การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 12 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


16 กุมภาพันธ์ 2566...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)

 การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 ที่มาของหลักสูตร

          ในการทำธุรกิจนั้นความซับซ้อน ทำให้หลายวงการต้องมีการปรับตัว “ลูกค้า” ในปัจจุบันนั้นมีความรู้เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีความคาดหวังในการซื้อสินค้าจากผู้ขาย และความคาดหวังนี้ก็เป็นความคาดหวังในหลาย ๆ ด้าน มีทั้งที่เป็นความคาดหวังโดยตรงและความคาดหวังโดยอ้อม ความคาดหวังเหล่านี้อาจจะมีการแสดงออกมาในหลายรูปแบบ ตั้งแต่การต่อว่า ประชดประชัน จนถึงการร้องเรียนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการแสดงความไม่พึงพอใจในผู้ขายทั้งสิ้น

ดังนั้นจึงเป็นความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ที่อยู่ในธุรกิจทุกคน ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าไม่พึงพอใจ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่ต้องติดต่อกับลูกค้าอยู่เป็นประจำ จึงต้องมีความรู้ และมีทักษะที่สำคัญในการบริหารจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ จากลูกค้า เพื่อการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ

“Solving preventing Customer complaints” ถูกออกแบบมา โดยมุ่งเน้นการนำสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทำงานในปัจจุบันเมื่อต้องติดต่อกับลูกค้าโดยเฉพาะในเรื่องของความไม่พึงพอใจลูกค้าที่มีต่อผู้ขาย โดยจะมีการร้องเรียนหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อความไม่พึงใจต่าง ๆ เหล่านั้นทวีคูณเพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้เกิดกลไกการบอกต่อ หรือร้องเรียน ซึ่งเป็นการทำลายภาพลักษณ์ที่องค์กรสะสมมานาน จึงเป็นผลเสียที่ไม่อาจจะคาดการณ์ถึงมูลค่าของความเสียหายได้ ในเนื้อหามีการรวบรวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่จะขจัดความไม่พึงพอใจ รวมไปถึงวิธีการจัดการกับอุปสรรคต่างๆ เมื่อต้องเผชิญกับความไม่พึงพอใจจากลูกค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และนำไปใช้ในชีวิตการทำงาน เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.    เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ถึง สาเหตุ และความต้องการแท้จริงของลูกค้า ที่ร้องเรียน

2.    เพื่อจูงใจให้พัฒนาทักษะและเทคนิคในการจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวคิด มากกว่าการเอาเปรียบผู้อื่นในการแก้ปัญหา

3.    เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

4.    เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ตาม

5.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความจำเป็นและประโยชน์ของการปรับรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับคู่สนทนาและสถานการณ์

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

ü  พนักงาน

ü  หัวหน้างาน

ü  ผู้จัดการ

กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง

      การบรรยายเนื้อหา 30%

      Work shop สร้างสถานการณ์ต่างๆ เสมือนจริง 50%

      Share your Experience 20% 

หัวข้อการอบรม

Ø ลูกค้ายุคโลกาภิวัตน์

Ø การใช้แนวคิดแบบจิตวิทยาเพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า

Ø แนวคิดการเจรจาเพื่อโน้มน้าวใจ

·       นิสัย (Nature)

·       อารมณ์และเหตุผล (Emotion and Rational Side)

·       สถานภาพ(Status)และ บทบาท (Roles)

Ø เทคนิคการเจรจาด้วยกลยุทธ์สร้างความรู้สึกทางบวกก่อนเจรจา

·       มีวิสัยทัศน์ (Vision)

·       มีความสามารถ (People Skill)

·       คิดเป็น (Know how to think)

·       มีความรู้ (Educated)

·       ทันสมัย (Modern

·       สร้างสรรค์ (Constructive)

·       การรับรู้ (Perception) แบบผสมผสาน

Ø หลักพื้นฐานของการเจรจาต่อรอง

·       การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

·       การเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจา

·       มุ่งสู่ผลลัพธ์แบบ WIN:WIN

·       เทคนิคการเจรจาด้วยรูปแบบผสมผสาน

Ø การพัฒนาเทคนิคในการเจรจาต่อรอง

·       วิธีชนะมิตรและจูงใจผู้คน

·       การเอาชนะที่โต้แย้งด้วยการโน้มน้าว

·       การเปลี่ยนความคิดผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

·       การสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ

·       การสร้างผลลัพธ์ในเชิงสร้างสรรค์ กำหนดบทบาทหน้าที่

 

