ReadyPlanet.com
bulletหลักสูตร Public Training
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


7 มีนาคม 2562...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ article

 

หลักการและเหตุผล

คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ โดยเฉพาะการตรวจนับสินค้า Cycle count และการตรวจนับประจำปี เพื่อยืนยันจำนวนที่แท้จริงให้ถูกต้องตรงกับระบบและบัญชี แต่ก็มีหลายองค์กรยังประสบปัญหาในการตรวจนับสินค้า ซึ่งมีปัจจัยและขั้นตอนหลายอย่างที่เป็นอุปสรรค เช่นขั้นตอนการตรวจนับ การจ่ายสินค้าขณะตรวจนับ นับเสร็จช้าทำให้กระทบยอดไม่ทัน

หลักสูตร “เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ” จึงเป็นหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงขั้นตอน แนวทาง และวิธีการตรวจนับได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาด้านต่างๆ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

Ø  ทราบถึงการปฏิบัติ และระบบงานคลังสินค้า

Ø  ทราบถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการตรวจนับ Cycle count และการตรวจนับประจำปี

Ø  ทราบถึงการจัดทำ layout เพื่อเตรียมการก่อนการตรวจนับ และการจัดแบ่งทีม

Ø  ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการเตรียมเอกสารและการประสานงาน

Ø  ทราบถึงรูปแบบการนับ และปัญหาที่พบ

Ø  ทราบถึงการตรวจนับร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

Ø  ทราบถึงการตรวจนับสินค้ากรณีต่างๆ เช่น เคลม รอตรวจสอบ ขายซาก สินค้าสภาพไม่สมบูรณ์

Ø  วิธีการจัดทำเอกสารและรายงานต่างๆ

Ø  บทลงโทษกรณีที่สินค้าไม่ครบหรือสูญหาย

Ø  ทราบถึงการนำ KPI เข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ

Ø  การสื่อสารและทำงานเป็นทีมในการตรวจนับ

ระยะเวลาฝึกอบรม  :   หลักสูตร  1  วัน   (6  ชั่วโมง)

หัวข้อการฝึกอบรม

-   ความสำคัญของคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า

-    กระบวนการและการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า

-    การจัดทำ layout ในการตรวจนับสินค้าประจำปี และจัดทำ Cycle count

-    การกำหนดวันตรวจนับสินค้า ประจำปี และ cycle count

-    ขั้นตอนและการเตรียมเอกสารในการทำ cycle count และผู้ร่วมตรวจนับ

-     รูปแบบการตรวจนับ cycle count

Ø  นับแบบรายเดือน

Ø  นับแบบรายวัน

Ø  นับแบบรายสัปดาห์

Ø  นับสินค้าทีเคลื่อนไหวแบบเห็นจำนวนและไม่เห็นจำนวน

-     การบันทึกและรายงานผลการตรวจนับ

-    การกำหนดวันในการตรวจนับ

-     ความสำคัญของการนับสินค้าในแต่ละช่วงเวลา

Ø  ทุก 3 เดือน

Ø  ปีละ 2 ครั้ง

Ø  ปีละ 1 ครั้ง

-    ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม และเอกสารในการตรวจนับสินค้าประจำปี

-    การจัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจนับ และผู้สังเกตการณ์

-    การติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

-    การแบ่งทีมตรวจนับเพื่อเสร็จทันตามกำหนด

-    การจัดสินค้าประเภทต่างๆ เช่น สินค้าขายซาก /สินค้ารอดำเนินการ / ทรัพย์สิน / สินค้าเคลม

-    สรุปยอดการตรวจนับพร้อมขอเสนอแนะ

-     แนวทางในการลงโทษและการหักเงินกรณีที่สินค้าสูญหาย

-     การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจนับ

วิธีการฝึกอบรม   เน้นการฝึกอบรมโดยใช้เทคนิคผสมผสาน และจุดศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่กลุ่มของผู้เข้าร่วมสัมมนา อธิบาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาและวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง บรรยายสรุป ถาม – ตอบ

วิทยากรในการฝึกอบรม         อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี
ปัจจุบัน 
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง                 บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัทในเครือ บริษัท คิวทูเอส จำกัด
บริษัท ชิลแมทช์ จำกัด  บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด 

ประสบการณ์การในการทำงานที่ผ่านมา
 - บริษัท ดีคอนโปรดักส์  จำกัด(มหาชน)           ตำแหน่งผู้จัดการขนส่ง
 - บริษัทออโต้ ทรานสปอร์ต จำกัด                    ตำแหน่งผู้จัดการขนส่ง
 - บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกรียตินาคิน            ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด ( broker )
 - บริษัทรัตนสมบูรณ์ จำกัด                               ตำแหน่งผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง และที่ปรึกษา
 - บริษัท ทิฟฟ่า  ICD  จำกัด                               ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี :   มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์
- ปริญญาโท :   มหาวิทยาลัยรามคำแหง  คณะเศรษฐศาสตร์

