ข้อกำหนดระบบ ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 17 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


22 สิงหาคม 2567..ข้อกำหนดระบบ ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล

 

 

ในปัจจุบันองค์กรธุรกิจชั้นนำ มักจะนำระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการ เพื่อการลดต้นทุนและเพื่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรภาคอุตสาหกรรมการผลิต นอกจากระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ที่เป็นระบบการบริหารจัดการพื้นฐานที่มักนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายทั่วโลกแล้ว อีกสองระบบที่มีความสำคัญมากและหลายองค์กรกำลังนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการคือ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Occupational Health & Safety Management System (ISO 45001:2018) และระบบการจัดการพลังงาน Energy Management System (ISO 50001:2018)

องค์กรที่มีการใช้กำลังคนในกระบวนการผลิตจำนวนมาก และผู้บริหารองค์กรให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรในองค์กร โดยคำนึงถึงการบาดเจ็บ เจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากการทำงานเป็นเรื่องสำคัญ องค์กรนั้นๆ ก็จะพิจารณานำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Occupational Health and Safety Management System (ISO 45001:2018) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในองค์กร

นอกจากนี้องค์กรภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มีปริมาณการใช้พลังงานในสัดส่วนต่อต้นทุนการผลิตรวมสูง องค์กรเหล่านั้น ก็มักจะนำระบบการจัดการพลังงาน Energy Management System (ISO 50001:2018) มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี ลดต้นทุนการผลิตรวม เพื่อสร้างจุดแข็งและความได้เปรียบในการแข่งขัน และยังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำให้องค์กรมีการเจริญเติบโต พัฒนาก้าวหน้าตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่กำหนด

สำหรับหลักสูตร “ข้อกำหนดระบบ ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 และข้อกำหนดของระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 ด้วยการอธิบายข้อกำหนด และการตีความแต่ละข้อกำหนด รวมถึงหลักการและแนวทางในการควบรวมระบบทั้งสอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถนำข้อกำหนดมาสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผลได้อย่างแท้จริง เพื่อให้การบริหารจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบตามมาตรฐานสากล ผ่านการตรวจติดตามภายใน Internal Audit เพื่อให้เกิดโอกาสในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่พบข้อบกพร่อง และผ่านการตรวจประเมินรับรองระบบ เพื่อให้สามารถธำรงรักษาระบบไว้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 และระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนในทุกๆ ข้อกำหนด ทั้งข้อกำหนดที่มีความเหมือนกันและข้อกำหนดที่มีความแตกต่างกัน

2. เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลผ่านการตรวจติดตามภายใน Internal Audit การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review และการตรวจประเมินรับรองระบบจากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Bodies

3. เพื่อให้สามารถจัดทำระบบเอกสารสารสนเทศ Documented Information ของแต่ละระบบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ครอบคลุมเอกสารสารสนเทศที่จำเป็นต้องมีในสถานที่นั้นๆ การควบคุมระบบเอกสารให้มีความทันสมัย และเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

4. เพื่อให้สามารถกำกับดูแล จัดการแต่ละกระบวนการในองค์กรให้เกิดความประสิทธิภาพ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายใต้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี และการจัดการพลังงานให้มีความคุ้มค่าและประหยัดเพื่อสร้างความสุขในการทำงานให้แก่บุคลากรในองค์กรและความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร  

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.       Top Management ผู้บริหารระดับสูง, ตัวแทนฝ่ายบริหาร Management Representative

2.       General Manager ผู้จัดการทั่วไป, Factory Manager ผู้จัดการโรงงาน

3.       Management Team คณะผู้บริหาร, Senior Manager, Department Manager

4.       DCC เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร, Safety Officer เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

5.       ISO Core Team คณะกรรมการ, ISO Working Party คณะทำงาน, ตัวแทนแผนก

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) ISO 45001:2018

·        Background ความเป็นมาของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

·        หลักปรัชญาของระบบ ISO 45001:2018

·        ISO 45001:2018 Intended Outcome และประโยชน์ของระบบ

·        ISO 45001:2018 Requirement & Interpretation ข้อกำหนดและการตีความ

·        Context of the Organization บริบทองค์กรด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

