การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในปฏิบัติงาน
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 23 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 20 ธันวาคม 2564...การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

  

           ปัจจุบันสถานประกอบกิจการหลายแห่งได้นำระบบการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่ (Modern Safety Management) มาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระบบบริหารจัดการด้านผลกระทบที่เกิดกับสุขภาพจากการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน และลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินจากการทำงานซึ่งเน้นให้ผู้บริหารทุกระดับมีกิจกรรมเรื่องความปลอดภัยร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน

          กิจกรรมส่วนใหญ่ที่นำมาปฏิบัติใช้จะเน้นการป้องกันและการจัดการที่ต้นเหตุ การส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมและวัฒนธรรมความปลอดภัย เช่น กิจกรรมการสนทนาความปลอดภัย กิจกรรม 5 ส. เพื่อความปลอดภัย การรณรงค์การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การเตรียมพร้อมในการตอบโต้อุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน กิจกรรมการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) และการชี้บ่งอันตราย (Hazard Identification) เป็นอีกเครื่องมือในการค้นหาอันตรายที่มีอยู่ในแต่ละขั้นตอนของการทำงานแล้วกำหนดมาตรการในการป้องกันอันตราย เพื่อค้นหาอันตรายที่แฝงอยู่ กำหนดแนวทางที่ดีที่สุดในการทำงานเพื่อลด ขจัด ป้องกันควบคุมอันตราย ซึ่งผู้ควบคุมงานจะมีโอกาสได้เรียนรู้ และเข้าใจงานที่ควบคุมมากขึ้น พนักงานมีทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัย และสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนงานด้านความปลอดภัย และปรับปรุงวิธีการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานน่าอยู่น่าทำงานและมีความปลอดภัยมากขึ้น

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

          1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความหมาย และหลักการของการทำงานด้วยความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง

          2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงสาเหตุและแนวทางการป้องกันได้อย่างเหมาะสม

          3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยของบริษัทฯ

          4. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสามารถปรับปรุง วิธีการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น และมีความปลอดภัยมากขึ้น

          5. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีวัฒนธรรมปลอดภัยที่ดีขึ้น

หัวข้อการอบรม

·       ความหมายของอุบัติเหตุและความสำคัญของการลดอุบัติเหตุ

·       ความหมายและคำจำกัดความด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
( Incident, Near miss, Accident)

·       ความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุ

การควบคุมป้องกันแก้ไขสาเหตุอุบัติเหตุอันตรายจากอุบัติเหตุเฉียดฉิว (Near Miss Accident)

·       การควบคุมอันตรายป้องกันแก้ไขสาเหตุตรงและทางอ้อม

-         อันตรายจากเครื่องจักร (Nip point, LOTO, Safe Guard)

-         อันตรายจากสารเคมี

-         อันตรายจากไฟฟ้า

-         อันตรายจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่การทำงาน (แสง เสียง ความร้อน)

-         อันตรายอื่นๆ

·    การป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซากและการฝึกปฏิบัติค้นหาทุกสาเหตุและการแก้ไข

·    การควบคุมแก้ไขอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

·    ตัวอย่างกิจกรรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย

     (Safety Leadership Tour, Hazard ID, CCCF, JSA,KYT, Patrol, etc.)

·    กิจกรรม Start-Stop-Continue

·    กรณีศึกษาต่างๆ ถาม-ตอบ และสรุป workshop

·    การแลกเปลี่ยนความรู้ และตอบประเด็นปัญหา ข้อสงสัย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม   ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)   หลักสูตร ONLINE 6 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

วิทยากรในการฝึกอบรม          อาจารย์อัจฉรา  รุ่งศรี

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย
มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องของ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่องแบบยั่งยืน ด้วยประสบการทำงานด้านความปลอดภัยมากกว่า 10 ปี ร่วมกับกลุ่มบริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ประเทศไทย  ที่มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับโลก

ประวัติการศึกษา
      ·         มัธยมต้น – ปลาย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
      ·         วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณวุฒิทางการศึกษาอื่นๆ

·         Behavior -Based Safety (BBS) by Pramote Opasmongkolchai

·         Building Inspection by The Engineering Institute of Thailand.

·         Technical of Expert at Safety trainer.

ฯลฯ

ประสบการณ์การทำงาน
      ·         Technical Waste Management          : Siam Waste Management Consultant Co.,Ltd.
      ·         EH&S Division Leader                    : Soleil (Thailand) Co., Ltd.
      ·         EH&S Manager                            : Amcor Flexibles Thailand (World Class of Packaging)

กำหนดการ      วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564
สถานที่           Zoom Online Meeting
ราคา            2,500  บาท

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 3%

: 1 ท่าน

2,500 + 175 = 2,675

2,675 – 75 = 2,600

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
Email :
ส่งหลักฐานการโอนเงิน :
หมายเหตุ :Online Training

