อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 8 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

 อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  การควบคุมคุณภาพ  การบริหารความเสี่ยง

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 การบริหารงานจัดซื้อ การบริหารฝ่ายขายระบบการบัญชีและการสอบบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การลดต้นทุน ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบริหารคลังสินค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

·       ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

·       ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015

การกำหนดบริบทองค์กร Context of Organization การวิเคราะห์ SWOT, การบริหารความเสี่ยง Risk Management, การจัดทำคู่มือคุณภาพ Quality Manual, ระบบควบคุมเอกสาร Document Control, การตรวจติดตามภายใน Internal Audit, การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review, การตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบจาก Certified Body

ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015

กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กร, การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายในภายนอก ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสด้านสิ่งแวดล้อม การกำหนดบริบทองค์กร Context of Organization การประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ Significant Aspect การวิเคราะห์ในมุมด้านวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  Life Cycle Aspect การจัดทำคู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Manual, การควบคุมเอกสารสารสนเทศ การตรวจวัดค่าสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ำ อากาศ ความร้อน เสียงและแสงสว่าง การเตรียมพร้อมสำหรับสภาวะฉุกเฉิน การตรวจวัดความสอดคล้องและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบหรือข้อตกลงกับลูกค้า การตรวจติดตามภายใน Internal Audit, การจัดประชุมการทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review, การรองรับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อรับรองระบบ Certified Body เพื่อให้มั่นใจสมรรถนะและความสอดคล้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผู้จัดการฝ่ายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM Manager : 

การวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขัน Five Forces Model การจัดทำ Balanced Scorecard การกำหนดกลยุทธ์องค์กร Business Strategy การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรโดยทุกคนมีส่วนร่วม Total Quality Management การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแบบลีน Lean Manufacturing & Visual Control Management, การทำกิจกรรม 5, การทำกิจกรรมกลุ่มย่อย QCC 

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ : 

กำหนดแผนการควบคุมคุณภาพและการรับประกันคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร Objective & Target เทคนิคการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า งานระหว่างผลิต การตรวจปล่อยสินค้าสำเร็จรูป การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า Customer Complaint การวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาคุณภาพ Root Causes Analysis เทคนิคการป้องกันไม่ให้ของเสียหลุดไปยังลูกค้า Poka-yoke การสร้างจิตสำนึกและยกระดับคุณภาพ Quality Awareness เพื่อสร้างความเชื่อถือ Trust & Reliability และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า Customer Satisfaction

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย : 

กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและการบริหารงานขาย การวิเคราะห์ SWOT, การวางกลยุทธ์ธุรกิจ Business Strategy, การขยายตลาดและเพิ่มยอดขาย, การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า Customer Satisfaction, การสร้างกำไรและการชนะใจลูกค้า Margin & Excellence Awards, การตลาดยุคใหม่ให้ประสบความสำเร็จด้วยโซเชียล Digital Marketing

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ : 

กำหนดแผนการจัดซื้อและดำเนินการจัดซื้อให้เกิดประสิทธิภาพ การเจรจาทางการค้ากับคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เทคนิคการนำเข้าส่งออก การบริหารคลังสินค้า การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การสร้างพันธมิตรทางการค้า การลดต้นทุน Cost down และ VE,VA

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

การบริหารการบัญชี การจัดทำงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุน การสอบบัญชี และการจัดทำงบประมาณประจำปี การจัดทำ Budget Plan ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร Business Plan การควบคุมภายใน และการสอบบัญชีเพื่อการรับรองงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีแห่งประเทศไทย

ความสามารถพิเศษ:  

·       ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทั้งการนำเข้าและส่งออก

·       ด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการทำงาน

 
วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า
อาจารย์จักรี อัมพรต
Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม
อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย
ดร.ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล
อ.อภิชาติ ปริยานนท์
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ
อาจารย์ขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุข
อาจารย์ธรรมนูญ อินทรพล
อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณะ บุหลัน
อ.อนุภาพ พันชำนาญ
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
นางสาวณัฐกฤตา อรรควงษ์ (อาจารย์ตุ๊กตา)
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
ดร.ทนง ทองเต็ม
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.