ข้อกำหนดระบบ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 15 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


27 มิถุนายน 2567...ข้อกำหนดระบบ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018

 ข้อกำหนดระบบ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018

 

 

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง องค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีย่อมสามารถสร้างจุดแข็งและความได้เปรียบในการแข่งขัน ทำให้องค์กรมีการเจริญเติบโตทางธุรกิจบรรลุผลตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้นหลายองค์กรจึงได้นำระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ในองค์กร มาตรฐานสากลที่ได้รับความนิยมในการนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ได้แก่

·       ระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management System (ISO 9001:2015)

·       ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System (ISO 14001:2015)

·       ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Occupational Health and Safety Management System  (ISO 45001:2018)

·       ระบบการจัดการพลังงาน Energy Management System (ISO 50001:2018)

ระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากลทั้งสี่ระบบนี้ เป็นระบบที่กำหนดขึ้นโดยองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน International Organization for Standardization โดยระบุเป็นข้อกำหนด 10 ข้อในโครงสร้างระดับสูง High Level Structure เหมือนกันทั้งสี่ระบบ แต่จะแตกต่างในรายละเอียดข้อย่อยของแต่ละข้อกำหนดตามแต่ละระบบ หากองค์กรใดนำระบบบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ในองค์กรหลายระบบ ก็สามารถทำการควบรวมระบบการบริหารจัดการเหล่านี้ให้มีการดำเนินการไปพร้อมๆ กันได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทั้งการใช้ทรัพยากรและเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบายและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างยอดเยี่ยม

สำหรับหลักสูตร “ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 Requirement จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล” เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015, ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 และข้อกำหนดของระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 สามารถนำข้อกำหนดมาสู่แนวทางปฏิบัติจริงให้เห็นผลได้อย่างแท้จริง เพื่อให้การบริหารจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบตามมาตรฐานสากล ผ่านการตรวจติดตามภายใน Internal Audit เพื่อให้เกิดโอกาสในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่พบข้อบกพร่อง และผ่านการตรวจประเมินรับรองระบบ รวมถึงสามารถธำรงรักษาระบบไว้อย่างยั่งยืนต่อเนื่องไปในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 และระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนในทุกๆ ข้อกำหนด ทั้งข้อกำหนดที่มีความเหมือนกันและข้อกำหนดที่มีความแตกต่างกันในแต่ละระบบ

2. เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลผ่านการตรวจติดตามภายใน Internal Audit การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review และการตรวจประเมินรับรองระบบจากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Bodies

3. เพื่อให้สามารถจัดทำระบบเอกสารสารสนเทศ Documented Information ของแต่ละระบบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ครอบคลุมเอกสารสารสนเทศที่จำเป็นต้องมีในสถานที่นั้นๆ การควบคุมระบบเอกสารให้มีความทันสมัย และเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

4. เพื่อให้สามารถกำกับดูแล จัดการแต่ละกระบวนการในองค์กรให้เกิดความประสิทธิภาพ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายใต้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี และการจัดการพลังงานให้มีความคุ้มค่าและประหยัดเพื่อสร้างความสุขในการทำงานให้แก่บุคลากรในองค์กรและความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร   

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ISO 14001:2015

·       Timeline ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       ISO 14001:2015 Model สำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       PDCA Cycle กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       Intended Outcome ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       ISO 14001:2015 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       Context of The Organization บริบทองค์กรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       Internal/External Factors Analysis การวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกด้านสิ่งแวดล้อม

·       SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อม

·       Leadership and Commitment ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นด้านจัดการสิ่งแวดล้อม

·       Environmental Policy การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

·       Risks and Opportunities การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       Environmental Objective and Target วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       Environmental Aspect, Significant Aspect, Life Cycle Aspect ประเด็นสิ่งแวดล้อม

·       Compliance Obligation กฎหมาย ข้อบังคับ พันธะสัญญา

·       Competences, Awareness, Communication ความสามารถ ความตระหนัก การสื่อสาร

·       Documented Information ระบบเอกสารสารสนเทศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       Operation Planning and Control การปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุม

·       Emergency preparedness and response การเตรียมและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

·       Monitoring, Measurement, Analysis, Evaluation การเฝ้าระวัง ตรวจวัด วิเคราะห์ประเมิน

·       Internal Environmental Audit การตรวจติดตามภายในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       ISO 14001:2015 Management Review การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

