การบริหารความความเสี่ยงขององค์กรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 41 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


17 พฤศจิกายน 2565...การบริหารความความเสี่ยงขององค์กรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

  การบริหารความความเสี่ยงขององค์กรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

 หลักการและเหตุผล

          ในปัจจุบันการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอ้างอิงจากมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27005:2018 Information technology — Security techniques — Information security risk management ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) จำเป็นต้องศึกษาบริบทขององค์กร (Context Establishment) เสียก่อน โดยการทำความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร ตลอดจนการทำความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย

          หากเป็นมุมมองการบริหารความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจะเน้นไปที่การบริหารความเสี่ยงเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งหลักการในการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้แก่การธำรงไว้ซึ่งความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ซึ่งมีความแตกต่างเกี่ยวเนื่องกับมุมมองด้านการบริหารความเสี่ยงในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ้างอิงจากองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ได้แก่การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด (Collection Limitation) คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Quality) การระบุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Purpose specification) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด (Use Limitation) การมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security Safeguard) การเปิดเผย (Openness) การมีส่วนร่วมของบุคคล (Individual Participation) และความรับผิดชอบ (Accountability) โดยขอบเขต (scope)

          ในการบริหารความเสี่ยงควรครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนของการทำและการจัดเก็บบันทึกรายการประมวลผลข้อมูล (Record of Processing Activities) เนื่องจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) มีหน้าที่ในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้รั่วไหว จนทำให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลของเจ้าของข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)

การบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการบริหารความเสี่ยงในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กัน ดังรูปที่ 1โดยองค์กรอาจมีการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ครอบคลุมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่มีความสำคัญอื่นๆ ขององค์กรและในการบริหารความเสี่ยงในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลองค์กรต้องมีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

รูปที่ 1 : ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนี้การคำนึงถึงรายละเอียดในขั้นตอน Context Establishment ก่อนขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) อ้างอิง ISO/IEC 27005:2018 (ดังรูปที่ 2) มีการกำหนดเกณฑ์ เกณฑ์ดังนี้

 

รูปที่ 2 : ISO/IEC 27005:2018 – context establishment phase

 วัตถุประสงค์

·       เพื่อให้ทราบความสำคัญและแนวคิดของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวกับหน่วยงานในองค์กร เช่น หน่วยงานทรัพยากรบุคคล (HR) หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานการขายและการตลาด หน่วยงานวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

·       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในผลของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อการบริหารจัดการงานของหน่วยงานในองค์กร และต่อการดำเนินงานขององค์กรในมุมของการบริหารความเสี่ยง

·       นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงานและเอกสารต่างๆ ของหน่วยงานในองค์กร ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในมุมของการบริหารความเสี่ยง 

หัวข้อการอบรม

Module 1:สรุปภาพรวมของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

PART1 :พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 : PDPA (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลPDPA)

-ความสำคัญ ที่มา และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความสัมพันธ์กับการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอ้างอิงจากมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27005:2018

-โครงสร้างของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

-การใช้และการตีความกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

-หลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

·         ค่านิยามเฉพาะ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

·         ฐานประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้ง ประเภท

·         การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล : เจ้าของข้อมูลและแหล่งอื่น

·         การขอและการถอนความยินยอม : ผู้บรรลุนิติภาวะและผู้เยาว์

·         การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล : ในประเทศไทยและต่างประเทศ

·         สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้ง 8 ประเภท

·         หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : บันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

·         หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

·         สภาพบังคับ : ความรับผิดทางแพ่ง อาญา และปกครอง และบทกําหนดโทษ

PART2:แนวทางปฏิบัติขององค์กรสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

-ความเสี่ยงของข้อมูลส่วนบุคคล

-ผลกระทบต่อองค์กรและพนักงาน

- Three Lines of Defenseสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

-ผู้ควบคุมข้อมูล - ผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Controller - Data Processor)