Ø การประยุกต์ใช้การเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ

·       การใช้ในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ

·       การใช้ในการปฏิบัติต่อผู้อื่น

·       การใช้ในการจูงใจให้เชื่อมั่นตัวเรา

·       การใช้ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง

·       การใช้ในการจูงใจให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงความคิด

ผู้สอน   อาจารย์ธนภัทร  ธรรมากัลยากุล (TK)  

การศึกษา

            2013 - 2015    Stamford International University, Thailand MBA Marketing 

            2007 - 2009     West Coast College International university, Australia

Business development certificate program Marketing Management

2004 – 2007      Ratchapat Suandusit University, Thailand       

Bachelor of Public Relations

ปัจจุบัน

·         วิทยากรการขาย การตลาด และการบริการ ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน

·         ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Skin Concept (ผลิตภัณฑ์สกินแคร์)

·         ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด  Sister Spring Clinic และ Bangkok Clinic Revolution 

กำหนดการ     วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่          โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

ราคา/ท่าน

Vat 7%

ราคารวม Vat

หัก ณ
ที่จ่าย 3
%

ราคาหลังหัก
ณ ที่จ่าย

ราคาปกติ

4,000

280

4,280

120

4,160

สมาชิก,โอนก่อน 1 สัปดาห์

3,700

259

3,959

111

3,848

3 ท่านขึ้นไป

3,400

238

3,638

102

3,536

5 ท่านขึ้นไป

3,000

210

3,210

90

3,120

 

หมายเหตุ       - ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%
                     - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ
กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