·       ISO 14001:2015 Improvement การปรับปรุงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2: ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) ISO 45001:2018

·       Background ความเป็นมาของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

·       หลักปรัชญาของระบบ ISO 45001:2018

·       ISO 45001:2018 Intended Outcome และประโยชน์ของระบบ

·       ISO 45001:2018 Requirement & Interpretation ข้อกำหนดและการตีความ

·       Context of the Organization บริบทองค์กรด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

·       Internal/External Factors การวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกด้านการจัดการ OH&S

·       SWOT Analysis จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามด้านการจัดการ OH&S

·       Leadership and Commitment ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นด้านการจัดการ OH&S

·       OH&S Policy นโยบายด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

·       Organization Role, Responsibilities and Authority บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

·       Consultation and Worker Participation การมีส่วนร่วมและการให้คำปรึกษาของลูกจ้าง

·       Risks and Opportunities ความเสี่ยงและโอกาสด้านการจัดการ OH&S

·       Hazard Identification การชี้บ่งอันตราย Risk Assessment การประเมินความเสี่ยง

·       ISO 45001:2018 Objective and Planning วัตถุประสงค์และวางแผนด้านการจัดการ OH&S

·       Resource, Competence, Awareness ทรัพยากร ความสามารถและความตระหนัก

·       Communication การสื่อสาร Documented Information เอกสารสารสนเทศ

·       ISO 45001:2018 Control and Operation Planning การควบคุมและวางแผนปฏิบัติการ

·       Prepare and Emergency Feedback การเตรียมและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

·       Monitoring, Measurement, Analysis, Evaluation การเฝ้าระวัง ตรวจวัด วิเคราะห์ประเมิน

·       ISO 45001:2018 Internal Audit การตรวจติดตามภายในด้านการจัดการ OH&S

·       ISO 45001:2018 Management Review การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

·       ISO 45001:2018 Improvement การปรับปรุงด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บทที่ 3: ระบบการจัดการพลังงาน (EnMS) ISO 50001:2018

·       ความหมายและประวัติความเป็นมาของระบบการจัดการพลังงาน

·       PDCA Cycle กับระบบการจัดการพลังงาน

·       Risk Based Thinking แนวคิดบนพื้นฐานด้านความเสี่ยง

·       Process Based Thinking แนวคิดเชิงกระบวนการ

·       ISO 50001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการพลังงาน

·       Context of The Organization บริบทองค์กรด้านระบบการจัดการพลังงาน

·       Internal/External Factor Analysis การวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกในการจัดการพลังงาน

·       SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามด้านการจัดการพลังงาน

·       Leadership and Commitment ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงาน

·       Energy Policy นโยบายพลังงาน

·       Risks and Opportunities ความเสี่ยงและโอกาสในการจัดการพลังงาน

·       Energy Objective Target & Action Plan วัตถุประสงค์เป้าหมายและแผนงาน

·       ISO 50001:2018 Energy Planning การวางแผนการจัดการพลังงาน

·       Law, Compliance Obligation, Energy Review, Energy Baseline, Performance Indicator

·       Resources, Competence Training & Awareness ทรัพยากร, ความสามารถ, ความตระหนัก

·       Communication การสื่อสาร, Documented Information เอกสารสารสนเทศ

·       Operation Planning & Control, Design การวางแผนการปฏิบัติ, ออกแบบ

·       Procurement of Energy Saving การจัดซื้อจัดหา

·       Monitoring, Measurement, Analysis and Evaluation การเฝ้าติดตาม ตรวจวัดวิเคราะห์

·       ISO 50001:2018 Internal Audit การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการพลังงาน

·       ISO 50001:2018 Management Review การทบทวนฝ่ายบริหารระบบการจัดการพลังงาน

·       ISO 50001:2018 Improvement การปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน

บทที่ 4: เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการขับเคลื่อนระบบการบริหารอย่างยั่งยืน

·       ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กร

·       แนวทางปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของระบบการบริหารจัดการ

·       เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.       Top Management ผู้บริหารระดับสูงตัวแทนฝ่ายบริหาร Management Representative

2.       General Manager ผู้จัดการทั่วไป, Factory Manager ผู้จัดการโรงงาน

3.       Management Team คณะผู้บริหาร, Senior Manager, Department Manager

4.       DCC เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร, Safety Officer เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

5.       ISO Core Team คณะกรรมการ, ISO Working Party คณะทำงาน, ตัวแทนแผนก

วิทยากร อาจารย์กุหลาบ  เจียมจิตรพานิช

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  การควบคุมคุณภาพ  การบริหารความเสี่ยง

