GMP: Good Manufacturing Practice หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร,อบรมสัมมนาออนไลน์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 10 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 13 กรกฎาคม 2563 (เช้า)...GMP: Good Manufacturing Practice หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร

 GMP: Good Manufacturing Practice หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร,อบรมสัมมนาออนไลน์

 บทนำ

GMP: Good Manufacturing Practice หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร  เป็นเกณฑ์หรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ผลิตนำไปประยุกต์ใช้กับการผลิตอาหารทุกชนิด  เพื่อให้อาหารเกิดความปลอดภัย เน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข โดยคำนึงถึงการควบคุมดูแลการผลิตอย่างเป็นระบบตั้งแต่โครงสร้างอาคาร สถานที่ตั้ง การควบคุมการผลิต บุคลากร การสุขาภิบาล สุขลักษณะ สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น ในอันที่จะลดและขจัดโอกาสของการปนเปื้อนที่เป็นอันตรายลงสู่อาหาร ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพหรือเกิดความเจ็บป่วยของผู้บริโภคได้ 

ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า  การผลิตอาหารให้เกิดความปลอดภัย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ซึ่งหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ Codex ได้กำหนดเป็นข้อกำหนดมาตรฐานสากล เรียกว่า General Principles of Food Hygiene หรือ Good Manufacturing Practice (GMP)

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแก่ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตและผู้ควบคุมการผลิตอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นในการลด ขจัดความเสี่ยงต่างๆ ในทุกๆ ด้าน  และสามารถตรวจสอบพิษภัยหรืออันตรายใดๆ ต่อผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์หรือสารเคมีที่ไม่พึงประสงค์เข้าไปในอาหาร

2.      เพื่อให้ท่านเจ้าของบริษัทผู้ผลิตอาหารและผู้บริหารเกิดความเข้าใจข้อกำหนดและสามารถวางแนวทางกระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสมตามหลักสุขอนามัย เริ่มตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างอาคาร การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ดี มีการควบคุมกระบวนการผลิต โดยเฉพาะการลดและขจัดอันตรายสำคัญที่จะก่อให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัย การปนเปื้อนข้ามในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการปนเปื้อนจากผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ การขนส่ง รวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในการผลิต

3.      เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางในการบำรุงรักษาและสุขาภิบาล การจัดการสุขลักษณะส่วนบุคคล การฝึกอบรมที่จำเป็นและเพียงพอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจปัจจัยที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนไปสู่อาหาร  การจัดทำเอกสารและรายงานข้อมูลบ่งชี้สถานการณ์การผลิตในจุดสำคัญที่มีความเสี่ยง การเรียกคืนสินค้าในกรณีไม่ปลอดภัยจากท้องตลาด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะเกิดความปลอดภัยในการผลิตอาหารตามวัตถุประสงค์

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.      เจ้าของบริษัทผู้ผลิตอาหาร และผู้บริหารในธุรกิจผลิตอาหาร ได้แก่ ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการแผนกที่รับผิดชอบเรื่องการผลิตอาหารให้เกิดความปลอดภัย

2.      หัวหน้างาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ทำงานและดูแลด้านระบบ GMP อาหาร

3.      ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหาร และผู้สนใจระบบคุณภาพการผลิตอาหาร

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)      หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1: หลักการของ GMP: Good Manufacturing Practice

·       ความเป็นมาของ GMP

·       GMP คืออะไร

·       ประโยชน์ของ GMP

·       หลักการของ GMP ตามมาตรฐาน Codex

บทที่ 2: ประเภทของ GMP : Good Manufacturing Practice

·       GMP สุขลักษณะทั่วไป (General GMP)

·       GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ (Specific GMP)

บทที่ 3: หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร GMP สุขลักษณะทั่วไป

·       หน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ Codex

·       ข้อกำหนดของ GMP สุขลักษณะทั่วไป

บทที่ 4: การออกแบบอาคาร เครื่องจักรอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

·       โครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งแวดล้อม Establishment, Location

·       อาคารและโครงสร้าง Layout, Internal Structure and Fitting

·       การออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต Design Equipment

·       น้ำ, ประเภทน้ำใช้ และคุณภาพน้ำ Water Supply

·       ท่อระบายน้ำ Drainage & Waste Disposal

·       การทำความสะอาด Cleaning

·       สุขลักษณะส่วนบุคคลและห้องสุขา Personnel Hygiene Facilities & Toilets

·       การควบคุมอุณหภูมิ Temperature Control

·       อากาศและการระบายอากาศ Air Quality & Ventilation

·       แสงสว่าง  Lighting

·       ห้องเก็บรักษา Storage

บทที่ 5: การควบคุมการผลิต Control of Operation

·       การควบคุมอุณหภูมิและเวลาในการผลิต Temperature & Time Control

·       ขั้นตอนการผลิตที่ออกแบบเป็นพิเศษ Specific Processes

·       แนวทางการป้องกันความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