·        Internal/External Factors การวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกด้านการจัดการ OH&S

·        SWOT Analysis จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามด้านการจัดการ OH&S

·        Leadership and Commitment ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นด้านการจัดการ OH&S

·        OH&S Policy นโยบายด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

·        Organization Role, Responsibilities and Authority บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

·        Consultation and Worker Participation การมีส่วนร่วมและการให้คำปรึกษาของลูกจ้าง

·        Risks and Opportunities ความเสี่ยงและโอกาสด้านการจัดการ OH&S

·        Hazard Identification การชี้บ่งอันตราย Risk Assessment การประเมินความเสี่ยง

·        ISO 45001:2018 Objective and Planning วัตถุประสงค์และวางแผนด้านการจัดการ OH&S

·        Resource, Competence, Awareness ทรัพยากร ความสามารถและความตระหนัก

·        Communication การสื่อสาร Documented Information เอกสารสารสนเทศ

·        ISO 45001:2018 Control and Operation Planning การควบคุมและวางแผนปฏิบัติการ

·        Prepare and Emergency Feedback การเตรียมและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

·        Monitoring, Measurement, Analysis, Evaluation การเฝ้าระวัง ตรวจวัด วิเคราะห์ประเมิน

·        ISO 45001:2018 Internal Audit การตรวจติดตามภายในด้านการจัดการ OH&S

·        ISO 45001:2018 Management Review การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

·        ISO 45001:2018 Improvement การปรับปรุงด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บทที่ 2: ระบบการจัดการพลังงาน (EnMS) ISO 50001:2018

·        ความหมายและประวัติความเป็นมาของระบบการจัดการพลังงาน

·        PDCA Cycle กับระบบการจัดการพลังงาน

·        Risk Based Thinking แนวคิดบนพื้นฐานด้านความเสี่ยง

·        Process Based Thinking แนวคิดเชิงกระบวนการ

·        ISO 50001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการพลังงาน

·        Context of The Organization บริบทองค์กรด้านระบบการจัดการพลังงาน

·        Internal/External Factor Analysis การวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกในการจัดการพลังงาน

·        SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามด้านการจัดการพลังงาน

·        Leadership and Commitment ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงาน

·        Energy Policy นโยบายพลังงาน

·        Risks and Opportunities ความเสี่ยงและโอกาสในการจัดการพลังงาน

·        Energy Objective Target & Action Plan วัตถุประสงค์เป้าหมายและแผนงาน

·        ISO 50001:2018 Energy Planning การวางแผนการจัดการพลังงาน

·        Law, Compliance Obligation, Energy Review, Energy Baseline, Performance Indicator

·        Resources, Competence Training & Awareness ทรัพยากร, ความสามารถ, ความตระหนัก

·        Communication การสื่อสาร, Documented Information เอกสารสารสนเทศ

·        Operation Planning & Control, Design การวางแผนการปฏิบัติ, ออกแบบ

·        Procurement of Energy Saving การจัดซื้อจัดหา

·        Monitoring, Measurement, Analysis and Evaluation การเฝ้าติดตาม ตรวจวัดวิเคราะห์

·        ISO 50001:2018 Internal Audit การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการพลังงาน

·        ISO 50001:2018 Management Review การทบทวนฝ่ายบริหารระบบการจัดการพลังงาน

·        ISO 50001:2018 Improvement การปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน

บทที่ 3 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการขับเคลื่อนแบบควบรวมระบบการบริหารจัดการ

·       ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนแบบการควบรวมระบบ

·       แนวทางปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดแบบการควบรวมระบบการบริหารจัดการ

·       เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

 

วิทยากร           อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

ผู้เชี่ยวชาญ

·    ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015,

·    ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018, การควบคุมคุณภาพ Quality Control

·    ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018, การบริหารความเสี่ยง Risk Management, การบริหารงานฝ่ายขาย การบริหารงานจัดซื้อ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การบริหารคลังสินค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

·    ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

·    ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

·    ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015

·    ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015

·    ผู้จัดการฝ่ายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM Manager

·    ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ Quality Control Manager

·    ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย Senior Sale Manager

·    ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ Purchasing Manager

·    ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Accounting Manager

ความสามารถพิเศษ:
     ·    ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทั้งการนำเข้าและส่งออก
     ·    ด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการทำงาน

