การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่เป้าหมายองค์กรด้วย DISC(Team and Self-development for Organization Goal with DISC)
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 10 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


15 สิงหาคม 2567...การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่เป้าหมายองค์กรด้วย DISC (Team and Self-development for Organization Goal with DISC)

 การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่เป้าหมายองค์กรด้วย DISC(Team and Self-development for Organization Goal with DISC)

 

               พนักงานยุคใหม่ที่จะประสบความสำเร็จตามที่ได้วางไว้ได้อย่างดี มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณาการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และไปในทิศทางเดียวกันนั้นจะใช้ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวคงจะไม่พอต่อการถึงจุดหมายปลายทาง

การพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ของนักงานยุคใหม่นั้นจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต และส่งให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นไปด้วยจึงจะเรียกว่า การเป็นพนักงานมืออาชีพยุคใหม่ต้องเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง เพราะตระหนักรู้ว่าถ้าเราไม่ยอมปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงยากที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานได้

หลักสูตรนี้ได้นำเอาหลักของ DISC มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจในคุณลักษณะ พฤติกรรมการแสดงออกทั้งของตนเองและของบุคคลอื่น ซึ่งจะนำไปสู่ การยอมรับตนเอง รับรู้ เข้าใจถึงความแตกต่างและความถนัดของบุคคลในแต่ละคุณลักษณะ เข้าใจถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละคุณลักษณะบุคคล  สามารถนำเอาหลักการและความเข้าใจเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม เพิ่มทักษะในการพัฒนาขีดความสามารถของทีมงาน ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างบุคคล สร้างแนวทางการครองใจสมาชิกในทีมด้วยรูปแบบที่เหมาะสมของตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนเองและของทีมงานจากการที่ทุกคนในทีมมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน รู้แนวทางความถนัดของสมาชิกในทีม เกิดความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างมุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกของผู้นำ โดยรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น ด้วยรูปแบบของกลุ่มพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย DISC Model

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ช่วยค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ปรับบุคลิกภาพของผู้นำให้เข้ากับผู้อื่นอย่างเหมาะสม

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยหลักของ DISC

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจว่าการมีจุดร่วม และสงวนจุดต่างของผู้นำและการอยู่ร่วมกันในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกันนั้นสำคัญมาก

6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ค้นพบ “ตัวตน” ในแบบฉบับที่แท้จริงของตนเอง ด้วย DISC Model อีกทั้งสามารถนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้

1. หลักและวิธีการจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย DISC Model

·         แนวคิดเรื่องพฤติกรรมมนุษย์และการแสดงออก

·         ความหมายของ D-I-S-C และความสำคัญในการเข้าใจเรื่อง D-I-S-C

·         ความเข้าใจใน บุคลิกภาพ (Personality) และการรับรู้ (Perception)

·         ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของตนเอง (Self-Assessment-Your Style)

·         รู้จัก เข้าใจคุณลักษณะบุคคลใน 4 มิติ (DISC Model)

ü  คุณลักษณะและพฤติกรรมของ D-Style

ü  คุณลักษณะและพฤติกรรมของ I-Style

ü  คุณลักษณะและพฤติกรรมของ S-Style

ü  คุณลักษณะและพฤติกรรมของ C-Style

·         เรียนรู้จุดแข็ง ข้อจำกัด ของแต่ละคุณลักษณะบุคคล

·         การอ่าน/วิเคราะห์คุณลักษณะของผู้อื่น (Reading Others) จากการฟัง /สังเกต

·         ประเภทของพฤติกรรมมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ

·         ศึกษากรณีศึกษาของบุคคลต่างๆ กับพฤติกรรมการแสดงออกของเขา

·         สาเหตุของความแตกต่างของมนุษย์

·         การสำรวจบุคลิกความแตกต่างของพฤติกรรมแต่ละคน

·         การค้นหาความแตกต่างของแต่ละคน

·         การสื่อสารและการแสดงออกของคนในแต่ละคุณลักษณะ

·         เทคนิคการสื่อสาร บริหาร ประสานงานกับบุคคลแต่ละคุณลักษณะ

·         การประยุกต์ใช้ D-I-S-C กับบริบทของการทำงานได้อย่างสัมฤทธิผลด้วยหลักการของ 7Q และเข้าใจหลักของ 7Q ผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้