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 การบริหารงานจัดซื้อ การบริหารฝ่ายขายระบบการบัญชีและการสอบบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การลดต้นทุน ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบริหารคลังสินค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

·       ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

·       ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015

·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015

·       ผู้จัดการฝ่ายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM Manager : 

·       ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ : 

·       ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย

·       ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

·       ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ความสามารถพิเศษ:  

·       ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทั้งการนำเข้าและส่งออก

·       ด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการทำงาน

กำหนดการ     วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567  เวลา 09.00-16.00 น.  
สถานที่             โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท ซอย 15
 

ราคา/ท่าน

Vat 7%

ราคารวม Vat

หัก ณ
ที่จ่าย 3
%

ราคาหลังหัก
ณ ที่จ่าย

ราคาปกติ

4,000

280

4,280

120

4,160

สมาชิก,โอนก่อน 1 สัปดาห์

3,700

259

3,959

111

3,848

3 ท่านขึ้นไป

3,400

238

3,638

102

3,536

5 ท่านขึ้นไป

3,000

210

3,210

90

3,120

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  l  กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

18 มิถุนายน 2567...การบริหารงานขนส่ง (Transportation Management 4.0)
18 มิถุนายน 2567..การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
18 มิถุนายน 2567...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
19 มิถุนายน 2567...กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
19 มิถุนายน 2567...เลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารมืออาชีพสำหรับทุกองค์กร (Secretary and Executive Assistant For All Business)
19 มิถุนายน 2567...การจัดทำระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS, PFOA, DMF)
20 มิถุนายน 2567...เทคนิคการจัดทำ Audit Check List สำหรับการควบรวม ระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
20 มิถุนายน 2567...เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสารเพื่อการทำงานและให้บริการ
20 มิถุนายน 2567...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด
21 มิถุนายน 2567...การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Saving Awareness)
21 มิถุนายน 2567...การบริหารงาน HR มือใหม่
21 มิถุนายน 2567...หัวหน้างานมืออาชีพ (Professional Supervisor)
22 มิถุนายน 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
22 มิถุนายน 2567..ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
24 มิถุนายน 2567...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
24 มิถุนายน 2567...ISO 50001:2018 Requirement ข้อกำหนดตามระบบการจัดการพลังงาน
24 มิถุนายน 2567..จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัยโดย 5 Why
25 มิถุนายน 2567...เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ
25 มิถุนายน 2567...เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Customer Complaint Handling Management)
25 มิถุนายน 2567...การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
25 มิถุนายน 2567...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
26 มิถุนายน 2567...การบริหารความแตกต่างสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Diversity Management)
26 มิถุนายน 2567...เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งาน
26 มิถุนายน 2567....เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกเพื่อให้ได้คน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ
26 มิถุนายน 2567...การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อผู้บริหาร (พร้อมสูตร Excel) (HR Reporting For Managerial)
27 มิถุนายน 2567...เทคนิคการทำสัญญาจ้าง “บุคลากร” เข้าทำงานในองค์กรทั้งระบบ กับผลกระทบทางด้านภาษีอากร
27 มิถุนายน 2567...ภาษาอังกฤษในการทำงาน (Business English In Working Place)
28 มิถุนายน 2567...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume)
28 มิถุนายน 2567...การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018
28 มิถุนายน 2567...การบริหารงาน-บริหารคน ของนายจ้างในบริษัทเอกชน
29 มิถุนายน 2567...การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) และการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
1 กรกฎาคม 2567...ทักษะการอ่านลูกน้องเพื่อการมอบหมายงาน
2 กรกฎาคม 2567...การวิเคราะห์สาเหตุและป้องกันด้วย 8Ds และ Why Why analysis
2 กรกฎาคม 2567...แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
3 กรกฎาคม 2567...10 ทักษะพนักงานเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (10 Professional Skill)
3 กรกฎาคม 2567...การควบคุมและการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Safety Management)
3 กรกฎาคม 2567...เคล็ดลับการจัดทำ Audit Check List อย่างถูกต้อง ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
3 กรกฎาคม 2567...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าว...อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.
3 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
4 กรกฎาคม 2567...การจัดการสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย และการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน
