การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Leadership and Supervisory Skill)
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
bulletmCnhGgKBqdfUS
สมาชิกใหม่ขณะนี้ 1 คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 14 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 16 สิงหาคม 2564...การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Leadership and Supervisory Skill)

 การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Leadership and Supervisory Skill)

 

 หลักการและเหตุผล

 

ผู้นำเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการ การดำเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์กร และมีส่วนร่วมสำคัญกับความสำเร็จในองค์กรอย่างมาก กล่าวคือ ผู้นำนั้นมีหลายบทบาทซึ่งแต่ละบทบาทนั้นสัมพันธ์ต่อการเติบโตขององค์กรทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารผลงาน  หรือด้านพัฒนาทีมงาน (คน)  ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยความสำเร็จององค์กร ผู้นำในองค์กร แบ่งได้ 3 ระดับ คือ ผู้นำที่เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์การ ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับต้น หรือแม้แต่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร สามารถสร้างความเป็นภาวะผู้นำให้กับตนเองได้เพื่อฝึกฝนและพัฒนาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งนี้ผู้นำ ผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับจะมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่แตกต่างกันไป

          การพัฒนาผู้นำ การเป็นหัวหน้างานที่ดีต้องเก่งทั้งคน เก่งงาน เป็นเรื่องสำคัญในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างาน  เพื่อสามารถบริหารงานให้ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และส่งผลกับองค์กรโดยตรง และการทำงานเป็นทีม (Team Work) จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกองค์กรต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์

            1.  เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้เรียนรู้ ความสำคัญ และเข้าใจภาวะผู้นำในการปฏิบัติงาน ของ 10 สมรรถนะ (competency)  ของการสร้างภาวะผู้นำ ไปสู่การพัฒนาความสามารถของตัวเองเพื่อความสำเร็จขององค์กร

2. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ๆ ของการเป็น “ผู้นำ” ที่ดี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วมขององค์กร

          3. เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (Mindset) และพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการเป็นหัวหน้างานที่ดีเป็นมืออาชีพ

          4. เพื่อเข้าใจและสามารถบริหารทีม และมีทักษะของความเป็นหัวหน้างานที่ดีมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาหลักสูตร

          1.      การพัฒนาตนเองความตระหนักของตนเองในความเป็นภาวะผู้นำและหัวหน้างานโดยผ่านเครื่องมือระดับโลกใช้ในการพัฒนาผู้นำ 150 กว่าประเทศทั่วโลก Coaching Card (Point of you)

           2.      แนวคิด ความสำคัญ บทบาท  การวางตนเองในทีมให้เหมาะสม ทัศนคติในเชิงบวก ของภาวะผู้นำ การปฏิบัติงานในองค์กรและการทำงานเป็นทีม (Team Work)

         3.      ภาวะผู้นำในการปฏิบัติงาน ของ 10 สมรรถนะ (competency) ของการสร้างภาวะผู้นำ (Leadership)

         4.      สไตล์ (Style) ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น

         5.      คุณสมบัติของการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ ผู้ปฏิบัติงานที่ดี การมีภาวะผู้นำในองค์กรที่ดี ด้วยหลัก 4 เก่ง (เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งพัฒนา)

         6.      ภาวะผู้นำ 5 ระดับ The Five Levels of Leadership (JOHN C. MAXWELL)

         7.      การสื่อสารในการเข้าใจพฤติกรรมบุคคลด้วยหลัก  DISC Model ในการบริหารคน

         8.      รู้ทักษะของหัวหน้างานที่ดี

§  ทักษะการสอนงาน มอบหมายงาน ติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

§  ทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม การนำเสนอที่อย่างมีประสิทธิภาพ

§  ทักษะการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจในบทบาทของหัวหน้างาน

§  ทักษะการเป็นพี่เลี้ยง การเป็นที่ปรึกษาให้กับทีม

§  ทักษะการทำงานเป็นทีม (Team Work)

§  ทักษะการ Feedback อย่างสร้างสรรค์ (Follow Model)

 

          9.      สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม-ตอบ

 

 

กลุ่มเป้าหมาย  หัวหน้างาน  Leader  บุคลากรในองค์กร

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)   หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09:00-12:00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

การฝึกอบรม   อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์ 
           จบปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประสบการณ์เคยปฏิบัติงาน บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า ประสบการณ์ ดูแลในส่วนของงานบริการลูกค้า มากกว่า 15 ปี และมีประสบการณ์ในการการจัดเก็บเอกสารมากกว่า 15 ปี อาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน่วยงานขาย บริษัท นวพลอินดัสทรี จำกัด

