การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management),อ.ดร.ทนง ทองเต็ม,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 10 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

โดย อ.ดร. ทนง  ทองเต็ม*

 

·         ถ้าเราหยุดนิ่งอยู่กับที่ ก็เท่ากับเราถอยหลัง เพราะคู่แข่งของเราก้าวหน้าอยู่ตลอดเวล

·         ปัญหาคือธรรมชาติของการบริหารจัดการ มีการทำงานก็ต้องมีปัญหา มีคนทำงานก็มีปัญหา

·         หน้าที่หลักของผู้บริการคือการแก้ปัญหา ปัญหาคือปัญญา ปัญญาคือโอกาส

·         โอกาสคือความสำเร็จ  ความสำเร็จคือสิ่งที่ทุกภาคส่วนปรารถนา

·         องค์การ / สถานประกอบการ / บริษัท ของท่านมีปัญหาเหล่านี้บ้างหรือไม่ ?

    1.  ให้ความสำคัญกับลูกค้าน้อยไป

    2.  สนใจในกระบวนการผลิตเป็นอย่างมาก

    3. คุณภาพของสินค้าและบริการไม่ได้มาตรฐาน   

    4. เสียเปรียบในโครงสร้างของต้นทุน

    5. มีทรัพย์สินที่ไม่ก่อประโยชน์มากเกินไป

    6. พนักงานขาดความเป็นเจ้าของ

    7. ผู้บริหารยังไม่เป็นมืออาชีพ

    8. ภาคภูมิใจในความสำเร็จที่ผ่านมา

    9. ไม่เคยประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน ของบริษัทอย่างเป็นระบบ

    10. ขาดระบบการประกันคุณภาพ  ฯลฯ

สิ่งที่นำเรียนเสนอมาข้างต้นนี้คือ สัญญาณเตือนภัย (EWS : Early Warning Signals) ที่จำเป็นต้องบริหารการเปลี่ยนแปลง

 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงคืออะไร คือ,-

    - คือการคิดค้นและเสาะหานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การ และ/หรือ ธุรกิจ

    - คือการจัดการกับปัญหา หรือสภาพการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ให้บรรลุตามปณิธาน หรือเป้าหมายที่ต้องการ

    - คือการคิดในเชิงสร้างสรรค์ที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน

 

ขั้นตอนในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

    1. ตระหนักรู้ในปัญหาว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยน

    2. ประกาศนโยบาย   เสริมประสบการณ์เรียนรู้ของบุคลากร ด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ

    3. ทำ SWOT Analysis & PEST Analysis

    4. กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision Statement)

    5. ทบทวนและกำหนดพันธกิจให้เป็นปัจจุบัน

    6. กำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ

    7. กำหนดค่านิยมร่วม (Core Values)

    8. กำหนดขีดความสามารถหลัก (Core Competency)

    9. กำหนดกลยุทธ์หลัก (Business Strategy)

    10. จัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติ ให้สอดคล้อง

    11. ลงมือดำเนินการตามแผน (Implementation)

    12. ประเมินผลและติดตามผล (Evaluation & Follow Up)

    13. นำผลที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

    14. วางมาตรการในการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ

    15.  Re SWOT Analysis & PEST และเริ่มใหม่อย่างต่อเนื่องด้วย PDCA : Plan  Do   Check  Act.

 ---------------------------------------------------------------------
การศึกษา BBA.  (1st Honor in Personnel Management : GPA. 3.74), วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(College of Business Administration), MBA. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (GPA. 3.67), Ph.D. (Honorary in Human Resources Development), มหาวิทยาลัยรามคำแหง  2546Cert. In “Training for the Trainer”  The  World Bank Washington  D.C.  USA., Cert. In  “Conflict Management”  AIT.
ประสบการณ์ 
เลขานุการคณะวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์หัวหน้าแผนกฝึกอบรมงานวิชาชีพ การไฟฟ้านครหลวงผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, วิทยากร เครือปูนซิเมนต์ไทย  เกษตรรุ่งเรืองพืชผล  สหพัฒนพิบูล,  วิทยากรธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพ กรุงไทย ศูนย์รับฝากแห่งประเทศไทย  Shell  Esso  Caltex  TPI.  NPC.  TIG.  หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆวิทยากรโรงแรม Oriental  Central  Sofitel  Novotel, ที่ปรึกษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง, ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ, ที่ปรึกษาโรงพยาบาลสงฆ์, ที่ปรึกษาบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ บางกอกเพลส, ฝึกอบรมการสร้างและพัฒนาทีมงาน  BANPU  5  รุ่น, Siam   Cotto  15  รุ่น,  Siam  Michelin  22 รุ่น,  อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 6 รุ่น,  ธนาคารกรุงไทย  3  รุ่น, Colgate  Palmolive  10  รุ่น  ฯลฯ, อาจารย์พิเศษระดับปริญญาโท  NIDA  จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ศรีปทุม ธุรกิจบัณฑิตย์, อาจารย์พิเศษระดับปริญญาเอกด้านการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล, อาจารย์พิเศษระดับปริญญาเอก ด้านการจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ของมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บทความ

บริการสำคัญอย่างไร ?
การหมุนเวียนงาน
การสัมภาษณ์สำหรับผู้บริหาร
การตัดสินใจ
การจัดทำขีดความสามารถ
การให้คำปรึกษาแนะนำ
การวิเคราะห์และแก้ปัญหา
การปรับปรุงกระบวนการ
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
การบริหารกิจกรรม 5ส
การบริหารทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของระบบความสามารถหลัก
การวางแผนกลยุทธ์
การทำงานเป็นทีม
ลดต้นทุนในองค์กร เรื่องที่ทุกคนต้องใส่ใจ
เอกชน โยกฐานผลิตไป มะริด-ทวาย หนีค่าจ้าง 300 บาท
จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โหราศาสตร์ค้นหา 'Talent'
ปัญหาภาษีอากรสำหรับการประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า
เปิดคัมภีร์บริหารคน article
เทรนด์บริหารงาน HR ปี 2555 article
HR Trends 2013 articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.