ü  สนุกกับการใช้ IQ (Intelligence Quotient) แก้ปัญหาต่างๆ

ü  พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ (Emotional Quotient)

ü  ก้าวข้ามอุปสรรค AQ (Adversity Quotient) อย่างกล้าหาญ

ü  แสดงผลงานอย่างมีคุณค่าด้วยความเป็นเจ้าของ OQ (Optimist Quotient)

ü  พัฒนาตนเองเพื่ออยู่ร่วมกับสังคม UQ (Unity Quotient) อย่างมีความสุข

ü  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ด้วย CQ (Creativity Quotient)

ü  มีความมั่นใจในการกล้าที่จะเล่นอย่างสร้างสรรค์ด้วย PQ (Play Quotient)

·         การจัดทำ Work Shop

2. Teamwork (การทำงานเป็นทีม) การใช้คุณลักษณะของบุคคลด้วย DISC ในการทำงานเป็นทีมเวิร์ค

·         องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค

·         รูปแบบการทำงานเป็นทีมประเภทต่างๆ

·         ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดทีมเวิร์ค

·         การทำงานเป็นทีมด้วย DISC

·         กิจกรรม : การทำงานเป็นทีมเวิร์คร่วมกัน

3. Achievement Motivation (แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ)

·         การจูงใจคนในแต่ละประเภท

·         ใช้จุดเด่นของคนในแต่ละประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด

·         อะไรคือสิ่งที่ลดทอนกำลังใจของคนในแต่ละประเภท

4. Continuous Learning (การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง)

·         อยากได้ใจคนในแต่ละประเภท ต้องเรียนรู้ว่าสิ่งใดที่ควรทำ และสิ่งใดที่ไม่ควรทำ

·         เรียนรู้ที่จะปรับตัวกับคนที่มีแตกต่างจากตัวเอง

5. Creativity (ความคิดสร้างสรรค์)

·         การนำข้อดีของคนในแต่ละประเภทมาปรับใช้กับตัวเองอย่างสร้างสรรค์

·         ก้าวข้ามข้อจำกัดตัวเองด้วยความคิดที่สร้างสรรค์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1. ผู้เข้าอบรมได้สร้างมุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกของผู้นำ โดยรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น ด้วยรูปแบบของกลุ่มพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย DISC Model

2. ผู้เข้าอบรมได้ช่วยค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง

3. ผู้เข้าอบรมได้ปรับบุคลิกภาพของผู้นำให้เข้ากับผู้อื่นอย่างเหมาะสม

4. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยหลักของ DISC

5. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจว่าการมีจุดร่วม และสงวนจุดต่างของผู้นำและการอยู่ร่วมกันในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกันนั้นสำคัญมาก

6. ผู้เข้าอบรมได้ค้นพบ “ตัวตน” ในแบบฉบับที่แท้จริงของตนเอง ด้วย DISC Model อีกทั้งสามารถนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย   ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง

วิทยากรในการฝึกอบรม          อาจารย์อนุภาพ  พันชำนาญ

Ø  ปริญญาตรี วิศวอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อสบ.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Ø  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการตลาด (MBA Marketing) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงานที่ผ่านและปัจจุบัน

·       อดีตที่ปรึกษาการตลาดบริษัท Kathy Gold

·       ที่ปรึกษาการตลาดบริษัท Step teambuiding

·       ที่ปรึกษาการตลาดบริษัท BLUE NAVI

·       ที่ปรึกษาการตลาดบริษัท CAP VISION

·       อาจารย์สอนสมาธิที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ

·       อาจารย์พิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอนวิชาเลือก : เรื่องไร้สาระแต่กลับมีสาระอย่างคาดไม่ถึง : วิชาจีบ วิชาเคล็ดลับจับโกหก ร่วมกับ อ.ธนิช)

·       อดีตวิศวกร (ผู้จัดการ) ที่บริษัท โทเทิ่ลแอคเซสคอมมูนิเคชั่น จำกัด (DTAC)

กำหนดการ     วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2567  เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่            โรงแรมเมอเวนพิค  สุขุมวิท 15

