Environmental Aspect, Life Cycle Aspect, Significant Aspect ตามระบบ ISO 14001:2015
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 12 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


3 พฤษภาคม 2567...Environmental Aspect, Life Cycle Aspect, Significant Aspect ตามระบบ ISO 14001:2015

 Environmental Aspect, Life Cycle Aspect, Significant Aspect ตามระบบ ISO 14001:2015

 

องค์กรใดๆ ที่ให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม องค์กรนั้นๆ จะนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการกระบวนการต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

Environmental Aspect หมายถึง ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากกิจกรรม กระบวนการ สินค้าหรือบริการขององค์กรอันอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่ากิจกรรมนั้นๆ จะเป็นกิจกรรมโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือกิจกรรมสนับสนุน รวมถึงกระบวนที่อยู่ในสภาวะปกติ สภาวะผิดปกติ และสภาวะฉุกเฉิน

Life Cycle Aspect หมายถึง การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยพิจารณาการใช้ทรัพยากร และพลังงาน การปลดปล่อยของเสียในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะต้องครอบคลุมทุกขั้นตอนตลอดวงจรวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

Significant Aspect หมายถึง ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ อันจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อากาศ น้ำใต้ดิน น้ำบนผิวดิน พื้นดิน พืช สัตว์ ธรรมชาติ และชุมชน

หลักสูตร Environmental Aspect, Life Cycle Aspect, Significant Aspect ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015” ได้บรรจุเนื้อหาสำคัญๆ ที่จะช่วยให้ผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management Representative – EMR, คณะกรรมการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม, ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการซ่อมบำรุง รวมถึงหัวหน้าแผนก หัวหน้างานทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์และแนวทางปฏิบัติในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนด

 

วัตถุประสงค์:

1.      เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการประเมินประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect, การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในมุมวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ Life Cycle Aspect รวมถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Aspect

2.      เพื่อให้ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management Representative – EMR, คณะกรรมการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Committee,  สามารถกำกับดูแลรับผิดชอบการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถขับเคลื่อนให้การจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยการกำหนด Environmental Manual, ระเบียบปฏิบัติ Procedure, WI, Form รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์และเป้าหมาย การตรวจประเมิน เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ ISO 14001:2015

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.       Management Representative ตัวแทนฝ่ายบริหาร – EMR ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015, คณะกรรมการและทีมงานผู้ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

2.       ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการแผนก, หัวหน้าแผนก, หัวหน้างาน

3.       เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ Safety Officer, DCC – เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System  

·       ที่มาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       ความสำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       ISO 14001:2015 Model

·       ISO 14001:2015 Outcome

·       ข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2: ข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม EMS Requirement  

·       ขอบเขต Scope

·       เอกสารอ้างอิง Normative Reference

·       คำศัพท์และคำจำกัดความ Term and Definition

·       บริบทองค์กร Context of the Organization

·       ความเป็นผู้นำ Leadership

·       วางแผน Planning

·       ปฏิบัติการ Operation

·       ประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation

·       ปรับปรุง Improvement

บทที่ 3: Environmental Aspect ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม  

·       ความหมายของปัญหาสิ่งแวดล้อม

·       ประเภทของประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect

·       ผลกระทบจากประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect

·       ตัวอย่างของประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect

·       หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect

·       ผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

·       ผลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect

บทที่ 4: Life Cycle Aspect ประเด็นสิ่งแวดล้อมในมุมวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

·       ความหมายของคำว่า “Life Cycle Aspect

·       เทคนิคการวิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมในมุมวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์และบริการ

·       หลักเกณฑ์ในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในมุมวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์และบริการ

·       ตัวอย่างการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในมุมวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

บทที่ 5: Significant Aspect ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

·       ความหมายของคำว่า “ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ – Significant Aspect

·       ประเภทของประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Aspect

·       หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

·       การประเมินความเสี่ยง Risk Assessment เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

·       การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target จาก Significant Aspect

·       การจัดทำแผนการจัดการประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

·       การกำหนดงบประมาณในการจัดการประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

·       การสื่อสาร ประสานงานในการจัดการประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

·       การจัดทำเอกสารสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       การติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์และประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       เทคนิคการตรวจติดตามภายในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม Internal Environmental Audit

·       เทคนิคการเตรียมข้อมูลสำหรับการทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review

