เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี,อบรมสัมมนาออนไลน์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
bulletmCnhGgKBqdfUS
สมาชิกใหม่ขณะนี้ 1 คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 13 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 1 กันยายน 2564...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี

 เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี,อบรมสัมมนาออนไลน์

              งบการเงิน เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้บริหารไม่ว่าอยู่ในสายงานใด ก็ควรต้องใส่ใจและอ่านให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพราะทุกๆ รายการในงบการเงินจะแสดงถึงสถานะของผลการดำเนินงาน รายรับรายจ่าย กำไรขาดทุน รายการสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของทุน เนื่องจากงบการเงินเป็นรายงานทางบัญชีที่ต้องมีการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีเป็นประจำรายเดือน และปิดบัญชีทุกปี 

ในการอ่านและวิเคราะห์ “งบการเงิน” สำหรับผู้บริหาร ไม่ใช่เพียงการอ่านรายการบัญชีแต่ละรายการให้เข้าใจเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถวิเคราะห์ตีความ การชี้บ่งสถานะของแต่ละรายการได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างถูกต้อง ย่อมสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตัดสินใจดำเนินการกับภาวะวิกฤติหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการขององค์กรย่อมดีขึ้นด้วย 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความหมายและความสำคัญของรายการบัญชีแต่ละรายการ

2.      เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ตีความ และชี้บ่งสถานะทางการเงิน

3.      เพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการกับภาวะวิกฤติความเสี่ยง และเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.      ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

2.      ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ, ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

3.      หัวหน้างาน, ซุปเปอร์ไวเซอร์ของทุกๆ สายงานที่ควรเข้าใจเรื่องการบัญชี

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)    หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 - 16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1.   Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนา และตอบข้อซักถาม

2.   เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 หัวข้อการสัมมนา

บทที่ 1: หลักการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี

·       หลักการพื้นฐานของการบัญชี

·       งบการเงินคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง

·       งบดุล งบกำไรขาดทุนมีรายการอะไรบ้าง

บทที่ 2: หัวใจของงบการเงินคืออะไร  

·       หัวใจในการอ่านงบดุล คืออะไร กับความหมายที่แท้จริง

·       หัวใจในการอ่านงบกำไรขาดทุน คืออะไร กับความหมายที่แท้จริง

บทที่ 3: เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบดุล ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง

·       วิธีการอ่านและวิเคราะห์สินทรัพย์ในงบดุล

·       รายการเงินสดและเงินฝากธนาคาร บ่งบอกอะไร

·       รายการสินค้าคงเหลือ ครอบคลุมวัตถุดิบ งานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูป ตัวเลขของแต่ละรายการบอกอะไร เหมาะสมหรือไม่ ควรจะปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างไร

·       รายการการสินทรัพย์ถาวร ประกอบด้วยอะไร วิธีการจัดทำทะเบียนบัญชีทรัพย์สิน หลักการคิดค่าเสื่อมราคาแต่ละประเภทเป็นอย่างไร การตรวจสอบรายการทรัพย์สิน อายุการใช้งานคงเหลือ การตัดบัญชีรายการทรัพย์สินเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพไม่พร้อมใช้งาน หรือสูญหาย การพิจารณาจัดซื้อจัดหาเพิ่มเติมหรือทดแทน

·       รายการหนี้สินและส่วนของทุน ทั้งกำไรหรือขาดทุนสะสม

บทที่ 4: เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบแสดงผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน

·       อะไรคือรายรับ/รายได้ หลักเกณฑ์การรับรู้รายรับ/รายได้

·       ข้อแตกต่างของรายรับหลัก และรายรับอื่น

·       รายจ่ายประกอบด้วยอะไรบ้าง เมื่อไรจะบันทึกบัญชีเป็นรายจ่าย

·       หลักการคิดต้นทุนการผลิต

·       ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีอะไรบ้าง มีหลักกฎหมายกำหนดอย่างไร

บทที่ 5: เทคนิคการบริหารจัดการเมื่ออ่านและวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน งบดุล

·       ต้องทำอะไร เมื่อผลการดำเนินการมีกำไร

·       หากผลการดำเนินการติดลบ ผู้บริหารต้องทำอย่างไร

·       ทำอย่างไรให้มีการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

·       วิธีการลดต้นทุน และควบคุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

·       วิธีการควบคุมสินค้าคงเหลือ จำนวนที่ควรเก็บสต๊อค วิธีการตรวจนับสต๊อค

·       วิธีการลดต้นทุนของเสียในการผลิต ของเสียจากการเคลมของลูกค้า

·       วิธีการควบคุมดูแลการสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพ ไม่ซื้อมากเกินไป

