ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Requirement & Internal Audit
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 17 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


1 มิถุนายน 2565...ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Requirement & Internal Audit

 ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Requirement & Internal Audit

 

ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 เป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กรที่มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและใส่ใจกับการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรในองค์กร การนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 มาประยุกต์ใช้ในองค์กรนี้ สามารถดำเนินการไปได้พร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน และด้วยบุคลากรเดียวกัน ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กร

หลักสูตร ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018  Requirement & Internal Audit นี้จะทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมเกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบอย่างถูกต้องครบถ้วน สามารถตีความและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในแต่ละกระบวนการได้อย่างเหมาะสม สามารถเข้าใจเทคนิคการตรวจติดตามภายใน การเฝ้าระวัง ตรวจวัดและประเมินผล เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาและบรรลุผลสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Requirement of ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 ตามมาตรฐานสากล  สามารถตีความและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

2.      เพื่อให้สามารถเข้าใจเทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018  ตั้งแต่การวางแผนการตรวจติดตามภายใน การจัดทำ Audit Check Lists เทคนิคการตั้งคำถาม สัมภาษณ์ การสุ่มตัวอย่าง การตรวจหลักฐานเอกสาร เทคนิคการพิจารณาออกใบร้องขอให้มีการแก้ไข CAR/PARการเขียนรายงานการตรวจติดตามภายในได้อย่างถูกต้อง

3.      เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.      ผู้บริหาร, ตัวแทนฝ่ายบริหาร, คณะกรรมการและคณะทำงาน

2.      เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ), จป.บริหาร และ จป.หัวหน้างาน

3.      เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิธีการฝึกอบรม

1.      บรรยายเนื้อหา การตีความข้อกำหนด และเทคนิคการตรวจติดตามภายใน

2.      นำเสนอตัวอย่างและรูปแบบแนวทางปฏิบัติจริง และกรณีศึกษา

 

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: ความเป็นมาและประโยชน์ของระบบตามมาตรฐานสากล

·       ความเป็นมาและประโยชน์ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       ความเป็นมาและประโยชน์ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บทที่ 2: ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

·       หลักการของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

·       หลักการของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

·       การตีความข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       การตีความข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

·       เคล็ดลับในการควบรวมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ

บทที่ 3: แนวทางปฏิบัติจริงตามระบบ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

                    ข้อกำหนด 4. บริบทขององค์กร

·       การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายใน/ภายนอก

·       การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

·       การวิเคราะห์ SWOT

                    ข้อกำหนด 5. ความเป็นผู้นำ

·       การจัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อม  Environmental Policy

·       การจัดทำนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ข้อกำหนด 6. การวางแผน

·       การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส Risk and Opportunity

·       การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง

·       การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

·       การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

·       การพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม  Environmental Aspect

·       การพิจารณาประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Aspect

·       การพิจารณามุมด้านวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Life Cycle Aspect

·       การพิจารณาสภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ข้อกำหนด 7. สนับสนุน

·       การประเมินความรู้ความสามารถที่จำเป็นของบุคลากร

·       การฝึกอบรม สร้างจิตสำนึก ความรู้และความตระหนัก

·       การสื่อสาร การมีส่วนร่วมและการให้คำแนะนำปรึกษา

·       เอกสารสารสนเทศที่จำเป็นและการควบคุมเอกสารในระบบ

ข้อกำหนด 8. ปฏิบัติการ

·       การจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

·       การควบคุมการปฏิบัติงาน

·       การพิจารณาและจัดทำทะเบียนกฎหมาย ประกาศ ข้อตกลงและพันธะสัญญา

·       การกำหนดมาตรการสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับเหมาภายนอก

·       การเตรียมความพร้อมและตอบสนองกับสภาวะฉุกเฉิน  

ข้อกำหนด 9. ประเมินสมรรถนะ

·       การตรวจวัดตามเกณฑ์ KPI ของกระบวนการ EMP

·       การตรวจวัด วิเคราะห์และประเมินการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์

·       การตรวจวัด วิเคราะห์และประเมินผลการลดความเสี่ยงและอันตราย

·       การตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศ น้ำ เสียง ความร้อน ควัน, แสงสว่าง

·       การตรวจประเมิน ความสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อตกลงและพันธะสัญญา

ข้อกำหนด 10. การปรับปรุง

·       การจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

·       การแก้ไข การป้องกัน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บทที่ 4: การตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

·       การวางแผนการตรวจติดตามภายในระบบ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018  

