การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 8 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 29 ตุลาคม 2565...การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)

  การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)

บทนำ

      ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อ ไม่จำเป็นต้องทำงานในตำแหน่งจัดซื้อ เนื่องจากการจัดซื้อเป็นกระบวนการ ไม่ใช่ตัวบุคคลหรือตำแหน่ง กระบวนการจัดซื้อไม่ได้มีเพียงการออกคำสั่งซื้อ (PO) แต่อาจครอบคลุมไปถึงการวางแผนการสั่งซื้อ (Purchasing Planning) การจัดการคำสั่งซื้อ (Order Management) หรือการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory, Stock) ทั้งนี้กระบวนการทั้งหมดก็เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบหรือสินค้าตรงตามความต้องการ สินค้าไม่ขาดแคลน และมีระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสมกับองค์กร

      หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่นำเอาทฤษฎีผนวกกับประสบการณ์การทำงานจริงของวิทยากร ที่เน้นสอนให้นำไปใช้งานจริงได้ ไม่ใช่เพียงแต่เรียนรู้ทฤษฎี สูตร สมการตามตำราเท่านั้น เนื้อในหลักสูตรหาเน้นเรื่องการวางแผนการสั่งซื้อ เริ่มจากการพยากรณ์ การคำนวณสั่งซื้อในรูปแบบต่างๆ จนถึงตัวอย่างและการประยุกต์ใช้กับงานจริงในภาคอุตสาหกรรม

 วัตถุประสงค์
       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิด หลักการของการวางแผนการสั่งซื้อ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมเพื่อการทำงานได้

หัวข้อฝึกอบรม
       ·    บทบาทนักจัดซื้อกับการวางแผนการสั่งซื้อ และกระบวนการวางแผนการสั่งซื้อ
       ·    การจัดการคำสั่งซื้อ (Order Management)
       ·    ABC Analysis กับงานจัดซื้อและควบคุมสินค้าคงคลัง
       ·    เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการใช้ (Demand Forecasting Technique) ทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative) และ เชิงปริมาณ (Quantitative) เพื่อใช้วางแผนการสั่งซื้อ
       ·    การเติมเต็มสินค้า (Replenishment) จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point : ROP) การสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity : EOQ) การคำนวณค่าเผื่อเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock : SS)
       ·    รายการจำแนกวัสดุ (Bill of Material : BOM) และการวางแผนความต้องการใช้วัสดุ (Material Requirement Planning : MRP)
       ·   การวิเคราะห์ และตัดสินใจสั่งซื้อ กรณีสินค้ามีส่วนลด และกรณีสินค้ามีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ (Minimum Order Quantity : MOQ)
       ·   เงื่อนไข ข้อจำกัดของสูตร สมการต่างๆ ที่ควรใช้ หรือไม่ควรใช้ ที่เกี่ยวกับการจัดการการสั่งซื้อ
       ·   ตัวอย่าง การนำไปปฏิบัติ การประยุกต์ใช้งาน และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ใน Microsoft Excel
       ·   เทคนิคการลดต้นทุนด้วยการจัดการการสั่งซื้อและควบคุมสินค้าคงคลัง

 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม   ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป (อาจไม่เหมาะกับพนักงานระดับปฏิบัติการ เนื่องจากเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นหลักวิชา และการคำนวณ)

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)     หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 - 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)
       1.   Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม
       2.    เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

วิทยากร    อาจารย์ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)

การศึกษา

  • ป.เอก กำลังศึกษาต่อ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
  • ป.โท อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศนียบัตร
    - ประกาศนียบัตร หลักสูตร “Logistics : Strategy & Management” สถาบันขนส่งจุฬาฯและสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต
    - ประกาศนียบัตร หลักสูตร “Import-Export & Shipping” สถาบันธุรกิจการบินนิคส์
    - ประกาศนียบัตร ผ่านการทดสอบ นักโลจิสติกส์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5” สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน
    - Planning & Warehouse Manager : บริษัท กรีนลาเท็กซ์ จำกัด
    - Engineering Manager : บริษัท ผลวอเตอร์ จำกัด ในกลุ่ม บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
    - Senior Logistics Manager : บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
    - สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (Thai Logistics and Production Society : TLAPS)
    - Engineering Manager : บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
    - Production Planning & Warehouse Manager : บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
    - Purchasing Manager / Purchasing Engineer : บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
 

กำหนดการ      วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565
สถานที่           Zoom Online Meeting
ราคา            1,500  บาท
                    • ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม                                        
                    • นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 3%

: 1 ท่าน

1,500 + 105 1,605

1,605 – 45 = 1,560

กรุณดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
Email :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :
หมายเหตุ :Online Training

online 18 เมษายน 2567...เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
online 18 เมษายน 2567...การบริหารงาน HR มือใหม่
online 19 เมษายน 2567...SWOT ANALYSIS การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม เพื่อกำหนดกลยุทธ์องค์กร
online 19 เมษายน 2567...การคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 19 เมษายน 2567...การจัดการงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Operation Management-DOM)
online 19 เมษายน 2567...เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
online 19 เมษายน 2567...กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร
online 20 เมษายน 2567...การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) และการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 22 เมษายน 2567...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ (Tips of English Writing for Powerful Business Communication!..)
online 23 เมษายน 2567...ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
online 23 เมษายน 2567...เทคนิคทำงานร่วมกันกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee)
online 23 เมษายน 2567...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 24 เมษายน 2567...จิตวิทยาการบริหารและบังคับบัญชา (Psychology for management)
online 24 เมษายน 2567...เจาะลึกการค้นหา รากเหง้าของปัญหา ให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in action)
online 27 เมษายน 2567...Environmental Aspect, Life Cycle Aspect, Significant Aspect ตามระบบ ISO 14001:2015
online 27 เมษายน 2567...การจัดการขยะ Waste Management ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 27 เมษายน 2567...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
online 29 เมษายน 2567...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
online 29 เมษายน 2566...เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
online 29 เมษายน 2567...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
online 30 เมษายน 2567...5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน
online 30 เมษายน 2567...การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement)
online 7 พฤษภาคม 2567..Basic Maintenance System
online 7 พฤษภาคม 2567...HR for non-HR for Manager (การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
online 9 พฤษภาคม 2567...การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)
online 9 พฤษภาคม 2567..ทักษะการอ่านลูกน้องเพื่อการมอบหมายงาน
online 9 พฤษภาคม 2567...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลใช้บังคับล่าสุด article
online 10 พฤษภาคม 2567...การเขียนอีเมลและการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (Email Writing and English Conversation For Business)
online 11 พฤษภาคม 2567...หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
online 11 พฤษภาคม 2567...กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 11 พฤษภาคม 2567...ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ภาคปฏิบัติ) สำหรับ Safety Officer
online 15 พฤษภาคม 2567...การอ่านใจสำหรับสัมภาษณ์งาน
online 15 พฤษภาคม 2567...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
online 17 พฤษภาคม 2567...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
online 18 พฤษภาคม 2567...แนวทางในการควบคุมและการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุน
online 21 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (Mistake proofing technique)
online 21 พฤษภาคม 2567...เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งาน
online 23 พฤษภาคม 2567..การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders)
online 23 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call)
online 24 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการบริหารเวลาให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และสร้างมูลเพิ่มในงาน (Time Management for Effective Work)
online 27 พฤษภาคม 2567...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001 : 2015 อย่างมีประสิทธิภาพCopyright © 2013 All Rights Reserved.