online 28 ตุลาคม 2563...การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 16 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 28 ตุลาคม 2563...การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

online 19 ตุลาคม 2563...การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักการและเหตุผล

            ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจสูงมาก และโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้นทุนต่างๆ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจำเป็นที่จะต้องบริหารให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สิ่งหนึ่งที่สำคัญในองค์กรหรือการทำธุรกิจคือ การวางแผนธุรกิจที่ดี และความสามารถในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้วางเป้าหมายไว้ เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จและความอยู่รอดของธุรกิจ เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การบริหารประสบผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย และผู้บริหาร พนักงานในทุกระดับเกิดความเข้าใจภาพรวม และความสำคัญของการใช้จ่ายต่างๆ ขององค์กร คือ การจัดทำงบประมาณร่วมกันเห็นภาพในการบริหารขององค์กร และการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานจริงในการจัดทำงบประมาณ การใช้งบประมาณในการปฏิบัติงานตามแผนทั้งรายได้ที่วางเป้าหมายและแผนค่าใช้จ่ายในระหว่างปี จะทำให้ทุกส่วนงานได้เข้าใจการดำเนินการต่างๆ ตามที่วางแผนและหากทุกส่วนงานปฏิบัติงานตามแผน องค์กรจะประสบผลสำเร็จด้านรายได้และกำไรตามที่วางเป้าหมาย

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อทราบความสำคัญของแผนงบประมาณในการบริหารในองค์กรให้ได้ตามเป้าหมาย

2.      เพื่อทราบขั้นตอนการจัดทำแผนงบประมาณร่วมกันนำสู่การปฏิบัติ

3.      เพื่อทราบแนวทางปฏิบัติเพื่อกำหนดงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

4.      เพื่อทราบการกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับขององค์กร

5.      เพื่อจัดทำงบประมาณในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้ออบรม

1.      เรียนรู้ความสำคัญของแผนงบประมาณในการบริหารในองค์กร

§  การกำหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร

§  การวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) องค์กร

§  การจัดสรรทรัพยากร

§  การมีส่วนร่วมของพนักงานในแต่ละส่วนงาน

§  ลักษณะของงบประมาณที่ดี

2.      เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำแผนงบประมาณ

§  ตารางเวลา การจัดทำแผนงบประมาณร่วมกัน

§  การจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น

§  เริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณในการปฏิบัติงาน

3.      เรียนรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อกำหนดงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

§  การเตรียมความพร้อม

§  รูปแบบของข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้

§  แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดทำระบบงบประมาณ

§  ข้อมูลประกอบงบประมาณ

4.      เรียนรู้การกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับขององค์กร

§  เป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว

§  เป้าหมายที่สอดคล้องกัน

§  เป้าหมายของแผนก

§  ลักษณะของเป้าหมายที่ดี

5.      เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำงบประมาณขององค์กร

6.      อภิปรายในแต่ละแผนก/ฝ่าย เพื่อให้รับทราบทั้งองค์กร

7.      สรุป ถาม-ตอบ

 กลุ่มเป้าหมาย

ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนงบประมาณขององค์กร

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

          หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13:00-16:00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

วิทยากรในการฝึกอบรม          อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์ 

จบปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประสบการณ์เคยปฏิบัติงาน บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า ประสบการณ์ ดูแลในส่วนของงานบริการลูกค้า มากกว่า 15 ปี และมีประสบการณ์ในการการจัดเก็บเอกสารมากกว่า 15 ปี อาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน่วยงานขาย บริษัท นวพลอินดัสทรี จำกัด

วิทยากรอิสระ และที่ปรึกษาทางธุรกิจ ด้านงานเอกสารและงานบริการ

ปัจจุบัน :        กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซอร์วิสมายด์ จำกัด

วิทยากรศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ฉะเชิงเทรา

วิทยากรศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สมุทรสาคร

วิทยากรอิสระให้กับสถาบันฯ ต่างๆ มากกว่า 8 ปี

ที่ปรึกษาทางธุรกิจด้านงานบริการ งานเอกสาร การสื่อสารในองค์กร

 กำหนดการ           วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563

สถานที่                  Zoom Online Meeting

ราคา                      1,500  บาท

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 %

 

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 3%

: 1 ท่าน

1,500 + 105 = 1,605

1,605 – 45 = 1,560

 

กรุณดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
Email :
ส่งหลักฐานการโอนเงิน :
หมายเหตุ :Online Training

online 20 ตุลาคม 2563...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
online 21 ตุลาคม 2563...นักขายขั้นเทพกับการขาย 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales (Super Sales with Selling 4.0 in order to Top Sales Selling)
online 22 ตุลาคม 2563...การกำหนดราคาศุลกากร (Customs Valuation)
online 28 ตุลาคม 2563...เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ (Techniques for presenting with the right ideas to resonate professionally)
online 29 ตุลาคม2563...ทักษะการเข้าสังคมและการทำงานเพื่อภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ
online 30 ตุลาคม 2563...กฎหมายศุลกากรและการเตรียมพร้อมเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Audit)Copyright © 2013 All Rights Reserved.