การประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (ISO 9001:2015 & ISO14001:2015 Risk assessment)
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 28 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 25 สิงหาคม 2565...การประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (ISO 9001:2015 & ISO14001:2015 Risk assessment)

 การประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (ISO 9001:2015 & ISO14001:2015 Risk assessment)

          ปัจจุบันระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 โดยมุ่งเน้นถึงการสร้างระบบบริหารด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้สอดคล้องกับเจตจานง (Purpose) และทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Direction) เพื่อให้องค์กรก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป ด้วยการบริหารความเสี่ยงและโอกาสขององค์กรภายใต้บริบทต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ให้สามารถดำเนินการ/หรือบริการตรงตามเป้าประสงค์ด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้อย่างบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดียิ่งขึ้นต่อไป และเป็นการสร้างแนวทางในการก้าวไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

1. เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงของ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

2. เพื่อเตรียมแผนประเมินความเสี่ยงตามบริบทขององค์กร

3. เพื่อทราบแนวประเมินความเสี่ยงตามบริบทขององค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม

·       หลักการในการประเมินความเสี่ยงและโอกาส

·       ภาพรวมของข้อกำหนด ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงและโอกาส

·       ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส

·       แนวทางการประเมินความเสี่ยงและโอกาส

·       การกำหนดจุดประสงค์ขององค์กร

·       การระบุบริบทขององค์กร

·       การประเมินความเสี่ยง

·       การจัดทำแผนงานการจัดการ

·       การติดตามทบทวนและสื่อสาร

·       การจัดทำแผนการงานจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส

หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับ

·       ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายต่างๆ

·       ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อมหรือผู้เกี่ยวในการทำงานด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

1. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารความเสี่ยง ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

2. เข้าใจถึงหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001:2015 & ISO14001:2015

3. สามารถในการพิจารณาบริบทต่างๆ ขององค์กรทางด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมตามความต้องการและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. สามารถในการประเมินความเสี่ยงและโอกาสตามบริบทองค์กรพร้อมแผนการดำเนินงาน

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)   หลักสูตร ONLINE 6 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

วิทยากร           ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
                        ประวัติและประสบการณ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลและความปลอดภัย ประมาณ 20 ปี

            ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

·       กรรมการบริหาร บริษัท BEST ISO THAILAND Co, LTD.

·       ทนายความอาชีพด้านคดีแรงงาน คดีปกครอง คดีทรัพย์สินทางปัญญา

            ประวัติการศึกษา

·       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการรุ่นแรก (ปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

·       ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต /ปริญญาโท MBA สาขาการจัดองค์การ / ปริญญาตรีนิติศาสตร์

·       ปริญญาตรี การบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์

·       Certificate ISO/IEC 27701:2019 Internal Auditor Training Course

·       Certificate  Personal Data Protection Law for Practitioners (PDPA) BY ICDL

·       Certificate  Personal Data Protection Law for Practitioners จุฬาลงกรณ์

·       Certificate  Fast Mini MBA  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

·       Certificate  Coach ICF (ACSTH 60 Hours)

·       Certificate PCQI ผู้ตรวจประเมินด้านจุดวิกฤตอาหาร

·       ทะเบียนที่ปรึกษากระทรวงการคลัง หมายเลข 5164 ระดับ 3

·       Certificate CQI&IRCA Your Membership Number: 6061031 Lead Auditor

·       Certificate ผู้ตรวจประเมินภายนอก (PSM) การนิคมแห่งประเทศไทยรุ่นแรก

·       Certificate ทนายความสิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 8

·       Certificate ทนายความไกล่เกลี่ย สภาทนายความ

·       ประกาศนียบัตร ทนายความอาสาประจำหน่วยราชการสภาทนายความ

·       ประกาศนียบัตร ทนายความรับรองรายมือชื่อ สภาทนายความ

·       ประกาศนียบัตร "วิชาว่าความ" สภาทนายความ

·       ประกาศนียบัตรที่ปรึกษางานบุคคลเพื่อเพิ่มผลผลิตรุ่นแรกศูนย์ส่งเสริมกรมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม

Certificate CQI& IRCA Certified ISO 13485:2016 Leader Auditor Medical Devices

·       Certificate CQI& IRCA Certified ISO 22000:2018 Leader Auditor Food Safety Management systems

·       Certificate CQI& IRCA Certified ISO 45001:2018 Leader Auditor

·       Certificate Auditor/Lead Auditor ISO 22301:2012

·       Certificate IRCA Certified ISO 9001:2015

·       Certificate IRCA Certified ISO 14001:2015


กำหนดการ    วันพฤหัสบดีที่
25 สิงหาคม 2565
สถานที่           Zoom Online Meeting

ราคา            2,500  บาท
- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

                   - นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 3%

: 1 ท่าน

2,500 + 175 = 2,675

2,675 – 75 = 2,600

5 ท่านขึ้นไป ท่านละ

2,300 + 161 = 2,461

2,461 – 69 = 2,392

 

กรุณดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
Email :
ส่งหลักฐานการโอนเงิน :
หมายเหตุ :Online Training

online 16 สิงหาคม 2565...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลใช้บังคับล่าสุด
online 17 สิงหาคม 2565...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย)
online 18 สิงหาคม 2565...Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน
online 18 สิงหาคม 2565...เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
online 19 สิงหาคม 2565...การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน (Growth Mindset for Sustainable Development)
online 20 สิงหาคม 2565...รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับบริหารงานบุคคล
online 22 สิงหาคม 2565..เคล็ดลับบริหารการขายในชีวิตประจำวัน
online 22 สิงหาคม 2565...HACCP system Revision 5 Requirement & Interpretation
online 22 สิงหาคม 2565...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
online 22 สิงหาคม 2565...สุดยอดการให้บริการด้วยแนวคิดแบบญี่ปุ่น (Japan Style Service)
online 23 สิงหาคม 2565...การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)
online 23 สิงหาคม 2565...การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น
online 23 สิงหาคม 2565...เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
online 24 สิงหาคม 2565...กฎหมายแรงงาน สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ
online 24 สิงหาคม 2565...แนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อม PDPA ขององค์กรที่ครบถ้วน ในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline – PDPA)
online 25 สิงหาคม 2565...5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน
online 25 สิงหาคม 2565...กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies of Business English Speaking!!!!)
online 25 สิงหาคม 2565...กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร
online 26 สิงหาคม 2565...10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (10 Tools Professional Supervisor)
online 26 สิงหาคม 2565...เทคนิคการขายสำหรับ Sales Engineer
online 26 สิงหาคม 2565...เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ) (Salary structure designing)
online 27 สิงหาคม 2565...แนวทางในการควบคุมและการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
online 27 สิงหาคม 2565...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management) ในสถานการณ์โควิด-19
online 29 สิงหาคม 2565....เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร
online 29 สิงหาคม 2565...การบริหารความแตกต่างให้เกิดประสิทธิภาพ (Diversity Management)
online 29 สิงหาคม 2565..การ Update ข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ และให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
online 30 สิงหาคม 2565...การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)
online 30 สิงหาคม 2565...การลดต้นทุนในองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม
online 30 สิงหาคม 2565...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
online 30 สิงหาคม 2565...ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ภาคปฏิบัติ) สำหรับ Safety Officer
online 31 สิงหาคม 2565..30 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและ HR ต้องรู้
online 1 กันยายน 2565...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
online 2 กันยายน 2565...เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของ EMR มืออาชีพ กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 2 กันยายน 2565...เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย (Techniques of being a sales coach for sales manager)
online 2 กันยายน 2565...การขายอย่างง่ายด้วยส่วนประสมทางการตลาด (Simple Selling with Marketing Mix)
online 2 กันยายน 2565...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 2 กันยายน 2565...ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร (Machine Safety)
online 2 กันยายน 2565...เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคนจัดซื้อ (Personal Data Protection Guideline – PDPA)
online 3 กันยายน 2565...หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
online 5 กันยายน 2565...เทคนิคโน้มน้าวลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อขั้นเทพ (Techniques to Convince Customers to Make Advanced Buying)
online 5 กันยายน 2565...การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC (Planning management and Follow-up With DISC)
online 5 กันยายน 2565...กลยุทธ์การขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption
online 5 กันยายน 2565...การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders)
online 6 กันยายน 2565...40 ประเด็นที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR) ต้องทำได้
online 6 กันยายน 2565...การจัดการงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Operation Management-DOM)
online 6 กันยายน 2565...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
online 6 กันยายน 2565...นักขายขั้นเทพกับการขาย 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales (Super Sales with Selling 4.0 in order to Top Sales Selling)
online 7 กันยายน 2565...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
online 7 กันยายน 2565...การจัดทำเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 8 กันยายน 2565...เทคนิคการขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Techniques for selling business customers)
online 9 กันยายน 2565...การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ
online 9 กันยายน 2565...5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน
online 9 กันยายน 2565...ภาษาอังกฤษในการทำงาน (Business English In Working Place)
online 10 กันยายน 2565..แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 10 กันยายน 2565...รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับบริหารงานบุคคล
online 12 กันยายน 2565...10 ทักษะพนักงานเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (10 Professional Skills)
online 12 กันยายน 2565...7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)
online 13 กันยายน 2565...เทคนิคการเขียน Quality Manual, Procedure, WI ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 13 กันยายน 2565...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขายเพื่อความสำเร็จขององค์กร
online 13 กันยายน 2565...เทคนิคการขายเพื่อเป็นนักขายมืออาชีพ (The Incredible Techniques to be a Professional Sale)
online 14 กันยายน 2565...ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
online 14 กันยายน 2565...การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Plan & Control)
online 14 กันยายน 2565...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015
online 15 กันยายน 2565...เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งาน
online 16 กันยายน 2565...เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์
online 17 กันยายน 2565...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
online 17 กันยายน 2565...การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยุค 4.0 (Logistics & Supply Chain Management 4.0)
