HACCP : Hazard Analysis & Critical Control Points การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติด้านความปลอดภัยอาหาร
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 14 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 13 กรกฎาคม 2563 (บ่าย)...HACCP : Hazard Analysis & Critical Control Points การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติด้านความปลอดภัยอาหาร

 HACCP : Hazard Analysis & Critical Control Points การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติด้านความปลอดภัยอาหาร

บทนำ

“HACCP: Hazard Analysis & Critical Control Points” คือระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม เป็นระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัยที่ใช้ควบคุมในกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อให้มั่นใจว่าจะปราศจากอันตราย ทั้งจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ โดยยึดหลักมาตรฐานสากลตามข้อกำหนดของคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO (Codex Alimentarius Commission) ที่ประเทศต่างๆ ได้นำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อสร้างความมั่นใจในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค

ระบบ HACCP : Hazard Analysis & Critical Control Points นี้เป็นมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตอาหาร โดยใช้หลักในการดำเนินการเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ 12 ขั้นตอน ได้แก่ 5 Primary Steps และ 7 Basic Principles  ตั้งแต่การจัดตั้งทีม HACCP Team และการจัดทำ HACCP Plan การจัดทำรายละเอียดผลิตภัณฑ์ Describe Product การจัดทำแผนภูมิกระบวนการผลิต Flow Diagram การวิเคราะห์อันตรายและประเมินความเสี่ยง Conduct a Hazard Analysis การหาจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม Identify the Critical Control Points  ด้วยแผนผังการตัดสินใจ Decision Tree การกำหนดค่าวิกฤติ และการตรวจติดตามการควบคุมจุดวิกฤติ Monitor Control of the CCPs การแก้ไขเมื่อพบว่ามีจุดวิกฤติที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม Corrective Actions การทวนสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพการดำเนินงานของระบบ Verification to control the HACCP System รวมทั้งระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติงานและบันทึกข้อมูลต่างๆ ในระบบ  Documentation and Records Keeping ซึ่งจะครอบคลุมถึงคู่มือการปฏิบัติงาน Procedure วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction และเอกสารสนับสนุน Support Documents

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการของระบบ HACCP ทั้ง 12 ขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมีหลักการขั้นต้น 5 ขั้นตอน (5 Primary Steps) และหลักการพื้นฐาน 7 ขั้นตอน (7 Basic Principle) รวมถึงประเภทของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับกระบวนการผลิตอาหาร  และหลักการประเมินความเสี่ยงจากอันตรายต่ออาหาร Risk Assessment  

2.      เพื่อให้สามารถดำเนินการตามระบบ HACCP ตั้งแต่การตั้งทีม HACCP Team การเขียนแผน HACCP Plan และดำเนินการในแต่ละขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ

3.      เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้ทัดเทียมระดับสากล ด้วยการเสริมสร้างความรู้ความสามารถและทักษะให้กับบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมอาหารให้ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านอาหารและสามารถต่อยอดให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.      เจ้าของบริษัทผู้ผลิตอาหาร และผู้บริหารในธุรกิจผลิตอาหาร ได้แก่ ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการแผนกที่รับผิดชอบเรื่องการผลิตอาหารให้เกิดความปลอดภัย

2.      หัวหน้างาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ทำงานและดูแลด้านระบบความปลอดภัยของอาหารทั้งระบบ HACCP,  GMP และ ISO 22000

3.      ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ประกอบการเกี่ยวกับอาหารทั้งนำเข้าและส่งออก  ผู้ที่อยู่ในวงการอาหารแต่ละขั้นตอน รวมถึงผู้บริโภคที่มีความสนใจในระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหาร

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)   หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13:00-16:00 น.         

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1: HACCP คืออะไร, ความเป็นมาของระบบ HACCP

·       HACCP คืออะไร

·       ความเป็นมาของระบบ HACCP

บทที่ 2: วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP

·       วัตถุประสงค์หลักของการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP

