แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ประจำองค์กร (Data Protection Officer Guideline – PDPA)
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 13 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 17 พฤศจิกายน 2564...แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ประจำองค์กร (Data Protection Officer Guideline – PDPA)

 แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ประจำองค์กร (Data Protection Officer Guideline – PDPA)

พร้อมตัวอย่างและเอกสารแบบฟอร์ม PDPA สำเร็จรูป

 แนวปฏิบัติเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินการตามกฎหมายเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งกฎหมายโดยทั่วไปแล้วจะบัญญัติไว้เพียงในระดับที่กำหนด “การห้าม” เป็นหลักการไว้เท่านั้น แต่ในขั้นตอนปฏิบัติย่อมไม่สามารถระบุรายละเอียดวิธีการได้โดยสมบูรณ์  จึงมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติว่าควรทำ “อย่างไร”  เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม

จากการที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้ขยายเวลาการบังคับใช้ออกไปเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ได้มีเวลาเพิ่มขึ้นในเตรียมความพร้อมดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้น จำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้มีความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องตามสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบตามกรอบกฎหมายฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ประจำองค์กร ที่กฎหมายกำหนดให้มีขึ้นพร้อมกำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ เป็นผู้ให้คำแนะนำและตรวจสอบการดำเนินการของผู้ประกอบการให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายฉบับนี้ จึงมีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่า แล้ว DPO ควรมีบทบาทหน้าที่และวิธีการปฏิบัติงานอย่างไร ?

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

1.      เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562

2.      เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูล

3.      สามารถจัดทำ แนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และ ทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กร ว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่

4.      สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในบทบาทของ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

หัวข้อการอบรม

เหตุผลและความเป็นมาของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

สาระสำคัญของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

o ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร และใครคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

o ตัวบุคคลและบทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

o สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้สิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

o หลักการขอความยินยอม - การเก็บ - การใช้ - การเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

o ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

o ความรับผิดและบทลงโทษตามกฎหมาย ทั้งทางแพ่ง - ทางอาญา - โทษทางปกครอง

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมกับ 10 ภารกิจที่องค์กรต้องทำก่อน PDPA บังคับใช้

การจัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับ PDPA อาทิ หนังสือให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Consent From) เอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูล (Privacy Notice) ข้อตกลงประมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement)  คำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Request Form) เป็นต้น

         แนวการทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กร ว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

แนวปฏิบัติการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDIA (Data Protection Impact Assessment) และการวิเคราะห์ความเสี่ยง/มาตรการจัดการความเสี่ยง

การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer Guideline)

o   ความจำเป็น ทักษะและคุณสมบัติที่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

o   ข้อควรระวังที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

o   ความรับผิดของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

o   5 ภารกิจหลัก กับ 11 แนวปฏิบัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 42

o   เนื้อหาและโครงสร้างบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมตัวอย่าง

ฯลฯ

 ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ เจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Workshop / กิจกรรม

o   วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมานของกิจกรรมภายในองค์กร

o    นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

o    เอกสาร/แบบฟอร์ม PDPA ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม   นายจ้าง และ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตร ONLINE 6 ชั่วโมง เวลา 09.00 -16.00 น. (รับวุฒิบัตร)

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

วิทยากร           อาจารย์พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ

อดีตกรรมการบริหารองค์กร และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขององค์กรชั้นนำหลายแห่ง

ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กรมากกว่า 30 ปี อาทิ

ü  Plantheon Group Companies.

ü  CIMB Thai Bank, Co., LTD.

ü  Thai Glass Industry, Co., LTD.

ปัจจุบันเป็นวิทยากร อาจารย์ ที่ปรึกษา ด้านบริหารองค์กรและทรัพยากรบุคคล ให้กับองค์กรต่าง ๆ

ผลงานเขียน  หนังสือ HRMBA “จุดประกายความคิด เสริมอาวุธการบริหารคน”, หนังสือ SMART JD คำบรรยายลักษณะงานที่กระชับ ฉลาด คล่องแคล่ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

กำหนดการ    วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2564
สถานที่           Zoom Online Meeting

ราคา            2,500  บาท
- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

