เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี,อบรมสัมมนาออนไลน์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 8 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 22 กรกฏาคม 2563 (บ่าย)...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี

 เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี,อบรมสัมมนาออนไลน์

              งบการเงิน เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้บริหารไม่ว่าอยู่ในสายงานใด ก็ควรต้องใส่ใจและอ่านให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพราะทุกๆ รายการในงบการเงินจะแสดงถึงสถานะของผลการดำเนินงาน รายรับรายจ่าย กำไรขาดทุน รายการสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของทุน เนื่องจากงบการเงินเป็นรายงานทางบัญชีที่ต้องมีการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีเป็นประจำรายเดือน และปิดบัญชีทุกปี 

ในการอ่านและวิเคราะห์ “งบการเงิน” สำหรับผู้บริหาร ไม่ใช่เพียงการอ่านรายการบัญชีแต่ละรายการให้เข้าใจเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถวิเคราะห์ตีความ การชี้บ่งสถานะของแต่ละรายการได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างถูกต้อง ย่อมสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตัดสินใจดำเนินการกับภาวะวิกฤติหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการขององค์กรย่อมดีขึ้นด้วย 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความหมายและความสำคัญของรายการบัญชีแต่ละรายการ

2.      เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ตีความ และชี้บ่งสถานะทางการเงิน

3.      เพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการกับภาวะวิกฤติความเสี่ยง และเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.      ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

2.      ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ, ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

3.      หัวหน้างาน, ซุปเปอร์ไวเซอร์ของทุกๆ สายงานที่ควรเข้าใจเรื่องการบัญชี

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)    หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 - 16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนา และตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 หัวข้อการสัมมนา

บทที่ 1: หลักการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี

·       หลักการพื้นฐานของการบัญชี

·       งบการเงินคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง

·       งบดุล งบกำไรขาดทุนมีรายการอะไรบ้าง

บทที่ 2: หัวใจของงบการเงินคืออะไร  

·       หัวใจในการอ่านงบดุล คืออะไร กับความหมายที่แท้จริง

·       หัวใจในการอ่านงบกำไรขาดทุน คืออะไร กับความหมายที่แท้จริง

บทที่ 3: เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบดุล ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง

·       วิธีการอ่านและวิเคราะห์สินทรัพย์ในงบดุล

·       รายการเงินสดและเงินฝากธนาคาร บ่งบอกอะไร

·       รายการสินค้าคงเหลือ ครอบคลุมวัตถุดิบ งานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูป ตัวเลขของแต่ละรายการบอกอะไร เหมาะสมหรือไม่ ควรจะปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างไร

·       รายการการสินทรัพย์ถาวร ประกอบด้วยอะไร วิธีการจัดทำทะเบียนบัญชีทรัพย์สิน หลักการคิดค่าเสื่อมราคาแต่ละประเภทเป็นอย่างไร การตรวจสอบรายการทรัพย์สิน อายุการใช้งานคงเหลือ การตัดบัญชีรายการทรัพย์สินเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพไม่พร้อมใช้งาน หรือสูญหาย การพิจารณาจัดซื้อจัดหาเพิ่มเติมหรือทดแทน

·       รายการหนี้สินและส่วนของทุน ทั้งกำไรหรือขาดทุนสะสม

บทที่ 4: เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบแสดงผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน

·       อะไรคือรายรับ/รายได้ หลักเกณฑ์การรับรู้รายรับ/รายได้

·       ข้อแตกต่างของรายรับหลัก และรายรับอื่น

·       รายจ่ายประกอบด้วยอะไรบ้าง เมื่อไรจะบันทึกบัญชีเป็นรายจ่าย

·       หลักการคิดต้นทุนการผลิต

·       ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีอะไรบ้าง มีหลักกฎหมายกำหนดอย่างไร

บทที่ 5: เทคนิคการบริหารจัดการเมื่ออ่านและวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน งบดุล

·       ต้องทำอะไร เมื่อผลการดำเนินการมีกำไร

·       หากผลการดำเนินการติดลบ ผู้บริหารต้องทำอย่างไร

·       ทำอย่างไรให้มีการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

·       วิธีการลดต้นทุน และควบคุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

·       วิธีการควบคุมสินค้าคงเหลือ จำนวนที่ควรเก็บสต๊อค วิธีการตรวจนับสต๊อค

·       วิธีการลดต้นทุนของเสียในการผลิต ของเสียจากการเคลมของลูกค้า

·       วิธีการควบคุมดูแลการสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพ ไม่ซื้อมากเกินไป

