29 พฤษภาคม 2567...การจัดทำและควบคุมเอกสารสำหรับ ISO ทุกระบบ Document Control for Any ISO
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 9 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


29 พฤษภาคม 2567...การจัดทำและควบคุมเอกสารสำหรับ ISO ทุกระบบ Document Control for Any ISO

 การจัดทำและควบคุมเอกสารสำหรับ ISO ทุกระบบ Document Control for Any ISO

บทนำ

ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ รวมถึงหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจทั้งมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ได้มีการนำระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการในองค์กร เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร และสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับระดับโลก ได้แก่ระบบการบริหารจัดการที่กำหนดขึ้นโดยองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน International Organization for Standardization ซึ่งมีข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานสากลสำหรับแต่ละระบบ อาทิ

·        ISO 9001:2015 ระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management System

·        ISO 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System

·        ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Occupational Health & Safety Management System

·        ISO 50001:2018 ระบบการจัดการพลังงาน Energy Management System

·        IATF 16949:2016 ระบบการบริหารคุณภาพสำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์

“การจัดทำและควบคุมเอกสาร Document Control นับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในการนำระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากลข้างต้นนี้มาประยุกต์ใช้ โดยมีข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารและการควบคุมเอกสาร ซึ่งระบุเป็นข้อกำหนด 7.5 ว่าด้วยเรื่อง เอกสารสารสนเทศ Documented Information ของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวปฏิบัติในการจัดทำเอกสาร และการปรับปรุงให้ทันสมัย Creating & Updating ตามข้อกำหนด 7.5.2 และการควบคุมเอกสารสารสนเทศ Control of Documented Information ตามข้อกำหนด 7.5.3 เพื่อใช้เป็นคู่มือการบริหารจัดการ Manual ระเบียบปฏิบัติงาน Procedure วิธีปฏิบัติงาน Work Instruction แบบฟอร์ม Form /บันทึก Record และเอกสารสนับสนุน Support Document สำหรับระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลอื่นๆ ก็มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าให้นำหลักการและแนวปฏิบัติเรื่องเอกสารสารสนเทศ Documented Information ข้อกำหนด 7.5 ของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 นี้ ไปบังคับใช้ในหลักการและแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน

สำหรับหลักสูตร “การจัดทำและควบคุมเอกสาร Document Control สำหรับ ISO ทุกระบบ” นี้เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องเอกสารสารสนเทศ Documented Information ของแต่ละระบบ อย่างครบถ้วนถูกต้อง ทั้งการจัดทำและการปรับปรุงให้ทันสมัย Creating & Updating การจัดทำคู่มือของระบบ ได้แก่ คู่มือคุณภาพ Quality Manual, คู่มือสิ่งแวดล้อม Environmental Manual และคู่มือระบบการบริหารจัดการอื่นๆ การเขียนระเบียบปฏิบัติงาน Procedure, วิธีปฏิบัติงาน (ขั้นตอนปฏิบัติงาน) Work Instruction, การกำหนดแบบฟอร์ม Form การกำหนดเอกสารสนับสนุน Support Document สำหรับแต่ละกระบวนการ รวมถึงการควบคุมเอกสาร Control of Documented Information การกำหนดรูปแบบ รหัสเอกสาร การจัดทำ Master List, Holder List การจัดทำและการใช้ใบ DAR การขอออกเอกสารใหม่ New Issue การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง Revise – Change การขอยกเลิกเอกสารในระบบ Cancelled Document การกำหนดตารางควบคุมบันทึกคุณภาพ การบันทึกการเปลี่ยนแปลงเอกสาร Revision Record การขออนุมัติทำลายเอกสารในระบบ เอกสารควบคุมและเอกสารไม่ควบคุม Control & Uncontrol Document การเก็บสำรองข้อมูล Back up และการจัดเก็บเอกสารทางอิเล็คทรอนิกส์