                   - นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 3%

: 1 ท่าน

2,500 + 175 = 2,675

2,675 – 75 = 2,600

5 ท่านขึ้นไป ท่านละ

2,300 + 161 = 2,461

2,461 – 69 = 2,392

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
Email :
ส่งหลักฐานการโอนเงิน :
หมายเหตุ :Online Training

online 19 ตุลาคม 2564...สุดยอดการขายทางโทรศัพท์และกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
online 19 ตุลาคม 2564...MINDSET แห่งการบริหารคน "ศาสตร์แห่งการอ่านคนออก บริหารคนเป็น"
online 20 ตุลาคม 2564...เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)
online 20 ตุลาคม 2564...รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับบริหารงานบุคคล
online 20 ตุลาคม 2564...กลยุทธ์การขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย (Sales strategies to achieve sales goals)
online 20 ตุลาคม 2564...กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร
online 20 ตุลาคม 2564...30 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง และ HR ต้องรู้
online 21 ตุลาคม 2564...การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Plan & Control)
online 21 ตุลาคม 2564...การควบรวม (Integrate)ระบบ ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
online 21 ตุลาคม 2564...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขายเพื่อความสำเร็จขององค์กร
online 22 ตุลาคม 2564...เทคนิคปิดการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Techniques to close debt acceleration over the phone)
online 22 ตุลาคม 2564...การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Leadership and Supervisory Skill)
online 22 ตุลาคม 2564...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
online 22 ตุลาคม 2564...การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
online 23 ตุลาคม 2564...การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
online 25 ตุลาคม 2564...เทคนิคโน้มน้าวลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อขั้นเทพ (Techniques to Convince Customers to Make Advanced Buying)
online 25 ตุลาคม 2564...การสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์
online 26 ตุลาคม 2564...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
online 26 ตุลาคม 2564...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลใช้บังคับล่าสุด
online 26 ตุลาคม 2564...ทักษะการให้บริการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
online 27 ตุลาคม 2564...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 27 ตุลาคม 2564...การจัดการคลังสินค้าและการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
online 27 ตุลาคม 2564...เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคน HR (Personal Data Protection Act – PDPA)
online 27 ตุลาคม 2564...การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)
online 28 ตุลาคม 2564...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
online 28 ตุลาคม 2564...เคล็ดลับบริหารการขายในชีวิตประจำวัน
online 28 ตุลาคม 2564...GHPs Revision 5 Requirement & Interpretation
online 29 ตุลาคม 2564...การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen
online 29 ตุลาคม 2564...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
online 29 ตุลาคม 2564...ผลกระทบวิกฤติโควิด-19 กับเทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี
online 29 ตุลาคม 2564...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management) ในสถานการณ์โควิด-19
online 29 ตุลาคม 2564...ISO 45001:2018 Internal Audit เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
online 29 ตุลาคม 2564...ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
online 30 ตุลาคม 2564...การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันเพื่อความสำเร็จ
online 30 ตุลาคม 2564...กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies of Business English Speaking!!!!)
online 30 ตุลาคม 2564...เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน
online 30 ตุลาคม 2564...เทคนิคการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านอย่างมืออาชีพ
online 30 ตุลาคม 2564...เทคนิคการขายประกันสุขภาพ แบบ Face to Face
online 1 พฤศจิกายน 2564...การประยุกต์ใช้ระบบตัวชี้วัด KPI
online 1 พฤศจิกายน 2564...สนทนาภาษาอังกฤษอย่างไร ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ #2
online 1 พฤศจิกายน 2564...การวางแผนภาษีส่วนบุคคลเพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Personal Tax Planning for Wealth Management)
online 1 พฤศจิกายน 2564...สนทนาภาษาอังกฤษอย่างไร ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ #1
online 2 พฤศจิกายน 2564...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
online 2 พฤศจิกายน 2564...เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย (Techniques of being a sales coach for sales manager)
online 2 พฤศจิกายน 2564...Basic TQM Concept & Quality Awareness Mindset
online 2 พฤศจิกายน 2564...การขายอย่างง่ายด้วยส่วนประสมทางการตลาด (Simple Selling with Marketing Mix)
online 2 พฤศจิกายน 2564...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
online 3 พฤศจิกายน 2564...กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation Strategy)
online 3 พฤศจิกายน 2564...การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการควบคุมสินค้า เพื่อลดต้นทุนและป้องกันการทุจริต
