ReadyPlanet.com
bulletหลักสูตร Public Training
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


18 กรกฎาคม 2561...การพัฒนาตนเองและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (Effective Self Development & Work Process Improvement)

 

หลักการและเหตุผล

      การทำงานของทุกคนในองค์กรเป็นเรื่องธรรมดาที่แรก ๆ มีความฝันใฝ่ มีแรงจูงใจ มีประสิทธิภาพมากมายที่พร้อมจะทำงานที่ได้รับมอบหมาย แต่พอทำไปสักพักหนึ่ง แทบทุกคนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลง เราเรียกว่า หมดไฟ หมดใจ แล้วจะทำอย่างไรให้บุคคลเหล่านี้กลับมามีไฟ ฮึดสู้ใหม่ พร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน
      การปรับ Mind set ของคนที่หมดไฟ ให้มีแนวคิด ทัศนคติที่ดีขึ้น ถูกต้อง พร้อมที่จะทำความรู้จักตนเอง และรู้จักศักยภาพของตนเองเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคน เพราะจะทำให้เราได้ค้นพบ จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองในอนาคต ที่สำคัญคือ การตระหนักรู้ว่าตนเองนั้นควรพัฒนาสิ่งใด เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น
      นอกจากนี้ การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการทำงานขององค์กร สัมพันธ์กับ Core Competency และส่งเสริมให้พนักงานทุกส่วนฝ่ายตระหนักถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
     1. เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการรู้จักตนเอง และการพัฒนาตนเองให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
     2. เพื่อเรียนรู้ เข้าใจ วิธีการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
     3. เพื่อเรียนรู้ เข้าใจ วิธีการที่จะได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือกันในการทำงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันในองค์กรที่มีความสุข บรรลุทั้งเป้าหมายส่วนตัว และเป้าหมายส่วนงาน
     4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของตนเองให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก Core Competency
     5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของตนเอง และพัฒนาปรับปรุงตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

วิธีการฝึกอบรม :  การบรรยาย (Lecture), กรณีศึกษา (Case Study), การประชุมปฏิบัติการ (Workshop), เกมการบริหาร (Management Games), การระดมสมอง (Brain Storming)

หัวข้ออบรม

ช่วงที่ 1 : การปรับใจ ปรับความคิด ชีวิตเปลี่ยน

ช่วงที่ 2 : การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ

·       ความสำคัญของการพัฒนาตนเอง

·       การประเมินประสิทธิภาพของตนเอง

·       ค้นพบตน รู้จักตนเอง 10 คำถาม

·       S-T-A-R-T Steps : ขั้นตอนการพัฒนาตนเอง "อย่างมีเป้าหมาย" ที่ชัดเจน

1)      S = Self - Esteem      รู้คุณค่าในตัวคุณเอง

2)      T = Target               มีเป้าหมายชัดเจน

3)      A= Attitude               มีทัศนคติที่ถูกต้อง

4)      R = Respect             มีความยอมรับนับถือในความสามารถของตนและผู้อื่น

5)      T= Team Work สามารถทำงานเป็นทีมได้

·       7 Steps for Self Development ขั้นตอนการพัฒนาตนเอง

1)      การสำรวจพิจารณาตนเอง

2)      การวิเคราะห์ จุดเด่น - จุดบกพร่อง

3)      การกำหนดปัญหาและพฤติกรรมเป้าหมาย

4)      การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน

5)      การเลือกเทคนิควิธีและวางแผน

6)      การทดลองปรับปรุงพัฒนา

7)      การประเมินผลและขยายผลการพัฒนา

·       กิจกรรม The Map of  Life for Success (รายบุคคล)

ช่วงที่ 3 : สมรรถนะหลักขององค์กร กับแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

·       เปิดใจพูดคุยเรื่องสมรรถนะหลักขององค์กร Core Competency

·       เรียนรู้ต้นตอแห่งสิ่งที่ต้องปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานในองค์กร ด้วยหลัก 7P

          (People, Policy, Process, Product, Period, Partner, Paraphernalia)

ช่วงที่ 4 : เทคนิควิธีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน

·       P-D-C-A Cycle (วางแผน ทดลอง ตรวจสอบ ปฏิบัติ)

·       เทคนิคการคิดเชิงระบบ

·       Process Improvement Workshop

1)      เรียนรู้ 8 Step ขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

2)      จัดกลุ่มระดมสมอง เพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานจริง

ช่วงที่ 5 : เพิ่มประสิทธิภาพด้วย Proactive (4P : Pacing กระตุ้นได้ - Preparation เตรียมพร้อม -Picking เลือกดี - Positive คิดบวก)

ช่วงที่ 6 : กำจัดจุดอ่อน

·       เรียนรู้ข้อจำกัดของบุคคล

·       เข้าใจความขัดแย้งระหว่างกัน

·       ค้นหาจุดวิกฤต ของงานของหน่วยงาน

·       สร้างแนวทางการทำงานให้สอดรับกัน

7. สรุปแนวคิดและสาระที่ได้รับ พร้อมสร้าง Commitment ในการพัฒนาตนเอง

วิทยากร : อาจารย์พิมพ์พิศา  ศรีสุเมธากุล     

                  ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาการอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาบุคลากร CPF Training Center Co.,Ltd., อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาเทคโนโลยีการจัดการ วิชาหลักการจัดการ, วิทยากรจัดอบรมและสัมมนาวิชาการ และเชิงปฏิบัติการ Team Building และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน  12 ก.ค. 2561

