ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 20 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์

วนิดา แสงสารพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการศึกษา
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, พ.ศ. 2539
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พ.ศ. 2543
- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรวิชาชีพทนายความ สภาทนายความ, พ.ศ. 2540

- ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ภาคปฏิบัติ) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, พ.ศ. 2547
- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร “การระงับข้อพิพาทที่เกิดจากสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชน” สำนักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม, พ.ศ. 2545

ประสบการณ์ด้านการทำงาน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- คณะอนุกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเฉพาะกรณี คณะที่ 4 ในคณะกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ (คปอ.)
- คณะทำงานจัดเตรียมร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553
- คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ผลงานวิชาการ-งานวิจัย
- โครงการศึกษาความเหมาะสมของการปรับเปลี่ยนสถานภาพสถานศึกษาของรัฐเป็นองค์การมหาชน เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พ.ศ. 2546
- โครงการศึกษากฎหมายเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาตามโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ เสนอต่อสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
- โครงการวิจัยกลไกตามมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เสนอต่อสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
- โครงการวิจัยหลักเกณฑ์และกลไกในการให้ความคุ้มครองและควบคุมสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (ผู้วิจัยและหัวหน้าโครงการ) เสนอต่อสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษากฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ (ผู้วิจัยและหัวหน้าโครงการ) เสนอต่อสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง สภาสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถกำกับดูแลการบริหาร

ผลงานวิชาการ-งานหนังสือ
- แนวทางในการยกร่างกฎหมายลำดับรองและบทความที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2545
- หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กันยายน 2547
- หลักรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน, สำนักพิมพ์วิญญูชน, มกราคม 2548
- หลักกฎหมายสื่อสารมวลชน, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พิมพ์ครั้งที่ 4, สิงหาคม 2552

บทความอื่นๆ
- “ศาลปกครองกับการฟ้องร้องคดีปกครอง”, วารสารนักบริหาร ปีที่ 26 ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม 2549
- “เสรีภาพของสื่อ เสรีภาพของประชาชน”, วารสารกฎหมาย ปีที่ 4 ฉบับที่ 72, มิถุนายน 2549
- “การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาตามบทบัญญัติมาตรา 303 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550”, วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 1, มีนาคม 2550
- “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ” BU Academic Review ปีที่ 8 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2552
- กลไกการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศสหรัฐอเมริกา : ศึกษาเฉพาะกรณีสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์, วารสารจุลนิติ, มีนาคม-เมษายน 2554

รางวัล
- รางวัลผลงานวิจัยและรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2544 จากสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (National Research Council of Thailand)

 
วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า
อาจารย์จักรี อัมพรต
Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม
อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย
อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรกัลยากุล
อ.อภิชาติ ปริยานนท์
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ
อาจารย์ขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุข
อาจารย์ธรรมนูญ อินทรพล
อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณะ บุหลัน
อ.อนุภาพ พันชำนาญ
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
นางสาวณัฐกฤตา อรรควงษ์ (อาจารย์ตุ๊กตา)
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
ดร.ทนง ทองเต็ม
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.