อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 20 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน

 

 อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน

 

การศึกษา

วุฒิปริญญาตรี:

            ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขารัฐศาสตร์

            ชื่อสถานศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2540

วุฒิปริญญาโท:

            รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารทรัพยากรมนุษย์)

         ชื่อสถานศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2546  

วุฒิปริญญาเอก:

            Ph.d. Candidate หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ประสบการณ์การทำงาน

           ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจทรัพยากรบุคคลและที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท โกลบัล คอนเซิร์น จำกัด

นักวิจัย สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                           

           ผู้ช่วยที่ปรึกษา บริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จำกัด              

                           

ประสบการณ์งานสอน

§  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- การบริหารการพัฒนา 

- ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

§  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

-  การใช้งานโปรแกรม Stata

§  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

-  การบริหารทรัพยากรมนุษย์

§  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยนเรศวร

- ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

 

ความรู้และความชำนาญ

§  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

§  กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์

§  กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

§  เทคนิคการประเมินผลบุคลากร

§  การพัฒนาตัวชี้วัดผลงานบุคลากร

§  การพัฒนาสมรรถนะและการนำไปใช้ประโยชน์

§  การบริหารผู้มีศักยภาพสูงและผู้สืบทอดตำแหน่ง (Talent & Successor Management)

§  การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าและแผนสืบทอดตำแหน่ง

§  การบริหารค่าตอบแทน

§  การบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล

§  Tips and Tricks for HR

§  Balance Scorecard and HR Scorecard

 

ผลงาน

 งานวิจัย   

§  จากวิกฤตเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2540 ถึงวิกฤตเศรษฐกิจโลก พ.ศ. 2551 : การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างและผลกระทบต่อประเทศไทยในแง่มุมของเศรษฐกิจ ธุรกิจ และบรรษัทภิบาล  โดยได้รับเงินทุนจากงบประมาณแผ่นดิน (พ.ศ. 2554-2555) : วิจัยร่วม

§  การเปรียบเทียบระบบการเกื้อหนุนเด็กและผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชนบทใน ประเทศไทย (พ.ศ. 2552-2553) : วิจัยร่วม

§  การศึกษาดัชนีวัดผลสำเร็จของการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดซีอีโอ โดยได้รับเงินทุนจากงบประมาณแผ่นดิน  (พ.ศ. 2550-2551) : วิจัยร่วม

§  โครงการจัดทำ National Transfer Account  ของประเทศไทย โดยได้รับเงินทุนจาก UNFPA (พ.ศ. 2549-2551) : วิจัยร่วม

§  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ความสัมพันธ์ของโครงสร้างความเป็นเจ้าของรูปแบบของการแปรรูปและประสิทธิภาพจากการแปรรูป  โดยได้รับเงินทุนจากงบประมาณแผ่นดิน (พ.ศ. 2549-2550) : วิจัยร่วม

§  ผลกระทบของประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมที่มีต่อฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายนายจ้าง และสังคม กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสถานประกอบการขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยได้รับเงินทุนจากงบประมาณแผ่นดิน (พ.ศ. 2549-2550) : วิจัยร่วม 

§  การประเมินพันธกิจสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ โดยได้รับเงินทุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  (พ.ศ. 2547) : วิจัยร่วม 

§  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมต่อความเป็นอยู่ที่ดีและความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นไทย (พ.ศ.2546) : ผู้ช่วยวิจัย

§  การศึกษามูลค่าของเวลาที่ใช้เพื่อการผลิตภายในครัวเรือน (พ.ศ.2545) : ผู้ช่วยวิจัย

§  แบบแผนการใช้เวลาและการเรียนรู้ของประชาชนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง (พ.ศ.2545) : ผู้ช่วยวิจัย

งานที่ปรึกษา

§  โครงการจ้างเหมาวิเคราะห์และออกแบบดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ บำรุงรักษา และพัฒนาโปรแกรมบริหารผลการปฏิบัติงาน กรมชลประทาน (พศ. 2555)