ในหลักสูตรนี้ ยังอธิบายความเหมือนและความแตกต่างในการจัดทำเอกสาร และการควบคุมเอกสารสารสนเทศของแต่ละระบบ พร้อมยกตัวอย่างและเทคนิคในการจัดทำและควบคุมเอกสารหลายระบบในคราวเดียวกันแบบควบรวม Integrated Document Control for Any ISO เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการทำงาน สามารถจัดทำและควบคุมเอกสารหลายๆ ระบบในคราวเดียวกันด้วยบุคลากรชุดเดียวกัน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรในทิศทางเดียวกัน และยังทำให้เกิดความพร้อมในการตรวจติดตามภายใน Internal Audit และการตรวจประเมินจาก Certify Body อีกด้วย

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจระบบเอกสารสารสนเทศ และสามารถจัดทำและการควบคุมเอกสารของแต่ละระบบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งการกำหนดประเภทเอกสาร การกำหนดรูปแบบและภาษาที่ใช้ในเอกสาร การกำหนดรหัสเอกสาร การขอออกเอกสารใหม่ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การยกเลิกเอกสารในระบบ การจัดทำบัญชีรายชื่อเอกสารในระบบ การชี้บ่งความทันสมัยของเอกสาร การกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำ การทบทวนและการอนุมัติเอกสารแต่ละประเภท เพื่อให้เกิดความพร้อมของเอกสารที่จำเป็นต้องมีในแต่ละกระบวนการอย่างถูกต้องครบถ้วน

2.      เพื่อให้สามารถควบคุมเอกสารในระบบ ทั้งการเข้าถึง การค้นหา การจัดเก็บ การแจกจ่าย การใช้งาน การสำรองข้อมูล การขออนุมัติทำลายเอกสารแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน สามารถบันทึก วิเคราะห์ ประเมินผลและสอบกลับได้

3.      เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถจัดทำและควบคุมเอกสารสารสนเทศของแต่ละระบบได้ในคราวเดียวกัน ทำให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการบริหารจัดการอย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นการเตรียมพร้อมในการตรวจติดตามภายใน และตรวจประเมินจาก Certify Body อีกด้วย 

เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1 : ระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล International Organization for Standardization

·       ความเป็นมา ประเภท และ Time Line ของระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล

·       ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

·       ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

·       ข้อกำหนดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

·       ข้อกำหนดระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018

·       ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016

·       ข้อเหมือนและข้อแตกต่างของระบบการบริหารจัดการแต่ละระบบ

บทที่ 2 : ระบบเอกสารสารสนเทศ Documented Information สำหรับ ISO ทุกระบบ

·       ความสำคัญ และความจำเป็นของระบบเอกสารสารสนเทศ Documented Information

·       ประเภทของเอกสารสารสนเทศในระบบการบริหารจัดการสำหรับ ISO แต่ละระบบ

·       หลักเกณฑ์ในการกำหนดรูปแบบ ภาษา รหัสเอกสารในระบบเอกสารสารสนเทศที่เหมาะสม

·       การกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำ การทบทวน และการอนุมัติเอกสารแต่ละประเภท

บทที่ 3 : การจัดทำคู่มือคุณภาพ คู่มือสิ่งแวดล้อม และคู่มือระบบบริหารจัดการสำหรับ ISO ทุกระบบ   

·       ความหมายและความสำคัญของคู่มือการบริหารจัดการ Manual สำหรับ ISO ทุกระบบ

·       องค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีในคู่มือการบริหารจัดการ Manual สำหรับ ISO แต่ละระบบ

·       รูปแบบการเขียนคู่มือการบริหารจัดการ Manual สำหรับ ISO แต่ละระบบ

·       ตัวอย่างในการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการ สำหรับ ISO แต่ละระบบ

·       ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการ Manual สำหรับ ISO แต่ละระบบ

·       สรุปความเหมือนและความแตกต่างของคู่มือการบริหารจัดการ Manual สำหรับ ISO แต่ละระบบ

