Environmental Aspect, Life Cycle Aspect, Significant Aspect ตามระบบ ISO 14001:2015
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 26 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 29 มิถุนายน 2567...Environmental Aspect, Life Cycle Aspect, Significant Aspect ตามระบบ ISO 14001:2015

 

 

องค์กรใดๆ ที่ให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม องค์กรนั้นๆ จะนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการกระบวนการต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

Environmental Aspect หมายถึง ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากกิจกรรม กระบวนการ สินค้าหรือบริการขององค์กรอันอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่ากิจกรรมนั้นๆ จะเป็นกิจกรรมโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือกิจกรรมสนับสนุน รวมถึงกระบวนที่อยู่ในสภาวะปกติ สภาวะผิดปกติ และสภาวะฉุกเฉิน

Life Cycle Aspect หมายถึง การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยพิจารณาการใช้ทรัพยากร และพลังงาน การปลดปล่อยของเสียในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะต้องครอบคลุมทุกขั้นตอนตลอดวงจรวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

Significant Aspect หมายถึง ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ อันจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อากาศ น้ำใต้ดิน น้ำบนผิวดิน พิ้นดิน พืช สัตว์ ธรรมชาติ และชุมชน

หลักสูตร Environmental Aspect, Life Cycle Aspect, Significant Aspect ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015” ได้บรรจุเนื้อหาสำคัญๆ ที่จะช่วยให้ผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management Representative – EMR, คณะกรรมการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม, ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการซ่อมบำรุง รวมถึงหัวหน้าแผนก หัวหน้างานทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์และแนวทางปฏิบัติในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนด

 

วัตถุประสงค์:

1.      เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการประเมินประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect, การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในมุมวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ Life Cycle Aspect รวมถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Aspect

2.      เพื่อให้ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management Representative – EMR, คณะกรรมการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Committee,  สามารถกำกับดูแลรับผิดชอบการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถขับเคลื่อนให้การจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยการกำหนด Environmental Manual, ระเบียบปฏิบัติ Procedure, WI, Form รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์และเป้าหมาย การตรวจประเมิน เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ ISO 14001:2015

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.       Management Representative ตัวแทนฝ่ายบริหาร – EMR ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015, คณะกรรมการและทีมงานผู้ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

2.       ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการแผนก, หัวหน้าแผนก, หัวหน้างาน

3.       เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ Safety Officer, DCC – เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

 

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System  

·       ที่มาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       ความสำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       ISO 14001:2015 Model

·       ISO 14001:2015 Outcome

·       ข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2: ข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม EMS Requirement  

·       ขอบเขต Scope

·       เอกสารอ้างอิง Normative Reference

·       คำศัพท์และคำจำกัดความ Term and Definition

·       บริบทองค์กร Context of the Organization

·       ความเป็นผู้นำ Leadership

·       วางแผน Planning

·       ปฏิบัติการ Operation

·       ประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation

·       ปรับปรุง Improvement

บทที่ 3: Environmental Aspect ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม  

·       ความหมายของปัญหาสิ่งแวดล้อม

·       ประเภทของประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect

·       ผลกระทบจากประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect

·       ตัวอย่างของประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect

·       หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect

·       ผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

·       ผลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect

บทที่ 4: Life Cycle Aspect ประเด็นสิ่งแวดล้อมในมุมวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

·       ความหมายของคำว่า “Life Cycle Aspect

·       เทคนิคการวิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมในมุมวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์และบริการ

·       หลักเกณฑ์ในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในมุมวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์และบริการ

·       ตัวอย่างการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในมุมวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

บทที่ 5: Significant Aspect ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

·       ความหมายของคำว่า “ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ – Significant Aspect

·       ประเภทของประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Aspect

·       หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

·       การประเมินความเสี่ยง Risk Assessment เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

·       การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target จาก Significant Aspect

·       การจัดทำแผนการจัดการประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

·       การกำหนดงบประมาณในการจัดการประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

·       การสื่อสาร ประสานงานในการจัดการประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

·       การจัดทำเอกสารสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       การติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์และประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       เทคนิคการตรวจติดตามภายในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม Internal Environmental Audit

·       เทคนิคการเตรียมข้อมูลสำหรับการทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review

