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรและการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ ตามระบบ ISO 9001:2015” นี้ ได้บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับ การกำหนดกลยุทธ์ในกระบวนการสรรหาบุคลากร Recruitment เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเพียงพอและเหมาะสม ด้วยการกำหนดรายละเอียดทั้งความรู้ ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบ, การกำหนดดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของงานไว้ในใบพรรณางาน Job Descriptions  นอกจากนี้ ยังได้บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์ในกระบวนการฝึกอบรม Training ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะของบุคลากรในองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และการตีความตามข้อกำหนดที่ 7 เกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น การกำหนดกลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากร การกำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่ง รวมถึงการสนับสนุนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะมากเพียงพอในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในแต่ละกระบวนการตามข้อกำหนดของระบบ

2. เพื่อให้สามารถจัดทำเอกสารสารสนเทศในการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากร และกระบวนการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานสากล

3. เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมรองรับในการตรวจติดตามภายใน Internal Audit และเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินจากภายนอก Certified Bodies ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และสามารถพัฒนาการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.       QMR - ตัวแทนฝ่ายบริหาร, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, ผู้จัดการแผนกบุคคล

2.       คณะกรรมการและทีมงานผู้ดูแลระบบการบริหารคุณภาพ QMS

3.       หัวหน้าแผนกบุคคล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาบุคลากร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม

4.       DCC - เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: ข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015   

·       ความเป็นมาของ “ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

·       หลักปรัชญาของการบริหารคุณภาพ Quality Management Principle

·       ข้อกำหนดตามโครงสร้าง High Level Structure  

·       ทฤษฎีการบริหารคุณภาพเชิงกระบวนการ Process Approach

·       วงจร PDCA – Plan, Do, Check, Act กับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

บทที่ 2: การสนับสนุน Support (ข้อกำหนด 7)

·       การตีความข้อกำหนดเกี่ยวกับการสนับสนุน Support

·       องค์ประกอบของข้อกำหนด 7 Support การสนับสนุน

·       กระบวนการหลักในอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ายบุคคล

·       ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของฝ่ายบุคคล

·       เทคนิคการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและความมีประสิทธิภาพของกระบวนการ

บทที่ 3: กลยุทธ์การสรรหาบุคลากร  Recruitment (ข้อกำหนด 7.1.2)

·       ความหมายและความสำคัญของกระบวนการสรรหาบุคลากร

·       การกำหนดคุณสมบัติที่จำเป็นแต่ละตำแหน่งในองค์กร

·       เทคนิคในการจัดทำใบพรรณางาน Job Description อย่างถูกต้อง

·       การกำหนดดัชนีชี้วัดความมีประสิทธิภาพของแต่ละตำแหน่งงาน Key Performance Indicator

·       การวิเคราะห์ความเสี่ยง Risk Assessment ในกระบวนการสรรหาบุคลากร (ข้อกำหนด 6.1)

·       การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกระบวนการสรรหาบุคลากร (ข้อกำหนด 6.2)

·       กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

·       การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการสรรหาบุคลากรจากภายในและภายนอก

·       การจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน Procedure เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร Recruitment

·       เอกสารสารสนเทศ WI, Form, Support Document เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากร

บทที่ 4: กลยุทธ์การฝึกอบรม Training (ข้อกำหนด 7.2 และ 7.3)

·       ความหมาย และความสำคัญของการฝึกอบรม Training

·       การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม Training Needs

·       การจัดทำแผนการฝึกอบรม Training Plan

·       การดำเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม Training Action

·       การประเมินผลการฝึกอบรม Training Evaluation

·       การจัดทำประวัติการฝึกอบรม Training Record

·       การวิเคราะห์ความเสี่ยง Risk Assessment ในกระบวนการฝึกอบรม (ข้อกำหนด 6.1)

·       การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกระบวนการฝึกอบรม (ข้อกำหนด 6.2)

·       กลยุทธ์การจัดการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

·       การจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน Procedure เกี่ยวกับการฝึกอบรม Training

·       เอกสารสารสนเทศ WI, Form, Support Document เกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรม

บทที่ 5: ความรู้ขององค์กร Organization Knowledgement (ข้อกำหนด 7.1.6)

·       ประเภทความรู้ขององค์กร Kinds of Organization Knowledgement

·       รูปแบบและเทคนิคการจัดการความรู้องค์กร Knowledge Management

·       เคล็ดลับในการจัดการความรู้ขององค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

บทที่ 6: การเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจติดตามภายใน Internal Audit

·       ความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจติดตามภายใน Internal Audit

·       หลักเกณฑ์ และผลลัพธ์ในการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Criterial & Result

·       เทคนิคการเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจติดตามภายใน Internal Audit

·       ตัวอย่าง Audit Check List เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากร Recruitment

·       ตัวอย่าง Audit Check List เกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรม Training

·       เทคนิคและวิธีการตอบ CAR & PAR ในการตรวจติดตามภายใน

บทที่ 7: การเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจประเมินจากภายนอก Certified Bodies

