ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 5 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


30 สิงหาคม 2562...เจาะประเด็น…การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU

 

หลักการและเหตุผล

ผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดปัญหาแรงงานขาดแคลน เนื่องจากมีอุตสาหกรรมบางประเภทคนไทยไม่ทำ ดังนั้นเพื่อเป็นการผลักดันให้ธุรกิจเดินหน้าได้ นายจ้างจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสรรหาบุคลากร จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานโดยขั้นตอนของกฎหมายก็จะมีหลักให้นายจ้างได้ปฏิบัติตามในกรณีนายจ้างฝ่าฝืนรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยไม่ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายได้กำหนด นายจ้าง – ลูกจ้าง ก็จะมีความผิดได้รับโทษตามที่ได้บัญญัติไว้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และความสามารถนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ให้กับองค์กรได้อย่างถูกกฎหมาย หรือกรณีมีลูกจ้างมาสมัครงานเองก็จะสามารถเข้าตรวจสอบเอกสาร หรือนำแรงงานไปจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายได้

2. เพื่อให้ทราบถึงการดำรงรักษาแรงงานที่ดี ให้อยู่กับองค์กรได้อย่างถูกกฎหมายได้นานๆ หรือนำกฎหมายแรงงานไปใช้บังคับกับพนักงานได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม

3. เพื่อให้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปบริหารจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในองค์กรและนอกองค์กรให้ปัญหานั้นยุติลงได้

ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - ผู้บริหาร - หัวหน้างาน

หัวข้อในการอบรม

1. ปัญหาที่ทำให้นายจ้างต้องจ้างแรงงานต่างด้าวมาจากอะไร..?

· มีคำอธิบายจากบัญหาที่เกิด 9 ประการ

2. การเตรียมเอกสาร- ข้อมูลสถานประกอบกิจการของนายจ้าง เพื่อนำเข้าแรงงานต่างด้าวต้องเตรียมอะไรบ้าง..?

· กรณีเป็นนิติบุคคล เอกสารของนายจ้าง - ของผู้รับมอบอำนาจ - ข้อมูลขององค์กร

3. การนำแรงงานต่างด้าว ที่ผ่านระบบ MOU. เข้ามาทำงานโดยนายจ้างนำเข้ามาเอง หรือ นำเข้าผ่านบริษัทฯ นำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ มีขั้นตอนของการนำเข้าอย่างไร..?

· มีขั้นตอนและรายละเอียดของการนำเข้า เช่น การติดต่อจัดหางานเขตพื้นที่ – การติดต่อบริษัทนำเข้า- การทำสัญญาจ้าง – การจ่ายค่าจ้าง – ขั้นตอนการนำเข้า – การติดต่อไปยังประเทศต้นทาง – เงื่อนไขการจ้าง - การกำหนดค่าจ้าง – ค่าสวัสดิการ - การอบรมที่ศูนย์รับแรกเข้า – การออกวีซ่า – การออกใบอนุญาตทำงาน – การจัดที่พักให้ - การตรวจร่างกาย – การแจ้งนำเข้า - การรายงานตัว - การต่อสัญญาจ้าง

4. การจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจพิสูจน์สัญชาติ เข้ามาทำงานในองค์กรจ้างให้ถูกกฎหมายต้องดำเนินการอย่างไร.?

· มีขั้นตอนและรายละเอียดของการตรวจสอบเพื่อการนำเข้า เช่น การตรวจสอบเอกสาร – บัตรประจำตัว – วีซ่า - หนังสือใบอนุญาตทำงาน – การแจ้งออก – เหตุผลที่เปลี่ยนงาน - การทำสัญญาจ้าง - การกำหนดค่าจ้าง – กำหนดค่าสวัสดีการ – การแจ้งเข้าเพื่อเปลี่ยนชื่อนายจ้าง – ค่าใช้จ่ายต่างๆ – การตรวจร่างกาย – การรายงานตัว - การต่อสัญญาจ้าง

5. บทลงโทษ - นายจ้าง - ลูกจ้าง - บริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าว  กรณีทำผิดกฎหมาย พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าวจะมีความผิดได้รับโทษ ทางแพ่ง ทางอาญา อย่างไร.?

· นายจ้าง ไม่แจ้งเข้า - ไม่แจ้งออก - ไม่ทำทะเบียนให้ตรวจ – ให้ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต - ให้ทำงานไม่ตรงตามใบอนุญาตให้ทำงานใบอนุญาตเป็นชื่อของผู้อื่น

· ลูกจ้าง ไม่เคยมีใบอนุญาตทำงาน – ขณะทำงานไม่มีใบอนุญาตทำงานอยู่กับตน - ทำงานไม่ตรงใบอนุญาต

· บริษัทนำเข้า นำแรงงานต่างด้าวเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต - ไม่ส่งมอบงานต่อผู้ว่าจ้าง - ไม่ส่งต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง

6. ผู้ที่หลอกลวง- แอบอ้าง ผู้อื่นว่าสามารถนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานให้กับนายจ้างในประเทศได้หรือหาแรงงานต่างด้าวให้กับนายจ้างได้จะมีความผิดได้รับโทษ ทางแพ่ง ทางอาญา อย่างไร..?