 

วิทยากรอิสระ และที่ปรึกษาทางธุรกิจ ด้านงานเอกสารและงานบริการ

ปัจจุบัน :        กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซอร์วิสมายด์ จำกัด

วิทยากรศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ฉะเชิงเทรา

วิทยากรศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สมุทรสาคร

วิทยากรอิสระให้กับสถาบันฯต่างๆ มากกว่า 8 ปี

ที่ปรึกษาทางธุรกิจด้านงานบริการ งานเอกสาร การสื่อสารในองค์กร

 

กำหนดการ    วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564
สถานที่          Zoom Online Meeting
ราคา            1,500  บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 3%

: 1 ท่าน

1,500 + 105 = 1,605

1,605 – 45 = 1,560

 กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน

 


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
Email :
ส่งหลักฐานการโอนเงิน :
หมายเหตุ :Online Training

online 26 กรกฎาคม 2564...Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart
online 27 กรกฎาคม 2564...การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาที่หน้างาน อย่างมีประสิทธิภาพ
online 27 กรกฎาคม 2564...การคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 27 กรกฎาคม 2564...ภาษาอังกฤษในการทำงาน (Business English In Working Place)
online 29 กรกฎาคม 2564...สนทนาภาษาอังกฤษอย่างไร ให้ได้ผลสัมฤทธิ์
online 29 กรกฎาคม 2564...Basic TQM Concept & Quality Awareness Mindset
online 30 กรกฎาคม 2564...กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 30 กรกฎาคม 2564...เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน
online 2 สิงหาคม 2564...เทคนิคโน้มน้าวลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อขั้นเทพ (Techniques to Convince Customers to Make Advanced Buying)
online 2 สิงหาคม 2564...เทคนิคหา Pain point ลูกค้าด้วยวิธี SPIN Sellingเพื่อปิดการขาย (Techniques for finding customer pain points using the SPIN Selling method to close the sale)
online 2 สิงหาคม 2564...การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
online 3 สิงหาคม 2564...Sales Coach for Manager
online 3 สิงหาคม 2564...การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
online 3 สิงหาคม 2564...การขายอย่างง่ายด้วยส่วนประสมทางการตลาด (Simple Selling with Marketing Mix)
online 4 สิงหาคม 2564...กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร
online 4 สิงหาคม 2564...การสื่อสารแบบภาวะผู้นำในการจัดการภาวะวิกฤต (Leader Communication in Crisis Management)
online 5 สิงหาคม 2564...ทักษะผู้นำระดับมืออาชีพ (Professional Leadership Skills)
online 5 สิงหาคม 2564...ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
online 5 สิงหาคม 2564...การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการทีมขาย
online 6 สิงหาคม 2564..การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)
online 6 สิงหาคม 2564...เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
online 7 สิงหาคม 2564...เทคนิคขายประกันสุขภาพ แบบ Face to Face
online 7 สิงหาคม 2564...เทคนิคการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านอย่างมืออาชีพ
online 9 สิงหาคม 2564...การจัดการเป้าหมายและเทคนิคการขายสำหรับพนักงานขายใหม่ (Target management and sales techniques for new salespeople)
online 9 สิงหาคม 2564...เทคนิคการขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Techniques for selling business customers)
online 10 สิงหาคม 2564...ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
online 11 สิงหาคม 2564...การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษในการทำงาน (Writing English emails at work)
online 11 สิงหาคม 2564...สุดยอดนักขายในยุคดิจิทัล
online 13 สิงหาคม 2564...เทคนิคการเขียน Quality Manual, Procedure, WI ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 13 สิงหาคม 2564...กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction)
online 13 สิงหาคม 2564...การกำหนดราคาศุลกากร (Customs Valuation)
online 13 สิงหาคม 2564...การบริหารงาน บริหารคน ของนายจ้างในบริษัทเอกชน
online 14 สิงหาคม 2564...กลยุทธ์การขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย (Sales strategies to achieve sales goals)
online 16 สิงหาคม 2564...ทักษะการให้บริการเชิงรุก เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
online 16 สิงหาคม 2564...การควบคุมเอกสารสำหรับการควบรวมระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
online 17 สิงหาคม 2564...เตรียมความพร้อมพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคน HR (Personal Data Protection Act – PDPA)
online 17 สิงหาคม 2564...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลใช้บังคับล่าสุด
online 18 สิงหาคม 2564...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
online 18 สิงหาคม 2564...การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
online 19 สิงหาคม 2564...เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
online 19 สิงหาคม 2564...การจัดทำแผนฉุกเฉิน (ฝ่ายบุคคล) อย่างมีประสิทธิภาพ
