การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในปฏิบัติงาน
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 21 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 20 ธันวาคม 2564...การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

  

           ปัจจุบันสถานประกอบกิจการหลายแห่งได้นำระบบการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่ (Modern Safety Management) มาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระบบบริหารจัดการด้านผลกระทบที่เกิดกับสุขภาพจากการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน และลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินจากการทำงานซึ่งเน้นให้ผู้บริหารทุกระดับมีกิจกรรมเรื่องความปลอดภัยร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน

          กิจกรรมส่วนใหญ่ที่นำมาปฏิบัติใช้จะเน้นการป้องกันและการจัดการที่ต้นเหตุ การส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมและวัฒนธรรมความปลอดภัย เช่น กิจกรรมการสนทนาความปลอดภัย กิจกรรม 5 ส. เพื่อความปลอดภัย การรณรงค์การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การเตรียมพร้อมในการตอบโต้อุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน กิจกรรมการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) และการชี้บ่งอันตราย (Hazard Identification) เป็นอีกเครื่องมือในการค้นหาอันตรายที่มีอยู่ในแต่ละขั้นตอนของการทำงานแล้วกำหนดมาตรการในการป้องกันอันตราย เพื่อค้นหาอันตรายที่แฝงอยู่ กำหนดแนวทางที่ดีที่สุดในการทำงานเพื่อลด ขจัด ป้องกันควบคุมอันตราย ซึ่งผู้ควบคุมงานจะมีโอกาสได้เรียนรู้ และเข้าใจงานที่ควบคุมมากขึ้น พนักงานมีทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัย และสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนงานด้านความปลอดภัย และปรับปรุงวิธีการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานน่าอยู่น่าทำงานและมีความปลอดภัยมากขึ้น

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

          1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความหมาย และหลักการของการทำงานด้วยความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง

          2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงสาเหตุและแนวทางการป้องกันได้อย่างเหมาะสม

          3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยของบริษัทฯ

          4. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสามารถปรับปรุง วิธีการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น และมีความปลอดภัยมากขึ้น

          5. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีวัฒนธรรมปลอดภัยที่ดีขึ้น

หัวข้อการอบรม

·       ความหมายของอุบัติเหตุและความสำคัญของการลดอุบัติเหตุ

·       ความหมายและคำจำกัดความด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
( Incident, Near miss, Accident)

·       ความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุ

การควบคุมป้องกันแก้ไขสาเหตุอุบัติเหตุอันตรายจากอุบัติเหตุเฉียดฉิว (Near Miss Accident)

·       การควบคุมอันตรายป้องกันแก้ไขสาเหตุตรงและทางอ้อม

-         อันตรายจากเครื่องจักร (Nip point, LOTO, Safe Guard)

-         อันตรายจากสารเคมี

-         อันตรายจากไฟฟ้า

-         อันตรายจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่การทำงาน (แสง เสียง ความร้อน)

-         อันตรายอื่นๆ

·    การป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซากและการฝึกปฏิบัติค้นหาทุกสาเหตุและการแก้ไข

·    การควบคุมแก้ไขอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

·    ตัวอย่างกิจกรรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย

     (Safety Leadership Tour, Hazard ID, CCCF, JSA,KYT, Patrol, etc.)

·    กิจกรรม Start-Stop-Continue

·    กรณีศึกษาต่างๆ ถาม-ตอบ และสรุป workshop

·    การแลกเปลี่ยนความรู้ และตอบประเด็นปัญหา ข้อสงสัย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม   ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)   หลักสูตร ONLINE 6 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

วิทยากรในการฝึกอบรม          อาจารย์อัจฉรา  รุ่งศรี

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย
มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องของ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่องแบบยั่งยืน ด้วยประสบการทำงานด้านความปลอดภัยมากกว่า 10 ปี ร่วมกับกลุ่มบริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ประเทศไทย  ที่มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับโลก

ประวัติการศึกษา
      ·         มัธยมต้น – ปลาย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
      ·         วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณวุฒิทางการศึกษาอื่นๆ

·         Behavior -Based Safety (BBS) by Pramote Opasmongkolchai

·         Building Inspection by The Engineering Institute of Thailand.

·         Technical of Expert at Safety trainer.

ฯลฯ

ประสบการณ์การทำงาน
      ·         Technical Waste Management          : Siam Waste Management Consultant Co.,Ltd.
      ·         EH&S Division Leader                    : Soleil (Thailand) Co., Ltd.
      ·         EH&S Manager                            : Amcor Flexibles Thailand (World Class of Packaging)

กำหนดการ      วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564
สถานที่           Zoom Online Meeting
ราคา            2,500  บาท

