ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหลักสูตร Public Training
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
bulletวิทยากร
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletแผนที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต
bulletแผนที่โรงแรมเดอะเทรเวลเลอร์
bulletแผนที่โรงแรมเวโรนิก้า
bulletแผนที่เดอะคอนเน็คชั่น
bulletแผนที่โรงแรม S15
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


26 กรกฎาคม 2561...Competency Based Training Roadmap

หลักการและเหตุผล 

การบริหารและพัฒนาบุคลากรมีทั้งระยะสั้นแบบปีต่อปี ก็คือการทำ Training Need Survey แล้วกำหนดออกมาเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปี (Training Year Plan) แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาคาใจทั้งผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายฝึกอบรม ก็คือการพัฒนาคนแบบต่อเนื่องมองกันในระยะยาว 3 ปี 5 ปี ควรได้รับการดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงแผนงาน เป้าหมายการทำงาน ตลอดจนโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานในหน่วยงาน ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์การเจริญเติบโตองค์กรนั้นๆ ด้วย ซึ่งเรียกว่า “Training Roadmap”

ดังนั้น “การวางเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap)” คือ เครื่องมือสำคัญในการบริหารและพัฒนาขีดความสามารถ “คนและองค์กร” ให้เติบโตต่อเนื่องควบคู่ประสิทธิภาพสูงสุดตามวิสัยทัศน์ที่องค์กรมุ่งหวังไว้

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้

มีหลักการในการทำ Training Roadmap

สามารถทำตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องจากการฝึกปฏิบัติ (Workshop)

สามารถประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรของตนอย่างมีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

หัวข้อการฝึกอบรม

"Training Roadmap" ในมุมมองที่สามารถตอบ "โจทย์ 4 ด้าน" ที่ท้าทายองค์กร

1.คนทำงานได้ (Fit a Job)

2.เป้าหมายงานบรรลุ (Hit a Target)

3.คนเห็นความก้าวหน้า (Career Growth)

4.เราเติบโตไปพร้อมกัน (Employee Engagement)

• องค์ประกอบของการวาง Training Roadmap ในองค์กร

- กลยุทธ์ขององค์กร (Vision Mission Goal) ทิศทางเป็นอย่างไร

- ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน (Job Description) ในแต่ละตำแหน่งงาน

- เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) กำหนดไว้อย่างไรและมีกี่เส้นทางรองรับ

• ขั้นตอนการวาง Training Roadmap

1. การหาช่องว่างระหว่างกลยุทธ์องค์กร (Vision Mission Goal) กับความต้องการของตำแหน่งงาน

(Job Description)

2. การหา Training Need จากผลการปฏิบัติงานในปีนั้น (อาจมีการสัมภาษณ์ / สำรวจหาความจำเป็นเพิ่มเติม)

3. การหาระยะเวลาของตำแหน่งงานที่ทำอยู่กับระยะเวลาที่ควรก้าวหน้าในตำแหน่งใหม่ (Career Path Gap) (ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรที่มีการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าแบบใดไว้ ซึ่งมี 3 แบบ คือ
1.
Vertical Path 2. Horizontal Path 3. Diagonal Path)

4. การกำหนดประเภทของหลักสูตรฝึกอบรมและประมาณการค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

5. การวางผัง Training Roadmap ของแต่ละตำแหน่งงาน

6. การเขียนโครงร่างหลักสูตร เพื่อวางกรอบของเนื้อหาวิชาที่ต้องเรียน

• บทสรุปการทำ Training Roadmap ในองค์กร และวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ

เหมาะสำหรับ:  •ผู้ที่ทำงานฝ่าย HRD, Training & Development, Learning & OD และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา:   1 วัน  

วิทยากร    อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี

            การศึกษา ปริญญาโท    จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            ประสบการณ์ทำงาน
               ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
               ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป  
               ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบุคคล
               ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา

ฯลฯ

กำหนดการ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน 20 ก.ค.2561

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมอไร้ซ์ สุขุมวิท ซ.26

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

หมายเหตุ      ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้  200%
                    - 
ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ
กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ / หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :  *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

