เจาะประเด็น...การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 9 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


16 พฤษภาคม 2562...เจาะประเด็น...การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย

 เจาะประเด็น...การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย

       จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางตำแหน่งงาน ที่คนไทยไม่ทำ รัฐบาลจึงได้แก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการได้มีแรงงานเพื่อผลิตสินค้าให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ทำข้อตกลงสนธิสัญญาระหว่างประเทศ หรือเรียกว่า MOU กับประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย อาจจะมีเหตุผลเพื่อการสื่อภาษาได้ง่าย – การนับถือศาสนา – สะดวกในการเดินทางเข้า – ออก อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวมีรายได้ มีงานทำ และได้มีโอกาสพัฒนาประสิทธิภาพแรงงานได้อีก

 

วัตถุประสงค์
   1.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจ ถึงวิธีการ หรือขั้นตอนการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานให้กับองค์กรได้ถูกต้อง ตามกฎหมายแรงงานไทย
   2.    เพื่อให้การบริหารการจัดการแรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายแรงงานไทย  และได้รับทราบการกล่าวโทษทางวินัย ที่ของนายจ้าง – ลูกจ้างทำผิดกฎหมายจะได้รับโทษอย่างไร?
   3.  เพื่อให้นำองค์ความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติจริงต่อการบริหารแรงงานต่างด้าว และแรงงานไทยให้อยู่ร่วมกันในองค์กร อย่างมีความสามัคคีกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

 

หัวข้ออบรม  

   1. ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำแรงงาน / ไทย / เมียนมา / ลาว / กัมพูชา มีอัตราและแตกต่างกันเท่าใด?

   2.  ปัญหาที่ทำให้นายจ้างต้องจ้างแรงงานต่างด้าวมาจากอะไร ?

     ·   ยกตัวอย่างประกอบ 5 ประการ

   3.  การนำแรงงานต่างด้าวที่ผ่านระบบ MOU เข้ามาทำงานโดยนายจ้างนำเข้ามาเอง หรือนำเข้าผ่านบริษัทฯ นำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ มีขั้นตอนของการนำเข้าอย่างไร?

    ·  การเตรียมเอกสาร / การติดต่อจัดหางานเขตพื้นที่ / การติดต่อบริษัทฯ นำเข้า / การทำสัญญาจ้าง / ค่าใช้จ่าย  / ขั้นตอนการนำเข้า / การติดต่อไปยังประเทศต้นทาง / การทำสัญญาจ้าง / การกำหนดสวัสดิการ / การอบรมที่ศูนย์รับแรกเข้า / การออกวีซ่า / การออกใบอนุญาตทำงาน / การจัดที่พักให้ /  การตรวจร่างกาย / การแจ้งนำเข้า / การรายงานตัว / การต่อสัญญาจ้าง

   4.  การจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ เข้ามาทำงานในองค์กรจ้างให้ถูกกฎหมายต้องดำเนินการอย่างไร?   

     ·  การตรวจสอบเอกสาร / บัตรประจำตัว / วีซ่า / หนังสือขออนุญาตทำงาน / การแจ้งออก / การสอบถามเหตุผลที่เปลี่ยนงาน / การทำสัญญาจ้าง / การกำหนดค่าจ้าง / การจัดสวัสดิการ / การแจ้งเข้าเพื่อเปลี่ยนนายจ้าง / ค่าใช้จ่ายต่างๆ / การตรวจร่างกาย / การรายงานตัว / การต่อสัญญาจ้าง

   5.  รายระเอียดการบริหารจัดการ การจ้างแรงงานต่างด้าวมี 9 ประการ

   6.  จ้างแรงงานต่างด้าวที่ผ่านบริษัทเอ้าซอร์ต โดยมาจากระบบ MOU / ระบบพิสูจน์สัญชาตินายจ้างทำได้หรือไม่?
   7.  ต่างด้าว สัญชาติที่ผ่านระบบ MOU และผ่านการพิสูจน์สัญชาติ มีสิทธิทำงานประเภทใดบ้าง?
     ·   ประเภททำงานบ้าน / ทำงานกรรมกร / งานที่กำหนดไว้ตาม พรก. 

  8. ต่างด้าว สัญชาติขณะทำงานในราชอาณาจักรมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการทำงานตาม พรก. อย่างไร?
       ·  เปลี่ยนนายจ้าง / เปลี่ยนประเภทงาน / เปลี่ยนท้องที่ทำงาน / เงื่อนไขการทำงาน

   9.  ต่างด้าวที่ผ่านระบบ MOU ต้องการเปลี่ยนนายจ้างใหม่ จะต้องมีองค์ประกอบตามกฎหมายอย่างไร?

