การทำงานเป็นทีม สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ (Team Collaboration for Goal)
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 23 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


2 มีนาคม 2567...การทำงานเป็นทีม สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ (Team Collaboration for Goal)

การทำงานเป็นทีม สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ (Team Collaboration for Goal)

 หลักการและเหตุผล

องค์กรสมัยใหม่ที่มีการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ร่วมกันในการทำงาน ผู้บริหารส่วนใหญ่ต่างตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทำงานโดยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเพื่อให้งานของส่วนงานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร

การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน (Teamwork) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทัศนคติเชิงบวก ยินดีและมีความพร้อมที่จะแสดงบทบาททั้งการเป็นผู้ให้และผู้รับ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เกิดการประสานงานงานที่ดีทุกหน่วยงาน (Collaboration Team) ตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน จะทำให้ทีมงานมีเป้าหมาย ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยการมีทัศนคติเชิงบวก ยินดีที่จะให้การช่วยเหลือและรับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอย่างเหมาะสม มีการสื่อสารและประสานงานกับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานเดียวกันหรือข้ามสายงาน (Cross Functional Team)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้พฤติกรรมในการทำงานร่วมกันของตนเองและของเพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                      

3. เพื่อช่วยกันเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข นำไปสู่ความสนิทสนม และเกิดทัศนคติที่ดีต่องาน องค์กร และเพื่อนร่วมงาน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

1. ผู้เข้าอบรมตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกันในการเป็นผู้ให้และผู้รับ

2. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เรื่องการปรับตัว และการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง เป็นการลดปัญหาการทำงานร่วมกัน

3. ผู้เข้าอบรมเข้าใจเห็นประโยชน์ สร้างความร่วมมือ เรื่องการทำงานเป็นทีม

เนื้อหาในการอบรม

1. สร้างความสัมพันธ์ (ละลายพฤติกรรม) กิจกรรมส่งเสริมให้กล้าแสดงออก สร้างความสนิทสนมให้รู้จักกันมากขึ้น ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ระหว่างแผนก เพื่อหลอมละลายอัตตาหลอมใจเป็นหนึ่ง สร้างความคุ้นเคยสนิทสนม ปรับทัศนคติเชิงบวกเพื่อที่จะเข้าสู่แนวคิดความสำคัญของการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม เพื่อความสำเร็จ

 กรอบแนวคิดทักษะการทำงานเป็นทีม

 ปัจจัยหลักของการพัฒนาทักษะในการทำงานเป็นทีม

 เข้าใจและเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในการทำงานเป็นทีม

2. เข้าใจตัวเอง เพื่อเข้าใจผู้อื่น...จุดเริ่มต้นของ Teamwork

 เข้าใจและเรียนรู้การสื่อสารกับคนแต่ละสไตล์ (DISC)

 ประยุกต์ใช้การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานกับคนแต่ละสไตล์

3. การทำงานเป็นทีม การสร้างทีมเพื่อความยั่งยืน

 กิจกรรม “สร้างเป้าหมายของทีมร่วมกันเพื่อความยั่งยืน Team Coaching” ด้วยกระบวนการ Coaching Card (Cards for Learning Unexpected Experiences) ผ่านกิจกรรมการสร้างทีมที่ให้ความสำคัญกับตัวผู้เรียน เชื่อว่าผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ ได้ด้วยตนเอง จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น สร้างทีมด้วยความสามารถหรือจุดเด่นของแต่ละคน เพื่อปรับใช้ในการทำงาน และแนวทางการทำงานร่วมกัน ความเข้าใจในความแตกต่างในความสามารถ ให้ความสำคัญกับจุดแข็ง ทำความเข้าใจกับจุดอ่อน

 Refraction ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับองค์กร

 “Empower : สร้างพลังในการขับเคลื่อนซึ่งกันและกัน” การปฏิบัติต่อกันอย่างสนิทสนม สานสัมพันธ์ การให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

 การทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของการทำงานร่วมกัน และข้ามสายงานต่างๆ ในองค์กร

หลักสูตรนี้ ออกแบบเฉพาะสำหรับ

ทีมงานที่ต้องทำงานร่วมกัน ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและ ทุกองค์กรที่ต้องติดต่อประสานงาน และต้องการสร้างกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพกับองค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบ Activities Base Learning ABL) โดยใช้อุปกรณ์ เช่น การ์ด Point of You บอร์ดเกมส์ และเกมส์อื่นๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการสร้างทีม เพื่อให้สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ที่สนับสนุนแนวคิด Teach Less, Learn More (TLLM) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) ที่ให้ความสำคัญกับตัวผู้เรียน เชื่อว่าผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ ได้ด้วยตนเอง จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น ในรูปแบบ WorkshopGroup Discussion, Presentation, Movie & Clips ซึ่งประกอบด้วย

          1. บรรยาย (Lecture) แบบมีส่วนร่วม 10 %

          2. กิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ABL Work Shop Case Study 80 %

          3. สรุปบทเรียน / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น / ถาม-ตอบ 10 %

ระยะเวลาในการจัดสัมมนา : 1 วันเต็ม (09.00 - 17.00 น.)