§  โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการสืบทอดตำแหน่ง ระยะที่ 1 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (พ.ศ. 2555)

§  โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและหลักสมรรถนะ  รวมถึงพัฒนาระบบบริหารบุคลากรที่มีความสามารถสูง และผู้สืบทอดตำแหน่ง (Talent & Successor) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ. 2555)

§  โครงการจัดทำแผนแม่บททรัพยากรบุคคลระยะยาว องค์การสุรา กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2555-2559 (พ.ศ. 2554)

§  โครงการจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555-2560 (พ.ศ. 2554)

§  โครงการจัดทำ Competency Model บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (พ.ศ. 2554)

§  การพัฒนาระบบการบริหารงานองค์กร และระบบการบริหารบุคคล บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด และบริษัทในเครือ (พ.ศ. 2553) (ดำเนินการร่วมกับ Chira Academy)

§  โครงการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและแผนสืบทอดตำแหน่ง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (พ.ศ. 2553)

§  โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมการข้าว พ.ศ. 2554-2556 (พ.ศ. 2553)

§  โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานกรมชลประทาน (พ.ศ. 2553)

§  โครงการศึกษาและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร (พ.ศ. 2553)

§  โครงการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล เพื่อเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) (พ.ศ. 2553)

§  โครงการพัฒนาสมรรถนะ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 2553 (พ.ศ. 2553)

§  โครงการบริหารอาชีพบุคลากร (Career Management) ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (พ.ศ. 2553)

§  โครงการจัดทำสมรรถนะสำหรับตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นตามโครงสร้างองค์การใหม่ของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (พ.ศ. 2553)

§  โครงการพัฒนาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักบริหารหนี้สาธารณะ (พ.ศ.2552)

§  โครงการการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าตอบแทน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (พ.ศ. 2552)

§  โครงการการจัดทำสมรรถนะสำหรับตำแหน่งงาน สำหรับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (พ.ศ.2551)

§  โครงการศึกษาทบทวนเพื่อปรับปรุงสมรรถนะของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2551)

§  โครงการการพัฒนาระบบสมรรถนะสำหรับการบริหารงานบุคคลและการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สำนักงาน กปร. (พ.ศ. 2550-2552)   สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พ.ศ.2550)

§  โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  (Develop Human Resource Management System) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2549)

งานประเมินผล :

§  โครงการสำรวจทัศนคติบุคลากรสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ.2551)

§  การประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อดี-มีสุข สำหรับสื่อมวลชนท้องถิ่น สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2547)

§  การประเมินผลการสัมมนาไตรภาคีเชิงวิชาการ เรื่องมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๔๖) จะก้าวไกลสู่มาตรฐานโลก สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  (ในนามบริษัท พี.ซี.โอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) (พ.ศ. 2547-2551)

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ :

§  สันติชัย อินทรอ่อน. 2550. (กันยายน-ธันวาคม). ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ไทย. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. 14(3): 91-123.

§  สันติชัย อินทรอ่อน. 2550. (มกราคม-เมษายน). ความผูกพันของพนักงาน. วารสารทรัพยากรมนุษย์ 3(1): 3-13. 

§  สันติชัย อินทรอ่อน. 2549. (พฤษภาคม-ธันวาคม). ความสุข. วารสารทรัพยากรมนุษย์ 2(2): 61-63.

§  ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, สันติชัย อินทรอ่อน, สุขยืน เทพทอง. 2546. (กันยายน-ธันวาคม). กลยุทธ์การผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ. รัฐประศาสนศาสตร์. 2(3): 33-49.




วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า
อาจารย์จักรี อัมพรต
Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม
อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย
อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
ดร.ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล
อ.อภิชาติ ปริยานนท์
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ
อาจารย์ขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุข
อาจารย์ธรรมนูญ อินทรพล
อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณะ บุหลัน
อ.อนุภาพ พันชำนาญ
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
นางสาวณัฐกฤตา อรรควงษ์ (อาจารย์ตุ๊กตา)
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
ดร.ทนง ทองเต็ม
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกร



Copyright © 2013 All Rights Reserved.