online 3 พฤศจิกายน 2564...การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ
online 4 พฤศจิกายน 2564...เทคนิคการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015
online 4 พฤศจิกายน 2564...เทคนิคการขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Techniques for selling business customers)
online 4 พฤศจิกายน 2564...เทคนิคโน้มน้าวลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อขั้นเทพ (Techniques to Convince Customers to Make Advanced Buying)
online 4 พฤศจิกายน 2564...แกรมมาร์สำหรับการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Basic English Grammar for Beginners)
online 5 พฤศจิกายน 2564...สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร (Customs duty incentives)
online 5 พฤศจิกายน 2564...เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
online 5 พฤศจิกายน 2564...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
online 6 พฤศจิกายน 2564...การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Professional Beyond Tactfully Negotiation) article
online 6 พฤศจิกายน 2564...เทคนิคหา Pain point ลูกค้าด้วยวิธี SPIN Selling เพื่อปิดการขาย (Techniques for finding customer pain points using the SPIN Selling method to close the sale)
online 6 พฤศจิกายน 2564...กลยุทธ์การขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย (Sales strategies to achieve sales goals)
online 8 พฤศจิกายน 2564...เทคนิคการติดตามทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective debt collection techniques)
online 8 พฤศจิกายน 2564...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
online 9 พฤศจิกายน 2564...การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนเพื่อแก้ปัญหาแรงงานในยุควิกฤติโควิด
online 9 พฤศจิกายน 2564...ฝ่าวิกฤตการขายพิชิตการตลาดภาวะวิกฤตเพื่อปั้นยอดขายให้ทะลุเป้า (Successful Create Sales Insight Crisis Marketing to Exceed The Target)
online 9 พฤศจิกายน 2564...เทคนิคการเพิ่มผลผลิตที่หัวหน้างานควรรู้ (Productivity improvement Technique for Supervisor)
online 9 พฤศจิกายน 2564...MINDSET แห่งการบริหารคน "ศาสตร์แห่งการอ่านคนออก บริหารคนเป็น"
online 10 พฤศจิกายน 2564...ไคเซ็น เปลี่ยนวิธีการ ปรับวิถีคน เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน (Easy and Efficient Kaizen for all)
online 10 พฤศจิกายน 2564...TPM : การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM)
online 10 พฤศจิกายน 2564...เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
online 11 พฤศจิกายน 2564...กลยุทธ์การสร้างโปรโมชั่นการตลาดเพื่อการขายเชิงรุก (Systematic Selling and Marketing)
online 11 พฤศจิกายน 2564...กลยุทธ์การยกระดับการบริการด้วยระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) (Strategic to Excellent Service with The System Customer Relationship Management (CRM))
online 11 พฤศจิกายน 2564...เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบ ISO 9001:2015
online 11 พฤศจิกายน 2564...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ
online 12 พฤศจิกายน 2564...แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 12 พฤศจิกายน 2564...จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัย โดย 5 Why
online 12 พฤศจิกายน 2564...รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับบริหารงานบุคคล
online 12 พฤศจิกายน 2564...การออกเสียงและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation and Phonetics)
online 15 พฤศจิกายน 2564...เทคนิคการขายสำหรับ Sales Engineer
online 15 พฤศจิกายน 2564...เทคนิคการเขียนตอบ NC - CAR อย่างมีประสิทธิภาพ
online 15 พฤศจิกายน 2564...กลยุทธ์การขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption
online 15 พฤศจิกายน 2564...ทักษะการอ่านลูกน้องเพื่อการมอบหมายงาน
online 16 พฤศจิกายน 2564...เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ ยุค 4.0 (Smart Administration)
online 16 พฤศจิกายน 2564...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม-ภาษาไทย
online 16 พฤศจิกายน 2564...สุดยอดเทคนิคพิเศษการเป็นที่ปรึกษาการขาย ลูกค้าองค์กรแบบ B2B (The Ultimate Technique of Being a B2B Corporate Sales Consultant)
online 16 พฤศจิกายน 2564...การประเมินค่างานเพื่อบริหารคนบริหารงานให้เป็นเลิศ
online 16 พฤศจิกายน 2564...10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (10 Tools Professional Supervisor)
online 16 พฤศจิกายน 2564...การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ article
online 17 พฤศจิกายน 2564...เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน (Data Analysis Technique for Problem Solving @Work)
online 17 พฤศจิกายน 2564...เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของ EMR มืออาชีพ กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 17 พฤศจิกายน 2564...Business Model Canvas เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร (Business Model Canvas for Effective Organization)
online 17 พฤศจิกายน 2564...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020
online 18 พฤศจิกายน 2564...เทคนิคการเขียน Quality Manual, Procedure, WI ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 18 พฤศจิกายน 2564...การจัดทำระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHs, REACH, SVHC, ELV, PFOS, PFOA, DMF)