     ·    ต้องอยู่ในเงื่อนไข ประการ

   10.  หน้าที่ของนายจ้างและหน้าที่ของลูกจ้างต่างด้าวขณะปฏิบัติงานและอยู่ในเวลาตามสัญญาจ้าง

      ·   หน้าที่ของนายจ้างมี ประการ

      ·   หน้าที่ของลูกจ้างต่างด้าวมี ประการ

   11.  การนำแรงงานต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการเข้ามาทำงานกับนายจ้างอย่างถูกกฎหมาย

      ·   การเตรียมเอกสาร / กระบวนการนำเข้า / ค่าใช้จ่ายต่างๆ

   12.  บริษัทฯ นำเข้าแรงงานต่างด้าวมีความมั่นคงและมีบทบาทหน้าที่ต่อผู้ว่าจ้างอย่างไร?

      ·   ทุนจดทะเบียน / เงินหลักประกัน / ค่าบริการ / การส่งมอบงาน / การส่งแรงงานกลับไปยังประเทศต้นทาง

   13.  ผู้ที่ประกอบธุรกิจนำแรงงานต่างด้างเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจะมีความผิดได้รับโทษทางแพ่ง / ทางอาญาอย่างไร?

   14.  บทลงโทษ  นายจ้าง / ลูกจ้าง / บริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวกรณีทำผิดกฎหมาย (พรก.) แรงงานต่างด้าว

      ·   นายจ้าง รับแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานไม่มีใบอนุญาตทำงาน / ให้ต่างด้าวทำงานไม่ตรงตามใบอนุญาตทำงาน / ให้ต่างด้าวทำงานซึ่งใบอนุญาตทำงานเป็นชื่อของนายจ้างอื่น / ไม่แจ้งการออกจากงานของต่างด้าวต่อนายทะเบียน

      ·   ลูกจ้างต่างด้าวทำงานไม่มีใบอนุญาตทำงาน / ทำงานไม่ตรงตามใบอนุญาตทำงาน / ไม่มีใบอนุญาตทำงานอยู่กับตัวขณะทำงาน

      ·   บริษัทนำเข้า ไม่ส่งแรงงานต่างด้าวกับไปยังประเทศต้นทาง / การพักใบอนุญาตนำเข้าแรงงานต่างด้าว / การถอนใบอนุญาตนำเข้าแรงงานต่างด้าว / การประกอบธุรกิจนำเข้าแรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อนายทะเบียน

   15.  แรงงานต่างด้าว สัญชาติ ที่เข้ามาทำงานกับนายจ้าง (ในภาพรวม) แรงงานชาติใดทำงานถูกใจนายจ้างมากที่สุด

      ·   ยกตัวอย่าง / เปรียบเทียบแรงงาน สัญชาติ / ข้อแตกต่าง / ข้อดี / ข้อเสีย

   16.  แรงงานไทยกับแรงงานต่างด้าวปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตนแตกต่างกันอย่างไร?

      ·   ยกตัวอย่างประกอบ / ความกระตือรือร้น / การรับผิดชอบต่อหน้าที่ / คุณภาพของงาน / ค่าตอบแทนในการทำงาน / ค่าจ้าง / สวัสดิการ / การปฏิบัติตนผิดวินัยในการทำงาน / การสร้างปัญหากดดันนายจ้าง

   17.  ความคุ้มค่าต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในองค์กร

      ·   ยกตัวอย่างประกอบกรณีต่างๆ 5 ประการ

   18.  ปัญหาในการจ้างแรงงานต่างด้าวมาจากอะไร?

      ·   ยกตัวอย่างประกอบ 7 ประการ

   19.  จ้างแรงงานต่างด้าวให้ค่าจ้าง / สวัสดิการแตกต่างไปจากแรงงานไทยต้องปฏิบัติอย่างไร?

      ·   ยกตัวอย่างประกอบ 7 ประการ

   20.  แรงงานไทยกับแรงงานต่างด้าวชกต่อยกัน (เป็นกรณีร้ายแรง) นายจ้างเลิกจ้างคนเดียวทำได้หรือไม่?

       ·    การพิจารณาของศาลให้เป็นสิทธิหรือเป็นดุลยพินิจของนายจ้าง (เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมแล้ว)

      ·   ยกตัวอย่างประกอบ 7 กรณี

   21.  นายจ้างทำสัญญาจ้างกับลูกจ้างที่ขัดต่อกฎหมาย เป็นโมฆะ มีกรณีใดบ้าง?

