การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่เป้าหมายองค์กรด้วย DISC (Team and Self-development for Organization Goal with DISC)
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 15 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 2 มิถุนายน 2565...การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่เป้าหมายองค์กรด้วย DISC (Team and Self-development for Organization Goal with DISC)

 การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่เป้าหมายองค์กรด้วย DISC (Team and Self-development for Organization Goal with DISC)

หลักการและเหตุผล :

พนักงานยุคใหม่ที่จะประสบความสำเร็จตามที่ได้วางไว้ได้อย่างดี มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณาการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และไปในทิศทางเดียวกันนั้นจะใช้ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวคงจะไม่พอต่อการถึงจุดหมายปลายทาง

การพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ของนักงานยุคใหม่นั้นจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต และส่งให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นไปด้วยจึงจะเรียกว่า การเป็นพนักงานมืออาชีพยุคใหม่ต้องเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง เพราะตระหนักรู้ว่าถ้าเราไม่ยอมปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงยากที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานได้

หลักสูตรนี้ได้นำเอาหลักของ DISC มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจในคุณลักษณะ พฤติกรรมการแสดงออกทั้งของตนเองและของบุคคลอื่น ซึ่งจะนำไปสู่ การยอมรับตนเอง รับรู้ เข้าใจถึงความแตกต่างและความถนัดของบุคคลในแต่ละคุณลักษณะ เข้าใจถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละคุณลักษณะบุคคล สามารถนำเอาหลักการและความเข้าใจเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม เพิ่มทักษะในการพัฒนาขีดความสามารถของทีมงาน ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างบุคคล สร้างแนวทางการครองใจสมาชิกในทีมด้วยรูปแบบที่เหมาะสมของตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนเองและของทีมงานจากการที่ทุกคนในทีมมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน รู้แนวทางความถนัดของสมาชิกในทีม เกิดความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างมุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกของผู้นำ โดยรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น ด้วยรูปแบบของกลุ่มพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย DISC Model

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ช่วยค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ปรับบุคลิกภาพของผู้นำให้เข้ากับผู้อื่นอย่างเหมาะสม

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยหลักของ DISC

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจว่าการมีจุดร่วม และสงวนจุดต่างของผู้นำและการอยู่ร่วมกันในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกันนั้นสำคัญมาก

6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ค้นพบ “ตัวตน” ในแบบฉบับที่แท้จริงของตนเอง ด้วย DISC Model อีกทั้งสามารถนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้

1. หลักและวิธีการจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย DISC Model

·         แนวคิดเรื่องพฤติกรรมมนุษย์และการแสดงออก

·         ความหมายของ D-I-S-C และความสำคัญในการเข้าใจเรื่อง D-I-S-C

·         ความเข้าใจใน บุคลิกภาพ (Personality) และการรับรู้ (Perception)

·         ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของตนเอง (Self-Assessment-Your Style)

·         รู้จัก เข้าใจคุณลักษณะบุคคลใน 4 มิติ (DISC Model)

ü  คุณลักษณะและพฤติกรรมของ D-Style

ü  คุณลักษณะและพฤติกรรมของ I-Style

ü  คุณลักษณะและพฤติกรรมของ S-Style

ü  คุณลักษณะและพฤติกรรมของ C-Style

·         เรียนรู้จุดแข็ง ข้อจำกัด ของแต่ละคุณลักษณะบุคคล

·         การอ่าน/วิเคราะห์คุณลักษณะของผู้อื่น (Reading Others) จากการฟัง /สังเกต

·         ประเภทของพฤติกรรมมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ

·         ศึกษากรณีศึกษาของบุคคลต่างๆ กับพฤติกรรมการแสดงออกของเขา

·         สาเหตุของความแตกต่างของมนุษย์

·         การสำรวจบุคลิกความแตกต่างของพฤติกรรมแต่ละคน

·         การค้นหาความแตกต่างของแต่ละคน

·         การสื่อสารและการแสดงออกของคนในแต่ละคุณลักษณะ

·         เทคนิคการสื่อสาร บริหาร ประสานงานกับบุคคลแต่ละคุณลักษณะ

·         การประยุกต์ใช้ D-I-S-C กับบริบทของการทำงานได้อย่างสัมฤทธิผลด้วยหลักการของ 7Q และเข้าใจหลักของ 7Q ผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้

ü  สนุกกับการใช้ IQ (Intelligence Quotient) แก้ปัญหาต่างๆ

ü  พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ (Emotional Quotient)

ü  ก้าวข้ามอุปสรรค AQ (Adversity Quotient) อย่างกล้าหาญ

ü  แสดงผลงานอย่างมีคุณค่าด้วยความเป็นเจ้าของ OQ (Optimist Quotient)

ü  พัฒนาตนเองเพื่ออยู่ร่วมกับสังคม UQ (Unity Quotient)  อย่างมีความสุข

ü  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ด้วย CQ (Creativity Quotient)

