เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 25 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 22 ธันวาคม 2564...เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ

  เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ,อบรมสัมมนาออนไลน์

ในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มีการกำหนดให้จัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้ในข้อกำหนดที่ 6.2 เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ ในองค์กรจะมีการดำเนินการตามนโยบายคุณภาพด้วยการบริหารคุณภาพอย่างเป็นระบบ มีการติดตามวัดผลการปฏิบัติการ วัดสมรรถนะของกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุผลตามความต้องการและข้อกำหนดของลูกค้า ข้อกำหนดและนโยบายคุณภาพ วิสัยทัศน์ขององค์กร และสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

ดังนั้นการทำความเข้าใจเคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และแนวทางปฏิบัติจริง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ตั้งแต่เทคนิคในการกำหนดประเด็นวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก Core Value ของแต่ละกระบวนการในองค์กร  เทคนิคการกำหนดเป้าหมายหรือตัวชี้วัดผลสำเร็จที่เหมาะสมตามความต้องการหรือเกณฑ์ของลูกค้า ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงการบรรลุสู่เป้าหมายใหญ่และทิศทางขององค์กรอีกด้วย  

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแก่นแท้ในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการติดตาม การวัดผลความสำเร็จในการปฏิบัติการ การวัดผลสมรรถนะของกระบวนการต่างๆ ในองค์กร

2.      เพื่อให้สามารถกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละกระบวนการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ข้อกำหนดขององค์กร และข้อกำหนดของลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าและการบรรลุผลสำเร็จขององค์กร

3.      เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตามข้อกำหนด 9.2 และการเตรียมความพร้อมในการนำเข้าข้อมูลสู่การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร Management Review ตามข้อกำหนด 9.3.2 ของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ในการติดตาม การตรวจวัดสมรรถนะและความมีประสิทธิภาพของกระบวนการ  การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า การประเมินความสอดคล้องของระบบ   

4.      เพื่อให้เกิดโอกาสในการปรับปรุง Improvement การเปลี่ยนแปลง Change และการสนับสนุน Support ในการพิจารณาความเพียงพอของทรัพยากรที่จำเป็นในอันที่จะทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target สามารถบรรลุผลสำเร็จ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และความเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.      ผู้บริหาร, ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการแผนก

2.      หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้าแผนก ของแต่ละสายงาน

3.      เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน ในส่วนของออฟฟิต ได้แก่ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด  ฝ่ายวางแผนการผลิต

4.      เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน ในส่วนของหน้างาน ได้แก่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายรับประกันคุณภาพ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายซ่อมบำรุง  ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายจัดส่ง

 

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: หลักการบริหารงานคุณภาพของระบบ ISO 9001:2015

·       Timeline ของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

·       หลักพื้นฐานของระบบบริหารงานคุณภาพ Quality Management Principle

·       วงจร PDCA กับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

บทที่ 2: ข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015 

·       บริบทขององค์กร Context of the Organization

·       ความเป็นผู้นำ Leadership

·       การวางแผน Planning

·       การสนับสนุน Support

·       การปฏิบัติการ  Operation

·       การประเมินสมรรถนะ  Performance Evaluation

·       การปรับปรุง Improvement

บทที่ 3: เคล็ดลับในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

·       หลักทฤษฎีในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target

·       หัวใจหลักของการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target

·       เทคนิคในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน

บทที่ 4: การบริหารความเสี่ยงกับการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

·       ประเภทของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร

·       เทคนิคในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง Risk Assessment

·       เทคนิคในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายจากการบริหารความเสี่ยง

บทที่ 5: เทคนิคการดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

·       เทคนิคการจัดทำแผนการดำเนินการ Quality Management Plan

·       ตัวอย่างและรูปแบบในการจัดทำแผนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

·       ประโยชน์ในการจัดทำแผนการดำเนินการ Quality Management Plan

บทที่ 6: การติดตามผล ตรวจวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

·       รูปแบบในการติดตามผล ตรวจวัดและประเมินผลวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

·       เทคนิคการติดตามผล ตรวจวัดและประเมินผล Monitoring & Measurement

·       ปัญหาอุปสรรคในการติดตามผล ตรวจวัดและประเมินผลวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

·       แนวทางแก้ไขปัญหาและขจัดอุปสรรคในการติดตามผลของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

บทที่ 7: การจัดทำรายงานการติดตาม การตรวจวัดผลวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