กำหนดการ     วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 256 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่          โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท ซอย 15

ราคา/ท่าน

Vat 7%

ราคารวม Vat

หัก ณ
ที่จ่าย 3
%

ราคาหลังหัก
ณ ที่จ่าย

ราคาปกติ

4,000

280

4,280

120

4,160

สมาชิก,โอนก่อน 1 สัปดาห์

3,700

259

3,959

111

3,848

3 ท่านขึ้นไป

3,400

238

3,638

102

3,536

5 ท่านขึ้นไป

3,000

210

3,210

90

3,120

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน        


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

12 กรกฎาคม 2567..การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนรองรับปัญหาแรงงาน
11-12 กรกฎาคม 2567...การวางแผนเส้นทางสายอาชีพและผู้สืบทอดตำแหน่ง (Career path & Succession Planning)
12 กรกฎาคม 2567...การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)
12 กรกฎาคม 2567...ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ภาคปฏิบัติ) สำหรับ Safety Officer
12 กรกฎาคม 2567...กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies for Business English speaking)
13 กรกฎาคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
13 กรกฎาคม 2567...แนวทางในการควบคุมและการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
15 กรกฎาคม 2567...เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญชี/ป้องกันปัญหาแรงงาน/การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
16 กรกฎาคม 2567...การออกหนังสือของนายจ้าง และผู้บริหารงานบุคคล
16 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการจัดทำ Job Description ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
16 กรกฎาคม 2567...Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
17 กรกฎาคม 2567...GHPs & HACCP System Revision 5 Requirement & Interpretation เพื่อความปลอดภัยอาหาร
17 กรกฎาคม 2567...กลยุทธ์การสร้างความผูกพันต่อองค์กร
17 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (Mistake proofing technique)
17 กรกฎาคม 2567...เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
18 กรกฎาคม 2567...การลดของเสียในกระบวนการ (Reducing waste in the process)
18 กรกฎาคม 2567...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
18 กรกฎาคม 2567...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
19 กรกฎาคม 2567...การออกแบบระบบประเมินค่างาน (ภาคปฏิบัติ) (Job Evaluation and Classification)
19 กรกฎาคม 2567...การออกเสียงพูดและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Pronunciation and Phonetics)
19 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan
22 กรกฎาคม 2567...การใช้งานโปรแกรม PowerPoint อย่างมืออาชีพ
23 กรกฎาคม 2567...แนวทางการป้องกันไม่ให้เกิด Sexual Harassment ในที่ทำงาน
23 กรกฎาคม 2567...สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)
23 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015
24 กรกฎาคม 2567...การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและสืบทอดตำแหน่งพนักงาน (Career path Management and Succession Planning)
24 กรกฎาคม 2567...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
24 กรกฎาคม 2567...ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
25 กรกฎาคม 2567...การบริหารจัดการความขัดแย้งเพื่อสร้างงานอย่างมีประสิทธิผล (Productive Conflict Management)
25 กรกฎาคม 2567...ISO 45001:2018 Internal Audit เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
25 กรกฎาคม 2567...พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์
25 กรกฎาคม 2567...HR for non-HR for Manager : การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
25 กรกฎาคม 2567..การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
26 กรกฎาคม 2567...การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
26 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการเขียน Quality Manual, Procedure, WI ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
27 กรกฎาคม 2567...Basic Maintenance System
30 กรกฎาคม 2567...การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์สำหรับผู้นำเพื่อความสำเร็จองค์กร (Leader Proactive Mindset for Organization Success)
30 กรกฎาคม 2567...ทักษะการปรับตัวในการทำงานร่วมกับทีมด้วยเทคนิคนพลักษณ์ (Enneagram)
30 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า (Sal Planning & Sales Forecast Analysis)
1 สิงหาคม 2567...กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
1 สิงหาคม 2567...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
2 สิงหาคม 2567...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
2 สิงหาคม 2567 ...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
3 สิงหาคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
3 สิงหาคม 2567...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
5 สิงหาคม 2567...จิตวิทยาในการทำงาน
5 สิงหาคม 2567...การลดต้นทุนในองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม
6 สิงหาคม 2567...การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
6 สิงหาคม 2567...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปร ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
