คุณฉันทนา เจริญศักด์,กฎหมายแรงงาน,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 17 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


คุณฉันทนา เจริญศักด์

 คุณฉันทนา เจริญศักด์,กฎหมายแรงงาน,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

นางสาวฉันทนา   เจริญศักดิ์
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา 

คุณวุฒิ  
-   นิติศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
-    เนติบัณฑิต   สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
-    นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
-    ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงาน  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
-    พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-    ประกาศนียบัตร  “Action  Learning  For  Human  Resource  Management”  ประเทศสหรัฐอเมริกา        

ผลงานทางวิชาการ
-   บทความเรื่อง จ้างแรงงานกับการทำสัญญา”  (วารสารคน ปีที่ 23 ฉบับที่  4/2545)    
-   บทความเรื่อง   เงินอุดหนุนภายหลังเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงานของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (วารสารศาลแรงงาน)
-   บทความเรื่อง   การเลิกจ้าง  (วารสารศาลแรงงาน)
-   บทความเรื่อง  หลักบริหารแรงงานตามคำพิพากษาศาลฎีกา  ออกใบสำคัญแสดงการทำงานล่าช้าอาจเสียเงินโดยใช่เหตุ ?  (วารสารศาลแรงงาน) 
-   บทความเรื่อง  หลักบริหารแรงงานตามคำพิพากษาศาลฎีกา  เลิกจ้างเพราะขาดคุณสมบัติมิใช่การกระทำอันไม่เป็นธรรม  (วารสารศาลแรงงาน)
-   บทความเรื่อง  หลักบริหารแรงงานตามคำพิพากษาศาลฎีกา  หนังสือเลิกจ้างในคดีค่าชดเชย และคดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม  (วารสารศาลแรงงาน)
-   บทความเรื่อง   การลงโทษทางวินัยแก่ลูกจ้าง  (วารสารศาลแรงงาน)

ประสบการณ์การทำงาน
-    ทนายความ  ประจำสำนักงานประเสริฐ  เจริญศักดิ์  ทนายความ
-    อาจารย์ประจำ  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
-    ผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำศาลอาญากรุงเทพใต้
-    ผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้
-    ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ช่วยทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง
-     ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนราธิวาสแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
-     ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา  ช่วยทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครใต้
-     ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครใต้
-     ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง
-     เลขานุการศาลแรงงานกลาง
-     ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง  ช่วยทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอาญา
-      ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง  ช่วยทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

บรรยายพิเศษ
-   อาจารย์พิเศษบรรยายวิชา  กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยรังสิต
-   อาจารย์พิเศษบรรยายวิชา  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง,มหาวิทยาลัยโยนก,  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต) 
-   อาจารย์พิเศษบรรยายวิชา  แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย   อุตสาหกรรมสัมพันธ์  คณะบริหารธุรกิจ   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-   อาจารย์พิเศษบรรยายวิชา  กฎหมายแรงงาน  และวิชาอุตสาหกรรมสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
-   อาจารย์พิเศษบรรยายวิชา  อุตสาหกรรมสัมพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  

 

 

*****************************************************
วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า
อาจารย์จักรี อัมพรต
Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม
อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย
อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
ดร.ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล
อ.อภิชาติ ปริยานนท์
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ
อาจารย์ขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุข
อาจารย์ธรรมนูญ อินทรพล
อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณะ บุหลัน
อ.อนุภาพ พันชำนาญ
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
นางสาวณัฐกฤตา อรรควงษ์ (อาจารย์ตุ๊กตา)
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
ดร.ทนง ทองเต็ม
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.