·       รูปแบบในการจัดทำรายงาน Objective & Target Report

·       ตัวอย่างรายงานการติดตาม ตรวจวัดผล Objective & Target ที่ดี

·       เทคนิคในการสรุปรายงานเมื่อผลการติดตาม ตรวจวัดผลบรรลุผลตามเป้าหมาย

·       เทคนิคในการสรุปรายงานเมื่อผลการติดตาม ตรวจวัดผลไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย

·       การกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข และการพัฒนาเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

บทที่ 8: เทคนิคการเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจติดตามภายใน Internal Audit

·       เทคนิคในการจัดทำ Audit Check Lists ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

·       วิธีการตอบและแสดงผลของวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการตรวจติดตามภายใน

บทที่ 9: เทคนิคการเตรียมพร้อมในการรองรับการตรวจสอบจากภายนอก

·       การวางแผนรองรับการตรวจสอบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

·       เทคนิคการตอบและแสดงผลของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target

บทที่ 10: เทคนิคในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เหมาะสมในปีถัดไป

·       ปัจจัยหลักในการพิจารณาเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายในปีถัดไป

·       เทคนิคในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในปีถัดไปให้เหมาะสม

·       หัวใจแห่งความสำเร็จขององค์กร และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 - 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

วิทยากร อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
    ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 การควบคุมคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง
    ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 การบริหารงานจัดซื้อ การบริหารฝ่ายขายระบบการบัญชีและการสอบบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การลดต้นทุน ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบริหารคลังสินค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

·       ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

·       ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015

·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015

·       ผู้จัดการฝ่ายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM Manager

·       ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

·       ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย

·       ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

·       ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ความสามารถพิเศษ:  
    ·       ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทั้งการนำเข้าและส่งออก
    ·       ด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการทำงาน

กำหนดการ   วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564
สถานที่          Zoom Online Meeting
ราคา            1,500  บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 3%

: 1 ท่าน

1,500 + 105 1,605

1,605 – 45 = 1,560


กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่
 หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
Email :
ส่งหลักฐานการโอนเงิน :
หมายเหตุ :Online Training

