การทำงานเป็นทีม สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ (Team Collaboration for Goal)
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 10 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 17 มิถุนายน 2566...การทำงานเป็นทีม สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ (Team Collaboration for Goal)

  

หลักการและเหตุผล

องค์กรสมัยใหม่ที่มีการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ร่วมกันในการทำงาน ผู้บริหารส่วนใหญ่ต่างตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทำงานโดยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเพื่อให้งานของส่วนงานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร

การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน (Teamwork) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทัศนคติเชิงบวก ยินดีและมีความพร้อมที่จะแสดงบทบาททั้งการเป็นผู้ให้และผู้รับ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เกิดการประสานงานงานที่ดีทุกหน่วยงาน (Collaboration Team) ตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน จะทำให้ทีมงานมีเป้าหมาย ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยการมีทัศนคติเชิงบวก ยินดีที่จะให้การช่วยเหลือและรับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอย่างเหมาะสม มีการสื่อสารและประสานงานกับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานเดียวกันหรือข้ามสายงาน (Cross Functional Team)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้พฤติกรรมในการทำงานร่วมกันของตนเองและของเพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                      

3. เพื่อช่วยกันเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข นำไปสู่ความสนิทสนม และเกิดทัศนคติที่ดีต่องาน องค์กร และเพื่อนร่วมงาน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

1. ผู้เข้าอบรมตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกันในการเป็นผู้ให้และผู้รับ

2. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เรื่องการปรับตัว และการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง เป็นการลดปัญหาการทำงานร่วมกัน

3. ผู้เข้าอบรมเข้าใจเห็นประโยชน์ สร้างความร่วมมือ เรื่องการทำงานเป็นทีม

เนื้อหาในการอบรม

1. สร้างความสัมพันธ์ (ละลายพฤติกรรม) กิจกรรมส่งเสริมให้กล้าแสดงออก สร้างความสนิทสนมให้รู้จักกันมากขึ้น ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ระหว่างแผนก เพื่อหลอมละลายอัตตาหลอมใจเป็นหนึ่ง สร้างความคุ้นเคยสนิทสนม ปรับทัศนคติเชิงบวกเพื่อที่จะเข้าสู่แนวคิดความสำคัญของการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม เพื่อความสำเร็จ

 กรอบแนวคิดทักษะการทำงานเป็นทีม

 ปัจจัยหลักของการพัฒนาทักษะในการทำงานเป็นทีม

 เข้าใจและเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในการทำงานเป็นทีม

2. เข้าใจตัวเอง เพื่อเข้าใจผู้อื่น...จุดเริ่มต้นของ Teamwork

 เข้าใจและเรียนรู้การสื่อสารกับคนแต่ละสไตล์ (DISC)

 ประยุกต์ใช้การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานกับคนแต่ละสไตล์

3. การทำงานเป็นทีม การสร้างทีมเพื่อความยั่งยืน

 กิจกรรม “สร้างเป้าหมายของทีมร่วมกันเพื่อความยั่งยืน Team Coaching” ด้วยกระบวนการCoaching Card (Cards for Learning Unexpected Experiences) ผ่านกิจกรรมการสร้างทีมที่ให้ความสำคัญกับตัวผู้เรียน เชื่อว่าผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ ได้ด้วยตนเอง จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น สร้างทีมด้วยความสามารถหรือจุดเด่นของแต่ละคน เพื่อปรับใช้ในการทำงาน และแนวทางการทำงานร่วมกัน ความเข้าใจในความแตกต่างในความสามารถ ให้ความสำคัญกับจุดแข็ง ทำความเข้าใจกับจุดอ่อน

 Refraction ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับองค์กร

 “Empower : สร้างพลังในการขับเคลื่อนซึ่งกันและกัน” การปฏิบัติต่อกันอย่างสนิทสนม สานสัมพันธ์ การให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

 การทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของการทำงานร่วมกัน และข้ามสายงานต่างๆ ในองค์กร

หลักสูตรนี้ ออกแบบเฉพาะสำหรับ

ทีมงานที่ต้องทำงานร่วมกัน ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและ ทุกองค์กรที่ต้องติดต่อประสานงาน และต้องการสร้างกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพกับองค์กร

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

วิทยากรนำฝึกอบรม    อาจารย์ขวัญแก้ว  พึ่งเป็นสุข
            ปริญญาโท      คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
            ปริญญาตรี      บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี

ประสบการณ์การทำงาน
      ·       หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคลบริษัท ทีทีที โฮลดิ้ง จำกัด (กลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด)
      ·       หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคลบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
      ·       เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
        ·               พนักงานบริหารงานทั่วไป (ฝึกอบรม) บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)