·       การควบคุมคุณภาพของน้ำ น้ำแข็งและไอน้ำ Water, Ice and Steam

·       การเรียกคืนสินค้าจากท้องตลาด Recall Procedures

·       คุณสมบัติของบุคลากรในการผลิต

·       หัวใจสำคัญในการควบคุมการผลิตเพื่อให้อาหารเกิดความปลอดภัย

บทที่ 6: การบำรุงรักษาและการสุขาภิบาล Maintenance and Sanitation

·       การบำรุงรักษาและการล้างทำความสะอาด Maintenance and Cleaning

·       โปรแกรมการทำความสะอาด Cleaning Program

·       การควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ Pest Control

·       การกำจัดขยะและของเสีย Waste Management

·       การตรวจประสิทธิผลของการบำรุงรักษาสุขาภิบาล Monitoring Effectiveness

บทที่ 7: สุขลักษณะส่วนบุคคล Personal Hygiene

·       ข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลในการผลิตอาหาร

·       หลักเกณฑ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง

·       ข้อห้ามสำหรับผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิตอาหาร

·       หลักปฏิบัติของผู้เข้าเยี่ยมชมในบริเวณผลิตอาหาร

บทที่ 8: การขนส่ง Transportation

·       วิธีปฏิบัติที่ดีในการขนส่ง ตามหลักเกณฑ์ GMP

·       มาตรการป้องกันการปนเปื้อนในการขนส่งลงสู่อาหาร

บทที่ 9: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการให้ข้อมูลผู้บริโภค Products information

·       ปัจจัยสำคัญของการบ่งชี้และการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์

·       ประเภทของข้อมูลที่จำเป็นต้องแสดงต่อผู้บริโภค

บทที่ 10: การฝึกอบรม  Training

·       ความจำเป็นในการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน

·       ความรู้และหลักสูตรที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยในการผลิตอาหาร

บทที่ 11: GMP กฎหมาย  

·       ทะเบียนกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานการผลิตอาหาร

·       ประกาศกระทรวงสาธารณสุข GMP สุขลักษณะทั่วไป

บทที่ 12: GMP – HACCP – ISO 22000:2018

·       การรับรองระบบ GMP – Certificate GMP

·       ความแตกต่างของ GMP – HACCP – ISO 22000:2018

·       ความก้าวหน้าพัฒนาของระบบการบริหารคุณภาพของการผลิตอาหาร

 

วิทยากร  อาจารย์กุหลาบ  เจียมจิตรพานิช

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  การควบคุมคุณภาพ  การบริหารความเสี่ยง

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 การบริหารงานจัดซื้อ การบริหารฝ่ายขายระบบการบัญชีและการสอบบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การลดต้นทุน ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบริหารคลังสินค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

·       ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

·       ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015

·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015

·       ผู้จัดการฝ่ายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM Manager : 

·       ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ : 

·       ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย

·       ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

·       ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ความสามารถพิเศษ:  

·       ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทั้งการนำเข้าและส่งออก

·       ด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการทำงาน   

กำหนดการ      วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

สถานที่           Zoom Online Meeting

ราคา            1,500  บาท

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%

 

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 1.5%

: 1 ท่าน

1,500 + 105 = 1,605

1,605 – 22.5 = 1,582.50

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
ส่งหลักฐานการโอนเงิน :
หมายเหตุ :Online Training

online 9 กรกฎาคม 2563...ทักษะการบริการหลังโควิด-19 ในรูปแบบ New Normal
online 10 กรกฎาคม 2563...ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
online 10 กรกฎาคม 2563...ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
online 11 กรกฎาคม 2563...การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015
online 13 กรกฎาคม 2563 (บ่าย)...HACCP : Hazard Analysis & Critical Control Points การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติด้านความปลอดภัยอาหาร
online 14 กรกฎาคม 2563...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
online 15 กรกฎาคม 2563...กฎหมายศุลกากรและการเตรียมพร้อมเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Audit)
online 16 กรกฎาคม 2563...ขายได้ ขายเป็น ขายตรงใจ
online 17 กรกฎาคม 2563...การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
online 18 กรกฎาคม 2563...รูปแบบและวิธีการทำ Presentation การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015
online 20 กรกฎาคม 2563...การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษในการทำงาน (Writing English emails at work) article
online 21 กรกฎาคม 2563...ทักษะหัวหน้างานที่องค์กรต้องการในยุค 4.0
online 22 กรกฎาคม 2563 (เช้า)...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
online 22 กรกฏาคม 2563 (บ่าย)...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
online 23 กรกฎาคม 2563...ทักษะการให้บริการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ article
online 24 กรกฎาคม 2563...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015
online 25 กรกฎาคม 2563...เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
online 27 กรกฎาคม 2563...เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบ ISO 9001:2015Copyright © 2013 All Rights Reserved.