18 กรกฎาคม 2561...Excel ในงาน HR และงานธุรการมืออาชีพ
18 กรกฎาคม 2561...การพัฒนาตนเองและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (Effective Self Development & Work Process Improvement)
19 กรกฎาคม 2561...ทักษะการเขียนรายงาน (ภาษาไทย)
19-20 กรกฎาคม 2561...เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)
20 กรกฎาคม 2561...การทําสัญญาจ้างแบบเจาะลึกทุกประเภทการจ้าง
23 กรกฎาคม 2561...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ (Development Managerial Skills for Effective Management)
23 กรกฎาคม 2561...การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน
23 กรกฎาคม 2561...เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
24 กรกฎาคม 2561...สุดยอดนักขายยุคใหม่เหนือยุคดิจิตัล
24 กรกฎาคม 2561...เทคนิคการขับเคลื่อนบุคลิกภาพ เชิงปฏิบัติ 4.0
25 กรกฎาคม 2561...การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Organization Development)
25 กรกฎาคม 2561...Excel Advanced for Database & PivotTable ; Part 1
26 กรกฎาคม 2561...การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement)
26 กรกฎาคม 2561...การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ (นักขาย Gen Y Sales)
26 กรกฎาคม 2561...เทคนิคสุดยอดแห่งการสร้างระบบความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน (Creativity Systematic Thinking Power Towards Adversity Quotient by Mind-Mapping)
30 กรกฎาคม 2561...การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ
31 กรกฎาคม 2561...พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ
31 กรกฎาคม 2561...Salesman to Business : นักขายสายพันธุ์ใหม่
31 กรกฎาคม 2561...กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ความสำเร็จ
31 กรกฎาคม 2561...การเขียน E-Mail ภาษาอังกฤษ
1 สิงหาคม 2561...เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่า ในกระบวนการทำงานลอจิสติกส์ (WASTES COST REDUCTION IN LOGISTICS)
1 สิงหาคม 2561...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม -ภาษาอังกฤษ
3-4 สิงหาคม 2561...การจัดการคลังสินค้าบริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่-แบบเข้มข้น (Modern Warehousing/Stock Management & Control)
3 สิงหาคม 2561...Service Delight : การบริการเหนือความคาดหมาย
3 สิงหาคม 2561...English for Sales : ภาษาอังกฤษเพื่อนักขายมืออาชีพ
4 สิงหาคม 2561...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง การใช้โทรศัพท์ GPS ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายขนส่ง
7 สิงหาคม 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
7 สิงหาคม 2561...กลยุทธ์และเทคนิคการลดต้นทุนโลจิสติกส์ 4.0 (Logistic Management 4.0)
7 สิงหาคม 2561...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
8 สิงหาคม 2561...พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถเพื่อเท่าทันยุค 4.0
8 สิงหาคม 2561...กฎหมายแรงงานเพื่อการพัฒนาองค์กร (HR Law for Organization Development)
9 สิงหาคม 2561...การจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ อย่างถูกกฎหมาย เมียนมา ลาว กัมพูชา
9 สิงหาคม 2561...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
10 สิงหาคม 2561...เทคนิคการสร้างความมั่นใจ “ภาษาพูด” - อังกฤษ
10 สิงหาคม 2561...เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับนักขายที่ต้องการเพิ่มเทคนิคโทรศัพท์)
10 สิงหาคม 2561...การจัดทำแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
14 สิงหาคม 2561...การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาพลักษณ์องค์กร
15 สิงหาคม 2561...การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP)
16 สิงหาคม 2561...พลิกโฉมธุรกิจโรงงานด้วยบริการที่เป็นเลิศ (Servitization for Manufacturing)
18 สิงหาคม 2561...Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart
15-17 สิงหาคม 2561...English Business Contract (Management and Techniques) เทคนิคการร่าง ตรวจ แก้ไข แปล สัญญาธุรกิจภาษาอังกฤษ
21 สิงหาคม 2561...การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างาน
21 สิงหาคม 2561...การออกเสียงพูดและฟังสำเนียงอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Pronunciation and Phonetics) (หลักสูตรเร่งรัด)
22 สิงหาคม 2561...การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร (Proactive & Creative Labour Relation Management in the Organization)
22 สิงหาคม 2561...การควบคุมคุณภาพและระบบควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH / SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF, IMDS)
23 สิงหาคม 2561...เทคนิคการจัดการกับข้อผิดพลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
24 สิงหาคม 2561...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
24 สิงหาคม 2561...การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าเพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
25 สิงหาคม 2561...การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
27 สิงหาคม 2561...ศาสตร์และศิลปะ...สู่ทักษะการนำเสนอ (SMART Presentation Skills)
28 สิงหาคม 2561...การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
29 สิงหาคม 2561...Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ
30 สิงหาคม 2561...การเขียน Action Plan โดยใช้ระบบ KPI และ BSC (Effective Action Plan by using KPI & BSC Standard)
30 สิงหาคม 2561...สู่ความเป็นเลิศทักษะ "การเขียนรายงาน" ภาษาอังกฤษ
31 สิงหาคม 2561...เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (สำหรับนักขายระดับต้น)
6 กันยายน 2561...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management) article
7 กันยายน 2561...เทคนิคการบริหารงานขายเชิงรุก article
7 กันยายน 2561...เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญชี/ป้องกันปัญหาแรงงาน/การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
10 กันยายน 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies) article
12 กันยายน 2561...การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์ article
13 กันยายน 2561...ภาษีเบื้องต้นที่ควรรู้ (Basic Tax Knowledge) article
13 กันยายน 2561...การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตด้วย QA Network
14 กันยายน 2561...ศิลปะการบริหารคนในธุรกิจบริการ (Service People Management)
14 กันยายน 2561...กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ
15 กันยายน 2561...การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า
15 กันยายน 2561...วิธีการเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ (How to write business emails in English professionally) article
19 กันยายน 2561...ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
20 กันยายน 2561...พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Skills for Training Office)
22 กันยายน 2561...นักขายโดนใจลูกค้า article
11 ตุลาคม 2561...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance) articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.