      ·   ยกตัวอย่างประกอบ 7 ประการ

   22.  สวัสดิการต่างๆ ที่นายจ้างจัดให้เมื่อลูกจ้างออกจากงานมักจะเอาไปรวมกับค่าจ้างเพื่อเป็นฐานของค่าจ้าง / ต่อวัน / ต่อเดือน มีสวัสดิการอะไรบ้าง?

      ·   ยกตัวอย่าง ที่เป็นค่าจ้างได้ / เป็นค่าจ้างไม่ได้

   23.  นายจ้างนำหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจฉี่พนักงานเพื่อหาสารเสพติดพบลูกจ้างมีสารเสพติด 2 คนนายจ้างเลิกจ้างได้หรือไม่?

   24.  ต่างด้าวชุมนุมในเวลางาน เพื่อกดดันนายจ้าง การจ่ายโบนัสประจำปี ผจ.บุคคลจะใช้เทคนิคอย่างไร ให้ปัญหายุติลง

   25.  การออกหนังสือเตือนการทำผิดของลูกจ้างเขียนให้ดี / ให้มีผลต่อการผิดช้ำคำเตือน / ให้มีผลในทางกฎหมายต้องระบุข้อความอย่างไร?  

      ·   ยกตัวอย่าง การทำผิดทางวินัยในการทำงาน

   26.  ลูกจ้างทำผิดวินัยในการทำงานไม่ยอมลงลายมือชื่อในหนังสือเตือน ผจ.บุคคลต้องดำเนินการอย่างไร?

   27.  การออกหนังสือเลิกจ้างจะระบุเหตุในหนังสือเลิกจ้างอย่างไร จะอ้างอิงอะไรบ้าง ถึงจะยกขึ้นต่อสู้คดีในชั้นศาลได้

      ·   ยกตัวอย่าง การออกหนังสือ / การเขียนข้อความที่ยกขึ้นต่อสู้ในชั้นศาล

   28.  การแต่งตั้งแรงงานต่างด้าวเพื่อการสื่อสาร หรือเพื่อให้แก้ปัญหาต่างๆ ให้กับองค์กร

      ·   การบริหารเรื่องงาน / การระงับข้อพิพาทแรงงาน / เป็นกรรมการร่วมการสอบสวนทางวินัย / การแก้ปัญหาเรื่องนอกงาน (กรณีมีปัญหากับหน่วยงานภาครัฐ) / การสร้างแรงงานสัมพันธ์

   29.  การส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม และสิทธิต่างๆ ที่ได้รับตามกฎหมายของแรงงานต่างด้าว

      ·   แรงงานทำงานบ้าน / ส่งเหมาจ่าย / แรงงานกรรมกร / ส่งเป็นเปอร์เซ็นต์/ ได้รับสิทธิคุ้มครอง ประการ

   30.  การกระทำอันไม่เป็นธรรมระหว่างแรงงานไทยกับแรงงานต่างด้าว มีลักษณะของการกระทำอย่างไร?     

      ·   ยกตัวอย่างประกอบ 7 กรณี

   31.  การสิ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างของแรงงานต่างด้าวมีกรณีใดบ้าง และนายจ้างต้องดำเนินการอย่างไร?

      ·   ยกตัวอย่าง 7 กรณี

   32.  กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขใหม่กำลังจะประกาศใช้ เพิ่มสวัสดิการให้กับลูกจ้างทั่วประเทศมีกรณีใดบ้าง

   33.  ในกรณีลูกจ้างไทยฟ้องนายจ้าง / แรงงานต่างด้าวฟ้องนายจ้าง / นายจ้างฟ้องลูกจ้าง (กรณีละเมิด) คดีเกิดขึ้นในศาลแรงงาน ผู้บริหารหรือ HR ต้องบริหารจัดการและดำเนินการอย่างไร  ถึงจะทำให้ชนะคดี

      ·   กระบวนการต่อสู้ทางศาลที่จะทำให้มีผลต่อรูปคดีและทำให้ชนะคดี (ต้องมีความพร้อม 12 ประการ) 

   34.  ศาลแรงงานพิจารณาตัดสินคดีให้คู่ความได้รับสิทธิต่างๆ มากกว่าคำฟ้องมีกรณีใดบ้าง?

      ·   ยกตัวอย่าง 5 กรณี

   35.  คำพิพากษาฎีกา 70 คดี ที่ผู้บริหารและ HR ควรรู้มีอะไรบ้าง?