กำหนดการ

วันที่ 7 มีนาคม 2562

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน 1 มี.ค. 2562

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ. 26

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

 

 หมายเหตุ      - ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้  200%
          
            - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ
กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  l  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :  *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

11 ธันวาคม 2561...การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้ (HR FOR NON HR) article
12 ธันวาคม 2561...การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL (MIL-STD-105E) : Quality cost reduction by Adjusting sampling plans article
12 ธันวาคม 2561...เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 article
12 ธันวาคม 2561...จิตวิทยาอุตสาหกรรม เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน article
12-14 December 2561...English Business Contract (Management and Techniques) เทคนิคการร่าง ตรวจ แก้ไข แปล สัญญาธุรกิจภาษาอังกฤษ article
14 ธันวาคม 2561...สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการและเจ้านายไว้วางใจ article
14 ธันวาคม 2561...เทคนิคการจัดทำเอกสาร Production Part Approval Process (PPAP) article
15 ธันวาคม 2561...วิธีการเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ (How to write business emails in English professionally) article
17 ธันวาคม 2561...เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ : The Presenter article
17 ธันวาคม 2561...เทคนิคการทำ APQP Work Book เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ article
17 ธันวาคม 2561...เจาะประเด็น...การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย
19 ธันวาคม 2561...เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan article
19 ธันวาคม 2561..เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล article
19 ธันวาคม 2561...เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
19 ธันวาคม 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies) article
19 ธันวาคม 2561...การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน article
20 ธันวาคม 2561...Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ article
20 ธันวาคม 2561...เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ article
21 ธันวาคม 2561...ลดค่าซ่อมบำรุงด้วยวิศวกรรมยานยนต์ขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานขับรถทั่วไปและรถบรรทุกขนาดใหญ่ article
25 ธันวาคม 2561...การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills) article
25 ธันวาคม 2561...Service Beyond Expectation : บริการเหนือความคาดหมาย article
8 มกราคม 2562...การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า article
9 มกราคม 2562...กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ article
10 มกราคม 2562...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร article
11 มกราคม 2562...การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน article
14 มกราคม 2562...Excel Advanced for PivotTable and Database Techniques article
15 มกราคม 2562...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม article
16 มกราคม 2562...การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC (Smart Communication and Communication with DISC) article
17 มกราคม 2562...การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 7M 3E (7M 3E Change Management) article
18 มกราคม 2562...เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย Competency : Competency Based Interview article
19 มกราคม 2562...กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ article
19 มกราคม 2562...เบียร์เกมและการบริหารสินค้าคงคลัง (Beer Game & Inventory Management) article
21 มกราคม 2562...Excel Advanced for Special Functions article
22 มกราคม 2562...เทคนิคการสร้างความมั่นใจ “ภาษาพูด” - อังกฤษ article
23 มกราคม 2562...ขายอย่างเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย article
23 มกราคม 2562...ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส (5S for Productivity Improvement) article
24 มกราคม 2562...กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ article
26 มกราคม 2562...ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน article
29 มกราคม 2562...เจาะประเด็น...การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย article
30 มกราคม 2562...การวัดและสร้างการผูกใจพนักงานในองค์กร : ภาคปฏิบัติ article
31 มกราคม 2562...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies) article
1 กุมภาพันธ์ 2562...การวางแผนและการควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์ (Strategic Production Planning & Controlling) article
7 กุมภาพันธ์ 2562...เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
8 กุมภาพันธ์ 2562...ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร article
8 กุมภาพันธ์ 2562...เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญชี/ป้องกันปัญหาแรงงาน/การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย article
9 กุมภาพันธ์ 2562...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ article
11 กุมภาพันธ์ 2562...ศิลปะการบริหารคนในธุรกิจบริการ (Service People Management)
12 กุมภาพันธ์ 2562...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Sales and Professional Technique to Increase Sales) article
15 กุมภาพันธ์ 2562...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง การใช้โทรศัพท์ GPS ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายขนส่ง article
18 กุมภาพันธ์ 2562...Effective Presentation by PowerPoint article
22 กุมภาพันธ์ 2562...เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขายขั้นสูง article
23 กุมภาพันธ์ 2562...ปลุกความคิดในการทำงานเชิงรุก article
26 กุมภาพันธ์ 2562...ความรู้ – ข้อควรระวัง ในการทำธุรกิจ “ส่งออก-นำเข้า” เพื่อลดต้นทุน article
1 มีนาคม 2562...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance)
6 มีนาคม 2562...การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน article
13 มีนาคม 2562...จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่างไรให้เป็นยุทธศาสตร์องค์กร (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ) article
19 มีนาคม 2561...เทคนิค วิธีหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) กับการจ่ายเงินได้ 12 กรณี article
25 เมษายน 2562...เตรียมพร้อมรับมือ ด่วนที่สุด...กรมสรรพากร กำลังวางแผนตรวจสอบภาษี “แพทย์ กับโรงพยาบาล” article