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 3%

: 1 ท่าน

2,500 + 175 = 2,675

2,675 – 75 = 2,600

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
Email :
ส่งหลักฐานการโอนเงิน :
หมายเหตุ :Online Training

online 16 สิงหาคม 2565...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลใช้บังคับล่าสุด
online 17 สิงหาคม 2565...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย)
online 18 สิงหาคม 2565...Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน
online 18 สิงหาคม 2565...เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
online 19 สิงหาคม 2565...การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน (Growth Mindset for Sustainable Development)
online 20 สิงหาคม 2565...รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับบริหารงานบุคคล
online 22 สิงหาคม 2565..เคล็ดลับบริหารการขายในชีวิตประจำวัน
online 22 สิงหาคม 2565...HACCP system Revision 5 Requirement & Interpretation
online 22 สิงหาคม 2565...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
online 22 สิงหาคม 2565...สุดยอดการให้บริการด้วยแนวคิดแบบญี่ปุ่น (Japan Style Service)
online 23 สิงหาคม 2565...การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)
online 23 สิงหาคม 2565...การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น
online 23 สิงหาคม 2565...เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
online 24 สิงหาคม 2565...กฎหมายแรงงาน สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ
online 24 สิงหาคม 2565...แนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อม PDPA ขององค์กรที่ครบถ้วน ในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline – PDPA)
online 25 สิงหาคม 2565...การประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (ISO 9001:2015 & ISO14001:2015 Risk assessment)
online 25 สิงหาคม 2565...5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน
online 25 สิงหาคม 2565...กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies of Business English Speaking!!!!)
online 25 สิงหาคม 2565...กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร
online 26 สิงหาคม 2565...10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (10 Tools Professional Supervisor)
online 26 สิงหาคม 2565...เทคนิคการขายสำหรับ Sales Engineer
online 26 สิงหาคม 2565...เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ) (Salary structure designing)
online 27 สิงหาคม 2565...แนวทางในการควบคุมและการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
online 27 สิงหาคม 2565...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management) ในสถานการณ์โควิด-19
online 29 สิงหาคม 2565....เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร
online 29 สิงหาคม 2565...การบริหารความแตกต่างให้เกิดประสิทธิภาพ (Diversity Management)
online 29 สิงหาคม 2565..การ Update ข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ และให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
online 30 สิงหาคม 2565...การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)
online 30 สิงหาคม 2565...การลดต้นทุนในองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม
online 30 สิงหาคม 2565...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
online 30 สิงหาคม 2565...ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ภาคปฏิบัติ) สำหรับ Safety Officer
online 31 สิงหาคม 2565..30 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและ HR ต้องรู้
online 1 กันยายน 2565...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
online 2 กันยายน 2565...เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของ EMR มืออาชีพ กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 2 กันยายน 2565...เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย (Techniques of being a sales coach for sales manager)
online 2 กันยายน 2565...การขายอย่างง่ายด้วยส่วนประสมทางการตลาด (Simple Selling with Marketing Mix)
online 2 กันยายน 2565...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 2 กันยายน 2565...ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร (Machine Safety)
online 2 กันยายน 2565...เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคนจัดซื้อ (Personal Data Protection Guideline – PDPA)
online 3 กันยายน 2565...หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
online 5 กันยายน 2565...เทคนิคโน้มน้าวลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อขั้นเทพ (Techniques to Convince Customers to Make Advanced Buying)
online 5 กันยายน 2565...การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC (Planning management and Follow-up With DISC)
online 5 กันยายน 2565...กลยุทธ์การขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption
online 5 กันยายน 2565...การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders)
online 6 กันยายน 2565...40 ประเด็นที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR) ต้องทำได้
online 6 กันยายน 2565...การจัดการงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Operation Management-DOM)
online 6 กันยายน 2565...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
online 6 กันยายน 2565...นักขายขั้นเทพกับการขาย 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales (Super Sales with Selling 4.0 in order to Top Sales Selling)
online 7 กันยายน 2565...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
online 7 กันยายน 2565...การจัดทำเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 8 กันยายน 2565...เทคนิคการขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Techniques for selling business customers)
online 9 กันยายน 2565...การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ
online 9 กันยายน 2565...5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน
online 9 กันยายน 2565...ภาษาอังกฤษในการทำงาน (Business English In Working Place)
online 10 กันยายน 2565..แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 10 กันยายน 2565...รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับบริหารงานบุคคล
online 12 กันยายน 2565...10 ทักษะพนักงานเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (10 Professional Skills)
online 12 กันยายน 2565...7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)
online 13 กันยายน 2565...เทคนิคการเขียน Quality Manual, Procedure, WI ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 13 กันยายน 2565...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขายเพื่อความสำเร็จขององค์กร
online 13 กันยายน 2565...เทคนิคการขายเพื่อเป็นนักขายมืออาชีพ (The Incredible Techniques to be a Professional Sale)
online 14 กันยายน 2565...ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
online 14 กันยายน 2565...การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Plan & Control)
online 14 กันยายน 2565...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015
online 15 กันยายน 2565...เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งาน
online 16 กันยายน 2565...เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์