·       ประโยชน์ที่ได้รับจากการประยุกต์ใช้ระบบ  HACCP

·       ความจำเป็นและประโยชน์ที่อุตสาหกรรมอาหารไทยจะได้รับจากระบบ HACCP

บทที่ 3: GMP & HACCP ความสัมพันธ์และความแตกต่าง

·       หลักการและแนวปฏิบัติของ GMP

·       หลักการและแนวปฏิบัติของระบบ   HACCP

·       ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของระบบ GMP & HACCP

บทที่ 4: ประเภทและชนิดของอันตรายในอุตสาหกรรมอาหาร

·       อันตรายทางชีวภาพ Biological Hazard

·       อันตรายจากสารเคมี Chemical Hazard

·       อันตรายทางกายภาพ Physical Hazard

บทที่ 5: หลักการ 12 ขั้นตอน ของระบบ HACCP

·       5 Primary Steps

·       7 Basic Principles

บทที่ 6: การจัดตั้ง HACCP Team  

·       องค์ประกอบสำคัญของ HACCP Team

·       คุณสมบัติที่พึงมีของบุคลากรใน HACCP Team

·       บทบาท หน้าที่และความรับผิดชองของหัวหน้าทีม

·       บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของสมาชิกในทีม  

บทที่ 7: การจัดทำรายละเอียดผลิตภัณฑ์ Describe Product 

·       วิธีการอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง สมบูรณ์

·       รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องระบุ

·       วิธีการเขียนวัตถุดิบและส่วนผสม

·       วิธีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิต

บทที่ 8: การจัดทำแผนภูมิกระบวนการผลิต Flow Diagram

·       หลักการพิจารณาขั้นตอนการผลิต

·       วิธีการทำแผนภูมิกระบวนการผลิต

·       การจัดลำดับขั้นตอนการผลิต

บทที่ 9: การทวนสอบความถูกต้องของแผนภูมิกระบวนการผลิต Verification

·       ใครควรเป็นผู้ทวนสอบความถูกต้องของแผนภูมิกระบวนการผลิต

·       วิธีการทวนสอบแผนภูมิกระบวนการผลิต

·       หากพบความไม่สอดคล้องกับกระบวนการผลิต ต้องทำอย่างไร

บทที่ 10: การวิเคราะห์อันตราย Conduct a Hazard Analysis

·       หลักการระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการผลิต

·       การประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดอันตราย Risk Assessment

·       การระบุมาตรการควบคุมอันตราย

บทที่ 11: การหาจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม Identify Critical Control Points

·       วิธีกำหนดจุดปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการทำงานที่ต้องทำการควบคุม

·       หลักการของแผนผังการตัดสินใจ Decision Tree

·       ผู้ที่ต้องทำหน้าที่ในการดำเนินการและตัดสินใจตามแผนผัง Decision Tree

บทที่ 12: การกำหนดค่าวิกฤติ  Critical Limits

·       หลักเกณฑ์ในการควบคุมจุด CCPs

·       วิธีการกำหนดค่าจำกัดวิกฤติ และมาตรการควบคุมจุดวิกฤติ

บทที่ 13: การทวนสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของระบบ HACCP 

·       การจัดทำแผนการทวนสอบระบบโปรแกรมพื้นฐาน GMP

·       การทวนสอบความถูกต้องและสภาพการใช้การได้ของระบบ

·       การทวนสอบโดยการตรวจติดตามภายใน Internal Audit

·       การส่งผลิตภัณฑ์ตรวจสอบภายนอก Finished Product Testing

บทที่ 14: การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องวิธีปฏิบัติและบันทึกของระบบ HACCP

·       ประเภทเอกสารในระบบ HACCP

·       วิธีการจัดทำเอกสาร การควบคุมและการจัดเก็บเอกสาร

·       บันทึกที่มีความสำคัญในระบบ HACCP

·       การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมเอกสารของระบบ HACCP

·       การกำหนดอายุการจัดเก็บเอกสารในระบบ HACCP  

บทที่ 15: เคล็ดลับแห่งความสำเร็จของการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP

·       ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP

·       อุปสรรคที่ทำให้การประยุกต์ใช้ระบบ  HACCP  ไม่ประสบความสำเร็จ

บทที่ 16: แนวทางการต่อยอดของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล

·       ระบบมาตรฐานด้านอาหาร GMP, HACCP, ISO 22000:2018

·       การรับรองระบบ GMP – Certificate GMP

·       การรับรองระบบ HACCP – Certificate HACCP

·       การรับรองระบบ ISO – Certificate ISO - 22000:2018

 

วิทยากร  อาจารย์กุหลาบ  เจียมจิตรพานิช

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  การควบคุมคุณภาพ  การบริหารความเสี่ยง

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 การบริหารงานจัดซื้อ การบริหารฝ่ายขายระบบการบัญชีและการสอบบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การลดต้นทุน ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบริหารคลังสินค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 

ประวัติการศึกษา

·       ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

·       ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015

·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015

·       ผู้จัดการฝ่ายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM Manager : 

·       ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ : 

·       ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย

·       ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

·       ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ความสามารถพิเศษ:  

·       ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทั้งการนำเข้าและส่งออก

·       ด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการทำงาน  

 

กำหนดการ      วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

สถานที่           Zoom Online Meeting

ราคา            1,500  บาท

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 1.5%

: 1 ท่าน

1,500 + 105 = 1,605

1,605 – 22.5 = 1,582.50

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
ส่งหลักฐานการโอนเงิน :
หมายเหตุ :Online Training

online 9 กรกฎาคม 2563...ทักษะการบริการหลังโควิด-19 ในรูปแบบ New Normal
online 10 กรกฎาคม 2563...ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
online 10 กรกฎาคม 2563...ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
online 11 กรกฎาคม 2563...การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015
online 13 กรกฎาคม 2563 (เช้า)...GMP: Good Manufacturing Practice หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
online 14 กรกฎาคม 2563...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
online 15 กรกฎาคม 2563...กฎหมายศุลกากรและการเตรียมพร้อมเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Audit)
online 16 กรกฎาคม 2563...ขายได้ ขายเป็น ขายตรงใจ
online 17 กรกฎาคม 2563...การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
online 18 กรกฎาคม 2563...รูปแบบและวิธีการทำ Presentation การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015
online 20 กรกฎาคม 2563...การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษในการทำงาน (Writing English emails at work) article
online 21 กรกฎาคม 2563...ทักษะหัวหน้างานที่องค์กรต้องการในยุค 4.0
online 22 กรกฎาคม 2563 (เช้า)...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
online 22 กรกฏาคม 2563 (บ่าย)...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
online 23 กรกฎาคม 2563...ทักษะการให้บริการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ article
online 24 กรกฎาคม 2563...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015
online 25 กรกฎาคม 2563...เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
online 27 กรกฎาคม 2563...เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบ ISO 9001:2015Copyright © 2013 All Rights Reserved.