ü  มีความมั่นใจในการกล้าที่จะเล่นอย่างสร้างสรรค์ด้วย PQ (Play Quotient)

·         การจัดทำ Work Shop

2. Teamwork (การทำงานเป็นทีม) การใช้คุณลักษณะของบุคคลด้วย DISC ในการทำงานเป็นทีมเวิร์ค

·         องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค

·         รูปแบบการทำงานเป็นทีมประเภทต่างๆ

·         ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดทีมเวิร์ค

·         การทำงานเป็นทีมด้วย DISC

·         กิจกรรม : การทำงานเป็นทีมเวิร์คร่วมกัน

3. Achievement Motivation (แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ)

·         การจูงใจคนในแต่ละประเภท

·         ใช้จุดเด่นของคนในแต่ละประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด

·         อะไรคือสิ่งที่ลดทอนกำลังใจของคนในแต่ละประเภท

4. Continuous Learning (การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง)

·         อยากได้ใจคนในแต่ละประเภท ต้องเรียนรู้ว่าสิ่งใดที่ควรทำ และสิ่งใดที่ไม่ควรทำ

·         เรียนรู้ที่จะปรับตัวกับคนที่มีแตกต่างจากตัวเอง

5. Creativity (ความคิดสร้างสรรค์)

·         การนำข้อดีของคนในแต่ละประเภทมาปรับใช้กับตัวเองอย่างสร้างสรรค์

·         ก้าวข้ามข้อจำกัดตัวเองด้วยความคิดที่สร้างสรรค์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1. ผู้เข้าอบรมได้สร้างมุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกของผู้นำ โดยรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น ด้วยรูปแบบของกลุ่มพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย DISC Model

2. ผู้เข้าอบรมได้ช่วยค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง

3. ผู้เข้าอบรมได้ปรับบุคลิกภาพของผู้นำให้เข้ากับผู้อื่นอย่างเหมาะสม

4. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยหลักของ DISC

5. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจว่าการมีจุดร่วม และสงวนจุดต่างของผู้นำและการอยู่ร่วมกันในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกันนั้นสำคัญมาก

6. ผู้เข้าอบรมได้ค้นพบ “ตัวตน” ในแบบฉบับที่แท้จริงของตนเอง ด้วย DISC Model อีกทั้งสามารถนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

วิทยากรในการฝึกอบรม          อาจารย์อนุภาพ  พันชำนาญ

Ø  ปริญญาตรี วิศวอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อสบ.) มหาวิทยาลัย ศรีปทุม

Ø  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการตลาด (MBA Marketing) มหาวิทยาลัย   รามคำแหง

การทำงานที่ผ่านและปัจจุบัน

·       อดีตที่ปรึกษาการตลาดบริษัท Kathy Gold

·       ที่ปรึกษาการตลาดบริษัท Step teambuiding

·       ที่ปรึกษาการตลาดบริษัท BLUE NAVI

·       ที่ปรึกษาการตลาดบริษัท CAP VISION

·       อาจารย์สอนสมาธิที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ

·       อาจารย์พิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอนวิชาเลือก : เรื่องไร้สาระแต่กลับมีสาระอย่างคาดไม่ถึง : วิชาจีบ วิชาเคล็ดลับจับโกหกร่วมกับ อ.ธนิช)

·       อดีตวิศวกร (ผู้จัดการ) ที่บริษัท โทเทิ่ลแอคเซสคอมมูนิเคชั่น จำกัด (DTAC)

กำหนดการ    วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565
สถานที่          
Zoom Online Meeting
ราคา            1
,500  บาท
                   - ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
                   - นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3
%

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 3%

: 1 ท่าน

1,500 + 105 = 1,605

1,605 – 45 = 1,560

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
Email :
ส่งหลักฐานการโอนเงิน :
หมายเหตุ :Online Training

