ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหลักสูตร Public Training
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
bulletวิทยากร
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletแผนที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต
bulletแผนที่โรงแรมเดอะเทรเวลเลอร์
bulletแผนที่โรงแรมเวโรนิก้า
bulletแผนที่เดอะคอนเน็คชั่น
bulletแผนที่โรงแรม S15
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


16 มีนาคม 2561...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 

หลักการและเหตุผล

คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ โดยเฉพาะการตรวจนับสินค้า Cycle count และการตรวจนับประจำปี เพื่อยืนยันจำนวนที่แท้จริงให้ถูกต้องตรงกับระบบและบัญชี แต่ก็มีหลายองค์กรยังประสบปัญหาในการตรวจนับสินค้า ซึ่งมีปัจจัยและขั้นตอนหลายอย่างที่เป็นอุปสรรค เช่นขั้นตอนการตรวจนับ การจ่ายสินค้าขณะตรวจนับ นับเสร็จช้าทำให้กระทบยอดไม่ทัน

หลักสูตร “เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ” จึงเป็นหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงขั้นตอน แนวทาง และวิธีการตรวจนับได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาด้านต่างๆ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

Ø  ทราบถึงการปฏิบัติ และระบบงานคลังสินค้า

Ø  ทราบถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการตรวจนับ Cycle count และการตรวจนับประจำปี

Ø  ทราบถึงการจัดทำ layout เพื่อเตรียมการก่อนการตรวจนับ และการจัดแบ่งทีม

Ø  ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการเตรียมเอกสารและการประสานงาน

Ø  ทราบถึงรูปแบบการนับ และปัญหาที่พบ

Ø  ทราบถึงการตรวจนับร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

Ø  ทราบถึงการตรวจนับสินค้ากรณีต่างๆ เช่น เคลม รอตรวจสอบ ขายซาก สินค้าสภาพไม่สมบูรณ์

Ø  วิธีการจัดทำเอกสารและรายงานต่างๆ

Ø  บทลงโทษกรณีที่สินค้าไม่ครบหรือสูญหาย

Ø  ทราบถึงการนำ KPI เข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ

Ø  การสื่อสารและทำงานเป็นทีมในการตรวจนับ

ระยะเวลาฝึกอบรม  :   หลักสูตร  1  วัน   (6  ชั่วโมง)

หัวข้อการฝึกอบรม

-                   ความสำคัญของคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า

-                   กระบวนการและการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า

-                   การจัดทำ layout ในการตรวจนับสินค้าประจำปี และจัดทำ Cycle count

-                   การกำหนดวันตรวจนับสินค้า ประจำปี และ cycle count

-                   ขั้นตอนและการเตรียมเอกสารในการทำ cycle count และผู้ร่วมตรวจนับ

-                   รูปแบบการตรวจนับ cycle count

Ø  นับแบบรายเดือน

Ø  นับแบบรายวัน

Ø  นับแบบรายสัปดาห์

Ø  นับสินค้าทีเคลื่อนไหวแบบเห็นจำนวนและไม่เห็นจำนวน

-                   การบันทึกและรายงานผลการตรวจนับ

-                   การกำหนดวันในการตรวจนับ

-                   ความสำคัญของการนับสินค้าในแต่ละช่วงเวลา

Ø  ทุก 3 เดือน

Ø  ปีละ 2 ครั้ง

Ø  ปีละ 1 ครั้ง

-                   ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม และเอกสารในการตรวจนับสินค้าประจำปี

-                   การจัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจนับ และผู้สังเกตการณ์

-                   การติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

-                   การแบ่งทีมตรวจนับเพื่อเสร็จทันตามกำหนด

-                   การจัดสินค้าประเภทต่างๆ เช่น สินค้าขายซาก /สินค้ารอดำเนินการ / ทรัพย์สิน / สินค้าเคลม