·       คุณสมบัติของผู้ที่จะทำการตรวจติดตามภายใน

·       การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 

·       เทคนิคการจัดทำ Audit Check Lists

·       เทคนิคการตั้งคำถาม สัมภาษณ์ การสุ่มตัวอย่าง การตรวจหลักฐานเอกสาร

·       เทคนิคการดำเนินการตรวจติดตามภายในแต่ละกระบวนการ

·       สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในการตรวจติดตามภายใน

·       เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจติดตามภายใน

·       เทคนิคการพิจารณาออกใบร้องขอให้มีการแก้ไข CAR/PAR

·       เทคนิคการแก้ไขป้องกัน CAR/PAR และการปิด CAR/PAR

·       วิธีการสรุปผลการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

บทที่ 5: การทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review

·       สิ่งที่ต้องนำเข้ามารายงานในการทบทวนฝ่ายบริหารตามระบบ

·       วิธีการดำเนินการทบทวนฝ่ายบริหารตามระบบ  

·       สิ่งที่ได้รับจากการทบทวนฝ่ายบริหารตามระบบ

บทที่ 6: การเตรียมพร้อมรองรับการตรวจสอบจากภายนอกสำหรับการควบรวมระบบ  ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

·       สิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อม เพื่อการรองรับการตรวจสอบจากภายนอก

·       เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการรับการตรวจสอบจากภายนอก

·       การแบ่งหน้าที่และการประสานงานเพื่อรองรับการตรวจสอบจากภายนอก

·       เทคนิคการจัดการกับผลลัพธ์และข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบจากภายนอก

 

วิทยากร อาจารย์กุหลาบ  เจียมจิตรพานิช

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  การควบคุมคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 การบริหารงานจัดซื้อ การบริหารฝ่ายขายระบบการบัญชีและการสอบบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การลดต้นทุน ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบริหารคลังสินค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

·        ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

·        ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

·        ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015

·        ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015

·        ผู้จัดการฝ่ายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM Manager

·        ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

·        ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย

·        ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

·        ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ความสามารถพิเศษ:  

·        ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทั้งการนำเข้าและส่งออก

·        ด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการทำงาน

 

กำหนดการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2565

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน 26 พ.ค.65

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

หมายเหตุ     - ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%
                       - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ
กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบเอกสารการโอนเงิน :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