7. ผู้ที่สนับสนุนการทำผิดกรณีหลอกลวง - แอบอ้างการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานให้กับนายจ้างจะมีความผิดได้รับโทษ ทางแพ่ง ทางอาญา อย่างไร..?

8. ค่าใช้จ่าย ในการจ้างบริษัทนำเข้า - จ่ายให้หน่วยงานภาครัฐของการนำเข้าระบบ MOU. และระบบพิสูจน์สัญชาติ

9. จ้างแรงงานต่างด้าวที่ผ่านบริษัทรับเหมา Outsource โดยมาจากระบบ MOU. หรือผ่านระบบพิสูจน์สัญชาตินายจ้างทำได้หรือไม่..?

10. ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำแรงงานไทย พม่า ลาว และกัมพูชา มีอัตราและแตกต่างกันอย่างไร..?

11. ต่างด้าว 3 สัญชาติที่ผ่านระบบ MOU และผ่านการพิสูจน์สัญชาติ มีสิทธิ์ทำงานประเภทอะไรบ้าง.?

12. ต่างด้าว 3 สัญชาติ ขณะทำงานในราชอาณาจักรมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการทำงาน ตาม พ.ร.ก. อย่างไร..?

13. ต่างด้าวที่ผ่านระบบ MOU ต้องการเปลี่ยนนายจ้างใหม่ จะต้องมีองค์ประกอบตามกฎหมายอย่างไร..?

14. หน้าที่ของนายจ้างและหน้าที่ของลูกจ้างต่างด้าว ขณะปฏิบัติงานและอยู่ในเวลาสัญญาจ้างต้องปฏิบัติอย่างไร.?

15. การนำแรงงานต่างด้าว ระดับฝีมือชำนาญการ เข้ามาทำงานกับนายจ้างอย่างถูกกฎหมายต้องดำเนินการอย่างไร.?

16. บริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวมีความมั่นคง และมีบทบาทหน้าที่ต่อผู้ว่าจ้างอย่างไร..?

17. แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่เข้ามาทำงานกับนายจ้าง (ในภาพรวม) แรงงานชาติใด..ทำงานถูกใจนายจ้างมากที่สุด

18. แรงงานไทย กับแรงงานต่างด้าวปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตนแตกต่างกันอย่างไร..?

19. กรณีต่างด้าวไปทำงานนอกพื้นที่ –ไปทำงานตามสาขา –ไปตามไซด์งานที่เป็นธุรกิจของนายจ้างทำได้หรือไม่ และเมื่อพบหน่อยงานภาครัฐเข้าตรวจสอบ ต้องดำเนินงานอย่างไร..?

20. การจ้างแรงงานต่างด้าวขณะปฏิบัติงาน ปัญหาที่พบมากที่สุด มีอะไร..?

21. นายจ้างจัดที่พักให้ต่างด้าว กรณีต่างด้าวแอบเอาญาติหรือผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองมาพักอยู่ด้วย นายจ้าง - ต่างด้าว - ผู้อาศัย - จะมีความผิดอย่างไร..?

22. จ้างแรงงานต่างด้าวให้ - ค่าจ้าง - สวัสดิการ แตกต่างไปจากแรงงานไทยต้องปฏิบัติอย่างไร..?

23. แรงงานไทยกับแรงงานต่างด้าวชกต่อยกัน (เป็นกรณีร้ายแรง) นายจ้างเลิกจ้างคนเดียวทำได้หรือไม่. เพราะอะไร..?

24. นายจ้างนำหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจฉี่พนักงานเพื่อหาสารเสพติดพบลูกจ้างต่างด้าวมีสารเสพติดในร่างกาย ต้องจัดการ อย่างไร..?

25. ต่างด้าวชุมนุมในเวลางาน เพื่อกดดันนายจ้างให้จ่ายโบนัสประจำปี- ผู้บริหาร- หัวหน้างาน จะใช้เทคนิคอย่างไร..? ให้ปัญหายุติลง

26. การออกหนังสือเตือนการทำผิด – หนังสือเลิกจ้าง ให้พี่ไทยหรือต่างด้าวเขียนให้ดี ให้มีผลต่อการผิดซ้ำคำเตือน ให้มีผลต่อการถูกเลิกจ้างและยกขึ้นต่อสู้คดีในชั้นศาลได้

27. ลูกจ้างไทย – ต่างด้าว ทำผิดวินัยในการทำงานไม่ยอมลงลายมือชื่อในหนังสือเตือน ผู้บริหาร- หัวหน้างาน ต้องดำเนินการอย่างไร..?