-การเตรียมความพร้อมPDPAสำหรับองค์กร (PDPA Checklist)

-นโยบาย/ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

-หลักการขอความยินยอม (Consent)

-กระบวนการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (Data Subject Right Request)

-การบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing)

-การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ (Data Transfer Across Border)

-ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (Data Retention)

-การจัดทำข้อมูลนิรนาม (Data Anonymization)

-การประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Impact Assessment)

-การดำเนินการกรณีมีการละเมิดข้อมูลหรือข้อมูลรั่วไหล (Data Breach Response)

Module 2: กระบวนการขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงที่มีการพิจารณาเรื่องประโยชน์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Risk Assessment from a Purposes Perspective)

1. กำหนดประโยชน์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้ชัดเจน

2. กำหนดความเสี่ยงของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

3. ประเมินระดับความเสี่ยงของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4. พิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยพิจารณาจากประโยชน์ที่เจ้าของข้อมูล (Data Subject) จะได้รับจากการประมวลผลข้อมูลเป็นหลักควบคู่กับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประมวลผลดังกล่าว พิจารณากำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อองค์กร และในขณะเดียวกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลด้วยเช่นกัน การพิจารณาความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ยกตัวอย่าง เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk) และ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)

5. จัดการลดความเสี่ยงและพิจารณาความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ (Residual Risk) ให้อยู่ในระดับที่ไม่เกินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยใช้หลัก การประสานผลประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลและประโยชน์ขององค์กรในขณะที่องค์กรยังสามารถรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้เกิดผลกระทบจากการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลจนนำไปสู่การร้องเรียน ฟ้องร้องของเจ้าของข้อมูล ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบด้านการเงินและชื่อเสียงตามมา

Module 3: Check List ประเด็นสำคัญ ในการประเมินความเสี่ยงและการจัดการให้สอดคล้องกับกฎหมาย

1. เอกสารสำหรับไว้อ้างอิงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้

(การสร้างความตระหนักรู้และฝึกอบรม / Capacity Building and Awareness Raising)

3. การจัดตั้งคณะทำงาน PDPA ภายในหน่วยงาน (PDPA Working Team)และการแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้

4. รายละเอียดของนโยบายและแนวปฏิบัติของหน่วยงาน (Privacy Policy and Codes of Practice)ในเอกสารจะต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญมีอะไรบ้าง และมีขอบเขตอย่างไร?

5. รายการของข้อมูลที่ทุกหน่วยงานต้องเกี่ยวข้อง จะต้องดำเนินการอย่างไร?

6. มีระบบเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในการจัดเก็บข้อมูล

7. ประเด็นการขอความยินยอม

·       การบอกวัตถุประสงค์การเก็บ การใช้เข้าใจอย่างชัดเจน

·       การจัดทำแบบการขอความยินยอม (Consent form)

·       กรณีพนักงานเก่า ลูกค้าเก่า และคู่ค้าเก่า จะต้องปฏิบัติอย่างไร

·       กรณีพนักงานใหม่ลูกค้าใหม่และคู่ค้าใหม่จะต้องปฏิบัติอย่างไร

·       ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data)

8. กิจกรรมใหม่แต่จะต้องใช้ข้อมูลเดิม จะต้องปฏิบัติอย่างไร?

9. ข้อมูลที่จัดเก็บไว้หากมีเพิ่มเติมแก้ไขจะต้องมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร?

10.การส่งข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังหน่วยงาน จะต้องมีสัญญาอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง

11.การจัดทำข้อตกลงการประมวลผลในกรณีที่มีการจ้างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล(Data Processing Agreement)

12.กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นชาวต่างชาติจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายฉบับนี้หรือไม่

13.กรณีลูกค้า คู่ค้า Auditor มาตรวจเกี่ยวกับระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องปฏิบัติอย่างไร?