ถาม – ตอบ – แนะนำ

ให้คำแนะนำ – ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนาหลังการสัมมนาได้ทุกวันตลอดกาล (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

วิทยากรในการฝึกอบรม อาจารย์ สมบัติ น้อยหว้า 
ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์ 
  - เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9 ปี (4 สมัย) 
  - เป็นผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมคดีแรงงานในศาลแรงงานกลาง 
  - เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงานจดทะเบียนที่กระทรวงแรงงาน 
  - เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค้าจ้างขั้นต่ำ ที่กระทรวงแรงงาน 
  - เป็นอนุกรรมการประกันสังคม สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี 
  - เป็น ผจก. ฝ่ายบุคคล บริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด 
  - เป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (กฎหมายแรงงาน) 
  - เป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร การบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ/เลิกจ้าง/ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล 
  - เป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU 
  - เป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ ของหัวหน้างาน

 

กำหนดการ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิกโอนเงินก่อน 10 พ.ค.2562

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

 

หมายเหตุ       - ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%
                    ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ 
กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ / หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบเอกสารการโอนเงิน :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

7 กรกฎาคม 2563...การควบคุมคุณภาพในการทำงาน (Quality Control @ Work)
8 กรกฎาคม 2563...Microsoft Excel : Report & Pivot Table & Pivot Chart
8 กรกฎาคม 2563...Internal Auditor Training เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน สำหรับระบบ ISO 9001:2015
8 กรกฎาคม 2563...การพัฒนาตนเองและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (Effective Self Development & Work Process Improvement)
8 กรกฎาคม 2563...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน Finance for Non-Finance
9 กรกฎาคม 2563...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
9 กรกฎาคม 2563...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume)
9-10 กรกฎาคม 2563...เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ ด้วย Excel)
10 กรกฎาคม 2563...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
10 กรกฎาคม 2563...เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ - เลิกจ้าง - ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
11 กรกฎาคม 2563...พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาความคิด ด้วยความคิดเชิงบวก
11 กรกฎาคม 2563...ทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจและราชการ
13 กรกฎาคม 2563...การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
13 กรกฎาคม 2563...SALE FOR NON SALES ขายได้ แม้ไม่เคยขาย
14 กรกฎาคม 2563...การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Proficiency Communication)
14 กรกฎาคม 2563...สุดยอดนักบัญชี “เก่งและดี”
14 กรกฎาคม 2563...การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตสำนึกในการให้บริการ
15 กรกฎาคม 2563...จิตวิทยาการบริหารและเทคนิคการสร้างแรงจูงใจสำหรับหัวหน้างาน
15 กรกฎาคม 2563...การบริหารความเสี่ยง : Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
15 กรกฎาคม 2563...การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) (New FMEA-VDA 1St Edition)
16 กรกฎาคม 2563...ทักษะการเป็นผู้นำแบบโค้ชและพี่เลี้ยง (Leader as Coach and Mentor)
16 กรกฎาคม 2563...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
16 กรกฎาคม 2563...เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
17 กรกฎาคม 2563...กลยุทธ์การบริหารสำหรับ Project Manager มืออาชีพ
17 กรกฎาคม 2563...การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าเพื่อลดต้นทุนและป้องกันการทุจริต
17 กรกฎาคม 2563...การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF)
17 กรกฎาคม 2563...กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร
17 กรกฏาคม 2563...เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
20 กรกฎาคม 2563...30 ฎีกายอดฮิตที่ตัดสินคดีแรงงาน นายจ้าง-ผู้บริหาร-HR ห้ามพลาด
21 กรกฎาคม 2563...ทักษะการอ่านลูกน้องเพื่อการมอบหมายงาน
22 กรกฎาคม 2563...หลังโควิด-19!!.. คนเกินไปไหม จะรู้อย่างไรว่าเหมาะสม
22 กรกฎาคม 2563...เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in action)
22 กรกฎาคม 2563...เทคนิคการแต่งประโยคภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานด้วยวิธีการสอนขั้นเทพ...เข้าใจได้แม้พื้นฐานไม่ดี
22-23 กรกฎาคม 2563...การเสริมสร้างทักษะด้วยภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจ (การพูด-การฟัง) (To Enhance The Smart Skills By English Business Etiquettes And Mannerism)
