Environmental Aspect, Life Cycle Aspect, Significant Aspect ตามระบบ ISO 14001:2015
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 26 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


9 สิงหาคม 2567...Environmental Aspect, Life Cycle Aspect, Significant Aspect ตามระบบ ISO 14001:2015

 Environmental Aspect, Life Cycle Aspect, Significant Aspect ตามระบบ ISO 14001:2015

 

องค์กรใดๆ ที่ให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม องค์กรนั้นๆ จะนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการกระบวนการต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

Environmental Aspect หมายถึง ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากกิจกรรม กระบวนการ สินค้าหรือบริการขององค์กรอันอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่ากิจกรรมนั้นๆ จะเป็นกิจกรรมโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือกิจกรรมสนับสนุน รวมถึงกระบวนที่อยู่ในสภาวะปกติ สภาวะผิดปกติ และสภาวะฉุกเฉิน

Life Cycle Aspect หมายถึง การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยพิจารณาการใช้ทรัพยากร และพลังงาน การปลดปล่อยของเสียในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะต้องครอบคลุมทุกขั้นตอนตลอดวงจรวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

Significant Aspect หมายถึง ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ อันจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อากาศ น้ำใต้ดิน น้ำบนผิวดิน พื้นดิน พืช สัตว์ ธรรมชาติ และชุมชน

หลักสูตร Environmental Aspect, Life Cycle Aspect, Significant Aspect ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015” ได้บรรจุเนื้อหาสำคัญๆ ที่จะช่วยให้ผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management Representative – EMR, คณะกรรมการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม, ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการซ่อมบำรุง รวมถึงหัวหน้าแผนก หัวหน้างานทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์และแนวทางปฏิบัติในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนด

 

วัตถุประสงค์:

1.      เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการประเมินประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect, การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในมุมวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ Life Cycle Aspect รวมถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Aspect

2.      เพื่อให้ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management Representative – EMR, คณะกรรมการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Committee,  สามารถกำกับดูแลรับผิดชอบการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถขับเคลื่อนให้การจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยการกำหนด Environmental Manual, ระเบียบปฏิบัติ Procedure, WI, Form รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์และเป้าหมาย การตรวจประเมิน เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ ISO 14001:2015

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.       Management Representative ตัวแทนฝ่ายบริหาร – EMR ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015, คณะกรรมการและทีมงานผู้ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

2.       ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการแผนก, หัวหน้าแผนก, หัวหน้างาน

3.       เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ Safety Officer, DCC – เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System  

·       ที่มาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       ความสำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       ISO 14001:2015 Model

·       ISO 14001:2015 Outcome

·       ข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2: ข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม EMS Requirement  

·       ขอบเขต Scope

·       เอกสารอ้างอิง Normative Reference

·       คำศัพท์และคำจำกัดความ Term and Definition

·       บริบทองค์กร Context of the Organization

·       ความเป็นผู้นำ Leadership

·       วางแผน Planning

·       ปฏิบัติการ Operation

·       ประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation

·       ปรับปรุง Improvement

บทที่ 3: Environmental Aspect ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม  

·       ความหมายของปัญหาสิ่งแวดล้อม

·       ประเภทของประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect

·       ผลกระทบจากประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect

·       ตัวอย่างของประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect

·       หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect

·       ผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

·       ผลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect

บทที่ 4: Life Cycle Aspect ประเด็นสิ่งแวดล้อมในมุมวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

·       ความหมายของคำว่า “Life Cycle Aspect

·       เทคนิคการวิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมในมุมวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์และบริการ

·       หลักเกณฑ์ในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในมุมวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์และบริการ

·       ตัวอย่างการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในมุมวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

บทที่ 5: Significant Aspect ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

·       ความหมายของคำว่า “ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ – Significant Aspect

·       ประเภทของประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Aspect

·       หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

·       การประเมินความเสี่ยง Risk Assessment เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

·       การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target จาก Significant Aspect

·       การจัดทำแผนการจัดการประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

·       การกำหนดงบประมาณในการจัดการประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

·       การสื่อสาร ประสานงานในการจัดการประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

·       การจัดทำเอกสารสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       การติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์และประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       เทคนิคการตรวจติดตามภายในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม Internal Environmental Audit

·       เทคนิคการเตรียมข้อมูลสำหรับการทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review