·       การเตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Bodies

·       เคล็ดลับการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

วิทยากร   อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  การควบคุมคุณภาพ  การบริหารความเสี่ยง

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 การบริหารงานจัดซื้อ การบริหารฝ่ายขายระบบการบัญชีและการสอบบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การลดต้นทุน ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบริหารคลังสินค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

·       ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

·       ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015

·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015

·       ผู้จัดการฝ่ายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM Manager 

·       ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 

·       ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย

·       ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

·       ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ความสามารถพิเศษ:  

·       ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทั้งการนำเข้าและส่งออก

·       ด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการทำงาน

 

กำหนดการ      วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่           โรงแรม Rembrandt Hotel Bangkok สุขุมวิท ซอย 18-20
 

ราคา/ท่าน

Vat 7%

ราคารวม Vat

หัก ณ
ที่จ่าย 3
%

ราคาหลังหัก
ณ ที่จ่าย

ราคาปกติ

4,000

280

4,280

120

4,160

สมาชิก,โอนก่อน 1 สัปดาห์

3,700

259

3,959

111

3,848

3 ท่านขึ้นไป

3,400

238

3,638

102

3,536

5 ท่านขึ้นไป

3,000

210

3,210

90

3,120

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน   


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

17 เมษายน 2567...ISO 9001:2015 Awareness [QMS] สำหรับ Manager มือใหม่
18 เมษายน 2567...การบริหารความแตกต่างสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
18 เมษายน 2567...เทคนิคการจัดทำข้อบังคับการทำงานตามกฎหมายแรงงาน (ฉบับสมบูรณ์-กระชับ-และเป็นปัจจุบัน)
18 เมษายน 2567...กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation Strategy)
18 เมษายน 2567...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
19 เมษายน 2567...หัวหน้างานมืออาชีพ (Professional Supervisor)
19 เมษายน 2567...ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยระบบ OKRI (OKR + KPI)
20 เมษายน 2567...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
22 เมษายน 2567...การลดของเสียในกระบวนการ (Reducing waste in the process)
22 เมษายน 2567...เทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับหัวหน้างาน
23 เมษายน 2567...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
23 เมษายน 2567...เทคนิคการคัดสรรและสัมภาษณ์ให้ถูกคนถูกงานด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น (Techniques for Selecting and Interviewing The Right People for The Right Job with The Signature Analysis)
24 เมษายน 2567...การบริหารการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing Management)
25 เมษายน 2567...การจัดทำเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
25 เมษายน 2567...เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call)
26 เมษายน 2567...การพัฒนาความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน (Supervisor Leadership Development)
26 เมษายน 2567...เทคนิคการจัดทำ Job Description ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
26 เมษายน 2567...การออกแบบระบบประเมินค่างาน (ภาคปฏิบัติ) (Job Evaluation and Classification)
26 เมษายน 2567...ทักษะการอ่านลูกน้องและการมอบหมายงาน
26 เมษายน 2567...การพัฒนาทักษะ "ผู้จัดการมือใหม่"
26 เมษายน 2567...การจัดทำระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS, PFOA, DMF)
27 เมษายน 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
29 เมษายน 2567...จิตวิทยาในการทำงาน
29 เมษายน 2567...การออกเสียงพูดและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Pronunciation and Phonetics)
29 เมษายน 2567...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
30 เมษายน 2567...การจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร (Customs Tariff Classification)
30 เมษายน 2567...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพ
2 พฤษภาคม 2567...Knowledge Management การบริหารความรู้องค์กรตามระบบ ISO 9001:2015
2 พฤษภาคม 2567...นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)
3 พฤษภาคม 2567...40 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR.) ต้องทำได้
3 พฤษภาคม 2567...เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in action)
6 พฤษภาคม 2567....เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
7 พฤษภาคม 2567...การคิดเชิงสถิติการลดของเสีย เพื่อการเพิ่มผลผลิต (SPC : Statistic Process Control)
7 พฤษภาคม 2567...การจัดทำแผนฉุกเฉิน (ฝ่ายบุคคล) อย่างมีประสิทธิภาพ
7 พฤษภาคม 2567...ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล
7 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการบริหารเวลา
8 พฤษภาคม 2567...พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับเบ็ดเสร็จในหลักสูตรเดียว (ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด 2566)
8 พฤษภาคม 2567...เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
8 พฤษภาคม 2567...การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
8 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
9 พฤษภาคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
9 พฤษภาคม 2567...สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)