23 กรกฎาคม 2563...Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ปี 2563 กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ประกาศใช้แล้ว...? นายจ้างต้องรับมืออย่างไร..?
23 กรกฎาคม 2563...สูตรเด็ด..สู่ความสำเร็จกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
24 กรกฎาคม 2563...กลยุทธ์การสร้างความผูกพันเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน (Employee Engagement Strategy for sustainable growth)
24 กรกฎาคม 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
24 กรกฎาคม 2563...การเจรจาต่อรองและปิดการขายสำหรับนักขาย Gen Y article
25 กรกฎาคม 2563...ทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์ - ภาษาอังกฤษ
27 กรกฎาคม 2563...Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ
29 กรกฎาคม 2563...HR for non-HR : การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
29 กรกฎาคม 2563...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
30 กรกฎาคม 2563...เทคนิคการจดบันทึกด้วย MindMap อย่างสร้างสรรค์
30 กรกฎาคม 2563...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบ ISO 9001:2015
30 กรกฎาคม 2563...Incoterms @ 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
31 กรกฎาคม 2563...การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Analytical Skill for Logical Thinking)
3 สิงหาคม 2563...ครบเครื่อง เรื่อง "การนำเข้า-ส่งออก"
4 สิงหาคม 2563...สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)
4 สิงหาคม 2563...การวางแผนตรวจสอบภาษีแพทย์และโรงพยาบาล
5 สิงหาคม 2563..เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม -ภาษาอังกฤษ
6 สิงหาคม 2563...พัฒนาตนเองให้เป็นลูกน้องที่ใช่ได้ทั้งใจ (หัวหน้า) และงาน (How to be Excellence Subordinator with Excellence Performance)
6 สิงหาคม 2563...เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบ ISO 9001:2015
6 สิงหาคม 2563...กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Strategic for Production Management)
6 สิงหาคม 2563...การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
7 สิงหาคม 2563...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
7 สิงหาคม 2563...Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
8 สิงหาคม 2563...การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning) article
8 สิงหาคม 2563...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ
11 สิงหาคม 2563...ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
13 สิงหาคม 2563...การเขียนโมเดลธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ (Building Business Model)
13 สิงหาคม 2563...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
13 สิงหาคม 2563...ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
14 สิงหาคม 2563...การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)
14 สิงหาคม 2563...ภาษีเงินได้และภาษีนิติบุคคล เงินได้บุคคลธรรมดา
14 สิงหาคม 2563...ครบเครื่อง..เรื่อง..ISO 9001:2015 จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
15 สิงหาคม 2563...การพัฒนา “ทัศนคติเชิงบวก” สู่ “ความคิดสร้างสรรค์” สร้าง “ทีมงาน”
17 สิงหาคม 2563...การบริหารผลงานให้ได้ประสิทธิภาพ
18 สิงหาคม 2563...เทคนิคการเขียนอีเมล์แบบมือโปร ด้วยวิธีการสอนขั้นเทพ
18 สิงหาคม 2563...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่
19 สิงหาคม 2563...หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty)
19 สิงหาคม 2563...การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคนเพื่อรองรับปัญหาแรงงานยุค 4.0
19 สิงหาคม 2563...Supervisor IDOL หัวหน้างานในดวงใจ
20 สิงหาคม 2563...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
20 สิงหาคม 2563...การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL (MIL-STD-105E) : Quality cost reduction by Adjusting sampling plans
21 สิงหาคม 2563...การสอบบัญชีเบื้องต้นและการเตรียมพร้อมรองรับการสอบบัญชีจาก Auditor
21 สิงหาคม 2563...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
24 สิงหาคม 2563...การจัดการคลังสินค้าแบบลีน (Lean Warehousing)
24 สิงหาคม 2563...การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Service Communication & Complaint Management)
25 สิงหาคม 2563...เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ ยุค 4.0 (Smart Administration)
25 สิงหาคม 2563...เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 7Q (7Q for SUCCESS)
26 สิงหาคม 2563...Incoterms @ 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
26 สิงหาคม 2563...ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพที่ได้ใจคนและได้ผลงาน (Development Managerial Skills for Effective Management)
26 สิงหาคม 2563...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015
26 สิงหาคม 2563...การบริหารผลงานที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง OKRs : Objectives & Key Results
26 สิงหาคม 2563...การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร
27 สิงหาคม 2563...การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดชิ้นงานให้เหมาะสมกับเกณฑ์การกำหนดค่าพิกัด ความคลาดเคลื่อนของรูปร่าง GD&T (Application of Dimensional Precision Instruments for Principle of GD&T)