วิทยากรนำฝึกอบรม    อาจารย์ขวัญแก้ว  พึ่งเป็นสุข

ปริญญาโท      คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ปริญญาตรี      บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี

ประสบการณ์การทำงาน

·       หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคลบริษัท ทีทีที โฮลดิ้ง จำกัด (กลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด)

·       หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคลบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

·       เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

·               พนักงานบริหารงานทั่วไป (ฝึกอบรม) บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)

ความเชี่ยวชาญ

·       สร้างภาพกราฟิก และ Infographic ด้วยโปรแกรม Power Point และ Canva

·       การตัดต่อวิดีโอ สร้างเนื้อหาการสอน และการขาย

·       การใช้ Coaching Card ในการ Coaching, Facilitator of Learning

·       Activity Based Learning โดยการใช้ Board Game, Gamification

·       เข้าใจบุคลิกภาพด้วยศาสตร์ DISC, Enneagram โดย Coaching Card

·       Growth Mindset, Positive mindset, Digital Mindset

กำหนดการ       วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567
สถานที่             โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15

ราคา/ท่าน

Vat 7%

ราคารวม Vat

หัก ณ
ที่จ่าย 3
%

ราคาหลังหัก
ณ ที่จ่าย

ราคาปกติ

4,000

280

4,280

120

4,160

สมาชิก,โอนก่อน สัปดาห์

3,700

259

3,959

111

3,848

3 ท่านขึ้นไป

3,400

238

3,638

102

3,536

5 ท่านขึ้นไป

3,000

210

3,210

90

3,120

หมายเหตุ    – ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสารอาหาร เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ  
                   – ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาสามารถหักลดหย่อนภาษีได้  200% 
กรุณดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  l  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