·       การเตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Bodies

·       เคล็ดลับการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

วิทยากร   อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  การควบคุมคุณภาพ  การบริหารความเสี่ยง

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 การบริหารงานจัดซื้อ การบริหารฝ่ายขายระบบการบัญชีและการสอบบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การลดต้นทุน ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบริหารคลังสินค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

·       ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

·       ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015

·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015

·       ผู้จัดการฝ่ายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM Manager 

·       ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 

·       ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย

·       ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

·       ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ความสามารถพิเศษ:  

·       ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทั้งการนำเข้าและส่งออก

·       ด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการทำงาน

 

กำหนดการ      วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567  เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่           โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท ซอย 15
 

ราคา/ท่าน

Vat 7%

ราคารวม Vat

หัก ณ
ที่จ่าย 3
%

ราคาหลังหัก
ณ ที่จ่าย

ราคาปกติ

4,000

280

4,280

120

4,160

สมาชิก,โอนก่อน 1 สัปดาห์

3,700

259

3,959

111

3,848

3 ท่านขึ้นไป

3,400

238

3,638

102

3,536

5 ท่านขึ้นไป

3,000

210

3,210

90

3,120

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ l หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน   


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

23 กรกฎาคม 2567...แนวทางการป้องกันไม่ให้เกิด Sexual Harassment ในที่ทำงาน
23 กรกฎาคม 2567...สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)
23 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015
24 กรกฎาคม 2567...การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและสืบทอดตำแหน่งพนักงาน (Career path Management and Succession Planning)
24 กรกฎาคม 2567...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
24 กรกฎาคม 2567...ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
25 กรกฎาคม 2567...การบริหารจัดการความขัดแย้งเพื่อสร้างงานอย่างมีประสิทธิผล (Productive Conflict Management)
25 กรกฎาคม 2567...ISO 45001:2018 Internal Audit เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
25 กรกฎาคม 2567...พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์
25 กรกฎาคม 2567...HR for non-HR for Manager : การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
25 กรกฎาคม 2567..การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
26 กรกฎาคม 2567...การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
26 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการเขียน Quality Manual, Procedure, WI ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
27 กรกฎาคม 2567...Basic Maintenance System
30 กรกฎาคม 2567...การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์สำหรับผู้นำเพื่อความสำเร็จองค์กร (Leader Proactive Mindset for Organization Success)
30 กรกฎาคม 2567...ทักษะการปรับตัวในการทำงานร่วมกับทีมด้วยเทคนิคนพลักษณ์ (Enneagram)
30 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า (Sal Planning & Sales Forecast Analysis)
1 สิงหาคม 2567...กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
1 สิงหาคม 2567...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
2 สิงหาคม 2567...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
3 สิงหาคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
3 สิงหาคม 2567...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
5 สิงหาคม 2567...จิตวิทยาในการทำงาน
5 สิงหาคม 2567...การลดต้นทุนในองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม
6 สิงหาคม 2567...การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
6 สิงหาคม 2567...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปร ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
6 สิงหาคม 2567...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
7 สิงหาคม 2567..กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง (Overshadow any competitor with the Marketing)
7 สิงหาคม 2567...การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job description) เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7 สิงหาคม 2567...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตามระบบ ISO 9001:2015
8 สิงหาคม 2567...เอกสารนำเข้า ส่งออก สำหรับ Customer Service และ Document Control
9 สิงหาคม 2567...แนวปฏิบัติ PDPA ขององค์กรที่ครบถ้วนในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline – PDPA)
9 สิงหาคม 2567...จิตวิทยาการบริหารและบังคับบัญชา (Psychology for Management)
9 สิงหาคม 2567...การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP)
10 สิงหาคม 2567....เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
13 สิงหาคม 2567...การบริหารการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing Management)
13 สิงหาคม 2567...40 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR.) ต้องทำได้
14 สิงหาคม 2567...การบริหารความแตกต่างสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
14 สิงหาคม 2567...พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับเบ็ดเสร็จในหลักสูตรเดียว (ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด 2566)
14 สิงหาคม 2567...การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