·       เคล็ดลับสำคัญของการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการ Manual สำหรับ ISO แต่ละระบบที่ดี

บทที่ 4 : การจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน Procedure สำหรับ ISO ทุกระบบ

·       ความหมายและความสำคัญของระเบียบปฏิบัติงาน Procedure

·       องค์ประกอบสำคัญของการเขียนระเบียบปฏิบัติงาน Procedure

·       รูปแบบการเขียนระเบียบปฏิบัติงาน Procedure

·       ตัวอย่างของการเขียนระเบียบปฏิบัติงาน Procedure ที่ถูกต้อง

·       ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเขียน ทบทวน และอนุมัติ Procedure ที่เหมาะสม

·       สรุปความเหมือนและความแตกต่างของระเบียบปฏิบัติงาน Procedure ของ ISO แต่ละระบบ

·       เคล็ดลับสำคัญของการเขียนระเบียบปฏิบัติงาน Procedure ที่ดี

บทที่ 5 : การจัดทำวิธีปฏิบัติงาน - ขั้นตอนปฏิบัติงาน Work Instruction – WI สำหรับ ISO ทุกระบบ

·       ความหมายและความสำคัญของวิธีปฏิบัติงาน (ขั้นตอนปฏิบัติงาน) Work Instruction

·       องค์ประกอบสำคัญของการเขียนวิธีปฏิบัติงาน (ขั้นตอนปฏิบัติงาน) Work Instruction

·       รูปแบบการเขียนวิธีปฏิบัติงาน (ขั้นตอนปฏิบัติงาน) Work Instruction

·       ตัวอย่างของการเขียนวิธีปฏิบัติงาน (ขั้นตอนปฏิบัติงาน) Work Instruction ที่ถูกต้อง

·       ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเขียน ทบทวน อนุมัติวิธีปฏิบัติงาน Work Instruction ที่เหมาะสม

·       สรุปความเหมือนและความแตกต่างของวิธีปฏิบัติงาน Work Instruction ของ ISO แต่ละระบบ

·       เคล็ดลับสำคัญของการเขียนวิธีปฏิบัติงาน (ขั้นตอนปฏิบัติงาน) Work Instruction ที่ดี

บทที่ 6 : การจัดทำแบบฟอร์ม Form และบันทึก Record สำหรับ ISO ทุกระบบ

·       ความหมายและความสำคัญของแบบฟอร์ม Form

·       องค์ประกอบสำคัญของการกำหนดแบบฟอร์ม Form แต่ละระบบ

·       รูปแบบการกำหนดแบบฟอร์ม Form ที่ดี

·       ตัวอย่างของการกำหนดแบบฟอร์ม Form ที่ถูกต้องสำหรับ ISO ทุกระบบ

·       ความหมายและความสำคัญของบันทึก Record สำหรับ ISO ทุกระบบ

·       ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดแบบฟอร์ม Form และบันทึก Record

บทที่ 7 : เอกสารสนับสนุน Support Document สำหรับ ISO ทุกระบบ

·       ความหมายและความสำคัญของเอกสารสนับสนุน Support Document

·       ประเภทของเอกสารสนับสนุน Support Document

·       ตัวอย่างของเอกสารสนับสนุน Support Document สำหรับ ISO แต่ละระบบ

·       เคล็ดลับการควบคุมเอกสารสนับสนุน Support Document อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 8 : การควบคุมเอกสาร Document Control อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ ISO ทุกระบบ

·       เทคนิคในการควบคุมเอกสาร Document Control

·       เทคนิคการจัดทำบัญชีรายชื่อเอกสาร Master List สำหรับ ISO ทุกระบบ

·       ตัวอย่างของการจัดทำบัญชีรายชื่อเอกสาร Master List ที่ถูกต้อง

·       เทคนิคการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ครอบครองเอกสารในระบบ Holder List ที่ดี