·       หลักเกณฑ์การตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Bodies

·       ตัวอย่างและวิธีการอ่าน Audit Program ของ Certified Bodies

·       เทคนิคการเตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินกระบวนการสรรหาบุคลากร-ฝึกอบรม

·       เทคนิคและวิธีการตอบ NC จากการตรวจประเมินจาก Certified Bodies

 

วิทยากร           อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

ผู้เชี่ยวชาญ

·       ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015,

·       ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018, การควบคุมคุณภาพ Quality Control

·       ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018, การบริหารความเสี่ยง Risk Management, การบริหารงานฝ่ายขาย การบริหารงานจัดซื้อ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การบริหารคลังสินค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

·       ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

·       ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

   ·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015

   ·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015

   ·       ผู้จัดการฝ่ายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM Manager:

   ·       ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ Quality Control Manager:

   ·       ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย Senior Sale Manager:

   ·       ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ Purchasing Manager:

   ·       ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Accounting Manager:

ความสามารถพิเศษ:
   ·       ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทั้งการนำเข้าและส่งออก
   ·      ด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการทำงาน

กำหนดการ     วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่         โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ.26

 

ราคา/ท่าน

Vat 7%

ราคารวม Vat

หัก ณ
ที่จ่าย 3
%

ราคาหลังหัก
ณ ที่จ่าย

ราคาปกติ

4,000

280

4,280

120

4,160

สมาชิก,โอนก่อน 1 สัปดาห์

3,700

259

3,959

111

3,848

3 ท่านขึ้นไป

3,400

238

3,638

102

3,536

5 ท่านขึ้นไป

3,000

210

3,210

90

3,120

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

1 กุมภาพันธ์ 2566...การกำหนดบริบทองค์กร (Context of the Organization) ตามระบบ ISO 9001:2015
2 กุมภาพันธ์ 2566...Storytelling เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในการทำงาน (Storytelling for Success)
2 กุมภาพันธ์ 2566...กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation Strategy)
2 กุมภาพันธ์ 2566...ข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
3 กุมภาพันธ์ 2566...เทคนิคหา Pain point ลูกค้าด้วยวิธี SPIN Selling เพื่อปิดการขาย (Techniques for finding customer pain points using the SPIN Selling method to close the sale)
3 กุมภาพันธ์ 2566...การแก้ไขปัญหา และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบด้วย PDCA (Job Management and Improvement by PDCA)
3 กุมภาพันธ์ 2566...กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร
6 กุมภาพันธ์ 2566...เทคนิคการขายสำหรับ Sales Engineer
6 กุมภาพันธ์ 2566...Leadership Mindset สร้างผู้นำให้มีภาวะผู้นำ
6 กุมภาพันธ์ 2566..การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
7 กุมภาพันธ์ 2566...Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน
7 กุมภาพันธ์ 2566...เทคนิคการติดตามทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective debt collection techniques)
7 กุมภาพันธ์ 2566...รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับบริหารงานบุคคล
7 กุมภาพันธ์ 2566...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
8 กุมภาพันธ์ 2566...ค่าดัชนีชี้วัดความสามารถของกระบวนการ (Process capability index)
8 กุมภาพันธ์ 2566...เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Self-improvement techniques to Work Efficiency)
8 กุมภาพันธ์ 2566...เทคนิคการขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Techniques for selling business customers)
8-9 กุมภาพันธ์ 2566...เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพในองค์กร (Train the Trainer)
8 กุมภาพันธ์ 2566...การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP)
9 กุมภาพันธ์ 2566...Job Analysis and SMART JD การกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ทุกคนทำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกันทั้งองค์กร คือปัจจัยที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
9 กุมภาพันธ์ 2566...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
10 กุมภาพันธ์ 2566...การเขียนอีเมลและการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (Email Writing and English Conversation For Business)
10 กุมภาพันธ์ 2566..การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Plan & Control)
10 กุมภาพันธ์ 2566...เทคนิคการเขียน Quality Manual, Procedure, WI ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
10 กุมภาพันธ์ 2566..การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ อย่างมืออาชีพ
11 กุมภาพันธ์ 2566...การจัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการความรู้ภายในองค์กร
11 กุมภาพันธ์ 2566...แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
13 กุมภาพันธ์ 2566...ข้อกำหนดระบบ ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล
13 กุมภาพันธ์ 2566...10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (10 Tools Professional Supervisor)
13 กุมภาพันธ์ 2566...เลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารมืออาชีพ สำหรับทุกองค์กร (Secretary and Executive Assistant For All Business)
14 กุมภาพันธ์ 2566...ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ภาคปฏิบัติ) สำหรับ Safety Officer
14 กุมภาพันธ์ 2566...MINDSET แห่งการบริหารคน...ศาสตร์แห่งการอ่านคนออก บริหารคนเป็น
15 กุมภาพันธ์ 2566...การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
15 กุมภาพันธ์ 2566...ทักษะการคิดและออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรม (Design Thinking Skills for Innovation)
15 กุมภาพันธ์ 2566...40 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR.) ต้องทำได้
16 กุมภาพันธ์ 2566...เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งาน
16 กุมภาพันธ์ 2566...การคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