·       วิธีการจัดการกระแสเงินสด Cash Flow เงินไหลเข้า-เงินไหลออก เพื่อเงินไม่ขาดมือ

·       เทคนิคการกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน ทั้งฝ่ายเจ้าหนี้และฝ่ายลูกหนี้

·       มองย้อนมาดูสวัสดิการ และสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในองค์กรอย่างไร

·       โครงการลงทุนในอนาคต เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์กร

 

 

วิทยากร อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ระบบการบริหารคุณภาพ, ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม, การบริหารจัดซื้อ, การบริหารงานขาย, การบริหารคลังสินค้า, การควบคุมคุณภาพ, การลดต้นทุน, การบริหารการบัญชีและตรวจสอบ, การบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา

·       ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

·       ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

·         ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015

·         ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015

·         ผู้จัดการฝ่ายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM Manager : 

·         ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ : 

·         ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย

·         ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

·         ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ความสามารถพิเศษ:  

    ·       ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทั้งการนำเข้าและส่งออก

    ·       ด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการทำงาน

กำหนดการ    วันพุธที่ 1 กันยายน 2564
สถานที่           Zoom Online Meeting
ราคา            1,500  บาท

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 3%

: 1 ท่าน

1,500 + 105 = 1,605

1,605 – 45 = 1,560

 

กรุณดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
Email :
ส่งหลักฐานการโอนเงิน :
หมายเหตุ :Online Training