·       เทคนิคในการ Update เอกสารสารสนเทศในระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 9 : เทคนิคการออกเอกสารใหม่ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกเอกสารโดยใช้ใบ DAR

·       ความหมายและความสำคัญของใบ DAR

·       ขั้นตอน เงื่อนไขและผลลัพธ์ในการใช้ใบ DAR

·       ตัวอย่างการเขียนใบ DAR ที่ถูกต้อง

บทที่ 10 : เทคนิคการกำหนดตารางควบคุมเอกสาร สำหรับ ISO ทุกระบบ

·       ความหมายและประโยชน์ของตารางควบคุมเอกสาร

·       เทคนิคในการกำหนดตารางควบคุมเอกสารสำหรับ ISO ทุกระบบ

·       ตัวอย่างตารางควบคุมเอกสารของระบบการบริหารที่ถูกต้อง เหมาะสม

บทที่ 11 : เทคนิคการขอทำลายเอกสารสารสนเทศ สำหรับ ISO ทุกระบบ

·       สาเหตุที่ต้องมีการขออนุมัติทำลายเอกสารสารสนเทศในองค์กร

·       ประเภทของเอกสารสารสนเทศที่มีการขออนุมัติทำลาย

·       ขั้นตอนในการขอทำลายเอกสารสารสนเทศในองค์กร

·       แนวทางปฏิบัติจริงในการขอทำลายเอกสารสารสนเทศ

·       ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไขในการขอทำลายเอกสารสารสนเทศ

บทที่ 12 : เทคนิคการควบคุมเอกสารด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ สำหรับ ISO ทุกระบบ

·       ประเภทเอกสารสารสนเทศในระบบอิเล็คทรอนิกส์

·       การจัดทำและการควบคุมเอกสารในระบบอิเล็คทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ

·       การกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำ และควบคุมเอกสารในระบบอิเล็คทรอนิกส์

·       ตัวอย่างของการควบคุมเอกสารสารสนเทศในระบบอิเล็คทรอนิกส์

Workshop :  แบ่งกลุ่มย่อยเป็นทีมในการระดมสมอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในการจัดทำและควบคุมเอกสารสารสนเทศ สำหรับ ISO ทุกระบบ อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการฝึกอบรม
     ·       บรรยายเนื้อหา หลักทฤษฎี อธิบายตัวอย่างประกอบ
     ·       Workshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
     ·       Pre-test, Post-test

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.      DCC - Document Control Center เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร และDCC แต่ละแผนก

2.      QMR – EMR - MR ตัวแทนฝ่ายบริหารของแต่ละระบบการบริหารจัดการ

3.      Management Team & Working Party คณะกรรมการและคณะทำงานระบบการบริหารจัดการ

4.      Supervisor, Foreman, Leader หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ของแต่ละแผนก

5.      Internal Auditors ผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับ ISO ทุกระบบ

วิทยากร   อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

ผู้เชี่ยวชาญ

·        ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015,

·        ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018, การควบคุมคุณภาพ Quality Control

·        ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018, การบริหารความเสี่ยง Risk Management, การบริหารงานฝ่ายขาย การบริหารงานจัดซื้อ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การบริหารคลังสินค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

·        ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร GHPs & HACCP System Revision 5-2020

ประวัติการศึกษา

·        ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

·        ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

·        ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015

·        ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015

·        ผู้จัดการฝ่ายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM Manager:

·        ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ Quality Control Manager:

·        ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย Senior Sale Manager:

·        ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ Purchasing Manager:

·        ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Accounting Manager:

ความสามารถพิเศษ:

·        ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทั้งการนำเข้าและส่งออก

·        ด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการทำงาน

กำหนดการ     วันพุธที่ 29 พฤษภาคม  2567  เวลา 09.00-16.00 น.  
สถานที่          โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท ซอย 15