online 20 สิงหาคม 2564...การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยุค 4.0 (Logistics & Supply Chain Management 4.0)
online 20 สิงหาคม 2564...เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน (Data Analysis Technique for Problem Solving @Work)
online 20 สิงหาคม 2564...การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
online 20 สิงหาคม 2564...สนทนาภาษาอังกฤษอย่างไร ให้ได้ผลสัมฤทธิ์
online 23 สิงหาคม 2564...Work Smart with Microsoft Excel Level Up (Part Basic Function)
online 23 สิงหาคม 2564...40 ประเด็นที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR) ต้องทำได้
online 23 สิงหาคม 2564...เสริมประสิทธิภาพ ทักษะการสื่อสาร เพื่อการทำงานและให้บริการ
online 23 สิงหาคม 2564...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่
online 24 สิงหาคม 2564...การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)
online 24 สิงหาคม 2564...การวางแผน ภาษีส่วนบุคคล เพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Personal Tax Planning for Wealth Management)
online 24 สิงหาคม 2564...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
online 25 สิงหาคม 2564...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management)
online 25 สิงหาคม 2564...เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโควิด-19 นายจ้าง ผู้บริหาร HR บริหารจัดการและรับมืออย่างไร
online 25 สิงหาคม 2564...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
online 25 สิงหาคม 2564...วิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้าเชิงพยากรณ์การขาย (Sales Planning & Sales Forecast Analysis)
online 25 สิงหาคม 2564...การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตด้วยการวัดค่า OEE (Basic of OEE calculation and production efficiency) article
online 26 สิงหาคม 2564...ทักษะการอ่านลูกน้องเพื่อการมอบหมายงาน
online 27 สิงหาคม 2564...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขายเพื่อความสำเร็จขององค์กร
online 27 สิงหาคม 2564...เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ) (Salary structure designing)
online 27 สิงหาคม 2564...การวางแผนและการควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์ (Strategic Production Planning & Controlling)
online 30 สิงหาคม 2564...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
online 30 สิงหาคม 2564...การจัดทำเอกสารตามระบบ ISO 9001:2015
online 31 สิงหาคม 2564...ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ Incoterms ®2020 article
online 31 สิงหาคม 2564...การออกเสียงและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation and Phonetics)
online 1 กันยายน 2564...เทคนิคการเลือกหัวข้อในการทำกิจกรรม QCC (QCC finding and selecting Topic)
online 1 กันยายน 2564...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
online 2 กันยายน 2564...OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน (OKRs Concept and how to implement and evaluation)
online 2 กันยายน 2564...5 ส.และไคเซ็นเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (5S & Kaizen for Efficiency improvement)
online 2 กันยายน 2564...การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ
online 3 กันยายน 2564...เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งานในยุค 2021
online 3 กันยายน 2564...ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERM® 2020
online 4 กันยายน 2564...กลยุทธ์การขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย (Sales strategies to achieve sales goals)
online 4 กรกฎาคม 2564...เทคนิคหา Pain point ลูกค้าด้วยวิธี SPIN Sellingเพื่อปิดการขาย (Techniques for finding customer pain points using the SPIN Selling method to close the sale)
online 6 กันยายน 2564...การเพิ่มทักษะการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภาคปฏิบัติ
online 6 กรกฎาคม 2564...Sales Coach for Manager
online 6 กันยายน 2564...การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)
online 6 กันยายน 2564...การขายอย่างง่ายด้วยส่วนประสมทางการตลาด (Simple Selling with Marketing Mix)
online 7 กันยายน 2564...MINDSET แห่งการบริหารคน "ศาสตร์แห่งการอ่านคนออก บริหารคนเป็น" article
online 7 กันยายน 2564...เคล็ดลับบริหารการขายในชีวิตประจำวัน article
online 8 กันยายน 2564...เทคนิคขายประกันสุขภาพ แบบ Face to Face article
online 9 กันยายน 2564...ทักษะการเขียนรายงานภาษาอังกฤษธุรกิจและการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Effective Business English Writing Report & Professional English Presentation) article
online 9 กันยายน 2564...เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบ ISO 9001:2015 article
online 9 กันยายน 2564...เทคนิคการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านอย่างมืออาชีพ article
online 9 กันยายน 2564...การวางแผนและการควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์ (Strategic Production Planning & Controlling) articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.