online 17 กันยายน 2565...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
online 17 กันยายน 2565...การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยุค 4.0 (Logistics & Supply Chain Management 4.0)
online 17 กันยายน 2565...การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)
online 20 กันยายน 2565...KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
online 20 กันยายน 2565...เทคนิคการขายสำหรับ Sales Engineer
online 21 กันยายน 2565...หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty)
online 22 กันยายน 2565...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ (Tips of English Writing for Powerful Business Communication!..)
online 22 กันยายน 2565...Basic TQM Concept & Quality Awareness Mindset
online 23 กันยายน 2565...จิตวิทยาการปรับตัวเพื่อเข้าใจคนที่แตกต่างสู่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
online 23 กันยายน 2565...การจัดการคลังสินค้าและการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
online 23 กันยายน 2565...แนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อม PDPA ขององค์กรที่ครบถ้วน ในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline – PDPA)
online 26 กันยายน 2565...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
online 27 กันยายน 2565...การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
online 27 กันยายน 2565...เทคนิคการติดตามทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective debt collection techniques)
online 27 กันยายน 2565...กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation Strategy)
online 28 กันยายน 2565..30 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและ HR ต้องรู้
online 3 ตุลาคม 2565...10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (10 Tools Professional Supervisor)
online 3 ตุลาคม 2565...Vision&Mission Design การออกแบบวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร
online 4 ตุลาคม 2565...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
online 5 ตุลาคม 2565...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
online 5 ตุลาคม 2565...เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย (Techniques of being a sales coach for sales manager)
online 5 ตุลาคม 2565...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 5 ตุลาคม 2565...การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
online 5 ตุลาคม 2565...การขายอย่างง่ายด้วยส่วนประสมทางการตลาด (Simple Selling with Marketing Mix)
online 6 ตุลาคม 2565...กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร
online 6 ตุลาคม 2565...เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
online 6 ตุลาคม 2565...เทคนิคโน้มน้าวลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อขั้นเทพ (Techniques to Convince Customers to Make Advanced Buying)
online 6 ตุลาคม 2565...เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
online 6 ตุลาคม 2565...กลยุทธ์การขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption
online 6 ตุลาคม 2565...ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
online 7 ตุลาคม 2565...ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร (Machine Safety)
online 8 ตุลาคม 2565..เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 10 ตุลาคม 2565...เทคนิคการขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Techniques for selling business customers)
online 10 ตุลาคม 2565...GHPs & HACCP System Revision 5 Requirement and Interpretation
online 10 ตุลาคม 2565...การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skills)
online 10 ตุลาคม 2565...เทคนิคหา Pain point ลูกค้าด้วยวิธี SPIN Sellingเพื่อปิดการขาย (Techniques for finding customer pain points using the SPIN Selling method to close the sale)
online 11 ตุลาคม 2565...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย)
online 11 ตุลาคม 2565...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลใช้บังคับล่าสุด
online 12 ตุลาคม 2565...การออกเสียงและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation and Phonetics)
online 12 ตุลาคม 2565...การควบคุมคุณภาพในการทำงาน (Quality Control @ Work)
online 14 ตุลาคม 2565...การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC (Planning management and Follow-up With DISC)
online 15 ตุลาคม 2565...Positive Thinking to Positive Energy Program
online 17 ตุลาคม 2565...Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน
online 17 ตุลาคม 2565..กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies of Business English Speaking!!!!)
online 17 ตุลาคม 2565...ISO 45001:2018 Requirement & Internal Audit ข้อกำหนดและเทคนิคการตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
online 17 ตุลาคม 2565...นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)
online 18 ตุลาคม 2565...จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัย โดย 5 Why
online 18 ตุลาคม 2565...ข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 18 ตุลาคม 2565...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 19 ตุลาคม 2565...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่
online 19 ตุลาคม 2565...เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคน HR (Personal Data Protection Act – PDPA)
online 19 ตุลาคม 2565...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
online 20 ตุลาคม 2565...การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement)
online 20 ตุลาคม 2565...การปิดการขายผ่านช่องทางออนไลน์
online 20 ตุลาคม 2565...การควบรวม (Integrate) ระบบ ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
online 21 ตุลาคม 2565...การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q (Increasing Performance with 5Q)
online 21 ตุลาคม 2565...การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So)
online 21 ตุลาคม 2565...การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
online 22 ตุลาคม 2565...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
online 22 ตุลาคม 2565...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบในสถานการณ์โควิด-19 (Thai Labor Law for Management)
online 24 ตุลาคม 2565...สุดยอดการให้บริการด้วยแนวคิดแบบญี่ปุ่น (Japan Style Service)
online 25 ตุลาคม 2565...Basic Maintenance System
online 25 ตุลาคม 2565...การ Update ข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ และให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
online 26 ตุลาคม 2565...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
online 26 ตุลาคม 2565...การจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 article
online 26 ตุลาคม 2565...30 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง และ HR ต้องรู้
online 26 ตุลาคม 2565...กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร
online 28 ตุลาคม 2565...การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Systematic Problem Solving and Decision Making)
online 29 ตุลาคม 2565...แนวทางในการควบคุมและการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
online 31 ตุลาคม 2565....เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กรCopyright © 2013 All Rights Reserved.