-                   สรุปยอดการตรวจนับพร้อมขอเสนอแนะ

-                   แนวทางในการลงโทษและการหักเงินกรณีที่สินค้าสูญหาย

-                   การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจนับ

วิธีการฝึกอบรม

เน้นการฝึกอบรมโดยใช้เทคนิคผสมผสาน และจุดศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่กลุ่มของผู้เข้าร่วมสัมมนา อธิบาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาและวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง บรรยายสรุป ถาม – ตอบ

วิทยากรในการฝึกอบรม         อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี
ปัจจุบัน 

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง                 บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัทในเครือ บริษัท คิวทูเอส จำกัด
บริษัท ชิลแมทช์ จำกัด  บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด 

ประสบการณ์การในการทำงานที่ผ่านมา

บริษัท ดีคอนโปรดักส์  จำกัด(มหาชน)          ตำแหน่งผู้จัดการขนส่ง

บริษัทออโต้ ทรานสปอร์ต จำกัด     ตำแหน่งผู้จัดการขนส่ง

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกรียตนาคิน            ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด ( broker )

บริษัทรัตนสมบูรณ์ จำกัด                           ตำแหน่งผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง และที่ปรึกษา

บริษัท ทิฟฟ่า  ICD  จำกัด                          ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี :   มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์
- ปริญญาโท :   มหาวิทยาลัยรามคำแหง  คณะเศรษฐศาสตร์

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2561

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน  10 มี.ค.2561

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซอย 26

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

 

 หมายเหตุ      - ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้  200%
          
            - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ
กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  l  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :  *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