·       วิธีการจัดการกระแสเงินสด Cash Flow เงินไหลเข้า-เงินไหลออก เพื่อเงินไม่ขาดมือ

·       เทคนิคการกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน ทั้งฝ่ายเจ้าหนี้และฝ่ายลูกหนี้

·       มองย้อนมาดูสวัสดิการ และสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในองค์กรอย่างไร

·       โครงการลงทุนในอนาคต เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์กร

 

 

วิทยากร อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ระบบการบริหารคุณภาพ, ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม, การบริหารจัดซื้อ, การบริหารงานขาย, การบริหารคลังสินค้า, การควบคุมคุณภาพ, การลดต้นทุน, การบริหารการบัญชีและตรวจสอบ, การบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย :  กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางการบริหารงานขาย การวิเคราะห์ SWOT, การวางกลยุทธ์ธุรกิจ Business Strategy, การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย Customer Target, การกำหนดตำแหน่งทางการตลาด Positioning, การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 4P, การวิเคราะห์ราคา Pricing, การวางสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า Customer Satisfaction, การสร้างผลกำไรและผลสำเร็จในการประเมินจากลูกค้า Margin & Excellence Award, การตลาดยุคใหม่ให้ประสบความสำเร็จด้วยโซเชียล Marketing by Social Network   

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ :  กำหนดแผนการควบคุมคุณภาพ ขับเคลื่อนให้เกิดการบริหารคุณภาพเป็นไปตามนโยบายคุณภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร สร้างความเชื่อมั่นในการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า การตรวจสอบงานระหว่างผลิต การตรวจปล่อยสินค้าสำเร็จรูป การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า การปรับปรุงระดับคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อถือและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR)เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการบริหารจัดการระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กร, การวิเคราะห์ SWOT, Business Plan เพื่อกำหนดบริบทองค์กร Context of Organization การประเมินและการบริหารความเสี่ยง Risk Management, การจัดทำคู่มือระบบการบริหารคุณภาพ Quality Manual, กำหนดแนวทางการจัดทำระเบียบการปฏิบัติงาน Procedure และวิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction, การกำหนดแบบฟอร์ม Forms และจัดทำระบบการควบคุมเอกสาร Document Control Center, การตรวจติดตามภายใน Internal Audit, การจัดประชุมการทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review, การรองรับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อรับรองระบบ Certified Body

กำหนดการ    วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563

สถานที่           Zoom Online Meeting

ราคา            1,500  บาท

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%

 

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 1.5%

: 1 ท่าน

1,500 + 105 = 1,605

1,605 – 22.5 = 1,582.50

 

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
ส่งหลักฐานการโอนเงิน :
หมายเหตุ :Online Training

online 9 กรกฎาคม 2563...ทักษะการบริการหลังโควิด-19 ในรูปแบบ New Normal
online 10 กรกฎาคม 2563...ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
online 10 กรกฎาคม 2563...ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
online 11 กรกฎาคม 2563...การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015
online 13 กรกฎาคม 2563 (เช้า)...GMP: Good Manufacturing Practice หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
online 13 กรกฎาคม 2563 (บ่าย)...HACCP : Hazard Analysis & Critical Control Points การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติด้านความปลอดภัยอาหาร
online 14 กรกฎาคม 2563...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
online 15 กรกฎาคม 2563...กฎหมายศุลกากรและการเตรียมพร้อมเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Audit)
online 16 กรกฎาคม 2563...ขายได้ ขายเป็น ขายตรงใจ
online 17 กรกฎาคม 2563...การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
online 18 กรกฎาคม 2563...รูปแบบและวิธีการทำ Presentation การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015
online 20 กรกฎาคม 2563...การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษในการทำงาน (Writing English emails at work) article
online 21 กรกฎาคม 2563...ทักษะหัวหน้างานที่องค์กรต้องการในยุค 4.0
online 22 กรกฎาคม 2563 (เช้า)...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
online 23 กรกฎาคม 2563...ทักษะการให้บริการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ article
online 24 กรกฎาคม 2563...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015
online 25 กรกฎาคม 2563...เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
online 27 กรกฎาคม 2563...เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบ ISO 9001:2015Copyright © 2013 All Rights Reserved.