ราคา/ท่าน

Vat 7%

ราคารวม Vat

หัก ณ
ที่จ่าย 3
%

ราคาหลังหัก
ณ ที่จ่าย

ราคาปกติ

4,000

280

4,280

120

4,160

สมาชิก,โอนก่อน 1 สัปดาห์

3,700

259

3,959

111

3,848

3 ท่านขึ้นไป

3,400

238

3,638

102

3,536

5 ท่านขึ้นไป

3,000

210

3,210

90

3,120

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

17 เมษายน 2567...ISO 9001:2015 Awareness [QMS] สำหรับ Manager มือใหม่
18 เมษายน 2567...การบริหารความแตกต่างสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
18 เมษายน 2567...เทคนิคการจัดทำข้อบังคับการทำงานตามกฎหมายแรงงาน (ฉบับสมบูรณ์-กระชับ-และเป็นปัจจุบัน)
18 เมษายน 2567...กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation Strategy)
18 เมษายน 2567...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
19 เมษายน 2567...หัวหน้างานมืออาชีพ (Professional Supervisor)
19 เมษายน 2567...ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยระบบ OKRI (OKR + KPI)
20 เมษายน 2567...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
22 เมษายน 2567...การลดของเสียในกระบวนการ (Reducing waste in the process)
22 เมษายน 2567...เทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับหัวหน้างาน
23 เมษายน 2567...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
23 เมษายน 2567...เทคนิคการคัดสรรและสัมภาษณ์ให้ถูกคนถูกงานด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น (Techniques for Selecting and Interviewing The Right People for The Right Job with The Signature Analysis)
24 เมษายน 2567...การบริหารการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing Management)
25 เมษายน 2567...การจัดทำเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
25 เมษายน 2567...เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call)
26 เมษายน 2567...การพัฒนาความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน (Supervisor Leadership Development)
26 เมษายน 2567...เทคนิคการจัดทำ Job Description ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
26 เมษายน 2567...การออกแบบระบบประเมินค่างาน (ภาคปฏิบัติ) (Job Evaluation and Classification)
26 เมษายน 2567...ทักษะการอ่านลูกน้องและการมอบหมายงาน
26 เมษายน 2567...การพัฒนาทักษะ "ผู้จัดการมือใหม่"
26 เมษายน 2567...การจัดทำระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS, PFOA, DMF)
27 เมษายน 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
29 เมษายน 2567...จิตวิทยาในการทำงาน
29 เมษายน 2567...การออกเสียงพูดและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Pronunciation and Phonetics)
29 เมษายน 2567...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
30 เมษายน 2567...การจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร (Customs Tariff Classification)
30 เมษายน 2567...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพ
2 พฤษภาคม 2567...Knowledge Management การบริหารความรู้องค์กรตามระบบ ISO 9001:2015
2 พฤษภาคม 2567...นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)
3 พฤษภาคม 2567...Environmental Aspect, Life Cycle Aspect, Significant Aspect ตามระบบ ISO 14001:2015
3 พฤษภาคม 2567...40 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR.) ต้องทำได้
3 พฤษภาคม 2567...เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in action)
6 พฤษภาคม 2567....เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
7 พฤษภาคม 2567...การคิดเชิงสถิติการลดของเสีย เพื่อการเพิ่มผลผลิต (SPC : Statistic Process Control)
7 พฤษภาคม 2567...การจัดทำแผนฉุกเฉิน (ฝ่ายบุคคล) อย่างมีประสิทธิภาพ
7 พฤษภาคม 2567...ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล
7 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการบริหารเวลา
8 พฤษภาคม 2567...พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับเบ็ดเสร็จในหลักสูตรเดียว (ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด 2566)
8 พฤษภาคม 2567...เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
8 พฤษภาคม 2567...การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
8 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
9 พฤษภาคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
9 พฤษภาคม 2567...สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)
10 พฤษภาคม 2567...การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร
10 พฤษภาคม 2567...ทักษะการให้บริการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
10 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
11 พฤษภาคม 2567...พัฒนาแนวคิดด้วย Growth Mindset
13 พฤษภาคม 2567...การใช้งานโปรแกรม PowerPoint อย่างมืออาชีพ
13 พฤษภาคม 2567...การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So)
13 พฤษภาคม 2567...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปร ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
14 พฤษภาคม 2567...หัวหน้างานกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก (Proactive Change Management for Leadership)