online 25 พฤษภาคม 2565 การจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 25 พฤษภาคม 2565...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ (Tips of English Writing for Powerful Business Communication!..)
online 25 พฤษภาคม 2565...ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
online 26 พฤษภาคม 2565...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
online 26 พฤษภาคม 2565...การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
online 27 พฤษภาคม 2565...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
online 27 พฤษภาคม 2565...10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (10 Tools Professional Supervisor)
online 30 พฤษภาคม 2565...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 30 พฤษภาคม 2565...เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์
online 30 พฤษภาคม 2565...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 31 พฤษภาคม 2565...เตรียมความพร้อมพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคน HR (Personal Data Protection Act – PDPA)
online 31 พฤษภาคม 2565...วิทยากรภายในมืออาชีพ (The Professional Trainer)
online 31 พฤษภาคม 2565...เทคนิคการบริหารเวลาให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และสร้างมูลเพิ่มในงาน (Time Management for Effective Work)
online 31 พฤษภาคม 2565..30 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและ HR ต้องรู้
online 1 มิถุนายน 2565...เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ (Techniques for presenting with the right ideas to resonate professionally)
online 1 มิถุนายน 2565...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
online 1 มิถุนายน 2565...Vision&Mission Design การออกแบบวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร
online 6 มิถุนายน 2565...นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)
online 7 มิถุนายน 2565...การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน
online 7 มิถุนายน 2565...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
online 8 มิถุนายน 2565...เทคนิคการเขียน Quality Manual, Procedure, WI ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 8 มิถุนายน 2565...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
online 8 มิถุนายน 2565...กลยุทธ์การขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption article
online 8 มิถุนายน 2565...การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skills)
online 10 มิถุนายน 2565...การจัดทำเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 10 มิถุนายน 2565...ทักษะการเข้าสังคมและการทำงานเพื่อภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ
online 10 มิถุนายน 2565...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001 : 2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่
online 11 มิถุนายน 2565...การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล (HR for Non HR)
online 11 มิถุนายน 2565...รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับบริหารงานบุคคล
online 11 มิถุนายน 2565...เทคนิคการขายสำหรับ Sales Engineer
online 14 มิถุนายน 2565...ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
online 14 มิถุนายน 2565...หัวหน้างานกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก (Proactive Change Management for Leadership)
online 14 มิถุนายน 2565...กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies of Business English Speaking!!!!)
online 14 มิถุนายน 2565...วิธีการตีความ Audit Reportและเทคนิคการตอบประเด็น NC Body ของ Certified ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 15 มิถุนายน 2565...กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร
online 15 มิถุนายน 2565...Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน
online 16 มิถุนายน 2565...Basic Maintenance System
online 16 มิถุนายน 2565...การปิดการขายผ่านช่องทางออนไลน์
online 17 มิถุนายน 2565...เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ (The Professional Trainer)
online 17 มิถุนายน 2565...กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีชั้นเชิง
online 17 มิถนายน 2565...แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ประจำองค์กร (Data Protection Officer Guideline – PDPA)
online 17 มิถุนายน 2565...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 17 มิถุนายน 2565...ข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 21 มิถุนายน 2565...ทักษะนักขายมืออาชีพ
online 22 มิถุนายน 2565...การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC (Planning management and Follow-up With DISC)
online 22 มิถุนายน 2565...กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตตลาด ในยุค Digital Business
online 22 มิถุนายน 2565...สุดยอดการให้บริการด้วยแนวคิดแบบญี่ปุ่น (Japan Style Service)
online 23 มิถุนายน 2565...เทคนิคการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015
online 23 มิถุนายน 2565...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
online 23 มิถุนายน 2565...กลยุทธ์การสร้างความประทับใจในการพูดภาษาอังกฤษ
online 24 มิถุนายน 2565....เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร
online 24 มิถุนายน 2565...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลใช้บังคับล่าสุด
online 25 มิถุนายน 2565..เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 27 มิถุนายน 2565 ...การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015
online 27 มิถุนายน 2565...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
online 28 มิถุนายน 2565...การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement)
online 28 มิถุนายน 2565..การ Update ข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ และให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
online 29 มิถุนายน 2565...การบริหารความแตกต่างให้เกิดประสิทธิภาพ (Diversity Management)
online 29 มิถุนายน 2565...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย)
online 29 มิถุนายน 2565...เตรียมความพร้อมพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับหน่วยงานขายและตลาด (Personal Data Protection Guideline – PDPA)
online 30 มิถุนายน 2565...การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q (Increasing Performance with 5Q)
online 1 กรกฎาคม 2565...เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
online 1 กรกฎาคม 2565...ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
online 1 กรกฎาคม 2565...เทคนิคการเขียนตอบ NC - CAR อย่างมีประสิทธิภาพ
online 1 กรกฎาคม 2565...เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคน HR (Personal Data Protection Act – PDPA)
online 4 กรกฎาคม 2565...การจัดการคลังสินค้าและการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
online 4 กรกฎาคม 2565...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
online 4 กรกฎาคม 2565...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
online 5 กรกฎาคม 2565...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
online 6 กรกฎาคม 2565...การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders)
online 7 กรกฎาคม 2565...สนทนาภาษาอังกฤษอย่างไร ให้ได้ผลสัมฤทธิ์
online 8 กรกฎาคม 2565...การออกเสียงและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation and Phonetics)
online 9 กรกฎาคม 2565...หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
online 11 กรกฎาคม 2565...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ (Tips of English Writing for Powerful Business Communication!..)
online 11 กรกฎาคม 2565...การควบคุมคุณภาพในการทำงาน (Quality Control @ Work)
online 12 กรกฎาคม 2565...เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์
online 15 กรกฎาคม 2565...เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสาร เพื่อการทำงานและให้บริการ
online 16 กรกฎาคม 2565...การจัดการคลังสินค้าแบบลีน (Lean Warehousing)
online 16 กรกฎาคม 2565...การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) : ต้นทุนลดกำไรเพิ่มCopyright © 2013 All Rights Reserved.