การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนาออนไลน์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 14 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 30 พฤษภาคม 2563...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

 การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนาออนไลน์

 

บทนำ

การบริหารความเสี่ยง Risk Management นับว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งถูกกำหนดไว้ในข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการประเมินระดับความเสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถกำหนดระดับความเสี่ยง กำหนดวิธีการควบคุมและจัดการกับความเสี่ยงในแต่ละระดับ

2.      เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยง มีการจัดการให้เป็นไปตามและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  

3.      เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการเฝ้าระวัง การติดตาม การวัด การจัดเก็บข้อมูล  การวัดผลถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)   หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09:00 - 12:00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1: ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่เกี่ยวกับความเสี่ยง

·       บริบทองค์กร Context of the Organization

·       การวิเคราะห์ SWOT

·       การวิเคราะห์ประเด็นสภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอก Internal/External Aspect

·       ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Expected of Interested Parties Management

บทที่ 2: มารู้จักกับความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงกันก่อน

·       ความเสี่ยง หมายถึงอะไร

·       ประเภทของความเสี่ยง

·       ปัจจัยความเสี่ยง Risk Factors และผลกระทบของความเสี่ยง

·       คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

บทที่ 3: การบริหารความเสี่ยง Risk Management

·       การวิเคราะห์ความเสี่ยง

·       การประเมินความเสี่ยง Risk Assessment

·       กิจกรรมในการระบุความเสี่ยง

·       กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง

·       หลักในการบริหารความเสี่ยง Risk Management

บทที่ 4: กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง ตามระบบ ISO 9001:2015

·       การจัดทำระเบียบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

·       การกำหนดแบบฟอร์มในการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment

·       เทคนิคในการกำหนดหัวข้อความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร

·       เทคนิคการให้คะแนนในการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร

·       เทคนิคในการระบุวิธีการดำเนินการและจัดการกับความเสี่ยงที่ได้ทำการประเมิน

บทที่ 5: การดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง Risk Management Action

·       การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง Risk Management Plan

·       การกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง Risk Management Leader

·       เทคนิคในการลงมือปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง

·       Work shop ของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทที่ 6: การเฝ้าระวัง การติดตาม การวัดการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ผลและการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง Monitoring & Analysis of Risk Management

·       เทคนิคการเฝ้าระวัง การติดตาม การวัด การจัดเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ผล

·       การจัดทำรายงานความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

·       การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

วิทยากร  อาจารย์กุหลาบ   เจียมจิตรพานิช

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  การควบคุมคุณภาพ  การบริหารความเสี่ยง

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 การบริหารงานจัดซื้อ การบริหารฝ่ายขายระบบการบัญชีและการสอบบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การลดต้นทุน ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบริหารคลังสินค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

·       ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

·       ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015

การกำหนดบริบทองค์กร Context of Organization การวิเคราะห์ SWOT, การบริหารความเสี่ยง Risk Management, การจัดทำคู่มือคุณภาพ Quality Manual, ระบบควบคุมเอกสาร Document Control, การตรวจติดตามภายใน Internal Audit, การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review, การตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบจาก Certified Body

ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015

กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กร, การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายในภายนอก ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสด้านสิ่งแวดล้อม การกำหนดบริบทองค์กร Context of Organization การประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ Significant Aspect การวิเคราะห์ในมุมด้านวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  Life Cycle Aspect การจัดทำคู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Manual, การควบคุมเอกสารสารสนเทศ การตรวจวัดค่าสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ำ อากาศ ความร้อน เสียงและแสงสว่าง การเตรียมพร้อมสำหรับสภาวะฉุกเฉิน การตรวจวัดความสอดคล้องและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบหรือข้อตกลงกับลูกค้า การตรวจติดตามภายใน Internal Audit, การจัดประชุมการทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review, การรองรับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อรับรองระบบ Certified Body เพื่อให้มั่นใจสมรรถนะและความสอดคล้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผู้จัดการฝ่ายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM Manager : 

การวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขัน Five Forces Model  การจัดทำ Balanced Scorecard การกำหนดกลยุทธ์องค์กร Business Strategy การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรโดยทุกคนมีส่วนร่วม Total Quality Management การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแบบลีน Lean Manufacturing & Visual Control Management,  การทำกิจกรรม 5, การทำกิจกรรมกลุ่มย่อย QCC 

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ : 

กำหนดแผนการควบคุมคุณภาพและการรับประกันคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร Objective & Target เทคนิคการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า งานระหว่างผลิต การตรวจปล่อยสินค้าสำเร็จรูป การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า Customer Complaint การวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาคุณภาพ Root Causes Analysis  เทคนิคการป้องกันไม่ให้ของเสียหลุดไปยังลูกค้า Poka-yoke การสร้างจิตสำนึกและยกระดับคุณภาพ Quality Awareness เพื่อสร้างความเชื่อถือ Trust & Reliability และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า Customer Satisfaction