16 กุมภาพันธ์ 2566...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
17 กุมภาพันธ์ 2566...การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Compliance with Personal Data Protection Act – PDPA)
17 กุมภาพันธ์ 2566...การบริหารความร่วมมือในการทำงานและลดความขัดแย้ง (Conflict Management)
18 กุมภาพันธ์ 2566...การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning & Control : PPC)
18 กุมภาพันธ์ 2566...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
20 กุมภาพันธ์ 2566...เทคนิคการบริหารเวลาให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มในงาน
20 กุมภาพันธ์ 2566...กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
20 กุมภาพันธ์ 2566...จิตวิทยาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างทีมงาน และครองใจแบบ Win Win (The High Power of Team-building Psychological Excellency)
21 กุมภาพันธ์ 2566...Growth Mindset สู่ความสำเร็จในการทำงาน
21 กุมภาพันธ์ 2566...HACCP System Revision 5 Requirement & Interpretation เพื่อความปลอดภัยอหาร
22 กุมภาพันธ์ 2566...หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty)
23 กุมภาพันธ์ 2566...การออกแบบระบบบริหารผลงาน ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร (PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM INTEGRATION DESIGN)
23 กุมภาพันธ์ 2566...การจัดการขยะ Waste Management ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 article
23 กุมภาพันธ์ 2566...การจัดทำ “ข้อบังคับการทำงาน” ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource) (ฉบับสมบูรณ์ / กระชับ / และเป็นปัจจุบัน) article
23 กุมภาพันธ์ 2566 ...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
24 กุมภาพันธ์ 2566...เอกสารนำเข้า ส่งออก สำหรับ Customer Service และ Document Control
24 กุมภาพันธ์ 2566...แนวทางในการควบคุมและการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
25 กุมภาพันธ์ 2566..การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
25 กุมภาพันธ์ 2566...แนวคิดการพัฒนา Growth Mindset
27 กุมภาพันธ์ 2566...เทคนิคการเขียนตอบ NC - CAR อย่างมีประสิทธิภาพ
28 กุมภาพันธ์ 2566...สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)
1 มีนาคม 2566...ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร (Machine Safety)
2 มีนาคม 2566...TPM การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Advance TPM for Productivity improvement)
2 มีนาคม 2566...ภาษาอังกฤษในการทำงาน (Business English In Working Place)
3 มีนาคม 2566...เทคนิคหา Pain point ลูกค้าด้วยวิธี SPIN Selling เพื่อปิดการขาย (Techniques for finding customer pain points using the SPIN Selling method to close the sale)
4 มีนาคม 2566...Reskill - Upskill Graphic by Canva Program (เพิ่มศักยภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Canva)
4 มีนาคม 2566..ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
6 มีนาคม 2566...เทคนิคการขายสำหรับ Sales Engineer
7 มีนาคม 2566...การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management) article
7 มีนาคม 2566...เทคนิคการติดตามทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective debt collection techniques)
8 มีนาคม 2566...นักขายขั้นเทพกับการขายพิชิตการตลาด 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales (Super Sales with Selling 4.0 in order to Top Sales Selling article
8 มีนาคม 2566...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
8 มีนาคม 2566...เทคนิคการขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Techniques for selling business customers)
8 มีนาคม 2566...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
8 มีนาคม 2566...เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
9 มีนาคม 2566...แนวปฏิบัติพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับคนจัดซื้อที่ครบถ้วน ในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline for Purchasing) article
9 มีนาคม 2566...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
9 มีนาคม 2566..การประยุกต์ใช้ระบบตัวชี้วัด KPI
10 มีนาคม 2566...การวางแผนตรวจสอบภาษีแพทย์และโรงพยาบาล
11 มีนาคม 2566...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management)
13 มีนาคม 2566...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
14 มีนาคม 2566...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
14 มีนาคม 2566...การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดละเอียดสำหรับการวัดชิ้นงานตามเกณฑ์ GD&T (Application of Dimensional Precision Instruments for Principle of GD&T)
15 มีนาคม 2566...GHPs & HACCP Syetem Revision 5 Requirement & Interpretation เพื่อความปลอดภัยอาหาร
16 มีนาคม 2566...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume)
17 มีนาคม 2566...เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน article
17 มีนาคม 2566...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
17 มีนาคม 2566...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
17 มีนาคม 2566...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
18 มีนาคม 2566...การทำงานเป็นทีม สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ (Team Collaboration for Goal)
18 มีนาคม 2566..การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)
20 มีนาคม 2566...การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
21 มีนาคม 2566...ISO 45001:2018 Internal Audit เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
21 มีนาคม 2566...ผู้นำทีมประสิทธิภาพ (Leadership)
22 มีนาคม 2566...ทักษะการคิดและออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรม (Design Thinking Skills for Innovation) article
22 มีนาคม 2566...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าว...อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU. article
23 มีนาคม 2566...การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job description) เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ article
24 มีนาคม 2566...การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skills) article
24 มีนาคม 2566...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015 article
25 มีนาคม 2566...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0) article
28 มีนาคม 2566...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ article
29 มีนาคม 2566...การบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.