ค่าดัชนีชี้วัดความสามารถของกระบวนการ (Process capability index)
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 26 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


10 ตุลาคม 2566...ค่าดัชนีชี้วัดความสามารถของกระบวนการ (Process capability index)

 ค่าดัชนีชี้วัดความสามารถของกระบวนการ (Process capability index)

 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันในเรื่องของคุณภาพของสินค้าหรือบริการถือเป็นเรื่องใหญ่ในทุก ๆ กระบวรการของการผลิตสินค้าหรือบริการแต่สิ่งที่เน้นมากที่สุดที่เราต้องตระหนักตลอดเวลาและต้องให้ความสำคัญในการประกันคุณภาพด้านการควบคุมกระบวนการผลิตนั้น ๆ นอกจากการศึกษาถึงสภาวะการควบคุมของกระบวนการที่ทราบถึงกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุมหรือไม่แล้ว ยังมีความจำเป็นที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องทราบถึงความมีศักยภาพ (Potential) ความสามารถ (Capability) ตลอดจนสมรรถนะ (Performance) ของกระบวนการ ด้วยการศึกษาความสามารถของกระบวนการจะช่วยทำให้เข้าใจถึงสภาพทั่วไปของกระบวนการเพื่อการประเมินหรือปรับปรุง กระบวนการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
    1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการของการควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคด้านสถิติและการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ
    2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในหลักการทางสถิติ
    3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการควบคุมกระบวนการ
    4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนการในองค์กรได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.   ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงหลักการการและขั้นตอนค่าดัชนีชี้วัดความสามารถของกระบวนการ

2.   ผู้เข้าร่วมอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ค่าดัชนีชี้วัดความสามารถของกระบวนการ

3.    ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงการวิเคราะห์ค่าดัชนีชี้วัดความสามารถของกระบวนการด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างทักษะจากกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่ได้จากการทำ Workshop

 

หัวข้อการอบรม
    1.    ภาพรวมของระบบการผลิตกับ SPC
    2.    ความหมายหลักการและแนวคิดของความสามารถของกระบวนการ
    3.    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
    4.    ดัชนีที่วัดศักยภาพของความสามารถ (potential capability, Cp)
    5.    ดัชนีที่วัดความสามารถที่แท้จริงของกระบวนการ (actual capability, Cpk)
    6.    ดัชนีแสดงสมรรถนะของกระบวนการสถิติ (Process Performance Index; Pp, Ppk)
    7.    การคำนวณความสามารถของกระบวนการ
    Workshop
    1.    แบ่งกลุ่มงาน มอบหมายการหาความสามารถของกระบวนการแต่ละเรื่อง
    2.    การวัดงานและวิเคราะห์ตีความหมายของความผิดปกติของข้อมูล
    3.    การดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเมื่อเกิดความผิดปกติ
    4.    ศึกษาความสามารถของกระบวนการจากข้อมูลที่เก็บมา
    5.    คำนวณค่าความสามารถของกระบวนการ (Cp, Cpk, Pp, Ppk)
    6.    วิเคราะห์และตีความหมายของดัชนีวัดความสามารถประเภทต่าง ๆ และการนำไปปรับปรุงเพื่อยกระดับขีดความสามรถของกระบวนการ
    7.    การอภิปรายกลุ่ม สรุปเนื้อหา นำเสนองานจากการทำ Workshop

 

วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 40% เชิงปฏิบัติการ 60%)
    - การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎี
    - ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ
    - กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง
    - กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
    - ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง
    - ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร  อาจารย์ ดร.ณรงค์  ตู้ทอง

การศึกษา 

    • ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

    • ปริญญาโท  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

    • ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น

    • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างยนต์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ

กำหนดการ     วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566  เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่         
โรงแรม Rembrandt Hotel Bangkok สุขุมวิท ซอย 18-20

 