27 มีนาคม 2566...ISO 50001:2018 Requirement ข้อกำหนดตามระบบการจัดการพลังงาน
28 มีนาคม 2566...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ
29 มีนาคม 2566...การบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
30 มีนาคม 2566...กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
30 มีนาคม 2566...เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า (Sal Planning & Sales Forecast Analysis)
30 มีนาคม 2566...เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
31 มีนาคม 2566...แนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ REACH สำหรับบรรจุภัณฑ์ (REACH for Packaging)
31 มีนาคม 2566...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม (ภาษาไทย)
1 เมษายน 2566...นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)
3 เมษายน 2566...กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies for Business English speaking)
4 เมษายน 2566...การพัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ
4 เมษายน 2566..การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
4 เมษายน 2566...การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
4 เมษายน 2566...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
5 เมษายน 2566...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
5 เมษายน 2566...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าว...อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.
7 เมษายน 2566...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
7 เมษายน 2566...กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีชั้นเชิง
7 เมษายน 2566..จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
10 เมษายน 2566...เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ ยุค 4.0 (Smart Administration)
11 เมษายน 2566...การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Saving Awareness)
11 เมษายน 2566...การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
12 เมษายน 2566...GHPs Revision 5 Requirement & Interpretation เพื่อความปลอดภัยอาหาร
18 เมษายน 2566...เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in action)
18 เมษายน 2566...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
19 เมษายน 2566...การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่เป้าหมายองค์กรด้วย DISC (Team and Self-development for Organization Goal with DISC)
19 เมษายน 2566...การ Update ข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่และให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
19 เมษายน 2566...เทคนิคการติดตามทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective debt collection techniques) article
20 เมษายน 2566...บริหารความเสี่ยง HR หลังยุควิกฤติโควิด รู้ทันความเสี่ยง ก็จัดการความเสี่ยงได้
20 เมษายน 2566...Environmental Aspect, Life Cycle Aspect, Significant Aspect ตามระบบ ISO 14001:2015
20 เมษายน 2566...เทคนิคการขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Techniques for selling business customers) article
20 เมษายน 2566...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0) article
20 เมษายน 2566...Vision & Mission Design การออกแบบวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร
20 เมษายน 2566...เลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารมืออาชีพ สำหรับทุกองค์กร (Secretary and Executive Assistant For All Business)
21 เมษายน 2566...พัฒนาแนวคิดด้วย Growth Mindset
21 เมษายน 2566...การจัดทำเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
21 เมษายน 2566...กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร
22 เมษายน 2566...การจัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการความรู้ภายในองค์กร
22 เมษายน 2566...หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
24 เมษายน 2566...เทคนิคการสื่อสารที่สร้างความเชื่อใจและเป็นที่ยอมรับ (Communication for High Powerful Performance)
24 เมษายน 2566...เทคนิคการการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานและการบันทึกข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน
24 เมษายน 2566...การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)
25 เมษายน 2566...หัวหน้างานมืออาชีพ (Professional Supervisor)
25 เมษายน 2566...SWOT ANALYSIS การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม เพื่อกำหนดกลยุทธ์องค์กร
26 เมษายน 2566...จิตวิทยาบริหารและการจูงใจลูกน้องสู่ความสำเร็จ
26 เมษายน 2566...เอกสารนำเข้า ส่งออก สำหรับ Customer Service และ Document Control
26 เมษายน 2566...ทักษะการให้บริการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
26 เมษายน 2566..การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Plan & Control)
26 เมษายน 2566...การขายอย่างง่ายด้วยส่วนประสมทางการตลาด (Simple Selling with Marketing Mix) article
27 เมษายน 2566...เคล็ดลับการจัดทำ Audit Check List อย่างถูกต้อง ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
27 เมษายน 2566...เทคนิคการจับประเด็น..สู่ประสิทธิผลของรายงานการประชุม
27 เมษายน 2566...เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan
27 เมษายน 2566...เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ (Techniques for Presenting with The Right Ideas to Resonate Professionally)
27 เมษายน 2566...การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ (ERM) (ISO 31000 : 2018 & COSO : 2017)
28 เมษายน 2566...การจัดการความรู้องค์กร ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO45001:2018
29 เมษายน 2566...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
2 พฤษภาคม 2566...ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล
2 พฤษภาคม 2566..การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
2 พฤษภาคม 2566...การพัฒนาทักษะผู้บริหารระดับต้นในสายการผลิต (How to develop junior executive) article
3 พฤษภาคม 2566...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
3 พฤษภาคม 2566...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตามระบบ ISO 9001:2015
5 พฤษภาคม 2566...การจัดทำแผนฉุกเฉิน (ฝ่ายบุคคล) อย่างมีประสิทธิภาพ article
6 พฤษภาคม 2566...Reskill - Upskill Graphic by Canva Program (เพิ่มศักยภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Canva)
6 พฤษภาคม 2566...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
8 พฤษภาคม 2566...เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อจัดทำ Job Description และกำหนด KPIs (ตัวชี้วัดผลงาน) (Job Description & KPIs) article
8 พฤษภาคม 2566...การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So) article
8 พฤษภาคม 2566...ข้อกำหนดตามระบบมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
9 พฤษภาคม 2566...เทคนิคทำงานร่วมกันกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee)
9 พฤษภาคม 2566...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
10 พฤษภาคม 2566...การออกแบบระบบประเมินค่างาน ภาคปฏิบัติ (Job Evaluation and Classification) article
10 พฤษภาคม 2566...เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า (Sal Planning & Sales Forecast Analysis)
10 พฤษภาคม 2566...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
11 พฤษภาคม 2566...การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
11 พฤษภาคม 2566...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
12 พฤษภาคม 2566...สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)
13 พฤษภาคม 2566...แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
16 พฤษภาคม 2566...การควบคุมและการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Safety Management) article
16 พฤษภาคม 2566...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
16 พฤษภาคม 2566...กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation Strategy)
17 พฤษภาคม 2566...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด
17 พฤษภาคม 2566...การจัดทำระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS, PFOA, DMF)
18 พฤษภาคม 2566...การเงินสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีวิชาชีพด้านการเงิน (Finance for Non-Finance Professionals) article
18 พฤษภาคม 2566...การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q (Increasing Performance with 5Q) article
18 พฤษภาคม 2566...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
19 พฤษภาคม 2566...กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน article
19 เมษายน 2566...หัวหน้างานยุคใหม่ “บริหารงาน บริหารคน” (The Modern Supervisor) article
19 พฤษภาคม 2566...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร
20 พฤษภาคม 2566...การทำงานเป็นทีม สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ (Team Collaboration for Goal)
21 พฤษภาคม 2565...กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction)
22 พฤษภาคม 2566...เลขานุการบริษัท สำคัญไฉน ! article
22 พฤษภาคม 2566...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
22 พฤษภาคม 2566...การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
23 พฤษภาคม 2566...Knowledge Management การบริหารความรู้องค์กรตามระบบ ISO 9001:2015 article
23 พฤษภาคม 2566...การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management)
24 พฤษภาคม 2566...นักขายขั้นเทพกับการขายพิชิตการตลาด 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales (Super Sales with Selling 4.0 in order to Top Sales Selling
24 พฤษภาคม 2566...แนวทางในการควบคุมและการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
25 พฤษภาคม 2566...การวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis) article
25 พฤษภาคม 2566...เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญชี/ป้องกันปัญหาแรงงาน/การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
26 พฤษภาคม 2566...การออกเสียงพูดและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Pronunciation and Phonetics)Copyright © 2013 All Rights Reserved.