ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


28 สิงหาคม 2562...เคล็ดลับการบริหารฝ่ายผลิตตามระบบ ISO 9001:2015

บทนำ

หน่วยงานฝ่ายผลิต นับเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญมาก  เพราะกระบวนผลิตเป็นกระบวนการหลักขององค์กรที่ทำให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับข้อกำหนดตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  ดังนั้นการบริหารฝ่ายผลิต จึงต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุผลตามทิศทาง นโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย การควบคุมกระบวนการผลิต การตรวจวัดและประเมิน รวมถึงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

 

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงบทบาท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายผลิต ในการควบคุมดูแลกระบวนการผลิต ให้เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร และตรงตามความต้องการของลูกค้า

2.   เพื่อให้สามารถดำเนินการบริหารฝ่ายผลิต ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  ตั้งแต่การควบคุมกระบวนการผลิต การชี้บ่งและสอบกลับ การควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด  การควบคุมการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการตรวจติดตาม การวัดผล การวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

3.   เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารฝ่ายผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ  ทั้งการจัดทำและระบบการควบคุมเอกสารของฝ่ายผลิต การเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามภายใน การจัดทำรายงานสำหรับการทบทวนฝ่ายบริหาร การรองรับการตรวจจากผู้ตรวจสอบภายนอก เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบและเป้าหมายขององค์กร

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.   ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต

2.   หัวหน้างาน, ซุปเปอร์ไวเซอร์, โฟร์แมน, ลีดเดอร์ ในสายการผลิต

 

วิธีการฝึกอบรม

1.  บรรยายเนื้อหาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย   

2. มีตัวอย่างประกอบ และ Workshop

 

หัวข้อการสัมมนา

บทที่ 1: ข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

·       หลักการบริหารคุณภาพ Quality Management Principle

·       ทฤษฎีวงจร P-D-C-A Cycle

·       ข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

·       การบริหารฝ่ายผลิตเกี่ยวข้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2015 ข้อใด

บทที่ 2: การบริหารฝ่ายผลิต ตามระบบ ISO 9001:2015

·       ข้อกำหนด ISO 9001:2015 ที่เกี่ยวกับการบริหารฝ่ายผลิต

·       บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ายผลิต Role, Authority and Responsibility

·       การจัดทำผังสายการบังคับบัญชาของฝ่ายผลิต Organization Chart

·       การจัดทำผังการผลิต Production Flow Chart

·       การประเมินความเสี่ยงและโอกาส และการบริหารความเสี่ยง Risk Management

·       วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารฝ่ายผลิตตามระบบ ISO 9001:2015

·       การจัดทำแผนงานคุณภาพสำหรับฝ่ายผลิต Quality Management Plan

บทที่ 3: การจัดการทรัพยากรของฝ่ายผลิต ตามระบบ ISO 9001:2015

·       การจัดการทรัพยากรที่จำเป็น กำลังคน เครื่องจักร อุปกรณ์ในฝ่ายผลิต

·       การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะของบุคลากรฝ่ายผลิต

·       การพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม และเพียงพอสำหรับฝ่ายผลิต

บทที่ 4: การจัดการระบบเอกสารของฝ่ายผลิต Document Control System

·       ประเภทของเอกสารตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

·       การจัดทำ Procedure และ Work Instruction สำหรับฝ่ายผลิต

·       เทคนิคการควบคุมเอกสารของฝ่ายผลิตให้เป็นฉบับที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

·       เทคนิคในการออกเอกสารใหม่ การเปลี่ยนแปลง การยกเลิกเอกสารอย่างเป็นระบบ

บทที่ 5: การควบคุมการผลิต ตามระบบ ISO 9001:2015

·       เทคนิคในการควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด

·       การชี้บ่งและสอบกลับ Identification and Traceability

·       การดูแลทรัพยากรที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้า Property belong to customers

·       การดูแลการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย Preservation & Handling

·       การควบคุมการเปลี่ยนแปลง Control of Change

·       การควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด Nonconformity Output

·       การปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ Release of Production Provision