10 พฤษภาคม 2567...การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร
10 พฤษภาคม 2567...ทักษะการให้บริการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
10 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
11 พฤษภาคม 2567...พัฒนาแนวคิดด้วย Growth Mindset
13 พฤษภาคม 2567...การใช้งานโปรแกรม PowerPoint อย่างมืออาชีพ
13 พฤษภาคม 2567...การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So)
13 พฤษภาคม 2567...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปร ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
14 พฤษภาคม 2567...หัวหน้างานกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก (Proactive Change Management for Leadership)
14 พฤษภาคม 2567...Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน
14 พฤษภาคม 2567...หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty)
14 พฤษภาคม 2567..เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร “ที่ไม่ใช่นักบัญชี”
15 พฤษภาคม 2567...หัวหน้างานกับการบริหารคนต่าง Generations (Supervisor and Managing of Different Generations)
15 พฤษภาคม 2567..การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
15 พฤษภาคม 2567..กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง (Overshadow any competitor with the Marketing)
15 พฤษภาม 2567...ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
15 พฤษภาคม 2567...การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Leadership and Supervisory Skill)
15 พฤษภาคม 2567....การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
16 พฤษภาคม 2567...HR Fast tract เรียนรู้อย่างไว เพื่อเป็น HR ยุคใหม่ ในงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
16 พฤษภาคม 2567...GHPs & HACCP System Revision 5 Requirement & Interpretation เพื่อความปลอดภัยอาหาร
16 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน
16 พฤษภาคม 2567...KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
17 พฤษภาคม 2567...การจัดทำ Training Roadmap และ IDP พนักงาน ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร (Training & IDP to drive The Company Objectives)
17 พฤษภาคม 2567...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management)
17 พฤษภาคม 2567...การวางแผนตรวจสอบภาษีแพทย์ โรงพยาบาล และคลีนิค
20 พฤษภาคม 2567...กลยุทธ์การขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย (Sales strategies to achieve sales goals)
20 พฤษภาคม 2567...Microsoft Excel Basic & Intermediate
20 พฤษภาคม 2567...7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)
20 พฤษภาคม 2567...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
21 พฤษภาคม 2567...การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
21 พฤษภาคม 2567...การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อการจัดการ (พร้อมสูตร Excel) (HR Reporting for Managerial)
21 พฤษภาคม 2567...กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร
21 พฤษภาคม 2567...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
22 พฤษภาคม 2567...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
23 พฤษภาคม 2567...การพัฒนากรอบความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน (Growth Mindset for Growth Performance)
23 พฤษภาคม 2567...การบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
24 พฤษภาคม 2567...จิตวิทยาการปรับตัวเพื่อเข้าใจคนที่แตกต่างสู่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
24 พฤษภาคม 2567...การทำงานเป็นทีม สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ (Team Collaboration for Goal)
24 พฤษภาคม 2567...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
25 พฤษภาคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
25 พฤษภาคม 2567...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
27 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับลูกหนี้การค้า)
27 พฤษภาคม 2567...การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement)
28 พฤษภาคม 2567...การบริหารต้นทุนที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม
28 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานและการบันทึกข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน
28 พฤษภาคม 2567...เอกสารนำเข้า ส่งออก สำหรับ Customer Service และ Document Control
28 พฤษภาคม 2567...กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีชั้นเชิง
29 พฤษภาคม 2567...การจัดทำและควบคุมเอกสารสำหรับ ISO ทุกระบบ Document Control for Any ISO
29 พฤษภาคม 2567...ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร (Machine Safety)
29 พฤษภาคม 2567...การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP)
30 พฤษภาคม 2567...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ
30 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ (Techniques for Presenting with The Right Ideas to Resonate Professionally)
30 พฤษภาคม 2567..เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
30 พฤษภาคม 2567...การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดละเอียดสำหรับการวัดชิ้นงานตามเกณฑ์ GD&T (Application of Dimensional Precision Instruments for Principle of GD&T)
31 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการเขียนตอบ NC - CAR ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
4 มิถุนายน 2567...เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call) article
4 มิถุนายน 2567...การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skills) article
5 มิถุนายน 2567...เทคนิคทำงานร่วมกันกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee) articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.