อาจารย์ร่มฉัตร แย้มละออ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 9 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


อาจารย์ร่มฉัตร แย้มละออ

 อาจารย์ร่มฉัตร แย้มละออ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

อาจารย์ร่มฉัตร แย้มละออ
(ROMCHAT YAMLAOR)


การศึกษา
   • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การทํางานปัจจุบัน
   • ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลมากกว่า 15 ปี
   • ที่ปรึกษาระบบงานทรัพยากรบุคคล
   • วิทยากรอิสระ วิทยากรรับเชิญ


ประสบการณ์ทํางาน
   • อาจารย์ระดับวิทยาลัย ซึ่งร่วมจัดทําแผนเพื่อยกระดับสู่มหาวิทยาลัย
   • งานบริหารทรัพยากรบุคคลภาคเอกชนหลายแห่ง
   • งานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนหลายแห่ง
   • งานสื่อสารมวลชนภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่ง
   • งานบริหารสํานักงานและธุรการ ภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่ง

ประสบการณ์ฝึกอบรม
   • หลักสูตร วิทยากรเอกลักษณ์ของชาติเพื่อฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัคร จัดโดย สํานักงานเอกลักษณ์ของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
   • หลักสูตร สื่อสารมวลชนเพื่อความมั่นคงของชาติระดับผู้นํา จัดโดย สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   • หลักสูตร โครงการข่ายข่าวประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง จัดโดย กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย
   • หลักสูตร กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์องค์กร จัดโดย บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ร่วมกับ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   • หลักสูตร พัฒนาความรู้สุขภาพจิตสําหรับสื่อมวลชนท้องถิ่น จัดโดย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต
   • หลักสูตร กฎหมายประกันสังคมที่น่ารู้ จัดโดย สํานักงานประกันสังคม
   • หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารและหัวหน้างานควรรู้ จัดโดย แรงงานจังหวัดสุโขทัย


ประสบการณ์ด้านวิทยากรและความเชี่ยวชาญพิเศษ
   1. กฎหมายแรงงานสําหรับการบริหารงานบุคคล
   2. เทคนิคการเขียนและแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย
   3. เทคนิคการสอบสวน การลงโทษ และการเลิกจ้างที่ชอบด้วยกฎหมาย
   4. เทคนิคการเขียนจดหมาย E-Mail (ภาษาไทย) และเอกสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
   5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ Thailand 4.0
   6. ทุก GEN ทํางานอย่างไรให้มีความสุข
   7. จิตสํานึกรักองค์กร & สร้างแรงจูงใจการทํางาน
   8. การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดสู่ความสําเร็จ
   9. เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมืออาชีพ
  10. จิตวิทยาการบริหารและการบังคับบัญชา
  11. จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง
  12. ธุรการมืออาชีพในยุค 4.0
  13. เทคนิคการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
  14. การคิดเชิงบวก ต่อองค์กร เพื่อนร่วมงาน และการทํางาน
  15. การคิด กระบวนการคิด อารมณ์ และการจัดการกับอารมณ์
  16. เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
  17. การเขียนรายงานการประชุม
  18. ทักษะการคิดเพื่อพัฒนางานอาชีพ
  19. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  20. การเป็นวิทยากรมืออาชีพยุคให
ม่
  21. การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  22. ปลูกรักในบ้าน ปลูกสัมพันธภาพในงาน
  23. ทักษะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพที่เป็นเลิศ
  24. กลยุทธ์ในการบริหารบุคคลในยุค 4.0
  25. ทัศนคติเชิงบวกและการทํางานเป็นทีม
  26. งานบริการที่เป็นเลิศ
  27. เทคนิคการประสานงานภายในและภายนอก
  28. กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจสู่ลูกค้า
  29. การให้คําปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์
  30. การสื่อสารและการประสานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยากร

อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อ.สมเกียรติ ช่วยมาก
อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล
อาจารย์เชิดศักดิ์ เพาะบุญ
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อาจารย์ทองชัย โซ่สายใจ
อ.กมลทิพย์ จันทรมัส
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อาจารย์พิทักษ์พงษ์ จัตุชัย
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
อ.นรีนทีทิพย์ ศรีสุเมธากุล
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์นุชรี วงศ์สุนทร
นายโรจ เทพวัลย์
อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ปิยนุช บุญประคอง
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์นภาพร เกียรติคุณ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อาจารย์จรีภรณ์ ถ้ำตรงกิจกุล
อ.นทษร สุขสารอมรกุล
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อาจารย์สืบสกุล แสงธำรง
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
อาจารย์วฤทธิ์ สายสุวรรณ
อาจารย์พัชรี แช่มช้อย
ดร.ทนง ทองเต็ม
คุณไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
คุณเจนวิทย์ อภิชัยนันท์
คุณสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.