อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,กฎหมายแรงงาน
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 14 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์

อ.ศุภศิษฏ์   ทวีแจ่มทรัพย์

อ. ดร.ศุภศิษฏ์   ทวีแจ่มทรัพย์

 

การศึกษา

- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต : แผนกกฎหมายเอกชนและอาชญาวิทยา, วิชาเอกกฎหมายสังคม มหาวิทยาลัยปอลเซซาน (เอ็กซ์-มาแซย สาม), เมืองเอ็กซ์ซองโพรวองซ์, สาธารณรัฐฝรั่งเศส หัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก โครงสร้างกฎหมายแรงงานไทย : ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม กับ การค้นหาความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในการพัฒนากฎหมายแรงงานไทยได้รับเกียรตินิยมสูงสุด (รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นสาขากฎหมายเปรียบเทียบและกฎหมายต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยปอลเซซานประจำปี ค.ศ. ๒๐๐๙) ความชื่นชมจากคณะกรรมการอย่างเป็นเอกฉันท์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่โดยไม่ต้องแก้ไข

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต : กฎหมายธุรกิจฝรั่งเศส, วิชาเอกกฎหมายสังคม, เกียรตินิยมอันดับสาม (ทุนไอเฟล ภายใต้การดูแลของเอชีด (Egide) กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส)  มหาวิทยาลัยปอลเซซาน (เอ็กซ์-มาแซย สาม), เมืองเอ็กซ์ซองโพรวองซ์, สาธารณรัฐฝรั่งเศส หัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สัญญาจ้างแรงงานมีกำหนดระยะเวลา ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและฝรั่งเศสได้รับคะแนนวิทยานิพนธ์ ในระดับ ดีมาก

- ประกาศนียบัตรด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส : สถาบันภาษาเพื่อการศึกษาภาษาฝรั่งเศสสำหรับชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยปอลเซซาน (เอ็กซ์-มาแซย สาม), เมืองเอ็กซ์ซองโพรวองซ์, สาธารณรัฐฝรั่งเศส

- เนติบัณฑิตไทย : สำนักอบรมแห่งเนติบัณฑิตไทย, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

- นิติศาสตรบัณฑิต :  (เกียรตินิยมอับดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

การทำงาน

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• งานสอน

ระดับชั้นนิติศาสตรบัณฑิต

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

สำหรับนิสิตนอกคณะนิติศาสตร์

สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตรการกีฬา

สำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์

 กฎหมายแรงงาน

 กฎหมายปกครอง

 กฎหมายอุตสาหกรรม

 กฎหมายมหาชนภาคภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส) สอนเป็นภาษาฝรั่งเศส

 สัมมนากฎหมายแรงงานและประกันสังคม

 สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

ระดับชั้นนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 กฎหมายแรงงานขั้นสูง

 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและแรงงาน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ

 สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

 Advanced Labour Law for LL.M. Program

• งานบริหาร (เคยดำรงตำแหน่ง)

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

  ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  รองผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิตนอกเวลาราชการ)

  กรรมการในคณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร์

 บรรณาธิการวารสารกฎหมาย

 รองประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์

 กรรมการอื่นๆ เช่น

-  ประกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)

-  รองประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต, นิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรกฎหมายการเงินและภาษีอากร), ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ, นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กรรมการประจำหมวดวิชากฎหมายมหาชน หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

-  กรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขากฎหมายธุรกิจ)

ประธานกรรมการสอบ

กรรมการบริหารศูนย์นโยบายและกฎหมายโลก (CGLP : Centre for Global Law and Policy)

กรรมการจัดทำแผนงานบริหารบุคคล

กรรมการจัดทำแผนพัฒนาคณาจารย์

กรรมการวางแผนการเงินและจัดทำงบประมาณ และกรรมการในคณะทำงานวางแผนการเงินและตรวจสอบการใช้งบประมาณ

กรรมการในคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาทุนการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์

อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนทั่วไปของคณะนิติศาสตร์

รองประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อกิจการนิสิตคณะนิติศาสตร์

กรรมการบริหารกองทุนสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทำงานศึกษาการพัฒนาทางวิชาการกับการกำหนดภาควิชาในคณะนิติศาสตร์

อนุกรรมการคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองของคณะนิติศาสตร์

กรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษานโยบายที่ดิน คณะนิติศาสตร์ (Land Policy Study Centre, Faculty of Law)

กรรมการบริหารเงินทุนโครงการตำราคณะนิติศาสตร์

กรรมการในคณะกรรมการวารสารกฎหมายฉบับพิเศษ ฉลองอายุ 7 รอบ ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร

กรรมการฝ่ายกีฬาบาสเกตบอล ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 (จามจุรีเกมส์)

คณะทำงานหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจเตรียมกิจกรรมของโครงการ IGLP, คณะทำงานชุดที่ ๑ IGLP Conference on Asia in the Next Decade และคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจเตรียมกิจกรรมของโครงการ IGLP, คณะทำงานชุดที่ ๒ The 2nd IGLP Workshop

-  กรรมการในคณะกรรมการจัดประชุมคณบดีคณะนิติศาสตร์นานาชาติเครือข่าย Association Of Pacific Rim University (APRU) ครั้งที่ ๑ กรุงเทพฯ

• งานวิจัยและงานเขียนทางวิชาการ

 เขียนงานนิพนธ์ในลักษณะตำรา โครงสร้างกฎหมายแรงงานไทย : ภายใต้บริบททางเศรษฐกิจและสังคมและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (La construction du droit du travail thaïlandais : entre attraction de modèles socio-économiques et quêtes d’identité)” เป็นภาษาฝรั่งเศส ตีพิมพ์โดยโรงพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยปอลเซซาล เมืองเอ็กซ์ซองโพรวองซ์ ประเทสฝรั่งเศศ (ตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๔) ISBN 978-2-7314-0736-5

 บทความเรื่อง “The ‘Thailand Labour Standard’ : A Tool to Value Thai Labour Laws in the Context of Economic Globalization” ตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการสัมมนานานาชาติในหัวข้อ “Labour Law and Labour Market in the New World Economy” ณ มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมิลาน เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓

 แต่งตำราเรียนโครงการตำรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดวิชากฎหมายแรงงาน หน่วยที่ ๑ วิวัฒนาการ แนวคิด และหลักการการใช้กฎหมายแรงงาน (ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕)

 หนังสือ Memorandum of Thai labour law (ได้รับการสนับสนุนจากโครงการตำรา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), เมษายน ๒๕๕๖

 บทคัดย่อเรื่อง International social standard: a good instrument to achieve sustainable development in developing countries? สำหรับงานสัมมนานานาชาติของ 8th ASLI CONFERENCE “Law in a Sustainable Asia”

 บทวิจารณ์เรื่อง ค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาทเท่ากันทั่วทั้งประเทศในกฎหมายไทยตีพิมพ์ลงวารสาร Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale ศูนย์กฎหมายแรงงานและประกันสังคมเปรียบเทียบ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมองเตสกิเออ เมืองบอร์กโดว์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ฉบับที่ 2012/1 เดือนมกราคม เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

 บทวิจารณ์เรื่อง ท่าทีของประเทศไทยในการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่งประเทศ ฉบับที่ ๘๗ และฉบับที่ ๙๘ตีพิมพ์ลงวารสาร Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale ศูนย์กฎหมายแรงงานและประกันสังคมเปรียบเทียบ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมองเตสกิเออ เมืองบอร์กโดว์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ฉบับที่ 2012/2 เดือนมิถุนายน เดือนธันวาคม ๒๕๕๖

 บทความเรื่อง La Communauté Economique de l’ASEAN à travers le prisme de la libre circulation des travailleurs : des besoins reconnus, une mise en place lente et difficile. ตีพิมพ์ลงวารสาร Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale ศูนย์กฎหมายแรงงานและประกันสังคมเปรียบเทียบ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมองเตสกิเออ เมืองบอร์กโดว์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ฉบับที่ 2013/1 เดือนมกราคม เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ หน้า ๖๘ หน้า ๗๗