ความเชี่ยวชาญ
      ·       สร้างภาพกราฟิก และ Infographic ด้วยโปรแกรม Power Point และ Canva
      ·       การตัดต่อวิดีโอ สร้างเนื้อหาการสอน และการขาย
      ·       การใช้ Coaching Card ในการ Coaching, Facilitator of Learning
      ·       Activity Based Learning โดยการใช้ Board Game, Gamification
      ·       เข้าใจบุคลิกภาพด้วยศาสตร์ DISC, Enneagram โดย Coaching Card
      ·       Growth Mindset, Positive mindset, Digital Mindset

กำหนดการ    วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566
สถานที่          Zoom Online Meeting
ราคา             1,500  บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 3%

: 1 ท่าน

1,500 + 105 1,605

1,605 – 45 = 1,560

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน    


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
Email :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :
หมายเหตุ :Online Training

online 18 มิถุนายน 2567...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
online 19 มิถุนายน 2567...กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง (Overshadow any competitor with the Marketing)
online 19 มิถุนายน 2567...การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
online 20 มิถุนายน 2567...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
online 20 มิถุนายน 2567...หัวหน้างานกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก (Proactive Change Management for Leadership)
online 24 มิถุนายน 2567...การบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
online 26 มิถุนายน 2567...กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร
online 28 มิถุนายน 2567...สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)
online 29 มิถุนายน 2567...Environmental Aspect, Life Cycle Aspect, Significant Aspect ตามระบบ ISO 14001:2015
online 29 มิถุนายน 2567...การจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 1 กรกฎาคม 2567...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 1 กรกฎาคม 2567...การจัดทำเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 2 กรกฎาคม 2567...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
online 3 กรกฎาคม 2567...จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัย โดย 5 Why
online 4 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Customer Complaint Handling Management)
online 4 กรกฎาคม 2567..การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders)
online 5 กรกฎาคม 2567...กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
online 6 กรกฎาคม 2567...การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) และการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 6 กรกฎาคม 2567...การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) : ต้นทุนลดกำไรเพิ่ม
online 6 กรกฎาคม 2567...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 6 กรกฎาคม 2567...เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของ EMR มืออาชีพ กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 6 กรกฎาคม 2567..การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)
online 9 กรกฎาคม 2567...การจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร (Customs Tariff Classification)
online 10 กรกฎาคม 2567...การควบรวม (Integrate) ระบบ ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
online 10 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ (Techniques for presenting with the right ideas to resonate professionally)
online 11 กรกฎาคม 2567...จิตวิทยาการปรับตัวเพื่อเข้าใจคนที่แตกต่างสู่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
online 11 กรกฎาคม 2567....เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร
online 11 กรกฎาคม 2567...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
online 13 กรกฎาคม 2567...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management)
online 15 กรกฎาคม 2567...ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล
online 15 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ตามระบบ ISO 9001:2015
online 18 กรกฎาคม 2567...เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสาร เพื่อการทำงานและให้บริการ
online 19 กรกฎาคม 2567...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
online 19 กรกฎาคม 2567 ...กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีชั้นเชิง
online 19 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
online 22 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 23 กรกฎาคม 2567..การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
online 24 กรกฎาคม 2567...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขายเพื่อความสำเร็จขององค์กร
online 25 กรกฎาคม 2567...5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน
online 25 กรกฎาคม 2567...การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement)
online 25 กรกฎาคม 2567...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลใช้บังคับล่าสุด
online 26 กรกฎาคม 2567...เอกสารนำเข้า ส่งออก สำหรับ Customer Service และ Document Control
online 27 กรกฎาคม 2567...SWOT ANALYSIS การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม เพื่อกำหนดกลยุทธ์องค์กร
online 27 กรกฎาคม 2567...HACCP system Revision 5 Requirement & Interpretation เพื่อความปลอดภัยอาหาร
online 30 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ
online 31 กรกฎาคม 2567...เคล็ดลับการวางระบบการควบคุมคุณภาพ ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 3 สิงหาคม 2567...กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 3 สิงหาคม 2567...การคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 5 สิงหาคม 2567..กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
online 5 สิงหาคม 2567...ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
online 6 สิงหาคม 2567...ทักษะการให้บริการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
online 8 สิงหาคม 2567...ข้อกำหนด ISO 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
online 8 สิงหาคม 2567..เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 14001 : 2015 ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมCopyright © 2013 All Rights Reserved.