21 กุมภาพันธ์ 2561...การเจรจาต่อรองการขายอย่างมืออาชีพ (Professional Sales Negotiation)
21 กุมภาพันธ์ 2561...Contractual for Business การบริหาร "สัญญาเชิงธุรกิจ" : วางแผนการทำสัญญาธุรกิจโดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
21 กุมภาพันธ์ 2561...Excel ในงาน HR & Admin (Excel for HR & Admin)
21 กุมภาพันธ์ 2561...การปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2561…HR ควรดำเนินการอย่างไร...พร้อม Update พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2560
21 กุมภาพันธ์ 2561...Excel Advanced for Database & PivotTable ; Part 1
21 กุมภาพันธ์ 2561...On the Job Training การสอนงานขณะปฏิบัติงาน
22 กุมภาพันธ์ 2561...เลขานุการยุคใหม่และระบบงานธุรการ (Smart Secretary Towards Administrator)
22 กุมภาพันธ์ 2561...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
23 กุมภาพันธ์ 2561...การเจรจาต่อรองการขายอย่างเซียน (เหมาะสำหรับพนักงานขาย ที่ต้องเน้นการเจรจาต่อรองให้ประสบผลสำเร็จ)
23 กุมภาพันธ์ 2561...ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก”
26 กุมภาพันธ์ 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
27 กุมภาพันธ์ 2561...เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองจัดซื้อ“จัดซื้ออย่างไรให้ได้คุณภาพ ต้นทุนต่ำ กำไรดี”
27 กุมภาพันธ์ 2561...การประยุกต์ใช้ระบบตัวชี้วัด : KPI
28 กุมภาพันธ์ 2561...เคล็ดลับ “การบริหารจัดการ ยุค 4.0” สู่ความเป็นมืออาชีพ (Secretness of Smart Organization By 4.0 Management Skills)
2 มีนาคม 2561...สุดยอดเทคนิคเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและพิชิตใจลูกค้าในงานบริการที่เป็นเลิศ article
2 มีนาคม 2561...Service mind ยกระดับการบริการ ให้เหนือชั้น
6 มีนาคม 2561..ภาษาอังกฤษในงานบริการ (English for Business Services)
7 มีนาคม 2561...เทคนิคการจัดทำและควบคุมเอกสารระบบบริหารงานมาตรฐาน ISO 9001/ 14001 : 2015, 18001 (45001 : 2017) เพื่อบรรลุ Lean Organization
7 มีนาคม 2561...การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดละเอียดสำหรับการวัดชิ้นงานตามเกณฑ์ GD&T (Application of Dimensional Precision Instruments for Principle of GD&T)
8 มีนาคม 2561...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
9 มีนาคม 2561...Excel Advanced for Special Functions ; part 2
13 มีนาคม 2561...เบียร์เกมและการบริหารสินค้าคงคลัง (Beer Game & Inventory Management)
14 มีนาคม 2561...การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า
14-16 มีนาคม 2561...English Business Contract (Management and Techniques) เทคนิคการร่าง ตรวจ แก้ไข แปล สัญญาธุรกิจภาษาอังกฤษ
15 มีนาคม 2561...กฎหมายแรงงานสำคัญที่คนทำงานต้องรู้
15-16 มีนาคม 2561...การจัดทำ Training Roadmap for HRD
16 มีนาคม 2561...ทักษะการสื่อสารด้านการเขียน (ภาษาอังกฤษ)
17 มีนาคม 2561...วิธีการเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ (How to write business emails in English professionally)
20 มีนาคม 2561...การบริหารและจัดทํางบประมาณ
20 มีนาคม 2561...กฎหมายแรงงานเพื่อการพัฒนาองค์กร (HR Law for Organization Development)
20 มีนาคม 2561...การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ
21-22 มีนาคม 2561...Basic & Advance International Material Data System : IMDS
21 มีนาคม 2561...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร
22 มีนาคม 2561...จิตวิทยาอุตสาหกรรม เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน
23 มีนาคม 2561...ศาสตร์และศิลปะ...สู่ทักษะการนำเสนอ (SMART Presentation Skills) article
23 มีนาคม 2561...กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา (สำหรับนักขายระดับกลาง)
23 มีนาคม 2561...Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ
26 มีนาคม 2561...ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
26 มีนาคม 2561...การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Statement)
27 มีนาคม 2561...การควบคุมคุณภาพและระบบควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (RoHS, REACH, ELV, IMDS)
27 มีนาคม 2561...การอนุรักษ์พลังงานเพื่อการพัฒนาองค์กร
28 มีนาคม 2561...การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า
28 มีนาคม 2561...การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
28-29 มีนาคม 2561...ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก” : พิธีการศุลกากร กฎหมายภาษีศุลกากร พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับใหม่ 2560
29 มีนาคม 2561...Big Change ยอดขายมหาศาลเริ่มจากคุณ (สำหรับผู้ที่ต้องการขาย แต่ไม่ใช่ฝ่ายขาย)
29 มีนาคม 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
29 มีนาคม 2561...จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาคน
2 เมษายน 2561...เทคนิคการสร้างความมั่นใจ “ภาษาพูด” - อังกฤษ
3 เมษายน 2561...สุดยอดนักขายยุคใหม่เหนือยุคดิจิตัล
3 เมษายน 2561...การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP)
4 เมษายน 2561...เจาะลึกปัญหาการเลิกจ้าง การลาออก การเกษียณอายุ และการจ่ายค่าชดเชย (Employment Termination)