บทที่ 6: การประเมินสมรรถนะของฝ่ายผลิต Performance Evaluation

·       การตรวจติดตาม การตรวจวัด วิเคราะห์และการประเมินของฝ่ายผลิต

·       ความพึงพอใจของลูกค้า Customer Satisfaction เกี่ยวกับฝ่ายผลิตอย่างไร

·       การตรวจติดตามภายใน Internal Audit ของฝ่ายผลิต

·       การเตรียมข้อมูลเพื่อการทบทวนของฝ่ายบริหาร Management Review

·       สิ่งที่ได้รับจากการทบทวนของฝ่ายบริหาร สำหรับฝ่ายผลิต

บทที่ 7: การปรับปรุงของฝ่ายผลิต ตามระบบ ISO 9001:2015

·       เทคนิคการจัดการกับความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและวิธีการแก้ไข

·       การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของฝ่ายผลิต

บทที่ 8: เคล็ดลับการบริหารฝ่ายผลิต ตามระบบ ISO 9001:2015

·       เคล็ดลับการบริหารฝ่ายผลิตตามระบบ ISO 9001:2015 ให้บรรลุผล

 

 

วิทยากร อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ระบบการบริหารคุณภาพ, ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม, การบริหารจัดซื้อ, การบริหารงานขาย, การบริหารคลังสินค้า, การควบคุมคุณภาพ, การลดต้นทุน, การบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR):
เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการบริหารจัดการระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กร, การวิเคราะห์ SWOT, Business Plan เพื่อกำหนดบริบทองค์กร Context of Organization การประเมินและการบริหารความเสี่ยง Risk Management, การจัดทำคู่มือระบบการบริหารคุณภาพ Quality Manual, กำหนดแนวทางการจัดทำระเบียบการปฏิบัติงาน Procedure และวิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction, การกำหนดแบบฟอร์ม Forms และจัดทำระบบการควบคุมเอกสาร Document Control Center, การตรวจติดตามภายใน Internal Audit, การจัดประชุมการทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review, การรองรับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อรับรองระบบ Certified Body

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ :  กำหนดแผนการควบคุมคุณภาพ ขับเคลื่อนให้เกิดการบริหารคุณภาพเป็นไปตามนโยบายคุณภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร สร้างความเชื่อมั่นในการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า การตรวจสอบงานระหว่างผลิต การตรวจปล่อยสินค้าสำเร็จรูป การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า การปรับปรุงระดับคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อถือและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย :  กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางการบริหารงานขาย การวิเคราะห์ SWOT,  การวางกลยุทธ์ธุรกิจ Business Strategy,  การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย Customer Target,  การกำหนดตำแหน่งทางการตลาด Positioning, การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 4P,  การวิเคราะห์ราคา Pricing, การวางสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า Customer Satisfaction, การสร้างผลกำไรและผลสำเร็จในการประเมินจากลูกค้า Margin & Excellence Award, การตลาดยุคใหม่ให้ประสบความสำเร็จด้วยโซเชียล Marketing by Social Network  

 

กำหนดการ

วันที่ 28 สิงหาคม 2562

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน  22 ส.ค. 2562

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมอไร้ซ์ สุขุมวิท ซ.26

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

 

หมายเหตุ    – ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร, อาหาร เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ
                 
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  / หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบเอกสารการโอนเงิน :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