25 พฤษภาคม 2565...เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อคุณภาพและเพื่อเพิ่มผลผลิต (ยอดขาย)
25 พฤษภาคม 2565...10 ทักษะพนักงานเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (10 Professional Skill)
25 พฤษภาคม 2565...เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคนจัดซื้อ (Personal Data Protection Guideline – PDPA)
26 พฤษภาคม 2565...การดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
26 พฤษภาคม 2565...การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Analytical Skill for Logical Thinking)
26 พฤษภาคม 2565...ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (Japanese for Beginner)
27 พฤษภาคม 2565...การบริหารความแตกต่างให้เกิดประสิทธิภาพ (Diversity Management)
27 พฤษภาคม 2565...จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาคนเชิงรุกกับสถานการณ์แรงงานหลังยุควิกฤติโควิด
27 พฤษภาคม 2565...เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของ EMR มืออาชีพ กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
27 พฤษภาคม 2565....เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
28 พฤษภาคม 2565..การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
31 พฤษภาคม 2565...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
31 พฤษภาคม 2565...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
2 มิถุนายน 2565..เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
6 มิถุนายน 2565...ทักษะการเขียนรายงานภาษาอังกฤษธุรกิจและการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Effective Business English Writing Report & Professional English Presentation)
6 มิถุนายน 2565..การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
7 มิถุนายน 2565...เทคนิคหา Pain point ลูกค้าด้วยวิธี SPIN Selling เพื่อปิดการขาย (Techniques for finding customer pain points using the SPIN Selling method to close the sale)
7 มิถุนายน 2565...เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
7 มิถุนายน 2565 ...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
7 มิถุนายน 2565...แนวปฏิบัติขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
7 มิถุนายน 2565...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
8 มิถุนายน 2565...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
9 มิถุนายน 2565...ทักษะการคิดและออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรม (Design Thinking Skills for Innovation)
9 มิถุนายน 2565...หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
9 มิถุนายน 2565...การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)
9 มิถุนายน 565...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตามระบบ ISO 9001:2015
9 มิถุนายน 2565...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
10 มิถุนายน 2565...5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน
11 มิถุนายน 2565...แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
13 มิถุนายน 2565...40 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR.) ต้องทำได้
13 มิถุนายน 2565...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
14 มิถุนายน 2565...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
14 มิถุนายน 2565...เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
15 มิถุนายน 2565...การออกแบบระบบประเมินค่างาน ลดวามเหลื่อมล้ำของเงินเดือน (Job Evaluation and Classification)
15 มิถุนายน 2565...การบริหารงานบุคคลที่ HR มือใหม่ต้องรู้ (HR for new HR)
15 มิถุนายน 2565...การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
15 มิถุนายน 2565...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
16 มิถุนายน 2565...การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
16 มิถุนายน 2565...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance)
17 มิถุนายน 2565...เทคนิคการทำสัญญาจ้าง “บุคลากร” เข้าทำงานในองค์กรทั้งระบบ กับผลกระทบทางด้านภาษีอากร
17 มิถุนายน 2565...ภาษาอังกฤษในการทำงาน (Business English In Working Place)
18 มิถุนายน 2565 การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (Statistical Process Control : SPC)
18 มิถุนายน 2565...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ ในสถานการณ์โควิด-19 (Thai Labor Law for Management)
20 มิถุนายน 2565...กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
20 มิถุนายน 2565..เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
21 มิถุนายน 2565...เทคนิคการติดตามทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective debt collection techniques)
21 มิถุนายน 2565...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
22 มิถุนายน 2565...IDP เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
22 มิถุนายน 2565...ครบเครื่อง..เรื่อง..ISO 9001:2015 จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
23 มิถุนายน 2565...Storytelling เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในการทำงาน (Storytelling for Success)
23 มิถุนายน 2565...Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
24 มิถุนายน 2565...การจัดทำ Training Roadmap และ IDP พนักงาน ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร (Training & IDP to drive The Company Objectives)
24 มิถุนายน 2565...ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
25 มิถุนายน 2565...นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (Professional Human Resource Development)
25 มิถุนายน 2565...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
28 มิถุนายน 2565...เทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับหัวหน้างาน
28 มิถุนายน 2565...เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in action)
28 มิถุนายน 2565...สนทนา (ภาษาอังกฤษ) อย่างไรให้ได้ทั้งสำเนียงและความซับซ้อน
28 มิถุนายน 2565...การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) (New FMEA-VDA 1St Edition)
29 มิถุนายน 2565...การออกแบบและจัดทำ Competency เพื่อนำมาใช้ในองค์การ (ภาคปฏิบัติ)
29 มิถุนายน 2565...GHPs & HACCP Syetem Revision 5 Requirement & Interpretation
29 มิถุนายน 2565...การวางแผนตรวจสอบภาษีแพทย์และโรงพยาบาล
30 มิถุนายน 2565...ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร (Machine Safety)
30 มิถุนายน 2565...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม (ภาษาไทย)
30 มิถุนายน 2565...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปร ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 article
1 กรกฎาคม 2565...Vision & Mission Design การออกแบบวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร
1 กรกฎาคม 2565...การแก้ไขปัญหา และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบด้วย PDCA (Job Management and Improvement by PDCA)
2 กรกฎาคม 2565...รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับบริหารงานบุคคล
5 กรกฎาคม 2565...การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement) article
5 กรกฎาคม 2565...ทักษะการอ่านลูกน้องและการมอบหมายงาน article
5 กรกฎาคม 2565...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
6 กรกฎาคม 2565...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 article
6 กรกฎาคม 2565...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management) article
6-7 กรกฎาคม 2565...เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพในองค์กร (Train the Trainer)
7 กรกฏาคม 2565...การจัดทำระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS, PFOA, DMF)
11 กรกฎาคม 2565...แนวทางในการควบคุมและการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ article
11 กรกฎาคม 2565...Internal Auditor Training เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน สำหรับระบบ ISO 9001:2015 article
12 กรกฎาคม 2565...การเพิ่มทักษะการออกแบบและการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน article
12 กรกฎาคม 2565...Positive Thinking to Positive Energy Program article
12 กรกฎาคม 2565...สุดยอดนักบัญชี “เก่งและดี” article
15 กรกฎาคม 2565...Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน article
15 กรกฎาคม 2565...กลยุทธ์การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อต่อยอดธุรกิจ (Effective English Communication for Business Strategy) article
15 กรกฎาคม 2565...เทคนิคการเขียน Quality Manual, Procedure, WI ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 article
19 กรกฎาคม 2565...ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่มืออาชีพ “ระบบงานธุรการ” (Smart Secretary Towards professional Administrator) article
22 กรกฎาคม 2565...กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร
26 กรกฎาคม 2565...พลิกวิกฤติการส่งออกด้วยศาสตร์ Business Analytics for Exporter article
16 สิงหาคม 2565...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
18 สิงหาคม 2565...การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Analytical Skill for Logical Thinking) article
25 สิงหาคม 2565...กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation Strategy)Copyright © 2013 All Rights Reserved.