28. ในวันหยุดนายจ้างหรือหัวหน้างานให้ต่างด้าวไปทำงานที่บ้านตนเองเพื่อต่อเติมบ้านพักโดยจ่ายค่าจ้างให้ทำได้หรือไม่เพราะอะไร..?

29. การแต่งตั้งแรงงานต่างด้าวเพื่อการสื่อสาร หรือเพื่อให้แก้ปัญหาต่างๆ ให้กับองค์กร

30. กรณีต่างด้าวลางานกลับภูมิลำเนาหลายวันหรือไปเยี่ยมญาตินอกพื้นที่ทำงานต้องแจ้ง ตม.หรือดำเนินการอย่างไร..?

31. การส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมและสิทธิต่างๆ ที่ได้รับตามกฎหมายแรงงาน ต่างด้าวมีสิทธิอะไรบ้าง..?

32. การกระทำอันไม่เป็นธรรมระหว่างแรงงานไทยกับแรงงานต่างด้าว มีลักษณะของการกระทำอย่างไร..?

33. การสิ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างของแรงงานต่างด้าวมีกรณีใดบ้าง และนายจ้างต้องดำเนินการอย่างไร..?

34. กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขใหม่ที่ประกาศใช้ ปี 2562 ที่เพิ่มสิทธิ - สวัสดิการ- ให้กับลูกจ้างทั่วประเทศมีอะไรบ้าง..?

35. นายจ้างทำสัญญาจ้างกับลูกจ้างต่างด้าวที่ขัดต่อกฎหมาย (เป็นโมฆะ) มีกรณีใดบ้าง..?

36. สวัสดิการที่นายจ้างจัดให้เมื่อลูกจ้างออกจากงาน มักจะเอาไปรวมกับค่าจ้าง เพื่อเป็นฐานของค่าจ้าง - ต่อวัน - ต่อเดือน - มีสวัสดิการอะไรบ้าง..?

37. ในกรณีลูกจ้างไทยฟ้องนายจ้าง - แรงงานต่างด้าวฟ้องนายจ้าง - นายจ้างฟ้องลูกจ้าง (กรณีละเมิด) คดีเกิดขึ้นในศาลแรงงาน ผู้บริหารต้องบริหารจัดการและ ต้องเตรียมหมัดเด็ดอย่างไร..? ถึงจะทำให้ชนะคดี

38. คำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีแรงงาน ที่ผู้บริหาร – หัวหน้างานควรรู้ มีคดีอะไรบ้าง..?

· ถาม - ตอบ - แนะนำ

· ให้คำแนะนำ - ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนาหลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ      อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า

ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์

·       เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ ปี (4 สมัย)

·       เป็นผู้ประนอมคดี ในศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ

·       เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำที่กระทรวงแรงงาน

·       เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียนที่กระทรวงแรงงาน

·       เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ณ สำนักงานใหญ่  จ. นนทบุรี

·       เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด

·       วิทยากรบรรยายหลักสูตร การกล่าวโทษ - เลิกจ้าง - ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล

·       วิทยากรบรรยายหลักสูตร ขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างาน

·       วิทยากรบรรยายหลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงาน HR.มือใหม่

·       วิทยากรบรรยายหลักสูตร การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.

·       วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน

·       วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด ปี 2562

 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิกโอนเงินก่อน 24 ส.ค.2562

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

 

หมายเหตุ      ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%
                    - 
ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนาอาหารกลางวันน้ำชา-กาแฟ

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ / หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบเอกสารการโอนเงิน :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