online 27 มกราคม 2565...กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies of Business English Speaking!!!!)
online 27 มกราคม 2565...สุดยอดเทคนิคพิเศษการเป็นที่ปรึกษาการขาย ลูกค้าองค์กรแบบ B2B (The Ultimate Technique of Being a B2B Corporate Sales Consultant)
online 28 มกราคม 2565...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
online 29 มกราคม 2565...การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาที่หน้างาน อย่างมีประสิทธิภาพ
online 31 มกราคม 2565...10 ทักษะพนักงานเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (10 Professional Skills)
online 31 มกราคม 2565...การวางแผน การมอบหมายงานและการติดตามงาน ด้วย DISC (Planning management and Follow-up With DISC)
online 1 กุมภาพันธ์ 2565...เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย (Techniques of being a sales coach for sales manager)
online 1 กุมภาพันธ์ 2565...กลยุทธ์การขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย (Sales strategies to achieve sales goals)
online 2 กุมภาพันธ์ 2565...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
online 3 กุมภาพันธ์ 2565...ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
online 3 กุมภาพันธ์ 2565...การวางแผนภาษีส่วนบุคคลเพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Personal Tax Planning for Wealth Management)
online 3 กุมภาพันธ์ 2565...แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ประจำองค์กร (Data Protection Officer Guideline – PDPA)
online 4 กุมภาพันธ์ 2565...HR for non-HR for Manager (การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
online 4 กุมภาพันธ์ 2565...10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (10 Tools Professional Supervisor)
online 5 กุมภาพันธ์ 2565...เทคนิคโน้มน้าวลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อขั้นเทพ (Techniques to Convince Customers to Make Advanced Buying)
online 5 กุมภาพันธ์ 2565...เทคนิคการขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Techniques for selling business customers)
online 7 กุมภาพันธ์ 2565...นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)
online 8 กุมภาพันธ์ 2565...การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรม QCC
online 8 กุมภาพันธ์ 2565...เทคนิคหา Pain point ลูกค้าด้วยวิธี SPIN Selling เพื่อปิดการขาย (Techniques for finding customer pain points using the SPIN Selling method to close the sale)
online 8 กุมภาพันธ์ 2565...การขายอย่างง่ายด้วยส่วนประสมทางการตลาด (Simple Selling with Marketing Mix)
online 8 กุมภาพันธ์ 2565...การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
online 9 กุมภาพันธ์ 2565...ข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 9 กุมภาพันธ์ 2565...การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Analytical System for Logical Thinking to Successful Working)
online 9 กุมภาพันธ์ 2565...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 9 กุมภาพันธ์ 2565...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
online 10 กุมภาพันธ์ 2565...การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)
online 11 กุมภาพันธ์ 2565...การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Plan & Control)
online 11 กุมภาพันธ์ 2565...เทคนิคการเขียนตอบ NC - CAR อย่างมีประสิทธิภาพ
online 11 กุมภาพันธ์ 2565...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
online 12 กุมภาพันธ์ 2565...เทคนิคการขายสำหรับ Sales Engineer
online 12 กุมภาพันธ์ 2565...10 ทักษะพนักงานเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (10 Professional Skills)
online 12 กุมภาพันธ์ 2565...กลยุทธ์การขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption
online 14 กุมภาพันธ์ 2565...Business English for Communication
online 14 กุมภาพันธ์ 2565...กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation Strategy)
online 15 กุมภาพันธ์ 2565...การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC (Planning management and Follow-up With DISC)
online 15 กุมภาพันธ์ 2565...กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 15 กุมภาพันธ์ 2565...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001 : 2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่
online 17 กุมภาพันธ์ 2565...การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement)
online 17 กุมภาพันธ์ 2565...GHPs & HACCP System Revision 5 Requirement and Interpretation
online 18 กุมภาพันธ์ 2565...ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
online 18 กุมภาพันธ์ 2565...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
online 18 กุมภาพันธ์ 2565...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบในสถานการณ์โควิด-19 (Thai Labor Law for Management)
online 18 กุมภาพันธ์ 2565...ISO 45001:2018 Internal Audit เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
online 21 กุมภาพันธ์ 2565...เทคนิคการติดตามทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective debt collection techniques)
online 22 กุมภาพันธ์ 2565...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
online 22 กุมภาพันธ์ 2565...กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร
online 22 กุมภาพันธ์ 2565...เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ (Techniques for presenting with the right ideas to resonate professionally)
online 23 กุมภาพันธ์ 2565...5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน
online 23 กุมภาพันธ์ 2565...การควบรวม (Integrate)ระบบ ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
online 24 กุมภาพันธ์ 2565...การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
online 24 กุมภาพันธ์ 2565...การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ
online 25 กุมภาพันธ์ 2565...การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis)
online 25 กุมภาพันธ์ 2565...กลยุทธ์การสร้างความประทับใจในการพูดภาษาอังกฤษ
online 26 กุมภาพันธ์ 2565...การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q (Increasing Performance with 5Q)
online 28 กุมภาพันธ์ 2565 การจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 28 กุมภาพันธ์ 2565...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
online 1 มีนาคม 2565...จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัย โดย 5 Why
online 2 มีนาคม 2565...กลยุทธ์การขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย (Sales strategies to achieve sales goals)
online 2 มีนาคม 2565...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
online 2 มีนาคม 2565...การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)
online 2 มีนาคม 2565...เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย (Techniques of being a sales coach for sales manager)
online 2 มีนาคม 2565...ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
online 3 มีนาคม 2565...40 ประเด็นที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR) ต้องทำได้
online 4 มีนาคม 2565...เตรียมความพร้อมพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคน HR (Personal Data Protection Act – PDPA)
online 4 มีนาคม 2565...เทคนิคโน้มน้าวลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อขั้นเทพ (Techniques to Convince Customers to Make Advanced Buying)
online 4 มีนาคม 2565...เทคนิคการขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Techniques for selling business customers)
online 5 มีนาคม 2565...การวางแผนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Job Management for Improvement) article
online 7 มีนาคม 2565...การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC (Planning management and Follow-up With DISC)
online 7 มีนาคม 2565...เทคนิคการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015
online 7 มีนาคม 2565...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 8 มีนาคม 2565...เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของ EMR มืออาชีพ กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 8 มีนาคม 2565...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
online 8 มีนาคม 2565...นักขายขั้นเทพกับการขาย 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales (Super Sales with Selling 4.0 in order to Top Sales Selling)
online 9 มีนาคม 2565...เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562Copyright © 2013 All Rights Reserved.