online 17 กันยายน 2565...การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)
online 20 กันยายน 2565...KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
online 20 กันยายน 2565...เทคนิคการขายสำหรับ Sales Engineer
online 21 กันยายน 2565...หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty)
online 22 กันยายน 2565...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ (Tips of English Writing for Powerful Business Communication!..)
online 22 กันยายน 2565...Basic TQM Concept & Quality Awareness Mindset
online 23 กันยายน 2565...จิตวิทยาการปรับตัวเพื่อเข้าใจคนที่แตกต่างสู่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
online 23 กันยายน 2565...การจัดการคลังสินค้าและการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
online 23 กันยายน 2565...แนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อม PDPA ขององค์กรที่ครบถ้วน ในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline – PDPA)
online 26 กันยายน 2565...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
online 27 กันยายน 2565...การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
online 27 กันยายน 2565...เทคนิคการติดตามทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective debt collection techniques)
online 27 กันยายน 2565...กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation Strategy)
online 28 กันยายน 2565..30 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและ HR ต้องรู้
online 3 ตุลาคม 2565...10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (10 Tools Professional Supervisor)
online 3 ตุลาคม 2565...Vision&Mission Design การออกแบบวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร
online 4 ตุลาคม 2565...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
online 5 ตุลาคม 2565...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
online 5 ตุลาคม 2565...เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย (Techniques of being a sales coach for sales manager)
online 5 ตุลาคม 2565...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 5 ตุลาคม 2565...การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
online 5 ตุลาคม 2565...การขายอย่างง่ายด้วยส่วนประสมทางการตลาด (Simple Selling with Marketing Mix)
online 6 ตุลาคม 2565...กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร
online 6 ตุลาคม 2565...เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
online 6 ตุลาคม 2565...เทคนิคโน้มน้าวลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อขั้นเทพ (Techniques to Convince Customers to Make Advanced Buying)
online 6 ตุลาคม 2565...เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
online 6 ตุลาคม 2565...กลยุทธ์การขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption
online 6 ตุลาคม 2565...ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
online 7 ตุลาคม 2565...ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร (Machine Safety)
online 8 ตุลาคม 2565..เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 10 ตุลาคม 2565...เทคนิคการขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Techniques for selling business customers)
online 10 ตุลาคม 2565...GHPs & HACCP System Revision 5 Requirement and Interpretation
online 10 ตุลาคม 2565...การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skills)
online 10 ตุลาคม 2565...เทคนิคหา Pain point ลูกค้าด้วยวิธี SPIN Sellingเพื่อปิดการขาย (Techniques for finding customer pain points using the SPIN Selling method to close the sale)
online 11 ตุลาคม 2565...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย)
online 11 ตุลาคม 2565...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลใช้บังคับล่าสุด
online 12 ตุลาคม 2565...การออกเสียงและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation and Phonetics)
online 12 ตุลาคม 2565...การควบคุมคุณภาพในการทำงาน (Quality Control @ Work)
online 14 ตุลาคม 2565...การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC (Planning management and Follow-up With DISC)
online 15 ตุลาคม 2565...Positive Thinking to Positive Energy Program
online 17 ตุลาคม 2565...Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน
online 17 ตุลาคม 2565..กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies of Business English Speaking!!!!)
online 17 ตุลาคม 2565...ISO 45001:2018 Requirement & Internal Audit ข้อกำหนดและเทคนิคการตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
online 17 ตุลาคม 2565...นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)
online 18 ตุลาคม 2565...จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัย โดย 5 Why
online 18 ตุลาคม 2565...ข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 18 ตุลาคม 2565...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 19 ตุลาคม 2565...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่
online 19 ตุลาคม 2565...เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคน HR (Personal Data Protection Act – PDPA)
online 19 ตุลาคม 2565...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
online 20 ตุลาคม 2565...การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement)
online 20 ตุลาคม 2565...การปิดการขายผ่านช่องทางออนไลน์
online 20 ตุลาคม 2565...การควบรวม (Integrate) ระบบ ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
online 21 ตุลาคม 2565...การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q (Increasing Performance with 5Q)
online 21 ตุลาคม 2565...การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So)
online 21 ตุลาคม 2565...การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
online 22 ตุลาคม 2565...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
online 22 ตุลาคม 2565...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบในสถานการณ์โควิด-19 (Thai Labor Law for Management)
online 24 ตุลาคม 2565...สุดยอดการให้บริการด้วยแนวคิดแบบญี่ปุ่น (Japan Style Service)
online 25 ตุลาคม 2565...Basic Maintenance System
online 25 ตุลาคม 2565...การ Update ข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ และให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
online 26 ตุลาคม 2565...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
online 26 ตุลาคม 2565...การจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 article
online 26 ตุลาคม 2565...30 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง และ HR ต้องรู้
online 26 ตุลาคม 2565...กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร
online 28 ตุลาคม 2565...การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Systematic Problem Solving and Decision Making)
online 29 ตุลาคม 2565...แนวทางในการควบคุมและการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
online 31 ตุลาคม 2565....เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร
online 31 ตุลาคม 2565...การบริหารความแตกต่างสู่การทำงานร่วมกันอย่างประสิทธิภาพ (Diversity Management)Copyright © 2013 All Rights Reserved.