ราคา/ท่าน

Vat 7%

ราคารวม Vat

หัก ณ
ที่จ่าย 3
%

ราคาหลังหัก
ณ ที่จ่าย

ราคาปกติ

4,000

280

4,280

120

4,160

สมาชิก,โอนก่อน 1 สัปดาห์

3,700

259

3,959

111

3,848

3 ท่านขึ้นไป

3,400

238

3,638

102

3,536

5 ท่านขึ้นไป

3,000

210

3,210

90

3,120

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

2 ธันวาคม 2566...รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับบริหารงานบุคคล
4 ธันวาคม 2566...กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation Strategy)
4 ธันวาคม 2566...การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและการผลิต (Overall Equipment Effectiveness : OEE)
6 ธันวาคม 2566...การบริหารงานของ HR. มือใหม่
6 ธันวาคม 2566..การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
7 ธันวาคม 2566...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
7 ธันวาคม 2566...เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
7 ธันวาคม 2566...HR for non-HR for Manager : การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
7 ธันวาคม 2566...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
8 ธันวาคม 2566...เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งาน
8 ธันวาคม 2566...กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
9 ธันวาคม 2566...การบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
11 ธันวาคม 2566...การใช้งานโปรแกรม PowerPoint อย่างมืออาชีพ
11 ธันวาคม 2566...เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call)
12 ธันวาคม 2566...ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ต้องเตรียมตัวอย่างไร
12 ธันวาคม 2566...MINDSET แห่งความมีวินัยและความรับผิดชอบในการทำงาน
13 ธันวาคม 2566...สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)
13 ธันวาคม 2566..การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Plan & Control)
13 ธันวาคม 2566...ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล
14 ธันวาคม 2566...เทคนิคการจัดทำข้อบังคับการทำงานตามกฎหมายแรงงาน (ฉบับสมบูรณ์-กระชับ-และเป็นปัจจุบัน)
14 ธันวาคม 2566...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
15 ธันวาคม 2566...การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ
15 ธันวาคม 2566...การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP)
16 ธันวาคม 2566...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
18 ธันวาคม 2566...เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
19 ธันวาคม 2566..จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัยโดย 5 Why
19 ธันวาคม 2566...เทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2566/67
20 ธันวาคม 2566..การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
20 ธันวาคม 2566...การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)
20 ธันวาคม 2566...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด
21 ธันวาคม 2566...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
22 ธันวาคม 2566...การบริหารความแตกต่างให้เกิดประสิทธิภาพ (Diversity Management)
22 ธันวาคม 2566...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปร ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 article
23 ธันวาคม 2566...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
25 ธันวาคม 2566...ISO 9001:2015 Awareness [QMS] สำหรับ Manager มือใหม่
26 ธันวาคม 2566...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
27 ธันวาคม 2566...การบริหารเชิงกลยุทธ์สู่ความสำเร็จด้วย Balanced Scorecard & KPI
28 ธันวาคม 2566...เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
29 ธันวาคม 2566...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ “นักบัญชี”
6 มกราคม 2567...ISO 9001:2015 Awareness [QMS] สำหรับ Manager มือใหม่ article
8 มกราคม 2567...การแก้ไขปัญหา และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบด้วย PDCA (Job Management and Improvement by PDCA) article
9 มกราคม 2567...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย article
10 มกราคม 2567...จิตวิทยาการปรับตัวเพื่อเข้าใจคนที่แตกต่างสู่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ article
11 มกราคม 2567...การบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ article
11 มกราคม 2567...7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success) article
11 มกราคม 2567...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ article
12 มกราคม 2567...เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in action) article
12 มกราคม 2567...Basic Maintenance System article
15 มกราคม 2567...Microsoft Excel Basic & Intermediate article
16 มกราคม 2567...Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน article
16 มกราคม 2567...แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ประจำองค์กร (Data Protection Officer Guideline – PDPA) article
16 มกราคม 2567...กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร article
17 มกราคม 2567...การควบคุมและการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Safety Management) article
17 มกราคม 2567...เคล็ดลับการจัดทำ Audit Check List อย่างถูกต้อง ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 article
17 มกราคม 2567...เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งาน article
18 มกราคม 2567...การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร article
18 มกราคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0) article
18 มกราคม 2567...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis) article
18 มกราคม 2567...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร article
19 มกราคม 2567...พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับเบ็ดเสร็จในหลักสูตรเดียว (ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด 2566) article
19 มกราคม 2567...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints) article
20 มกราคม 2567...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management) article
22 มกราคม 2567...การใช้งานโปรแกรม PowerPoint อย่างมืออาชีพ article
22 มกราคม 2567...แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ article
22 มกราคม 2567...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพ article
23 มกราคม 2567..การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ article
23 มกราคม 2567...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ article
23 มกราคม 2567...กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) article
23 มกราคม 2567...เทคนิคการทำสัญญาจ้าง “บุคลากร” เข้าทำงานในองค์กรทั้งระบบ กับผลกระทบทางด้านภาษีอากร article
23 มกราคม 2567...9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ (9 Steps Success to Development Excellent Managerial Skills) article
24 มกราคม 2567...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 article
24 มกราคม 2567...การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders) article
24 มกราคม 2567...การบริหารงาน HR มือใหม่ article
24 มกราคม 2567...การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP) article
25 มกราคม 2567...เทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2567/68 article
25 มกราคม 2567...เทคนิคการจัดทำ Audit Check List สำหรับการควบรวม ระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 article
25 มกราคม 2567...40 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR.) ต้องทำได้ article
26 มกราคม 2567..การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ article
26 มกราคม 2567...การจัดทำ Training Roadmap และ IDP พนักงาน ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร (Training & IDP to drive The Company Objectives) article
26 มกราคม 2567..เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 article
26 มกราคม 2567...หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty) article
27 มกราคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0) article
27 มกราคม 2567...การจัดทำแผนฉุกเฉิน (ฝ่ายบุคคล) อย่างมีประสิทธิภาพ article
29 มกราคม 2567...เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (Mistake proofing technique) article
29 มกราคม 2567..เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร “ที่ไม่ใช่นักบัญชี” article
30 มกราคม 2567...หัวหน้างานกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก (Proactive Change Management for Leadership) article
30 มกราคม 2567...GHPs & HACCP System Revision 5 Requirement & Interpretation เพื่อความปลอดภัยอาหาร article
30 มกราคม 2567...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ article
30 มกราคม 2567...การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดละเอียดสำหรับการวัดชิ้นงานตามเกณฑ์ GD&T (Application of Dimensional Precision Instruments for Principle of GD&T) article
31 มกราคม 2567...เทคนิคการบริหารเวลา articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.