·       การเตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Bodies

·       เคล็ดลับการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

วิทยากร   อาจารย์กุหลาบ  เจียมจิตรพานิช

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

- ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 การควบคุมคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง

- ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 การบริหารงานจัดซื้อ การบริหารฝ่ายขายระบบการบัญชีและการสอบบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การลดต้นทุน ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบริหารคลังสินค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
          - ระบบความปลอดภัยด้านอาหาร  GHPs & HACCP System Revision 5

ประวัติการศึกษา

·       ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

·       ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015

·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015

·       ผู้จัดการฝ่ายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM Manager 

·       ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

·       ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย

·       ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

·       ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ความสามารถพิเศษ:  

·       ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทั้งการนำเข้าและส่งออก

·       ด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการทำงาน

กำหนดการ  วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567
สถานที่        Zoom Online Meeting
ราคา            1,500  บาท

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 3%

: 1 ท่าน

1,500 + 105 = 1,605

1,605 – 45 = 1,560

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน         


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
Email :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :
หมายเหตุ :Online Training

online 13 กรกฎาคม 2567...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management)
online 15 กรกฎาคม 2567...ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล
online 15 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ตามระบบ ISO 9001:2015
online 18 กรกฎาคม 2567...เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสาร เพื่อการทำงานและให้บริการ
online 19 กรกฎาคม 2567...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
online 19 กรกฎาคม 2567 ...กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีชั้นเชิง
online 19 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
online 22 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 23 กรกฎาคม 2567..การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
online 24 กรกฎาคม 2567...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขายเพื่อความสำเร็จขององค์กร
online 25 กรกฎาคม 2567...5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน
online 25 กรกฎาคม 2567...การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement)
online 25 กรกฎาคม 2567...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลใช้บังคับล่าสุด
online 26 กรกฎาคม 2567...เอกสารนำเข้า ส่งออก สำหรับ Customer Service และ Document Control
online 27 กรกฎาคม 2567...SWOT ANALYSIS การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม เพื่อกำหนดกลยุทธ์องค์กร
online 27 กรกฎาคม 2567...HACCP system Revision 5 Requirement & Interpretation เพื่อความปลอดภัยอาหาร
online 30 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ
online 31 กรกฎาคม 2567...เคล็ดลับการวางระบบการควบคุมคุณภาพ ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 3 สิงหาคม 2567...กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 3 สิงหาคม 2567...การคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 5 สิงหาคม 2567...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
online 5 สิงหาคม 2567...ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
online 6 สิงหาคม 2567...ทักษะการให้บริการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
online 8 สิงหาคม 2567...ข้อกำหนด ISO 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
online 8 สิงหาคม 2567..เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 14001 : 2015 ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
online 9 สิงหาคม 2567...ภาษาอังกฤษในการทำงาน (Business English In Working Place)
online 10 สิงหาคม 2567...การจัดการสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย และการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน
online 13 สิงหาคม 2567...เคล็ดลับการจัดทำ Audit Check List อย่างถูกต้องตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 13 สิงหาคม 2567...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001 : 2015 อย่างมีประสิทธิภาพ
online 14 สิงหาคม 2567...เทคนิคทำงานร่วมกันกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee)
online 14 สิงหาคม 2567...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
online 15 สิงหาคม 2567...เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call)
online 15 สิงหาคม 2567...การบริหารค่าตอบแทนและออกแบบโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ)
online 15 สิงหาคม 2567...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
online 15 สิงหาคม 2567...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume)
online 17 สิงหาคม 2567...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
online 19 สิงหาคม 2567...หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
online 21 สิงหาคม 2567...KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
online 21 สิงหาคม 2567...การประเมินค่างานเพื่อบริหารคนบริหารงานให้เป็นเลิศ
online 22 สิงหาคม 2567...ทักษะการปรับตัวในการทำงานร่วมกับทีมด้วยเทคนิคนพลักษณ์ (Enneagram)
online 27 สิงหาคม 2567...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
online 30 สิงหาคม 2567...กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร
online 31 สิงหาคม 2567...การควบคุมเครื่องมือวัดตามระบบการบริหารคุณภาพ Measuring Instruments Control as ISO 9001:2015 (การสอบเทียบเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด 7.1.5)Copyright © 2013 All Rights Reserved.