14.การกำหนดอายุการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล จะใช้หลักเกณฑ์ใด

15.การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลกระทบต่อสังคม จะต้องทำอย่างไร ฯลฯ

Module 4 :Workshop การสรุปผลประเมินและคำแนะนำในการจัดการ / ถาม-ตอบปัญหาและอภิปราย

ประโยชน์ที่จะได้รับของผู้เข้าอบรม

·       เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ นิยาม ความหมาย หลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

·       เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมายเพื่อการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น การจัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล รวมถึงแนวทางปฏิบัติขององค์กรสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

·       เพื่อสามารถประเมินความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

รูปแบบการอบรม

·       บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก ตัวอย่าง / กรณีศึกษา

·       ถาม-ตอบ / อภิปราย ให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริง

·       ให้คำปรึกษาในระหว่างการอบรม 

วิทยากร           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ บุหลัน

·       ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรมสู่นานาชาติ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

·       นายกสมาคมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

·       ที่ปรึกษาด้านการวางระบบบริหารความเสี่ยงให้กับบริษัทมหาชน อาทิ บริษัท ทีเคเอส เทคโนโลยีจำกัด มหาชน / บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด มหาชน และอื่นๆ

·       ที่ปรึกษาและวิทยากรการบริหารความเสี่ยงในมิติของ พรบ.ช้อมูลส่วนบุคคล

 

กำหนดการ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิกโอนเงินก่อน 11 พ.ย.2565

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

 

หมายเหตุ
    – ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%

    – ราคารวมอาหารกลางวัน, เอกสารประกอบการสัมมนา, น้ำชา, กาแฟ
กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบเอกสารการโอนเงิน :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