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย :  กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและการบริหารงานขาย การวิเคราะห์ SWOT,  การวางกลยุทธ์ธุรกิจ Business Strategy,  การขยายตลาดและเพิ่มยอดขาย, การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า Customer Satisfaction, การสร้างกำไรและการชนะใจลูกค้า Margin & Excellence Awards, การตลาดยุคใหม่ให้ประสบความสำเร็จด้วยโซเชียล Digital Marketing

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ :  กำหนดแผนการจัดซื้อและดำเนินการจัดซื้อให้เกิดประสิทธิภาพ การเจรจาทางการค้ากับคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เทคนิคการนำเข้าส่งออก การบริหารคลังสินค้า การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี  การสร้างพันธมิตรทางการค้า การลดต้นทุน Cost down และ VE,VA

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

การบริหารการบัญชี การจัดทำงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุน การสอบบัญชี และการจัดทำงบประมาณประจำปี การจัดทำ Budget Plan ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร Business Plan การควบคุมภายใน และการสอบบัญชีเพื่อการรับรองงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีแห่งประเทศไทย

ความสามารถพิเศษ:  

·       ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทั้งการนำเข้าและส่งออก

·       ด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการทำงาน

 

กำหนดการ    วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563

สถานที่           Zoom Online Meeting

ราคา             1,500  บาท

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%

 

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 1.5%

: 1 ท่าน

1,500 + 105 = 1,605

1,605 – 22.5 = 1,582.50

   
    กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
ส่งหลักฐานการโอนเงิน :
หมายเหตุ :Online Training

online 1 มิถุนายน 2563...การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตด้วยการวัดค่า OEE (Basic of OEE calculation and production efficiency)
online 1 มิถุนายน 2563...การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement)
online 2 มิถุนายน 2563...เกิดผลกระทบจากโควิด 2019 นายจ้าง ผู้บริหาร HR บริหารจัดการและรับมืออย่างไร article
online 2 มิถุนายน 2563...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020
online 4 มิถุนายน 2563...การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
online 4 มิถุนายน 2563...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
online 5 มิถุนายน 2563...เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
online 5 มิถุนายน 2563...กฎหมายศุลกากรและการเตรียมพร้อมเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Audit) article
online 6 มิถุนายน 2563...รูปแบบและวิธีการทำ Presentation การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015
online 6 มิถุนายน 2563...30 ฎีกายอดฮิตที่ตัดสินคดีแรงงาน นายจ้าง-ผู้บริหาร-HR ห้ามพลาด
online 8 มิถุนายน 2563...การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015
online 9 มิถุนายน 2563...ทักษะการสื่อสารให้ได้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills)
online 9 มิถุนายน 2563...ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
online 10 มิถุนายน 2563...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
online 10 มิถุนายน 2563...ทักษะการให้บริการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
online 11 มิถุนายน 2563...Coaching for Leadership article
online 11 มิถุนายน 2563...เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบ ISO 9001:2015 article
online 12 มิถุนายน 2563...การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษในการทำงาน (Writing English emails at work) article
online 13 มิถุนายน 2563...การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง (Employment Condition for New Normal)
online 15 มิถุนายน 2563...การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ article
online 16 มิถุนายน 2563...ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 article
online 16 มิถุนายน 2563...หัวหน้างานขั้นเทพกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก (Proactive Change Management for Leadership)
online 17 มิถุนายน 2563...การพัฒนาตนเองและทีมงาน หลังโควิด-19 article
online 17 มิถุนายน 2563...การบริหารงานเชิงกลยุทธ์แบบพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ (Strategic Management Transform Crisis into Business Chance)
online 18 มิถุนายน 2563...การออกเสียงและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษในการทำงาน (Pronunciation and listening to English accents at work) article
online 18 มิถุนายน 2563...ฝ่าวิกฤติการขายพิชิตการตลาดยุคภาวะวิกฤติ (COVID-19) Successful Selling Insight Crisis Marketing (COVID-19)
online 19 มิถุนายน 2563...การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย DISC (Effective Communication and Coordination with DISC) article
online 19 มิถุนายน 2563...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints) article
online 20 มิถุนายน 2563...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ article
online 22 มิถุนายน 2563...ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส. (5S for Productivity Improvement) article
online 23 มิถุนายน 2563...เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อได้ตามเป้าหมาย article
online 23 มิถุนายน 2563...การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน (Transparent cost reduction in working place) article
online 24 มิถุนายน 2563...เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 7Q (7Q for Success) article
online 24 มิถุนายน 2563...ขายได้ ขายเป็น ขายตรงใจ article
online 25 มิถุนายน 2563...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่ article
online 25 มิถุนายน 2563...การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders)Copyright © 2013 All Rights Reserved.