คุณเจนวิทย์ อภิชัยนันท์,การบังคับบัญชา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,KNC,สัมมนา
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 9 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


คุณเจนวิทย์ อภิชัยนันท์

 เจนวิทย์ อภิชัยนันท์, เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

คุณเจนวิทย์ อภิชัยนันท์ 
ผู้จัดการทั่วไปสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (5 สาขา)
มีประสบการณ์ทำงานปกครองบังคับบัญชาพนักงานในธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ กว่า 10 ปี

ประวัติการศึกษา                     

พ.ศ. 2547 2548           บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2541 2544           บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การฝึกอบรม                

พ.ศ. 2553                      โครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ หลักสูตรผู้นำสหกรณ์ขั้นสูงรุ่นที่ 5 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 

ประสบการณ์ทำงาน     

พ.ศ. 2549 ปัจจุบัน       ผู้จัดการทั่วไป สหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด

พ.ศ. 2545 2547           เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดส่งและเจ้าหน้าที่วางแผน Supply Chain บริษัท ซีซีซี โพลิโอเลฟินส์ จำกัด ธุรกิจปิโตรเคมี เครือซิเมนต์ไทย

 

ประสบการณ์สอน

พ.ศ. 2553 2555           อาจารย์พิเศษร่วม วิชาการจัดการดำเนินงานและการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

พ.ศ. 2552 2554           อาจารย์พิเศษวิชาการจัดการโลจิสติกส์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

พ.ศ. 2552   2553          อาจารย์พิเศษวิชาการจัดการโซ่อุปทาน คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

พ.ศ. 2550 ปัจจุบัน       วิทยากรรับเชิญบรรยายด้านประสบการณ์ทำงาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประสบการณ์อื่น                       

พ.ศ. 2552                      ที่ปรึกษา ร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จำกัด

พ.ศ. 2552 2555            กรรมการและเลขานุการชุมนุมร้านสหกรณ์ในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จำกัด

พ.ศ. 2548                      หัวหน้าทีมที่ปรึกษา การจัดทำ Balanced Scorecard บริษัท EMBASSY FREIGHT (THAILAND) จำกัด

พ.ศ. 2547 ปัจจุบัน       กรรมการบริหาร สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ  
พ.ศ. 2548                      การจัดการด้านโลจิสติกส์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (Independent Study: IS)

 
วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า
อาจารย์จักรี อัมพรต
Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม
อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย
อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
อ.สมเกียรติ ช่วยมาก
อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล
อ.อภิชาติ ปริยานนท์
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ
อาจารย์ขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุข
อาจารย์ธรรมนูญ อินทรพล
อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณะ บุหลัน
อ.อนุภาพ พันชำนาญ
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
นางสาวณัฐกฤตา อรรควงษ์ (อาจารย์ตุ๊กตา)
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อ.กมลทิพย์ จันทรมัส
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
อ.นรีนทีทิพย์ ศรีสุเมธากุล
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์นุชรี วงศ์สุนทร
นายโรจ เทพวัลย์
อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ปิยนุช บุญประคอง
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์นภาพร เกียรติคุณ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อาจารย์จรีภรณ์ ถ้ำตรงกิจกุล
อ.นทษร สุขสารอมรกุล
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
อาจารย์วฤทธิ์ สายสุวรรณ
อาจารย์พัชรี แช่มช้อย
ดร.ทนง ทองเต็ม
คุณไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.