การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Leadership and Supervisory Skill)
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 8 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


15 ตุลาคม 2564...การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Leadership and Supervisory Skill)

 การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Leadership and Supervisory Skill)

ผู้นำเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการ การดำเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์กร และมีส่วนร่วมสำคัญกับความสำเร็จในองค์กรอย่างมาก กล่าวคือ ผู้นำนั้นมีหลายบทบาทซึ่งแต่ละบทบาทนั้นสัมพันธ์ต่อการเติบโตขององค์กรทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารผลงาน หรือด้านพัฒนาทีมงาน (คน) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยความสำเร็จององค์กร ผู้นำในองค์กร แบ่งได้ 3 ระดับ คือ ผู้นำที่เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์การ ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับต้น หรือแม้แต่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร สามารถสร้างความเป็นภาวะผู้นำให้กับตนเองได้เพื่อฝึกฝนและพัฒนาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งนี้ผู้นำ ผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับจะมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่แตกต่างกันไป

          การพัฒนาผู้นำ การเป็นหัวหน้างานที่ดีต้องเก่งทั้งคน เก่งงาน เป็นเรื่องสำคัญในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างาน  เพื่อสามารถบริหารงานให้ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และส่งผลกับองค์กรโดยตรง และการทำงานเป็นทีม (Team Work) จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกองค์กรต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์

            1.  เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้เรียนรู้ ความสำคัญ และเข้าใจภาวะผู้นำในการปฏิบัติงาน ของ 10 สมรรถนะ (competency)  ของการสร้างภาวะผู้นำ ไปสู่การพัฒนาความสามารถของตัวเองเพื่อความสำเร็จขององค์กร

2. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ๆ ของการเป็น “ผู้นำ” ที่ดี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วมขององค์กร

3. เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (Mindset) และพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการเป็นหัวหน้างานที่ดีเป็นมืออาชีพ

4. เพื่อเข้าใจและสามารถบริหารทีม และมีทักษะของความเป็นหัวหน้างานที่ดีมีประสิทธิภาพ

กรอบการพัฒนาภาวะผู้นำ

          1.      รู้จักงานของตนเอง และรู้จักลูกน้องเพื่อการบริหารคนด้วยหลักพฤติกรรมศาสตร์ DISC Model

2.      เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ และดูแลลูกน้องด้วยความจริงใจ

3.      แสวงหาสิ่งที่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น และเมื่อเกิดความผิดพลาด ต้องไม่โทษผู้อื่น ควรวิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์อย่างมีความรับผิดชอบ

4.      ใช้กระบวนการการแก้ปัญหา การตัดสินใจด้วยเหตุและผล และเครื่องมือในการวางแผน

5.      เป็นแบบอย่างของลูกน้อง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ถูกต้อง

6.      รู้วิธีการที่จะสื่อสารกับคนทั้งหลายอย่างสม่ำเสมอ

7.      พัฒนาลูกน้องให้เกิดนิสัยในการทำงานแบบมืออาชีพ

8.      การสื่อสารถึงความรับผิดชอบและความเข้าใจของลูกน้องถึงเป้าหมายและความสำเร็จ

9.      พัฒนาทีมงาน ควบคุม ติดตามงาน  และพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

10.  ดึงและจัดสรรศักยภาพของลูกน้อง การ Feedback อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความสามารถสูงสุด

เนื้อหาหลักสูตร

            1.      การพัฒนาตนเองความตระหนักของตนเองในความเป็นภาวะผู้นำและหัวหน้างานโดยผ่านเครื่องมือระดับโลกใช้ในการพัฒนาผู้นำ 150 กว่าประเทศทั่วโลก Coaching Card (Point of you)

           2.      แนวคิด ความสำคัญ บทบาท การวางตนเองในทีมให้เหมาะสม ทัศนคติในเชิงบวก ของภาวะผู้นำ การปฏิบัติงานในองค์กรและการทำงานเป็นทีม (Team Work)

         3.      ภาวะผู้นำในการปฏิบัติงาน ของ 10 สมรรถนะ (competency) ของการสร้างภาวะผู้นำ (Leadership)

         4.      สไตล์ (Style) ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น

         5.      คุณสมบัติของการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ ผู้ปฏิบัติงานที่ดี การมีภาวะผู้นำในองค์กรที่ดี ด้วยหลัก 4 เก่ง (เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งพัฒนา)

         6.      ภาวะผู้นำ 5 ระดับ The Five Levels of Leadership (JOHN C. MAXWELL)

         7.      การสื่อสารในการเข้าใจพฤติกรรมบุคคลด้วยหลัก  DISC Model ในการบริหารคน

         8.      รู้ทักษะของหัวหน้างานที่ดี

§  ทักษะการสอนงาน มอบหมายงาน ติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

§  ทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม การนำเสนอที่อย่างมีประสิทธิภาพ

§  ทักษะการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจในบทบาทของหัวหน้างาน

§  ทักษะการเป็นพี่เลี้ยง การเป็นที่ปรึกษาให้กับทีม

§  ทักษะการทำงานเป็นทีม (Team Work)

§  ทักษะการ Feedback อย่างสร้างสรรค์ (Follow Model)

9.      สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม-ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย   หัวหน้างาน  Leader  บุคลากรในองค์กร

รูปแบบการสัมมนา
      1.      การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                      40 %
      2.      กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม           60 %

ระยะเวลาอบรม :  จำนวนอบรม 1 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

วิทยากรในการฝึกอบรม          อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์ 
        จบปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประสบการณ์เคยปฏิบัติงาน บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า ประสบการณ์ ดูแลในส่วนของงานบริการลูกค้า มากกว่า 15 ปี และมีประสบการณ์ในการการจัดเก็บเอกสารมากกว่า 15 ปี อาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน่วยงานขาย บริษัท นวพลอินดัสทรี จำกัด

วิทยากรอิสระ และที่ปรึกษาทางธุรกิจ ด้านงานเอกสารและงานบริการ

ปัจจุบัน :        กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซอร์วิสมายด์ จำกัด

วิทยากรศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ฉะเชิงเทรา

วิทยากรศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สมุทรสาคร

วิทยากรอิสระให้กับสถาบันฯต่างๆ มากกว่า 8 ปี

ที่ปรึกษาทางธุรกิจด้านงานบริการ งานเอกสาร การสื่อสารในองค์กร

 

กำหนดการ

วันที่ 15 ตุลาคม 2564

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน 9 ต.ค.2564

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

หมายเหตุ      ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%
                    - 
ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบเอกสารการโอนเงิน :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

21 ตุลาคม 2564..เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
27 ตุลาคม 2564..กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction)Copyright © 2013 All Rights Reserved.