23 กันยายน 2562...การวางแผนและจัดทำงบประมาณเพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร
23-24 กันยายน 2562...Intermediate Excel for Database and Special Functions
24 กันยายน 2562...ทักษะการเข้าสังคมและการทำงานเพื่อภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ
24 กันยายน 2562...กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา (สำหรับนักขาย ที่ต้องการเพิ่มทักษะที่ปรึกษา)
24 กันยายน 2562...การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร
24 กันยายน 2562...การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
25 กันยายน 2562...เตรียมการเพื่อรับการตรวจสอบของศุลกากร ณ สถานประกอบการ
25 กันยายน 2562...การพัฒนาทักษะการบริการสำหรับพนักงานขับรถขนส่งสินค้า
25 กันยายน 2562...กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ
26 กันยายน 2562...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015
26 กันยายน 2562...Train the Trainer เทคนิคก้าวสู่วิทยากรมืออาชีพ
26 กันยายน 2562...เบียร์เกมและการบริหารสินค้าคงคลัง (Beer Game & Inventory Management)
27 กันยายน 2562...เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis) article
27 กันยายน 2562...เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
27 กันยายน 2562...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร
30 กันยายน 2562...40 ประเด็นเด็ดๆ ที่ผู้บริหารงาน HR มือใหม่ต้องรู้
30 กันยายน 2562...การเจรจาต่อรองและปิดการขายสำหรับนักขาย Gen Y
30 กันยายน 2562...การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH / SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF, IMDS) article
1 ตุลาคม 2562...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้ (HR Law Update : 2019)
2 ตุลาคม 2562...การวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกัน ด้วย PDCA และ 8Ds (PDCA & 8Ds with RCA for Long-Term problem solving and prevention) article
2 ตุลาคม 2562...ครบเครื่อง..เรื่อง..ISO 9001:2015 จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
2 ตุลาคม 2562...สู่ความเป็นเลิศทักษะการเขียนรายงาน (ภาษาไทย)
4 ตุลาคม 2562...จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติตามระบบการบริหารคุณภาพ (หลักสูตรสำหรับชาวต่างชาติ) : Understanding Requirements & Implementation ISO 9001:2015 for Foreigners
4 ตุลาคม 2562...ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
4 ตุลาคม 2562...การบริหารผลการปฏิบัติงาน : การจัดทำตัวชี้วัด article
8 ตุลาคม 2562...สูตรเด็ด..สู่ความสำเร็จกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
8 ตุลาคม 2562...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม
8 ตุลาคม 2562...การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า
8 ตุลาคม 2562...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ
9 ตุลาคม 2562...เตรียมพร้อมรับมือ ด่วนที่สุด...กรมสรรพากร กำลังวางแผนตรวจสอบภาษี “แพทย์ กับโรงพยาบาล”
9 ตุลาคม 2562...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
10 ตุลาคม 2562...สร้างทีม สร้างกำไร by Agile Methodology
10 ตุลาคม 2562...เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
10 ตุลาคม 2562...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
11 ตุลาคม 2562...การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
14-15 ตุลา่คม 2562...กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” อย่างมืออาชีพ (Enhancing Your SMART “Personal Assistant” Professional Skills)
16 ตุลาคม 2562...ทักษะนักขายมืออาชีพ
17 ตุลาคม 2562...Update…กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ ปี 2562 : กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ประกาศใช้แล้ว..นายจ้างต้องรับมืออย่างไร..?
17 ตุลาคม 2562...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร
17 ตุลาคม 2562...เทคนิคการบริหารเวลา
17-18 ตุลาคม 2562...Basic & Advance International Material Data System : IMDS
18 ตุลาคม 2562...Finance for Non-Finance Managers
18 ตุลาคม 2562...Excel ในงาน HR
18 ตุลาคม 2562...จิตวิทยาสู่ความเป็นเลิศ การทำงานเป็นทีม และครองใจ แบบ Win Win
18 ตุลาคม 2562...การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้ (HR FOR NON HR)
19 ตุลาคม 2562...เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขาย
22 ตุลาคม 2562...การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วย DOJO Training System
24 ตุลาคม 2562...Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart
25 ตุลาคม 2562...เจาะประเด็น...การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
25 ตุลาคม 2562...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control article
25 ตุลาคม 2562...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อ ตามระบบ ISO 9001:2015
28-29 ตุลาคม 2562...Advanced Excel for Special Macro & VBA
29 ตุลาคม 2562...กระบวนการส่งออก การนำเข้า และพิธีการศุลกากร article
29 ตุลาคม 2562...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ “นักบัญชี”
29 ตุลาคม 2562...เคล็ดลับ “การบริหารจัดการ ยุค 4.0” สู่ความเป็นมืออาชีพ (Secretness of Smart Organization By 4.0 Management Skills)
30 ตุลาคม 2562...เคล็ดลับการบริหารงานคิวซีตามระบบ ISO 9001:2015
30 ตุลาคม 2562...การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Service Communication & Complaint Management)
30 ตุลาคม 2562...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Sales and Professional Technique to Increase Sales) article
31 ตุลาคม 2562...Incoterms ® 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
31 ตุลาคม 2562....SALE FOR NON SALES ขายได้ แม้ไม่เคยขาย
4 พฤศจิกายน 2562...การเลือกใช้กิจกรรม เพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ที่เหมาะสมกับการทำงาน (Effectiveness of Productivity tools selection)
4 พฤศจิกายน 2562...Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
6 พฤศจิกายน 2562...การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement) article
20-21 พฤศจิกายน 2562...ความรู้ “การนำเข้า-ส่งออก” ทั้งระบบภาษีและพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่
26 พฤศจิกายน 2562...เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์ และการตีความข้อมูล (เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับ)
3 ธันวาคม 2562...การลดต้นทุนในองค์กร
3 ธันวาคม 2562...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
20 ธันวาคม 2562...การเจรจาต่อรองและปิดการขายสำหรับนักขาย Gen YCopyright © 2013 All Rights Reserved.