27 สิงหาคม 2563..เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
28 สิงหาคม 2563...ลดความสูญเปล่าเพิ่มคุณค่าด้วยการคิดและทำแบบลีน (Lean thinking and Manufacturing)
28 สิงหาคม 2563...การเขียนสัญญาจ้าง - การออกระเบียบปฏิบัติ - ประกาศ หรือออกหนังสือต่างๆ เขียนให้ดีให้มีผลทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร..?
29 สิงหาคม 2563..การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
29 สิงหาคม 2563...ศาสตร์และศิลปะการบริหารการประชุมอย่างครบวงจร
1 กันยายน 2563...การประเมินค่างานเพื่อบริหารคนบริหารงานให้เป็นเลิศ
2 กันยายน 2563...หัวหน้างานมืออาชีพ (The Supervisory HERO)
3 กันยายน 2563...การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement)
4 กันยายน 2563...เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญชี/ป้องกันปัญหาแรงงาน/การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
4 กันยายน 2563...การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP)
7 กันยายน 2563...เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target และแนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
7 กันยายน 2563...เลขานุการยุคใหม่และระบบงานธุรการ (Smart Secretary Towards Administrator)
8 กันยายน 2563...พัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ยุค 4.0
8 กันยายน 2563...การบริหารงาน-บริหารคน ของนายจ้างในบริษัทเอกชน
9 กันยายน 2563...การบริหารงานบุคคล สร้างความสามารถคน และเพิ่มคุณภาพงาน ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
10 กันยายน 2563...5Q เพื่อสร้างคุณค่าและความสำเร็จของงาน (5Q for High Value and Effective Work)
10 กันยายน 2563...เทคนิคการตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
11 กันยายน 2563...จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติตามระบบการบริหารคุณภาพ (หลักสูตรสำหรับชาวต่างชาติ) : Understanding Requirements & Implementation ISO 9001:2015 for Foreigners article
11 กันยายน 2563...เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
12 กันยายน 2563...การบริหารงานสารบรรณยุคใหม่ (Work Flow Management)
12 กันยายน 2563...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
14 กันยายน 2563...พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ
15 กันยายน 2563...การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)
15 กันยายน 2563...การออกเสียงและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษในการทำงาน (Pronunciation and listening to English accents at work)
15 กันยายน 2563...เทคนิคการบริหารเวลา
16 กันยายน 2563...Basic Maintenance System
16 กันยายน 2563...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร
16 กันยายน 2563...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
17 กันยายน 2563...การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายใน
17 กันยายน 2563...เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
17 กันยายน 2563...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
18 กันยายน 2563...การออกแบบและพัฒนาระบบ HRIS กุญแจสำคัญในการจัดการยุค HR 4.0
18 กันยายน 2563...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน Finance for Non-Finance
19 กันยายน 2563...การบริการด้วยใจ (Service Mind)
19 กันยายน 2563...เบียร์เกมและการบริหารสินค้าคงคลัง (Beer Game & Inventory Management)
21 กันยายน 2563...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
22 กันยายน 2563...ทักษะการเขียนรายงาน (ภาษาไทย)
23 กันยายน 2563...เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพชิ้นงานขั้นสูง (Advance Problem Solving Analysis)
23 กันยายน 2563...สนทนา (ภาษาอังกฤษ) อย่างไรให้ได้ทั้งสำเนียงและความซับซ้อน
23 กันยายน 2563...Internal Auditor Training เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน สำหรับระบบ ISO 9001:2015
24 กันยายน 2563...การเจรจาต่อรองเพื่อขายสำหรับนักขาย
25 กันยายน 2563...SALE FOR NON SALES ขายได้ แม้ไม่เคยขาย
25 กันยายน 2563...ทักษะการเข้าสังคมและการทำงานเพื่อภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ
26 กันยายน 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0) article
26 กันยายน 2563...เทคนิคสุดยอดแห่งการสร้างระบบความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน (Creativity Systematic Thinking Power Towards Adversity Quotient by Mind-Mapping)
29 กันยายน 2563...Incoterms @ 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
6 ตุลาคม 2563...5ส.และไคเซ็น ในสำนักงาน (5S and Kaizen in Office)
27 ตุลาคม 2563...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015
28 ตุลาคม 2563...Incoterms @ 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
31 ตุลาคม 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
5 พฤศจิกายน 2563...การเลือกใช้กิจกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนที่เหมาะสมกับการทำงาน (Effectiveness of Productivity tools selection)
28 พฤศจิกายน 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0) article
8 ธันวาคม 2563...กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Strategic for Production Management)Copyright © 2013 All Rights Reserved.