ราคา/ท่าน

Vat 7%

ราคารวม Vat

หัก ณ
ที่จ่าย 3
%

ราคาหลังหัก
ณ ที่จ่าย

ราคาปกติ

4,000

280

4,280

120

4,160

สมาชิก,โอนก่อน 1 สัปดาห์

3,700

259

3,959

111

3,848

3 ท่านขึ้นไป

3,400

238

3,638

102

3,536

5 ท่านขึ้นไป

3,000

210

3,210

90

3,120

 

 หมายเหตุ    – ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%
                     
ราคารวมอาหารกลางวัน, เอกสารประกอบการสัมมนา, น้ำชา, กาแฟ
กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
Email :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :
หมายเหตุ :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

18 มิถุนายน 2567...การบริหารงานขนส่ง (Transportation Management 4.0)
18 มิถุนายน 2567..การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
18 มิถุนายน 2567...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
19 มิถุนายน 2567...กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
19 มิถุนายน 2567...เลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารมืออาชีพสำหรับทุกองค์กร (Secretary and Executive Assistant For All Business)
19 มิถุนายน 2567...การจัดทำระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS, PFOA, DMF)
20 มิถุนายน 2567...เทคนิคการจัดทำ Audit Check List สำหรับการควบรวม ระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
20 มิถุนายน 2567...เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสารเพื่อการทำงานและให้บริการ
20 มิถุนายน 2567...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด
21 มิถุนายน 2567...การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Saving Awareness)
21 มิถุนายน 2567...การบริหารงาน HR มือใหม่
21 มิถุนายน 2567...หัวหน้างานมืออาชีพ (Professional Supervisor)
22 มิถุนายน 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
22 มิถุนายน 2567..ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
24 มิถุนายน 2567...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
24 มิถุนายน 2567...ISO 50001:2018 Requirement ข้อกำหนดตามระบบการจัดการพลังงาน
24 มิถุนายน 2567..จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัยโดย 5 Why
25 มิถุนายน 2567...เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ
25 มิถุนายน 2567...เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Customer Complaint Handling Management)
25 มิถุนายน 2567...การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
25 มิถุนายน 2567...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
26 มิถุนายน 2567...การบริหารความแตกต่างสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Diversity Management)
26 มิถุนายน 2567...เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งาน
26 มิถุนายน 2567....เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกเพื่อให้ได้คน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ
26 มิถุนายน 2567...การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อผู้บริหาร (พร้อมสูตร Excel) (HR Reporting For Managerial)
27 มิถุนายน 2567...ข้อกำหนดระบบ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018
27 มิถุนายน 2567...เทคนิคการทำสัญญาจ้าง “บุคลากร” เข้าทำงานในองค์กรทั้งระบบ กับผลกระทบทางด้านภาษีอากร
27 มิถุนายน 2567...ภาษาอังกฤษในการทำงาน (Business English In Working Place)
28 มิถุนายน 2567...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume)
28 มิถุนายน 2567...การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018
28 มิถุนายน 2567...การบริหารงาน-บริหารคน ของนายจ้างในบริษัทเอกชน
29 มิถุนายน 2567...การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) และการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
1 กรกฎาคม 2567...ทักษะการอ่านลูกน้องเพื่อการมอบหมายงาน
2 กรกฎาคม 2567...การวิเคราะห์สาเหตุและป้องกันด้วย 8Ds และ Why Why analysis
2 กรกฎาคม 2567...แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
3 กรกฎาคม 2567...10 ทักษะพนักงานเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (10 Professional Skill)
3 กรกฎาคม 2567...การควบคุมและการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Safety Management)
3 กรกฎาคม 2567...เคล็ดลับการจัดทำ Audit Check List อย่างถูกต้อง ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
3 กรกฎาคม 2567...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าว...อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.
3 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
4 กรกฎาคม 2567...การจัดการสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย และการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน
4 กรกฎาคม 2567...การเพิ่มทักษะการออกแบบและการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน
5 กรกฎาคม 2567...กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
5 กรกฎาคม 2567..เลขานุการบริษัท สำคัญไฉน !
5 กรกฎาคม 2567...การวางระบบมาตรฐานการจัดการสารปนเปื้อนในองค์กร ตามระเบียบข้อบังคับด้านวัสดุในผลิตภัณฑ์ (Products Material Regulatory) และการตีความข้อกำหนด Material Classification ในระบบรายงานข้อมูลวัสดุสากล (IMDS) ภาคปฏิบัติ