4 มีนาคม 2567...การวิเคราะห์สาเหตุและป้องกันด้วย 8Ds และ Why Why analysis
4 มีนาคม 2567...Essential Skill for Supervisor
4 มีนาคม 2567...กลยุทธ์การขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย (Sales strategies to achieve sales goals)
4 มีนาคม 2567...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
4 มีนาคม 2567...กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies for Business English speaking)
5 มีนาคม 2567...5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน
5 มีนาคม 2567...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
6 มีนาคม 2567...การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Systematic Problem Solving and Decision Making)
6 มีนาคม 2567....เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกเพื่อให้ได้คน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ
6 มีนาคม 2567...Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
7 มีนาคม 2567...เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (Mistake proofing technique)
7 มีนาคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
7 มีนาคม 2567...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
7 มีนาคม 2567...กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีชั้นเชิง
8 มีนาคม 2567...การบริหารความแตกต่างสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Diversity Management)
8 มีนาคม 2567...เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสารเพื่อการทำงานและให้บริการ
8 มีนาคม 2567...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
9 มีนาคม 2567...การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) และการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
11 มีนาคม 2567...Microsoft Excel Basic & Intermediate
11 มีนาคม 2567...เทคนิคปิดการขายสำหรับ Sales Engineer
11 มีนาคม 2567...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
12 มีนาคม 2567...หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty)
12 มีนาคม 2567...การอ่านใจสำหรับสัมภาษณ์งาน
12 มีนาคม 2567...10 ทักษะพนักงานเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (10 Professional Skill)
12 มีนาคม 2567...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปร ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 article
13 มีนาคม 2567...การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
13 มีนาคม 2567...การบริหารการผลิตยุคใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน
13 มีนาคม 2567...เลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารมืออาชีพสำหรับทุกองค์กร (Secretary and Executive Assistant For All Business)
13 มีนาคม 2567...เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญชี/ป้องกันปัญหาแรงงาน/การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
14 มีนาคม 2567...เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Customer Complaint Handling Management)
14 มีนาคม 2567...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
14 มีนาคม 2567...การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
14 มีนาคม 2567..เลขานุการบริษัท สำคัญไฉน !
15 มีนาคม 2567..จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัยโดย 5 Why
15 มีนาคม 2567...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าว...อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.
16 มีนาคม 2567..ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
18 มีนาคม 2567...เทคนิคการทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับลูกหนี้การค้า)
18 มีนาคม 2567...ISO 9001:2015 Awareness [QMS] สำหรับ Manager มือใหม่
18 มีนาคม 2567...การใช้งานโปรแกรม PowerPoint อย่างมืออาชีพ
19 มีนาคม 2567...เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งาน
19 มีนาคม 2567...แนวปฏิบัติ PDPA ขององค์กรที่ครบถ้วนในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline – PDPA)
19 มีนาคม 2567...ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
19 มีนาคม 2567...เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อได้ตามเป้าหมาย
20 มีนาคม 2567...การออกหนังสือของนายจ้าง และผู้บริหารงานบุคคล
20 มีนาคม 2567...เอกสารนำเข้า ส่งออก สำหรับ Customer Service และ Document Control
20 มีนาคม 2567...เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร
20 มีนาคม 2567 ...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
21 มีนาคม 2567...เทคนิคการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ
21 มีนาคม 2567...Leadership Mindset สร้างผู้นำให้มีภาวะผู้นำ
21 มีนาคม 2567...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
21 มีนาคม 2567...สู่ความเป็นเลิศ “ทักษะการเขียนรายงาน” (ภาษาไทย)
22 มีนาคม 2567...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
22 มีนาคม 2567...เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
22 มีนาคม 2567...เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan
22 มีนาคม 2567...การจัดการงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Operation Management-DOM)
23 มีนาคม 2567...การทำงานเป็นทีม สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ (Team Collaboration for Goal)3
23 มีนาคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
23 มีนาคม 2567...หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
25 มีนาคม 2567...เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า (Sal Planning & Sales Forecast Analysis)
25 มีนาคม 2567...ISO 50001:2018 Requirement ข้อกำหนดตามระบบการจัดการพลังงาน
26 มีนาคม 2567...กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
26 มีนาคม 2567...เตรียมความพร้อม...(ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) พร้อมสรุปวิเคราะห์สาระสำคัญกฎหมายอีก 2 ฉบับ ที่ HR ต้องเตรียมความพร้อม
26 มีนาคม 2567...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
27 มีนาคม 2567...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร
27 มีนาคม 2567...บริหารแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร (Employees Relation for engagement in workplace)
27 มีนาคม 2567...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ “นักบัญชี”
28 มีนาคม 2567...การพัฒนาภาวะผู้นำในการสร้างทีมงานประสิทธิภาพ (Leadership Quotient)
28 มีนาคม 2567...เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Self-improvement techniques to Work Efficiency)
28 มีนาคม 2567...การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)
28 มีนาคม 2567...เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
29 มีนาคม 2567...การจัดทำและควบคุมเอกสารสำหรับ ISO ทุกระบบ (Document Control for Any ISO)
29 มีนาคม 2567...กลยุทธ์การสร้างความผูกพันต่อองค์กร
29 มีนาคม 2567...ทำแผนกลยุทธ์และงบประมาณ HR อย่างไรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic HR Planning and Budgeting)
1 เมษายน 2567...Microsoft Excel Advanced
1 เมษายน 2567...การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและการผลิต (Overall Equipment Effectiveness : OEE)
1 เมษายน 2567..ข้อกำหนดตามระบบมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
2 เมษายน 2567...Growth Mindset สู่ความสำเร็จในการทำงาน
2 เมษายน 2567...เทคนิคการบริหารเวลาให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มในงาน
2 เมษายน 2567...แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ประจำองค์กร (Data Protection Officer Guideline – PDPA)
2 เมษายน 2567...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
2 เมษายน 2567...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
3 เมษายน 2567...การควบคุมและการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Safety Management)
3 เมษายน 2567...ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล
3 เมษายน 2567...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
4 เมษายน 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
4 เมษายน 2567...การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job description) เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4 เมษายน 2567..เทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตามระบบ ISO 9001:2015
5 เมษายน 2567...เคล็ดลับการจัดทำ Audit Check List อย่างถูกต้อง ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
5 เมษายน 2567...Reskill - Upskill Graphic by Canva Program (เพิ่มศักยภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Canva)
5 เมษายน 2567...Basic Maintenance System
8 เมษายน 2567...การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders)
9 เมษายน 2567...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
10 เมษายน 2567...เทคนิคการจัดทำ Audit Check List สำหรับการควบรวม ระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
10 เมษายน 2567...แนวทางในการควบคุมและการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
11 เมษายน 2567...การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่เป้าหมายองค์กรด้วย DISC (Team and Self-development for Organization Goal with DISC)
17 เมษายน 2567...ISO 9001:2015 Awareness [QMS] สำหรับ Manager มือใหม่
18 เมษายน 2567...การบริหารความแตกต่างสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
18 เมษายน 2567...เทคนิคการจัดทำข้อบังคับการทำงานตามกฎหมายแรงงาน (ฉบับสมบูรณ์-กระชับ-และเป็นปัจจุบัน)
18 เมษายน 2567...กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation Strategy)Copyright © 2013 All Rights Reserved.