14 พฤษภาคม 2567...Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน
14 พฤษภาคม 2567...หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty)
14 พฤษภาคม 2567..เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร “ที่ไม่ใช่นักบัญชี”
15 พฤษภาคม 2567...หัวหน้างานกับการบริหารคนต่าง Generations (Supervisor and Managing of Different Generations)
15 พฤษภาคม 2567..การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
15 พฤษภาคม 2567..กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง (Overshadow any competitor with the Marketing)
15 พฤษภาม 2567...ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
15 พฤษภาคม 2567...การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Leadership and Supervisory Skill)
15 พฤษภาคม 2567....การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
16 พฤษภาคม 2567...HR Fast tract เรียนรู้อย่างไว เพื่อเป็น HR ยุคใหม่ ในงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
16 พฤษภาคม 2567...GHPs & HACCP System Revision 5 Requirement & Interpretation เพื่อความปลอดภัยอาหาร
16 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน
16 พฤษภาคม 2567...KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
17 พฤษภาคม 2567...การจัดทำ Training Roadmap และ IDP พนักงาน ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร (Training & IDP to drive The Company Objectives)
17 พฤษภาคม 2567...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management)
17 พฤษภาคม 2567...การวางแผนตรวจสอบภาษีแพทย์ โรงพยาบาล และคลีนิค
20 พฤษภาคม 2567...กลยุทธ์การขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย (Sales strategies to achieve sales goals)
20 พฤษภาคม 2567...Microsoft Excel Basic & Intermediate
20 พฤษภาคม 2567...7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)
20 พฤษภาคม 2567...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
21 พฤษภาคม 2567...การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
21 พฤษภาคม 2567...การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อการจัดการ (พร้อมสูตร Excel) (HR Reporting for Managerial)
21 พฤษภาคม 2567...กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร
21 พฤษภาคม 2567...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
22 พฤษภาคม 2567...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
23 พฤษภาคม 2567...การพัฒนากรอบความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน (Growth Mindset for Growth Performance)
23 พฤษภาคม 2567...การบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
24 พฤษภาคม 2567...จิตวิทยาการปรับตัวเพื่อเข้าใจคนที่แตกต่างสู่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
24 พฤษภาคม 2567...การทำงานเป็นทีม สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ (Team Collaboration for Goal)
24 พฤษภาคม 2567...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
25 พฤษภาคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
25 พฤษภาคม 2567...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
27 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับลูกหนี้การค้า)
27 พฤษภาคม 2567...การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement)
28 พฤษภาคม 2567...การบริหารต้นทุนที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม
28 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานและการบันทึกข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน
28 พฤษภาคม 2567...เอกสารนำเข้า ส่งออก สำหรับ Customer Service และ Document Control
28 พฤษภาคม 2567...กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีชั้นเชิง
29 พฤษภาคม 2567...ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร (Machine Safety)
29 พฤษภาคม 2567...การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP)
30 พฤษภาคม 2567...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ
30 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ (Techniques for Presenting with The Right Ideas to Resonate Professionally)
30 พฤษภาคม 2567..เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
30 พฤษภาคม 2567...การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดละเอียดสำหรับการวัดชิ้นงานตามเกณฑ์ GD&T (Application of Dimensional Precision Instruments for Principle of GD&T)
31 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการเขียนตอบ NC - CAR ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
4 มิถุนายน 2567...เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call) article
4 มิถุนายน 2567...การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skills) article
5 มิถุนายน 2567...เทคนิคทำงานร่วมกันกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee) articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.