6 สิงหาคม 2567...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
7 สิงหาคม 2567..กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง (Overshadow any competitor with the Marketing)
7 สิงหาคม 2567...การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job description) เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7 สิงหาคม 2567...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตามระบบ ISO 9001:2015
8 สิงหาคม 2567...เอกสารนำเข้า ส่งออก สำหรับ Customer Service และ Document Control
9 สิงหาคม 2567...แนวปฏิบัติ PDPA ขององค์กรที่ครบถ้วนในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline – PDPA)
9 สิงหาคม 2567...Environmental Aspect, Life Cycle Aspect, Significant Aspect ตามระบบ ISO 14001:2015
9 สิงหาคม 2567...จิตวิทยาการบริหารและบังคับบัญชา (Psychology for Management)
9 สิงหาคม 2567...การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP)
10 สิงหาคม 2567....เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
13 สิงหาคม 2567...การบริหารการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing Management)
13 สิงหาคม 2567...40 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR.) ต้องทำได้
14 สิงหาคม 2567...การบริหารความแตกต่างสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
14 สิงหาคม 2567...พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับเบ็ดเสร็จในหลักสูตรเดียว (ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด 2566)
14 สิงหาคม 2567...การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
15 สิงหาคม 2567...การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
15 สิงหาคม 2567...เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ (Smart Administration)
15 สิงหาคม 2567...การพัฒนาภาวะผู้นำในการสร้างทีมงานประสิทธิภาพ (Leadership Quotient)
15 สิงหาคม 2567...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
15 สิงหาคม 2567...OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน (OKRs Concept and how to implement and evaluation)
15 สิงหาคม 2567...การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่เป้าหมายองค์กรด้วย DISC (Team and Self-development for Organization Goal with DISC)
16 สิงหาคม 2567...การจัดทำ Audit Check List สำหรับการควบรวม ระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
16 สิงหาคม 2567...เลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารมืออาชีพ สำหรับทุกองค์กร (Secretary and Executive Assistant For All Business)
16 สิงหาคม 2567...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
16 สิงหาคม 2567...การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ AIAG-VDA 1st Edition
17 สิงหาคม 2567...บริหารแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร (Employees Relation for engagement in workplace)
19 สิงหาคม 2567...การจัดทำและควบคุมเอกสารสำหรับ ISO ทุกระบบ Document Control for Any ISO
19 สิงหาคม 2567...Microsoft Excel Advanced
20 สิงหาคม 2567...กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation Strategy)
20 สิงหาคม 2567...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
20 สิงหาคม 2567...หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty)
21 สิงหาคม 2567...การบริหารการผลิตยุคใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน
21 สิงหาคม 2567...การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
21 สิงหาคม 2567...การตรวจติดตามภายในระบบ GHPs & HACCP System Revision 5 (GHPs & HACCP System Rev.5-2020: Internal Audit)
22 สิงหาคม 2567...การสื่อสารอย่างชาญฉลาด สู่องค์กรที่ปราศจากความขัดแย้ง (Smart Communication Key to Conflict-Free Organizations)
22 สิงหาคม 2567..การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ
22 สิงหาคม 2567...IDP เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
22 สิงหาคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
22 สิงหาคม 2567...ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยระบบ OKRI (OKR + KPI)
23 สิงหาคม 2567...การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018
23 สิงหาคม 2567...หัวหน้างานมืออาชีพ (Professional Supervisor)
23 สิงหาคม 2567...การวางแผนตรวจสอบภาษีแพทย์ โรงพยาบาล และคลีนิค
23 สิงหาคม 2567...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
26 สิงหาคม 2567...ทักษะการคิดและออกแบบสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม (Design Thinking Skills for Innovation)
26 สิงหาคม 2567...การ Update ข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่และให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
26 สิงหาคม 2567...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
27 สิงหาคม 2567...การสร้างภาวะผู้นำในองค์กร
27 สิงหาคม 2567...ISO 9001:2015 [QMS] Awareness สำหรับ Manager มือใหม่
28 สิงหาคม 2567...Growth Mindset สู่ความสำเร็จในการทำงาน
28 สิงหาคม 2567...เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของ EMR มืออาชีพ กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015Copyright © 2013 All Rights Reserved.