online 26 กรกฎาคม 2564...Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart
online 27 กรกฎาคม 2564...การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาที่หน้างาน อย่างมีประสิทธิภาพ
online 27 กรกฎาคม 2564...การคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 27 กรกฎาคม 2564...ภาษาอังกฤษในการทำงาน (Business English In Working Place)
online 29 กรกฎาคม 2564...สนทนาภาษาอังกฤษอย่างไร ให้ได้ผลสัมฤทธิ์
online 29 กรกฎาคม 2564...Basic TQM Concept & Quality Awareness Mindset
online 30 กรกฎาคม 2564...กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 30 กรกฎาคม 2564...เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน
online 2 สิงหาคม 2564...เทคนิคโน้มน้าวลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อขั้นเทพ (Techniques to Convince Customers to Make Advanced Buying)
online 2 สิงหาคม 2564...เทคนิคหา Pain point ลูกค้าด้วยวิธี SPIN Sellingเพื่อปิดการขาย (Techniques for finding customer pain points using the SPIN Selling method to close the sale)
online 2 สิงหาคม 2564...การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
online 3 สิงหาคม 2564...Sales Coach for Manager
online 3 สิงหาคม 2564...การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
online 3 สิงหาคม 2564...การขายอย่างง่ายด้วยส่วนประสมทางการตลาด (Simple Selling with Marketing Mix)
online 4 สิงหาคม 2564...กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร
online 4 สิงหาคม 2564...การสื่อสารแบบภาวะผู้นำในการจัดการภาวะวิกฤต (Leader Communication in Crisis Management)
online 5 สิงหาคม 2564...ทักษะผู้นำระดับมืออาชีพ (Professional Leadership Skills)
online 5 สิงหาคม 2564...ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
online 5 สิงหาคม 2564...การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการทีมขาย
online 6 สิงหาคม 2564..การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)
online 6 สิงหาคม 2564...เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
online 7 สิงหาคม 2564...เทคนิคขายประกันสุขภาพ แบบ Face to Face
online 7 สิงหาคม 2564...เทคนิคการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านอย่างมืออาชีพ
online 9 สิงหาคม 2564...การจัดการเป้าหมายและเทคนิคการขายสำหรับพนักงานขายใหม่ (Target management and sales techniques for new salespeople)
online 9 สิงหาคม 2564...เทคนิคการขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Techniques for selling business customers)
online 10 สิงหาคม 2564...ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
online 11 สิงหาคม 2564...การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษในการทำงาน (Writing English emails at work)
online 11 สิงหาคม 2564...สุดยอดนักขายในยุคดิจิทัล
online 13 สิงหาคม 2564...เทคนิคการเขียน Quality Manual, Procedure, WI ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 13 สิงหาคม 2564...กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction)
online 13 สิงหาคม 2564...การกำหนดราคาศุลกากร (Customs Valuation)
online 13 สิงหาคม 2564...การบริหารงาน บริหารคน ของนายจ้างในบริษัทเอกชน
online 14 สิงหาคม 2564...กลยุทธ์การขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย (Sales strategies to achieve sales goals)
online 16 สิงหาคม 2564...การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Leadership and Supervisory Skill)
online 16 สิงหาคม 2564...ทักษะการให้บริการเชิงรุก เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
online 16 สิงหาคม 2564...การควบคุมเอกสารสำหรับการควบรวมระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
online 17 สิงหาคม 2564...เตรียมความพร้อมพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคน HR (Personal Data Protection Act – PDPA)
online 17 สิงหาคม 2564...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลใช้บังคับล่าสุด
online 18 สิงหาคม 2564...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
online 18 สิงหาคม 2564...การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
online 19 สิงหาคม 2564...เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
online 19 สิงหาคม 2564...การจัดทำแผนฉุกเฉิน (ฝ่ายบุคคล) อย่างมีประสิทธิภาพ
online 20 สิงหาคม 2564...การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยุค 4.0 (Logistics & Supply Chain Management 4.0)
online 20 สิงหาคม 2564...เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน (Data Analysis Technique for Problem Solving @Work)
online 20 สิงหาคม 2564...การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
online 20 สิงหาคม 2564...สนทนาภาษาอังกฤษอย่างไร ให้ได้ผลสัมฤทธิ์
online 23 สิงหาคม 2564...Work Smart with Microsoft Excel Level Up (Part Basic Function)
online 23 สิงหาคม 2564...40 ประเด็นที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR) ต้องทำได้
online 23 สิงหาคม 2564...เสริมประสิทธิภาพ ทักษะการสื่อสาร เพื่อการทำงานและให้บริการ
online 23 สิงหาคม 2564...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่
online 24 สิงหาคม 2564...การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)
online 24 สิงหาคม 2564...การวางแผน ภาษีส่วนบุคคล เพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Personal Tax Planning for Wealth Management)
online 24 สิงหาคม 2564...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
online 25 สิงหาคม 2564...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management)
online 25 สิงหาคม 2564...เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโควิด-19 นายจ้าง ผู้บริหาร HR บริหารจัดการและรับมืออย่างไร
online 25 สิงหาคม 2564...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
online 25 สิงหาคม 2564...วิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้าเชิงพยากรณ์การขาย (Sales Planning & Sales Forecast Analysis)
online 25 สิงหาคม 2564...การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตด้วยการวัดค่า OEE (Basic of OEE calculation and production efficiency) article
online 26 สิงหาคม 2564...ทักษะการอ่านลูกน้องเพื่อการมอบหมายงาน
online 27 สิงหาคม 2564...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขายเพื่อความสำเร็จขององค์กร
online 27 สิงหาคม 2564...เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ) (Salary structure designing)
online 27 สิงหาคม 2564...การวางแผนและการควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์ (Strategic Production Planning & Controlling)
online 30 สิงหาคม 2564...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
online 30 สิงหาคม 2564...การจัดทำเอกสารตามระบบ ISO 9001:2015
online 31 สิงหาคม 2564...ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ Incoterms ®2020 article
online 31 สิงหาคม 2564...การออกเสียงและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation and Phonetics)
online 1 กันยายน 2564...เทคนิคการเลือกหัวข้อในการทำกิจกรรม QCC (QCC finding and selecting Topic)
online 2 กันยายน 2564...OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน (OKRs Concept and how to implement and evaluation)
online 2 กันยายน 2564...5 ส.และไคเซ็นเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (5S & Kaizen for Efficiency improvement)
online 2 กันยายน 2564...การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ
online 3 กันยายน 2564...เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งานในยุค 2021
online 3 กันยายน 2564...ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERM® 2020
online 4 กันยายน 2564...กลยุทธ์การขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย (Sales strategies to achieve sales goals)
online 4 กรกฎาคม 2564...เทคนิคหา Pain point ลูกค้าด้วยวิธี SPIN Sellingเพื่อปิดการขาย (Techniques for finding customer pain points using the SPIN Selling method to close the sale)
online 6 กันยายน 2564...การเพิ่มทักษะการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภาคปฏิบัติ
online 6 กรกฎาคม 2564...Sales Coach for Manager
online 6 กันยายน 2564...การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)
online 6 กันยายน 2564...การขายอย่างง่ายด้วยส่วนประสมทางการตลาด (Simple Selling with Marketing Mix)
online 7 กันยายน 2564...MINDSET แห่งการบริหารคน "ศาสตร์แห่งการอ่านคนออก บริหารคนเป็น" article
online 7 กันยายน 2564...เคล็ดลับบริหารการขายในชีวิตประจำวัน article
online 8 กันยายน 2564...เทคนิคขายประกันสุขภาพ แบบ Face to Face article
online 9 กันยายน 2564...ทักษะการเขียนรายงานภาษาอังกฤษธุรกิจและการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Effective Business English Writing Report & Professional English Presentation) article
online 9 กันยายน 2564...เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบ ISO 9001:2015 article
online 9 กันยายน 2564...เทคนิคการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านอย่างมืออาชีพ article
online 9 กันยายน 2564...การวางแผนและการควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์ (Strategic Production Planning & Controlling) articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.