4 กรกฎาคม 2567...การเพิ่มทักษะการออกแบบและการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน
5 กรกฎาคม 2567...กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
5 กรกฎาคม 2567..เลขานุการบริษัท สำคัญไฉน !
5 กรกฎาคม 2567...การวางระบบมาตรฐานการจัดการสารปนเปื้อนในองค์กร ตามระเบียบข้อบังคับด้านวัสดุในผลิตภัณฑ์ (Products Material Regulatory) และการตีความข้อกำหนด Material Classification ในระบบรายงานข้อมูลวัสดุสากล (IMDS) ภาคปฏิบัติ
6 กรกฎาคม 2567...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
8 กรกฎาคม 2567...Microsoft Excel Basic & Intermediate
8 กรกฎาคม 2567...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
9 กรกฎาคม 2567...การพัฒนากรอบความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน (Growth Mindset for Growth Performance)
9 กรกฎาคม 2567...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
9 กรกฎาคม 2567...ISO 9001:2015 ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติสำหรับการบริหารงานฝ่ายผลิต
10 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
10 กรกฎาคม 2567..การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 กรกฎาคม 2567...กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร
12 กรกฎาคม 2567..การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนรองรับปัญหาแรงงาน
11-12 กรกฎาคม 2567...การวางแผนเส้นทางสายอาชีพและผู้สืบทอดตำแหน่ง (Career path & Succession Planning)
12 กรกฎาคม 2567...การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)
12 กรกฎาคม 2567...ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ภาคปฏิบัติ) สำหรับ Safety Officer
12 กรกฎาคม 2567...กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies for Business English speaking)
13 กรกฎาคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
13 กรกฎาคม 2567...แนวทางในการควบคุมและการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
15 กรกฎาคม 2567...เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญชี/ป้องกันปัญหาแรงงาน/การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
16 กรกฎาคม 2567...การออกหนังสือของนายจ้าง และผู้บริหารงานบุคคล
16 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการจัดทำ Job Description ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
16 กรกฎาคม 2567...Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
17 กรกฎาคม 2567...GHPs & HACCP System Revision 5 Requirement & Interpretation เพื่อความปลอดภัยอาหาร
17 กรกฎาคม 2567...กลยุทธ์การสร้างความผูกพันต่อองค์กร
17 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (Mistake proofing technique)
17 กรกฎาคม 2567...เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
18 กรกฎาคม 2567...การลดของเสียในกระบวนการ (Reducing waste in the process)
18 กรกฎาคม 2567...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
18 กรกฎาคม 2567...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
19 กรกฎาคม 2567...การออกแบบระบบประเมินค่างาน (ภาคปฏิบัติ) (Job Evaluation and Classification)
19 กรกฎาคม 2567...การออกเสียงพูดและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Pronunciation and Phonetics)
19 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan
22 กรกฎาคม 2567...การใช้งานโปรแกรม PowerPoint อย่างมืออาชีพ
23 กรกฎาคม 2567...แนวทางการป้องกันไม่ให้เกิด Sexual Harassment ในที่ทำงาน
23 กรกฎาคม 2567...สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)
23 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015
24 กรกฎาคม 2567...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
24 กรกฎาคม 2567...พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับเบ็ดเสร็จในหลักสูตรเดียว (ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด 2566)
24 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Self-improvement techniques to Work Efficiency)
24 กรกฎาคม 2567...ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
25 กรกฎาคม 2567...การบริหารจัดการความขัดแย้งเพื่อสร้างงานอย่างมีประสิทธิผล (Productive Conflict Management)
25 กรกฎาคม 2567...ISO 45001:2018 Internal Audit เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
25 กรกฎาคม 2567...HR for non-HR for Manager : การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
25 กรกฎาคม 2567..การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
26 กรกฎาคม 2567...พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์
26 กรกฎาคม 2567...การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
26 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการเขียน Quality Manual, Procedure, WI ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
27 กรกฎาคม 2567...Basic Maintenance System
30 กรกฎาคม 2567...การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์สำหรับผู้นำเพื่อความสำเร็จองค์กร (Leader Proactive Mindset for Organization Success)
30 กรกฎาคม 2567...ทักษะการปรับตัวในการทำงานร่วมกับทีมด้วยเทคนิคนพลักษณ์ (Enneagram)
30 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า (Sal Planning & Sales Forecast Analysis)
1 สิงหาคม 2567...กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
1 สิงหาคม 2567...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
2 สิงหาคม 2567...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
2 สิงหาคม 2567 ...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
3 สิงหาคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
3 สิงหาคม 2567...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)Copyright © 2013 All Rights Reserved.