6 ตุลาคม 2565...การจัดทำร่าง “ข้อบังคับการทำงาน” ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource) (ฉบับสมบูรณ์ / กระชับ / และเป็นปัจจุบัน)
7 ตุลาคม 2565...เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ) (Salary structure designing)
7 ตุลาคม 2565...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
8 ตุลาคม 2565...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
10 ตุลาคม 2565...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance)
11 ตุลาคม 2565...การบริหารความความเสี่ยงขององค์กรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA
11 ตุลาคม 2565...เทคนิคการจับประเด็น..สู่ประสิทธิผลของรายงานการประชุม
11 ตุลาคม 2565...เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งาน
11 ตุลาคม 2565...เทคนิคการเขียน Quality Manual, Procedure, WI ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
11 ตุลาคม 2565...เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคนจัดซื้อ (Personal Data Protection Guideline – PDPA)
11 ตุลาคม 2565...การบริหารงาน HR มือใหม่
11 ตุลาคม 2565...การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
12 ตุลาคม 2565...แนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อม PDPA ขององค์กรที่ครบถ้วนในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline – PDPA)
12 ตุลาคม 2565...การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
12 ตุลาคม 2565...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
14 ตุลาคม 2565...แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
14 ตุลาคม 2565...เทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับหัวหน้างาน
14 ตุลาคม 2565...การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
15 ตุลาคม 2565...รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับบริหารงานบุคคล
15 ตุลาคม 2565..การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
17 ตุลาคม 2565...เคล็ดลับ...บริหารการขายในชีวิตประจำวัน
18 ตุลาคม 2565...กลยุทธ์การขายและเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
18 ตุลาคม 2565...เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อจัดทำ Job Description และกำหนด KPIs (ตัวชี้วัดผลงาน) (Job Description & KPIs)
19 ตุลาคม 2565...พัฒนาทักษะงานบริการแบบมืออาชีพ
19 ตุลาคม 2565...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
20 ตุลาคม 2565...เทคนิคการคัดสรรและสัมภาษณ์ให้ถูกคนถูกงานด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น (Techniques for Selecting and Interviewing The Right People for The Right Job with The Signature Analysis)
20-21 ตุลาคม 2565...การเงินสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีวิชาชีพด้านการเงิน (Finance for Non-Finance Professionals)
21 ตุลาคม 2565...เทคนิคการขายสำหรับ Sales Engineer
21 ตุลาคม 2565...พัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill Development) (หลักสูตรกึ่งปฏิบัติการ)
21 ตุลาคม 2565..การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ อย่างมืออาชีพ
22 ตุลาคม 2565...หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
25 ตุลาคม 2565...การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดละเอียดสำหรับการวัดชิ้นงานตามเกณฑ์ GD&T (Application of Dimensional Precision Instruments for Principle of GD&T)
26 ตุลาคม 2565...กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร
26 ตุลาคม 2565..การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
26 ตุลาคม 2565...ภาษาอังกฤษในการทำงาน (Business English In Working Place)
27 ตุลาคม 2565...การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)
27 ตุลาคม 2565...เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ (Techniques for Presenting with The Right Ideas to Resonate Professionally)
27 ตุลาคม 2565..เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
28 ตุลาคม 2565...เทคนิคการติดตามทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective debt collection techniques)
31 ตุลาคม 2565...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
1 พฤศจิกายน 2565...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด
1 พฤศจิกายน 2565...เทคนิคการแต่งประโยคภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานด้วยวิธีการสอนขั้นเทพ...เข้าใจได้แม้พื้นฐานไม่ดี
1 พฤศจิกายน 2565..เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร “ที่ไม่ใช่นักบัญชี”
2 พฤศจิกายน 2565...ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2 พฤศจิกายน 2565...Vision & Mission Design การออกแบบวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร
2 พฤศจิกายน 2565...เตรียมความพร้อมพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับหน่วยงานขายและตลาด
2 พฤศจิกายน 2565...Basic Maintenance System
3 พฤศจิกายน 2565...การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Analytical Skill for Logical Thinking)
4 พฤศจิกายน 2565...การวางแผนเชิงกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัด SMART KPI (Strategic Planning and SMART KPI) article
4 พฤศจิกายน 2565...10 ทักษะพนักงานเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (10 Professional Skill)
4 พฤศจิกายน 2565...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance)
5 พฤศจิกายน 2565...นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (Professional Human Resource Development)
7 พฤศจิกายน 2565...GHPs & HACCP Syetem Revision 5 Requirement & Interpretation
8 พฤศจิกายน 2565...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
8 พฤศจิกายน 2565...การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job description) เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
9 พฤศจิกายน 2565...การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skills)
9 พฤศจิกายน 2565...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
10 พฤศจิกายน 2565...การวางแผนตรวจสอบภาษีแพทย์และโรงพยาบาล
11 พฤศจิกายน 2565...กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
11 พฤศจิกายน 2565....จิตวิทยาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างทีมงาน และครองใจแบบ Win Win (The High Power of Team-building Psychological Excellency)
12 พฤศจิกายน 2565...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ ในสถานการณ์โควิด-19 (Thai Labor Law for Management)
14 พฤศจิกายน 2565...ข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
15 พฤศจิกายน 2565...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
15 พฤศจิกายน 2565...ทักษะการอ่านลูกน้องและการมอบหมายงาน
16 พฤศจิกายน 2565...พลิกวิกฤติการส่งออกด้วยศาสตร์ Business Analytics for Exporter
16 พฤศจิกายน 2565...Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน
16 พฤศจิกายน 2565...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่
17 พฤศจิกายน 2565...การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ article
17 พฤศจิกายน 2565...9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ (9 Steps Success to Development Excellent Managerial Skills)
17 พฤศจิกายน 2565...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
18 พฤศจิกายน 2565...เทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2565/66 article
19 พฤศจิกายน 2565...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
21 พฤศจิกายน 2565...การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
21 พฤศจิกายน 2565....เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
22 พฤศจิกายน 2565..การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
22 พฤศจิกายน 2565..เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม -ภาษาอังกฤษ article
22 พฤศจิกายน 2565...การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) (New FMEA-VDA 1St Edition) articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.