online 27 มกราคม 2565...กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies of Business English Speaking!!!!)
online 27 มกราคม 2565...สุดยอดเทคนิคพิเศษการเป็นที่ปรึกษาการขาย ลูกค้าองค์กรแบบ B2B (The Ultimate Technique of Being a B2B Corporate Sales Consultant)
online 28 มกราคม 2565...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
online 29 มกราคม 2565...การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาที่หน้างาน อย่างมีประสิทธิภาพ
online 31 มกราคม 2565...10 ทักษะพนักงานเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (10 Professional Skills)
online 31 มกราคม 2565...การวางแผน การมอบหมายงานและการติดตามงาน ด้วย DISC (Planning management and Follow-up With DISC)
online 1 กุมภาพันธ์ 2565...เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย (Techniques of being a sales coach for sales manager)
online 1 กุมภาพันธ์ 2565...กลยุทธ์การขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย (Sales strategies to achieve sales goals)
online 2 กุมภาพันธ์ 2565...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
online 3 กุมภาพันธ์ 2565...ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
online 3 กุมภาพันธ์ 2565...การวางแผนภาษีส่วนบุคคลเพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Personal Tax Planning for Wealth Management)
online 3 กุมภาพันธ์ 2565...แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ประจำองค์กร (Data Protection Officer Guideline – PDPA)
online 4 กุมภาพันธ์ 2565...HR for non-HR for Manager (การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
online 4 กุมภาพันธ์ 2565...10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (10 Tools Professional Supervisor)
online 5 กุมภาพันธ์ 2565...เทคนิคโน้มน้าวลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อขั้นเทพ (Techniques to Convince Customers to Make Advanced Buying)
online 5 กุมภาพันธ์ 2565...เทคนิคการขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Techniques for selling business customers)
online 7 กุมภาพันธ์ 2565...นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)
online 8 กุมภาพันธ์ 2565...การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรม QCC
online 8 กุมภาพันธ์ 2565...เทคนิคหา Pain point ลูกค้าด้วยวิธี SPIN Selling เพื่อปิดการขาย (Techniques for finding customer pain points using the SPIN Selling method to close the sale)
online 8 กุมภาพันธ์ 2565...การขายอย่างง่ายด้วยส่วนประสมทางการตลาด (Simple Selling with Marketing Mix)
online 8 กุมภาพันธ์ 2565...การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
online 9 กุมภาพันธ์ 2565...ข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 9 กุมภาพันธ์ 2565...การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Analytical System for Logical Thinking to Successful Working)
online 9 กุมภาพันธ์ 2565...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 9 กุมภาพันธ์ 2565...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
online 10 กุมภาพันธ์ 2565...การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)
online 11 กุมภาพันธ์ 2565...การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Plan & Control)
online 11 กุมภาพันธ์ 2565...เทคนิคการเขียนตอบ NC - CAR อย่างมีประสิทธิภาพ
online 11 กุมภาพันธ์ 2565...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
online 12 กุมภาพันธ์ 2565...เทคนิคการขายสำหรับ Sales Engineer
online 12 กุมภาพันธ์ 2565...10 ทักษะพนักงานเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (10 Professional Skills)
online 12 กุมภาพันธ์ 2565...กลยุทธ์การขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption
online 14 กุมภาพันธ์ 2565...Business English for Communication
online 14 กุมภาพันธ์ 2565...กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation Strategy)
online 15 กุมภาพันธ์ 2565...การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC (Planning management and Follow-up With DISC)
online 15 กุมภาพันธ์ 2565...กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 15 กุมภาพันธ์ 2565...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001 : 2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่
online 17 กุมภาพันธ์ 2565...การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement)
online 17 กุมภาพันธ์ 2565...GHPs & HACCP System Revision 5 Requirement and Interpretation
online 18 กุมภาพันธ์ 2565...ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
online 18 กุมภาพันธ์ 2565...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
online 18 กุมภาพันธ์ 2565...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบในสถานการณ์โควิด-19 (Thai Labor Law for Management)
online 18 กุมภาพันธ์ 2565...ISO 45001:2018 Internal Audit เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
online 21 กุมภาพันธ์ 2565...เทคนิคการติดตามทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective debt collection techniques)
online 22 กุมภาพันธ์ 2565...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
online 22 กุมภาพันธ์ 2565...กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร
online 22 กุมภาพันธ์ 2565...เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ (Techniques for presenting with the right ideas to resonate professionally)
online 23 กุมภาพันธ์ 2565...5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน
online 23 กุมภาพันธ์ 2565...การควบรวม (Integrate)ระบบ ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
online 24 กุมภาพันธ์ 2565...การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
online 24 กุมภาพันธ์ 2565...การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ
online 25 กุมภาพันธ์ 2565...การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis)
online 25 กุมภาพันธ์ 2565...กลยุทธ์การสร้างความประทับใจในการพูดภาษาอังกฤษ
online 26 กุมภาพันธ์ 2565...การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q (Increasing Performance with 5Q)
online 28 กุมภาพันธ์ 2565 การจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 28 กุมภาพันธ์ 2565...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
online 1 มีนาคม 2565...จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัย โดย 5 Why
online 2 มีนาคม 2565...กลยุทธ์การขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย (Sales strategies to achieve sales goals)
online 2 มีนาคม 2565...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
online 2 มีนาคม 2565...การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)
online 2 มีนาคม 2565...เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย (Techniques of being a sales coach for sales manager)
online 2 มีนาคม 2565...ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
online 3 มีนาคม 2565...40 ประเด็นที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR) ต้องทำได้
online 4 มีนาคม 2565...เตรียมความพร้อมพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคน HR (Personal Data Protection Act – PDPA)
online 4 มีนาคม 2565...เทคนิคโน้มน้าวลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อขั้นเทพ (Techniques to Convince Customers to Make Advanced Buying)
online 4 มีนาคม 2565...เทคนิคการขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Techniques for selling business customers)
online 5 มีนาคม 2565...การวางแผนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Job Management for Improvement) article
online 7 มีนาคม 2565...การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC (Planning management and Follow-up With DISC)
online 7 มีนาคม 2565...เทคนิคการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015
online 7 มีนาคม 2565...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 8 มีนาคม 2565...เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของ EMR มืออาชีพ กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 8 มีนาคม 2565...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
online 8 มีนาคม 2565...นักขายขั้นเทพกับการขาย 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales (Super Sales with Selling 4.0 in order to Top Sales Selling)
online 9 มีนาคม 2565...เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562Copyright © 2013 All Rights Reserved.