4 เมษายน 2561...การเสริมสร้างการบริการที่เป็นเลิศด้วยพลังทัศนคติเชิงบวก
4-5 เมษายน 2561...กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” อย่างมืออาชีพ (Enhancing Your SMART “Personal Assistant” Professional Skills)
5 เมษายน 2561...วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและดำเนินกิจกรรมแก้ไขและป้องกันด้วยเครื่องมือคุณภาพ
17 เมษายน 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
18 เมษายน 2561...การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร (Proactive & Creative Labour Relation Management in the Organization)
18-20 เมษายน 2561...English Business Contract (Management and Techniques) เทคนิคการร่าง ตรวจ แก้ไข แปล สัญญาธุรกิจภาษาอังกฤษ
19 เมษายน 2561...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Sales and Professional Technique to Increase Sales) article
20 เมษายน 2561...PowerPoint Advanced for Effective Presentation
23 เมษายน 2561...การบริหารการประชุมที่เกิดผล (Smart Leadership Meeting) article
24 เมษายน 2561...พลิกโฉม...คน & องค์กร กับการก้าวสู่ยุค Digital HR หรือ Thailand 4.0 (Transform people & organization to Digital Era) article
25 เมษายน 2561...การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมีประสิทธิภาพ
26 เมษายน 2561...Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart
26 เมษายน 2561...Incoterms ® 2010 และการจัดทําเอกสารการค้าระหว่างประเทศ article
26-27 เมษายน 2561...Smart ENGLISH Communications Skills Towards AEC (ความเป็นเลิศ...สู่การสื่อสารอย่างมีทักษะ...ด้วยภาษาอังกฤษ)
27 เมษายน 2561...Salesman to Business นักขายสายพันธุ์ใหม่
27 เมษายน 2561...กลยุทธ์การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน (Goal Setting & Action Plan)
28 เมษายน 2561...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ (Modern Warehousing/Stock Management and control)
3 พฤษภาคม 2561...Service Delight : การบริการเหนือความคาดหมาย
3 พฤษภาคม 2561...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
4 พฤษภาคม 2561...การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อผู้บริหาร (พร้อมสูตร Excel) (HR Reporting For Managerial)
7 พฤษภาคม 2561...ศิลปะการวางแผนและการบริหารเวลางานสู่ความเป็นเลิศ
7 พฤษภาคม 2561...กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies for English speaking business)
9 พฤษภาคม 2561...การยกระดับบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางภาพลักษณ์ขององค์กร
9 พฤษภาคม 2561...ทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร (IDP to drive the company goal)
9 พฤษภาคม 2561...เทคนิคการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ (ภายใน) ISO 9001 : 2015 (แนว ISO 19011 : 2011 AUDITING)
10 พฤษภาคม 2561...การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร (Problem Solving & Decision Marking for Leader)
11 พฤษภาคม 2561...เทคนิคการประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment)
11 พฤษภาคม 2561...การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) (FMEA 4th Edition)
15 พฤษภาคม 2561...กลยุทธ์และการวางแผนงานจัดซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Strategic and Planning for Purchasing)
16 พฤษภาคม 2561...Horenso เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
16 พฤษภาคม 2561...การสื่อสารอย่างชาญฉลาดเพื่อความสำเร็จขององค์กร
17 พฤษภาคม 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
19 พฤษภาคม 2561...การประยุกต์ใช้ Ms-Excel ในการบริหารสินค้าคงคลัง
22 พฤษภาคม 2561...กฎหมายแรงงานสำคัญที่คนทำงานต้องรู้
23 พฤษภาคม 2561...Excel Advanced for Database & PivotTable ; Part 1
23 พฤษภาคม 2561...7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ (7th Step for Success Selling)
23 พฤษภาคม 2561...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
24 พฤษภาคม 2561...เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับนักขายที่ต้องการเพิ่มเทคนิคโทรศัพท์)
24 พฤษภาคม 2561...การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
25 พฤษภาคม 2561...ศาสตร์และศิลปะการบริหารการประชุมอย่างครบวงจร
28 พฤษภาคม 2561...ทักษะการเขียนรายงาน (ภาษาไทย)
30 พฤษภาคม 2561...เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (สำหรับนักขายระดับต้น)
6 มิถุนายน 2561...การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management)
7-8 มิถุนายน 2561...ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก” : พิธีการศุลกากร กฎหมายภาษีศุลกากร พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับใหม่ 2560
19 มิถุนายน 2561...กฎหมายแรงงานกับการบริหารวินัยเชิงบูรณาการเพื่อการบริหารงาน บริหารคน (ป้องกัน – เสริมสร้าง – บังคับใช้) (Integrated of discipline management)
22 มิถุนายน 2561...Update และ Highlight กฎหมายแรงงาน และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
5-6 กรกฎาคม 2561...เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)Copyright © 2013 All Rights Reserved.