• งานบริการวิชาการและงานบริการสังคม

 กรรมการดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตร ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer)” รุ่นที่ ๔ และรุ่นที่ ๕

 กรรมการดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตร กฎหมายอสังหาริมทรัพย์

        ประธานโครงการหลักสูตรอบรม กฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน” (โครงการจัดอบรมกฎหมายเบื้องต้นให้แก่บุคคลทั่วไป โดยการให้เปล่า เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง ๒ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๓ ๒๕๕๕)

 วิทยากร (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายแรงงาน) ในงานสัมมนาไตรภาคีเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ... ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดโดยกระทรวงแรงงาน

อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธนบุรี

• กฎหมายอุตสาหกรรมและการลงทุน ระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ข้าราชการระดับ ๓ ประจำสำนักตรวจสอบภาษี ส่วนคดีและเร่งรัดภาษีอากร กรมสรรพากร, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

•  รับผิดชอบในงานส่วนคดีอาญา อันเนื่องมาจากการหลีกเลี่ยงภาษีอากร

• ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานเพื่อการแก้ไขกฎหมายภาษีอากรเฉพาะเรื่อง

• ตัวแทนกรมสรรพากรเข้าประชุมเรื่องการเพิ่มฐานความผิดเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรในความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ

• ตัวแทนกรมสรรพากรเข้าประชุมคณะอนุกรรมการประสานการตรวจสอบการเสียภาษีอากรและทรัพย์สินของบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาญาหรือร่ำรวยผิดปกติ (อ.ป.อ.)

ประสบการณ์ทำงานอื่นๆ

งานวิจัย

• โครงการ ศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคมในการคุ้มครองสิทธิประชาชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล”  ผู้วิจัยร่วมกับคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย) ภายใต้การจ้างงานของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

• โครงการ การจ้างที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลในการเข้าซื้อหุ้นและ/หรือกิจการ CDMA” ผู้วิจัยร่วมกับคณะผู้วิจัยจากศูนย์บริการวิชาการและวิจัย แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานวิจัยภายใต้การว่าจ้างของการสื่อสารแห่งประเทศไทย

• โครงการศึกษาประเด็นทางกฎหมายที่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตที่มีผลกระทบในภารรวมโดยเฉพาะภาคเอกชน ภายใต้การว่าจ้างของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

• หัวหน้าผู้วิจัยและผู้วิจัยโครงการ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพโดยอาศัยสัญญาห้ามแข่งขันกับกิจการของนายจ้าง เสนอคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หัวหน้าผู้วิจัยและผู้วิจัยโครงการ บูรณภาพของ หลักการห้ามเลือกปฏิบัติในกฎหมายแรงงานไทยภายใต้ทุนรัชดาภิเษกสมโภช รับผิดชอบโดยฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานแปล

• สัญญาจ้างเพื่องานแปลกฎหมายประกันสังคมของราชอาณาจักรเบลเยียม ภายใต้ความต้องการของสถานเอกอัครราชฑูตไทยประจำกรุงบรัสเซล ราชอาณาจักรเบลเยียม โดยการประสานงานของสถานเอกอัครราชฑูตไทยประจำกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ทักษะพิเศษ

ภาษาไทย :       ภาษาหลัก
ภาษาฝรั่งเศส : ขั้นการสื่อสารได้ดีมาก
ภาษาอังกฤษ : ขั้นการสื่อสารได้ดี
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ และอินเตอร์เน็ต
วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า
อาจารย์จักรี อัมพรต
Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม
อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย
อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
ดร.ไมตรี บุญขันธ์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล
อ.อภิชาติ ปริยานนท์
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ
อาจารย์ขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุข
อาจารย์ธรรมนูญ อินทรพล
อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณะ บุหลัน
อ.อนุภาพ พันชำนาญ
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
นางสาวณัฐกฤตา อรรควงษ์ (อาจารย์ตุ๊กตา)
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
ดร.ทนง ทองเต็ม
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.