6 กรกฎาคม 2567...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
8 กรกฎาคม 2567...Microsoft Excel Basic & Intermediate
8 กรกฎาคม 2567...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
9 กรกฎาคม 2567...การพัฒนากรอบความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน (Growth Mindset for Growth Performance)
9 กรกฎาคม 2567...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
9 กรกฎาคม 2567...ISO 9001:2015 ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติสำหรับการบริหารงานฝ่ายผลิต
10 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
10 กรกฎาคม 2567..การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 กรกฎาคม 2567...กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร
12 กรกฎาคม 2567..การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนรองรับปัญหาแรงงาน
11-12 กรกฎาคม 2567...การวางแผนเส้นทางสายอาชีพและผู้สืบทอดตำแหน่ง (Career path & Succession Planning)
12 กรกฎาคม 2567...การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)
12 กรกฎาคม 2567...ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ภาคปฏิบัติ) สำหรับ Safety Officer
12 กรกฎาคม 2567...กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies for Business English speaking)
13 กรกฎาคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
13 กรกฎาคม 2567...แนวทางในการควบคุมและการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
15 กรกฎาคม 2567...เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญชี/ป้องกันปัญหาแรงงาน/การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
16 กรกฎาคม 2567...การออกหนังสือของนายจ้าง และผู้บริหารงานบุคคล
16 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการจัดทำ Job Description ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
16 กรกฎาคม 2567...Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
17 กรกฎาคม 2567...GHPs & HACCP System Revision 5 Requirement & Interpretation เพื่อความปลอดภัยอาหาร
17 กรกฎาคม 2567...กลยุทธ์การสร้างความผูกพันต่อองค์กร
17 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (Mistake proofing technique)
17 กรกฎาคม 2567...เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
18 กรกฎาคม 2567...การลดของเสียในกระบวนการ (Reducing waste in the process)
18 กรกฎาคม 2567...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
18 กรกฎาคม 2567...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
19 กรกฎาคม 2567...การออกแบบระบบประเมินค่างาน (ภาคปฏิบัติ) (Job Evaluation and Classification)
19 กรกฎาคม 2567...การออกเสียงพูดและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Pronunciation and Phonetics)
19 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan
22 กรกฎาคม 2567...การใช้งานโปรแกรม PowerPoint อย่างมืออาชีพ
23 กรกฎาคม 2567...แนวทางการป้องกันไม่ให้เกิด Sexual Harassment ในที่ทำงาน
23 กรกฎาคม 2567...สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)
23 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015
24 กรกฎาคม 2567...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
24 กรกฎาคม 2567...พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับเบ็ดเสร็จในหลักสูตรเดียว (ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด 2566)
24 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Self-improvement techniques to Work Efficiency)
24 กรกฎาคม 2567...ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
25 กรกฎาคม 2567...การบริหารจัดการความขัดแย้งเพื่อสร้างงานอย่างมีประสิทธิผล (Productive Conflict Management)
25 กรกฎาคม 2567...ISO 45001:2018 Internal Audit เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
25 กรกฎาคม 2567...HR for non-HR for Manager : การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
25 กรกฎาคม 2567..การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
26 กรกฎาคม 2567...พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์
26 กรกฎาคม 2567...การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
26 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการเขียน Quality Manual, Procedure, WI ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
27 กรกฎาคม 2567...Basic Maintenance System
30 กรกฎาคม 2567...การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์สำหรับผู้นำเพื่อความสำเร็จองค์กร (Leader Proactive Mindset for Organization Success)
30 กรกฎาคม 2567...ทักษะการปรับตัวในการทำงานร่วมกับทีมด้วยเทคนิคนพลักษณ์ (Enneagram)
30 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า (Sal Planning & Sales Forecast Analysis)
1 สิงหาคม 2567...กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
1 สิงหาคม 2567...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
2 สิงหาคม 2567...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
2 สิงหาคม 2567 ...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
3 สิงหาคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)Copyright © 2013 All Rights Reserved.