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

หมายเหตุ    – ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร, อาหาร เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ
                 –
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ l  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :  *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

11 ธันวาคม 2561...การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้ (HR FOR NON HR) article
12 ธันวาคม 2561...การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL (MIL-STD-105E) : Quality cost reduction by Adjusting sampling plans article
12 ธันวาคม 2561...เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 article
12 ธันวาคม 2561...จิตวิทยาอุตสาหกรรม เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน article
12-14 December 2561...English Business Contract (Management and Techniques) เทคนิคการร่าง ตรวจ แก้ไข แปล สัญญาธุรกิจภาษาอังกฤษ article
14 ธันวาคม 2561...สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการและเจ้านายไว้วางใจ article
14 ธันวาคม 2561...เทคนิคการจัดทำเอกสาร Production Part Approval Process (PPAP) article
15 ธันวาคม 2561...วิธีการเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ (How to write business emails in English professionally) article
17 ธันวาคม 2561...เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ : The Presenter article
17 ธันวาคม 2561...เทคนิคการทำ APQP Work Book เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ article
17 ธันวาคม 2561...เจาะประเด็น...การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย
19 ธันวาคม 2561...เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan article
19 ธันวาคม 2561..เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล article
19 ธันวาคม 2561...เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
19 ธันวาคม 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies) article
19 ธันวาคม 2561...การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน article
20 ธันวาคม 2561...Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ article
20 ธันวาคม 2561...เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ article
21 ธันวาคม 2561...ลดค่าซ่อมบำรุงด้วยวิศวกรรมยานยนต์ขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานขับรถทั่วไปและรถบรรทุกขนาดใหญ่ article
25 ธันวาคม 2561...การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills) article
25 ธันวาคม 2561...Service Beyond Expectation : บริการเหนือความคาดหมาย article
8 มกราคม 2562...การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า article
9 มกราคม 2562...กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ article
10 มกราคม 2562...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร article
11 มกราคม 2562...การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน article
14 มกราคม 2562...Excel Advanced for PivotTable and Database Techniques article
15 มกราคม 2562...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม article
16 มกราคม 2562...การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC (Smart Communication and Communication with DISC) article
17 มกราคม 2562...การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 7M 3E (7M 3E Change Management) article
18 มกราคม 2562...เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย Competency : Competency Based Interview article
19 มกราคม 2562...กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ article
19 มกราคม 2562...เบียร์เกมและการบริหารสินค้าคงคลัง (Beer Game & Inventory Management) article
21 มกราคม 2562...Excel Advanced for Special Functions article
22 มกราคม 2562...เทคนิคการสร้างความมั่นใจ “ภาษาพูด” - อังกฤษ article
23 มกราคม 2562...ขายอย่างเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย article
23 มกราคม 2562...ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส (5S for Productivity Improvement) article
24 มกราคม 2562...กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ article
26 มกราคม 2562...ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน article
29 มกราคม 2562...เจาะประเด็น...การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย article
30 มกราคม 2562...การวัดและสร้างการผูกใจพนักงานในองค์กร : ภาคปฏิบัติ article
31 มกราคม 2562...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies) article
1 กุมภาพันธ์ 2562...การวางแผนและการควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์ (Strategic Production Planning & Controlling) article
7 กุมภาพันธ์ 2562...เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
8 กุมภาพันธ์ 2562...ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร article
8 กุมภาพันธ์ 2562...เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญชี/ป้องกันปัญหาแรงงาน/การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย article
9 กุมภาพันธ์ 2562...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ article
11 กุมภาพันธ์ 2562...ศิลปะการบริหารคนในธุรกิจบริการ (Service People Management)
12 กุมภาพันธ์ 2562...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Sales and Professional Technique to Increase Sales) article
15 กุมภาพันธ์ 2562...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง การใช้โทรศัพท์ GPS ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายขนส่ง article
18 กุมภาพันธ์ 2562...Effective Presentation by PowerPoint article
22 กุมภาพันธ์ 2562...เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขายขั้นสูง article
23 กุมภาพันธ์ 2562...ปลุกความคิดในการทำงานเชิงรุก article
26 กุมภาพันธ์ 2562...ความรู้ – ข้อควรระวัง ในการทำธุรกิจ “ส่งออก-นำเข้า” เพื่อลดต้นทุน article
1 มีนาคม 2562...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance)
6 มีนาคม 2562...การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน article
7 มีนาคม 2562...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ article
13 มีนาคม 2562...จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่างไรให้เป็นยุทธศาสตร์องค์กร (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ) article
19 มีนาคม 2561...เทคนิค วิธีหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) กับการจ่ายเงินได้ 12 กรณี article