15 สิงหาคม 2567...การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
15 สิงหาคม 2567...เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ (Smart Administration)
15 สิงหาคม 2567...การพัฒนาภาวะผู้นำในการสร้างทีมงานประสิทธิภาพ (Leadership Quotient)
15 สิงหาคม 2567...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
15 สิงหาคม 2567...OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน (OKRs Concept and how to implement and evaluation)
15 สิงหาคม 2567...การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่เป้าหมายองค์กรด้วย DISC (Team and Self-development for Organization Goal with DISC)
16 สิงหาคม 2567...การจัดทำ Audit Check List สำหรับการควบรวม ระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
16 สิงหาคม 2567...เลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารมืออาชีพ สำหรับทุกองค์กร (Secretary and Executive Assistant For All Business)
16 สิงหาคม 2567...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
16 สิงหาคม 2567...การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ AIAG-VDA 1st Edition
17 สิงหาคม 2567...บริหารแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร (Employees Relation for engagement in workplace)
19 สิงหาคม 2567...การจัดทำและควบคุมเอกสารสำหรับ ISO ทุกระบบ Document Control for Any ISO
19 สิงหาคม 2567...Microsoft Excel Advanced
20 สิงหาคม 2567...กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation Strategy)
20 สิงหาคม 2567...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
20 สิงหาคม 2567...หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty)
21 สิงหาคม 2567...การบริหารการผลิตยุคใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน
21 สิงหาคม 2567...การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
21 สิงหาคม 2567...การตรวจติดตามภายในระบบ GHPs & HACCP System Revision 5 (GHPs & HACCP System Rev.5-2020: Internal Audit)
22 สิงหาคม 2567...การสื่อสารอย่างชาญฉลาด สู่องค์กรที่ปราศจากความขัดแย้ง (Smart Communication Key to Conflict-Free Organizations)
22 สิงหาคม 2567..การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ
22 สิงหาคม 2567..ข้อกำหนดระบบ ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล
22 สิงหาคม 2567...IDP เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
22 สิงหาคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
22 สิงหาคม 2567...ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยระบบ OKRI (OKR + KPI)
23 สิงหาคม 2567...การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018
23 สิงหาคม 2567...หัวหน้างานมืออาชีพ (Professional Supervisor)
23 สิงหาคม 2567...การวางแผนตรวจสอบภาษีแพทย์ โรงพยาบาล และคลีนิค
23 สิงหาคม 2567...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
26 สิงหาคม 2567...ทักษะการคิดและออกแบบสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม (Design Thinking Skills for Innovation)
26 สิงหาคม 2567...การ Update ข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่และให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
26 สิงหาคม 2567...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
27 สิงหาคม 2567...การสร้างภาวะผู้นำในองค์กร
27 สิงหาคม 2567...ISO 9001:2015 [QMS] Awareness สำหรับ Manager มือใหม่
28 สิงหาคม 2567...Growth Mindset สู่ความสำเร็จในการทำงาน
28 สิงหาคม 2567...เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของ EMR มืออาชีพ กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
29 สิงหาคม 2567...เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ
29 สิงหาคม 2567...การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015
29 สิงหาคม 2567...เทคนิคการบริหารเวลาให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มในงาน
29 สิงหาคม 2567...Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน
29 สิงหาคม 2567...ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร (Machine Safety)
30 สิงหาคม 2567...Canva Program and AI for Worksmart
30 สิงหาคม 2567...กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรและการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ ตามระบบ ISO 9001:2015
31 สิงหาคม 2567...การบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
2 กันยายน 2567...การแก้ไขปัญหา และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบด้วย PDCA (Job Management and Improvement by PDCA)
2 กันยายน 2567...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปร ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 article
3 กันยายน 2567..จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัยโดย 5 Why
3 กันยายน 2567..เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
4 กันยายน 2567...เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call)
4 กันยายน 2567...การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
4 กันยายน 2567...นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)
4 กันยายน 2567...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด
5 กันยายน 2567...การจัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการความรู้ภายในองค์กร
5 กันยายน 2567...เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ (Techniques for Presenting with The Right Ideas to Resonate Professionally)
5 กันยายน 2567...การจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร (Customs Tariff Classification)
5 กันยายน 2567..เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร “ที่ไม่ใช่นักบัญชี”
6 กันยายน 2567...แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ประจำองค์กร (Data Protection Officer Guideline – PDPA)
6 กันยายน 2567...การบริหารความเสี่ยง : Risk Management ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
7 กันยายน 2567...แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพCopyright © 2013 All Rights Reserved.