กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนาออนไลน์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 15 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 20 ตุลาคม 2563...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015

 กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนาออนไลน์

 

บทนำ

การจัดซื้อ เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อองค์กร ดังนั้นการดำเนินการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลโดยตรงต่อผลการดำเนินงาน และกำไรขาดทุนขององค์กรด้วยเช่นกัน การจัดซื้อที่ชาญฉลาดและเป็นมืออาชีพจะทำให้องค์กรสามารถใช้โอกาสและสร้างจุดแข็งในการแข่งขันทางธุรกิจ ไม่เพียงแต่การลดต้นทุน แต่สามารถดำเนินการจัดซื้อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนเป็นไปตามมาตรฐานสากลของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้เกิดความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลดความเสี่ยงในกระบวนการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า พร้อมกับสร้างความเป็นเลิศด้านการแข่งขันอย่างต่อเนื่องอีกด้วย  

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการ หน้าที่ และแนวปฏิบัติของงานจัดซื้อ ในอันที่จะสามารถก่อให้เกิดศักยภาพและมีเป้าหมายที่ชัดเจน

2.      เพื่อให้สามารถคัดเลือก ประเมินผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการจากแหล่งภายนอกตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

3.      เพื่อให้สามารถสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการสร้างจุดแข็งและโอกาส ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับองค์กร อันจะส่งถึงผลประกอบการและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)   หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง  (เวลา 13.00 - 16.00 น.)

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1: ความเข้าใจหลักการ หน้าที่ และความรับผิดชอบของงานจัดซื้อ

·       หลักการพื้นฐานของการบริหารงานจัดซื้อ

·       บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของงานจัดซื้อ

บทที่ 2: แนวทางปฏิบัติ การเสริมสร้างศักยภาพในงานจัดซื้อ

·       การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

·       การวางแผนดำเนินการของงานจัดซื้อ

·       การสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและมีศักยภาพ

·       การกำหนดดัชนีชี้วัดผล และประสิทธิภาพการดำเนินงาน

บทที่ 3: ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 Requirement ในงานจัดซื้อ

·       คำศัพท์ และคำจำกัดความในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

·       การคัดเลือก การประเมินผู้ส่งมอบรายใหม่

·       การขึ้นทะเบียนผู้ส่งมอบ

·       การตรวจวัด การตรวจติดตาม และการประเมินผู้ส่งมอบรายปัจจุบัน

·       การตรวจเยี่ยมผู้ส่งมอบ

·       การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจติดตามภายใน

·       การจัดทำรายงานของงานจัดซื้อเพื่อรองรับการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร

·       สิ่งจำเป็นของงานจัดซื้อที่ควรรับหลังจากการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร

บทที่ 4: การจัดทำระบบเอกสาร Documentation System ในงานจัดซื้อ

·       ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องมีการจัดทำระบบเอกสาร

·       ประเภทของเอกสารในงานจัดซื้อ ตามระบบการบริหารคุณภาพ

·       การจัดทำเอกสารคุณภาพและการควบคุมเอกสารในงานจัดซื้อ

บทที่ 5: การสร้างผลกำไร + จุดแข็ง + ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

·       จะสร้างผลกำไรจากงานจัดซื้อได้อย่างไร

·       เทคนิคการลดต้นทุนให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

·       จุดแข็งของงานจัดซื้ออยู่ที่ไหน

·       เทคนิคการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจจากงานจัดซื้อ

บทที่ 6: โลกก้าวไกล ไทยต้องก้าวให้ทันด้วยการจัดซื้อยุค 4.0

·       การบริหารงานจัดซื้อด้วยการใช้ประโยชน์จาก IT

·       การใช้โซเชียลในงานจัดซื้ออย่างมีศักยภาพสูงสุด

·       การจัดซื้ออย่างทันสมัยในยุคออนไลน์เฟื่องฟู

·       การบริหารงานจัดซื้อของธุรกิจ SME ในยุค 4.0

 

วิทยากร อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  การควบคุมคุณภาพ  การบริหารความเสี่ยง

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 การบริหารงานจัดซื้อ การบริหารฝ่ายขายระบบการบัญชีและการสอบบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การลดต้นทุน ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบริหารคลังสินค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

·       ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

·       ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015

·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015

·       ผู้จัดการฝ่ายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM Manager : 

·       ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ : 

·       ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย

·       ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

·       ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ความสามารถพิเศษ:  

·        ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทั้งการนำเข้าและส่งออก

·        ด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการทำงาน

 

กำหนดการ    วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563

สถานที่          Zoom Online Meeting

ราคา             1,500  บาท

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 3%

: 1 ท่าน

1,500 + 105 = 1,605

1,605 – 45 = 1,560

 

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
Email :
ส่งหลักฐานการโอนเงิน :
หมายเหตุ :



Online Training

online 21 ตุลาคม 2563...นักขายขั้นเทพกับการขาย 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales (Super Sales with Selling 4.0 in order to Top Sales Selling)
online 22 ตุลาคม 2563...การกำหนดราคาศุลกากร (Customs Valuation)
online 28 ตุลาคม 2563...เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ (Techniques for presenting with the right ideas to resonate professionally)
online 28 ตุลาคม 2563...การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
online 29 ตุลาคม2563...ทักษะการเข้าสังคมและการทำงานเพื่อภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ
online 30 ตุลาคม 2563...กฎหมายศุลกากรและการเตรียมพร้อมเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Audit)



Copyright © 2013 All Rights Reserved.