online 19 พฤศจิกายน 2564...GHPs & HACCP System Revision 5 Requirement and Interpretation
online 19 พฤศจิกายน 2564...การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q (Increasing Performance with 7Q)
online 19 พฤศจิกายน 2564...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
online 19 พฤศจิกายน 2564...เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์
online 20 พฤศจิกายน 2564...การจัดการคลังสินค้าแบบลีน (Lean Warehousing)
online 22 พฤศจิกายน 2564...การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)
online 22 พฤศจิกายน 2564...การพัฒนาทักษะ “ผู้จัดการมือใหม่”
online 22 พฤศจิกายน 2564...กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 22 พฤศจิกายน 2564...เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
online 23 พฤศจิกายน 2564...ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยระบบ OKRI (OKR + KPI) (Objectives and Key Results Performance Indicators for Achievement)
online 23 พฤศจิกายน 2564...การจัดทำรายงานและข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Reporting)
online 23 พฤศจิกายน 2564...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
online 23 พฤศจิกายน 2564...วิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้าเชิงพยากรณ์การขาย (Sales Planning & Sales Forecast Analysis)
online 23 พฤศจิกายน 2564...การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
online 23 พฤศจิกายน 2564...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ article
online 24 พฤศจิกายน 2564...การควบคุมคุณภาพในการทำงาน (Quality Control @ Work)
online 24 พฤศจิกายน 2564...การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาการขายแบบสมาร์ททีม
online 24 พฤศจิกายน 2564...กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร
online 24 พฤศจิกายน 2564...30 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและ HR ต้องรู้
online 25 พฤศจิกายน 2564...การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาพลักษณ์องค์กร
online 25 พฤศจิกายน 2564...การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม
online 25 พฤศจิกายน 2564...เทคนิคการคัดสรรและสัมภาษณ์ให้ถูกคนถูกงาน ด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น (Signature Analysis for Selection and Interview Technique)
online 25 พฤศจิกายน 2564...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001 : 2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่
online 26 พฤศจิกายน 2564...แนวทางในการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุน
online 26 พฤศจิกายน 2564...ข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 26 พฤศจิกายน 2564...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 26 พฤศจิกายน 2564...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ (Tips of English Writing for Powerful Business Communication!..)
online 27 พฤศจิกายน 2564...Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart
online 29 พฤศจิกายน 2564...HR as Coach and Facilitator
online 29 พฤศจิกายน 2564...การจัดการเป้าหมายและเทคนิคการขายสำหรับพนักงานขายใหม่ (Target management and sales techniques for new salespeople)
online 29 พฤศจิกายน 2564...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
online 29 พฤศจิกายน 2564...ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
online 30 พฤศจิกายน 2564...การวางแผนพัฒนารายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Individual Development Plan)
online 30 พฤศจิกายน 2564...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
online 30 พฤศจิกายน 2564...ภาษาอังกฤษในการทำงาน (Business English In Working Place)
online 30 พฤศจิกายน 2564...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management) ในสถานการณ์โควิด-19
online 30 พฤศจิกายน 2564...เตรียมความพร้อมพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคน HR (Personal Data Protection Act – PDPA)
online 30 พฤศจิกายน 2564...การคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 1 ธันวาคม 2564...เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสาร เพื่อการทำงานและให้บริการ
online 1 ธันวาคม 2564...หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty)
online 1 ธันวาคม 2564...การปิดการขายผ่านช่องทางออนไลน์
online 1 ธันวาคม 2564...รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับบริหารงานบุคคล
online 2 ธันวาคม 2564...เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย (Techniques of being a sales coach for sales manager)
online 2 ธันวาคม 2564...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015 article
online 2 ธันวาคม 2564...กลยุทธ์การขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย (Sales strategies to achieve sales goals)
online 8 ธันวาคม 2564...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ตามระบบ ISO 9001:2015
online 8 ธันวาคม 2564...ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
online 16 ธันวาคม 2564...การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
online 17 ธันวาคม 2564....การออกแบบทักษะที่จำเป็นและสร้าง Skill Matrix เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (หลักสูตรกึ่งปฏิบัติการ)
online 24 ธันวาคม 2564...เทคนิคการจัดทำเส้นทางสายอาชีพ (Career path Technic)Copyright © 2013 All Rights Reserved.