23 กันยายน 2562...การวางแผนและจัดทำงบประมาณเพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร
23-24 กันยายน 2562...Intermediate Excel for Database and Special Functions
24 กันยายน 2562...ทักษะการเข้าสังคมและการทำงานเพื่อภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ
24 กันยายน 2562...กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา (สำหรับนักขาย ที่ต้องการเพิ่มทักษะที่ปรึกษา)
24 กันยายน 2562...การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร
24 กันยายน 2562...การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
25 กันยายน 2562...เตรียมการเพื่อรับการตรวจสอบของศุลกากร ณ สถานประกอบการ
25 กันยายน 2562...การพัฒนาทักษะการบริการสำหรับพนักงานขับรถขนส่งสินค้า
25 กันยายน 2562...กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ
26 กันยายน 2562...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015
26 กันยายน 2562...Train the Trainer เทคนิคก้าวสู่วิทยากรมืออาชีพ
26 กันยายน 2562...เบียร์เกมและการบริหารสินค้าคงคลัง (Beer Game & Inventory Management)
27 กันยายน 2562...เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis) article
27 กันยายน 2562...เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
27 กันยายน 2562...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร
30 กันยายน 2562...40 ประเด็นเด็ดๆ ที่ผู้บริหารงาน HR มือใหม่ต้องรู้
30 กันยายน 2562...การเจรจาต่อรองและปิดการขายสำหรับนักขาย Gen Y
30 กันยายน 2562...การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH / SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF, IMDS) article
1 ตุลาคม 2562...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้ (HR Law Update : 2019)
2 ตุลาคม 2562...การวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกัน ด้วย PDCA และ 8Ds (PDCA & 8Ds with RCA for Long-Term problem solving and prevention) article
2 ตุลาคม 2562...ครบเครื่อง..เรื่อง..ISO 9001:2015 จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
2 ตุลาคม 2562...สู่ความเป็นเลิศทักษะการเขียนรายงาน (ภาษาไทย)
4 ตุลาคม 2562...จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติตามระบบการบริหารคุณภาพ (หลักสูตรสำหรับชาวต่างชาติ) : Understanding Requirements & Implementation ISO 9001:2015 for Foreigners
4 ตุลาคม 2562...ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
4 ตุลาคม 2562...การบริหารผลการปฏิบัติงาน : การจัดทำตัวชี้วัด article
8 ตุลาคม 2562...สูตรเด็ด..สู่ความสำเร็จกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
8 ตุลาคม 2562...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม
8 ตุลาคม 2562...การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า
8 ตุลาคม 2562...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ
9 ตุลาคม 2562...เตรียมพร้อมรับมือ ด่วนที่สุด...กรมสรรพากร กำลังวางแผนตรวจสอบภาษี “แพทย์ กับโรงพยาบาล”
9 ตุลาคม 2562...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
10 ตุลาคม 2562...สร้างทีม สร้างกำไร by Agile Methodology
10 ตุลาคม 2562...เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
10 ตุลาคม 2562...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
11 ตุลาคม 2562...การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
14-15 ตุลา่คม 2562...กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” อย่างมืออาชีพ (Enhancing Your SMART “Personal Assistant” Professional Skills)
16 ตุลาคม 2562...ทักษะนักขายมืออาชีพ
17 ตุลาคม 2562...Update…กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ ปี 2562 : กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ประกาศใช้แล้ว..นายจ้างต้องรับมืออย่างไร..?
17 ตุลาคม 2562...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร
17 ตุลาคม 2562...เทคนิคการบริหารเวลา
17-18 ตุลาคม 2562...Basic & Advance International Material Data System : IMDS
18 ตุลาคม 2562...Finance for Non-Finance Managers
18 ตุลาคม 2562...Excel ในงาน HR
18 ตุลาคม 2562...จิตวิทยาสู่ความเป็นเลิศ การทำงานเป็นทีม และครองใจ แบบ Win Win
18 ตุลาคม 2562...การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้ (HR FOR NON HR)
19 ตุลาคม 2562...เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขาย
22 ตุลาคม 2562...การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วย DOJO Training System
24 ตุลาคม 2562...Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart
25 ตุลาคม 2562...เจาะประเด็น...การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
25 ตุลาคม 2562...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control article
25 ตุลาคม 2562...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อ ตามระบบ ISO 9001:2015
28-29 ตุลาคม 2562...Advanced Excel for Special Macro & VBA
29 ตุลาคม 2562...กระบวนการส่งออก การนำเข้า และพิธีการศุลกากร article
29 ตุลาคม 2562...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ “นักบัญชี”
29 ตุลาคม 2562...เคล็ดลับ “การบริหารจัดการ ยุค 4.0” สู่ความเป็นมืออาชีพ (Secretness of Smart Organization By 4.0 Management Skills)
30 ตุลาคม 2562...เคล็ดลับการบริหารงานคิวซีตามระบบ ISO 9001:2015
30 ตุลาคม 2562...การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Service Communication & Complaint Management)
30 ตุลาคม 2562...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Sales and Professional Technique to Increase Sales) article
31 ตุลาคม 2562...Incoterms ® 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
31 ตุลาคม 2562....SALE FOR NON SALES ขายได้ แม้ไม่เคยขาย
4 พฤศจิกายน 2562...การเลือกใช้กิจกรรม เพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ที่เหมาะสมกับการทำงาน (Effectiveness of Productivity tools selection)
4 พฤศจิกายน 2562...Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
6 พฤศจิกายน 2562...การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement) article
20-21 พฤศจิกายน 2562...ความรู้ “การนำเข้า-ส่งออก” ทั้งระบบภาษีและพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่
26 พฤศจิกายน 2562...เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์ และการตีความข้อมูล (เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับ)
3 ธันวาคม 2562...การลดต้นทุนในองค์กร
3 ธันวาคม 2562...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
20 ธันวาคม 2562...การเจรจาต่อรองและปิดการขายสำหรับนักขาย Gen YCopyright © 2013 All Rights Reserved.