ReadyPlanet.com
bulletหลักสูตร Public Training
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


19-20 กรกฎาคม 2561...เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)

 

หลักการและเหตุผล
      หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทั้งความรู้ และหลักคิดในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะวิทยากรได้อย่างเหมาะสม มีทักษะเบื้องต้นสำหรับการเป็นวิทยากรมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ และมีคุณลักษณะกับเจตคติที่ดีต่อการเป็นวิทยากรมืออาชีพ การฝึกอบรมเป็นวิธีการในการพัฒนา คน ที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง และการฝึกอบรมที่ดีจะต้องมีการวางแผนและการเตรียมการที่ดีและเป็นระบบ โดยวิทยากรต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ฝึกอบรมและแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรมอย่างถูกต้อง จึงจะทำให้การฝึกอบรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล
      ปัญหาประการหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพหรือสายงานที่ปฏิบัติ คือการขาดความรู้และความชำนาญด้านเทคนิควิธีการถ่ายทอดความเข้าใจในลักษณะการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมการเตรียมแผนการสอนและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสม ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมที่กำหนด         
      กลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรก็คือ การเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้และเข้าใจขั้นตอนการทำงาน ปัญหาและอุปสรรคในองค์กร
ดังนั้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้มีจิตวิทยาและทักษะที่เหมาะสม จึงควรมีการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรที่จะสนับสนุนให้การฝึกอบรมประสบความสำเร็จด้วยดี

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการเป็นวิทยากรมืออาชีพและวิทยากรในองค์กร

2.      เพื่อให้ทราบถึงวิธีการเป็นวิทยากรที่ดี ตลอดจนสามารถใช้เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง

3.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้หลักการและทักษะการเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย   พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรภายในของบริษัท หรือพนักงานที่ต้องถ่ายทอดงานให้กับทีม

จำนวนผู้เข้าสัมมนา  ไม่เกิน 10-12 คน/รุ่น (เน้น Workshop)

ระยะเวลา  2 วัน/รุ่น ( 09.00 – 16.00 น.)

กำหนดการฝึกอบรม

เวลา

หัวข้อการฝึกอบรม

วันที่หนึ่ง

09.00 – 10.30 น.

- แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม และความหมายของการฝึกอบรม

- ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

- บทบาทหน้าที่ของวิทยากรและคุณสมบัติของวิทยากรภายในองค์กร

- Workshop 1: ฝึกปฏิบัติพื้นฐานการเป็นวิทยากรเป็นรายบุคคล

10.30 – 10.45 น.

พักเบรก  (Break)

10.45 – 12.00 น.

- ธรรมชาติของมนุษย์ในการเรียนรู้

- ความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ของคนในองค์กร

- เป้าหมายของการฝึกอบรมและหลักการถ่ายทอดสำหรับวิทยากร

- หลักการใช้เทคนิคการฝึกอบรม

- ขั้นตอนที่สำคัญของการเตรียมการสำหรับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

- การเปิด/ปิดให้ประทับใจ

-  ฝึกปฏิบัติการเปิด/ปิดให้ประทับใจ

12.00 – 13.00  น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

- เทคนิคการรับมือกับความตื่นเต้น

- เทคนิคการเขียนแผน และวางแผนการสอน และการใช้สื่อ

- เทคนิคในการรับมือกับคำถามจากผู้เข้าอบรม/ผู้ฟัง

14.30 – 14.45 น.

พักเบรก  (Break)

14.45 – 16.00 น.

- Workshop 2: ฝึกปฏิบัติพื้นฐานการเป็นวิทยากร

วันที่สอง

09.00 – 10.30 น.

- การสร้างบรรยากาศที่ดี ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการส่งเสริมการเรียนรู้

- เทคนิคในการฝึกอบรมและการประเมินผลการฝึกอบรม

- เทคนิคการใช้สื่อประกอบการสอนให้น่าสนใจ

- ประเภทของสื่อมีอะไรบ้าง

10.30 – 10.45 น.

พักเบรก  (Break)

10.45 – 12.00 น.

- Workshop 3: ฝึกปฏิบัติการสอบสอนเป็นรายบุคคล (รอบที่ 1)

   พร้อมประเมินผลการฝึกปฏิบัติ

- ทำไมต้องใช้สื่อประกอบการสอนคุณค่าของสื่อเพื่อการฝึกอบรม

- ข้อดี ข้อเสีย ของสื่อแต่ละประเภท

12.00 – 13.00  น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

- เกณฑ์ในการเลือกใช้สื่อให้น่าสนใจ

- Workshop 3 (ต่อ) : ฝึกปฏิบัติการสอบสอนเป็นรายบุคคล (รอบที่ 1)

  พร้อมประเมินผลการฝึกปฏิบัติ

- ทักษะการพูดและการสื่อสารสำหรับการเป็นวิทยากร

- น้ำเสียงลีลาท่าทาง  คำพูด

- การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวิทยากร

14.30 – 14.45 น.

พักเบรก  (Break)

14.45 – 16.00 น.

- Workshop 4: ฝึกปฏิบัติการสอบสอนเป็นรายบุคคล (รอบที่ 2)

- พร้อมประเมินผลการฝึกปฏิบัติ

- สรุปผลการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร ถาม ตอบ

หมายเหตุ  กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 รูปแบบการสัมมนา
      1.       การบรรยาย                        30 %
      2.      เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ  Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม  70 %

หมายเหตุ และการเตรียมตัว

1.      ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมเนื้อหา 1 เรื่องที่ใช้ในการสอน และเครื่องคอมฯ ทางบริษัทสัก 1 เครื่องไฟล์ power point ของแต่ละคนเพื่อสอน สำหรับการฝึกปฏิบัติเป็นวิทยากร โดยใช้เวลาคนละ 15-20 นาที (ใช้ในการฝึกปฏิบัติวันที่ 1-2)

2.   เนื้อหา / กิจกรรม อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าสัมมนา

วิทยากรในการฝึกอบรม  อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์  จบปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบัน ปฏิบัติงาน บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า ประสบการณ์ ดูแลในส่วนของงานบริการลูกค้า มากกว่า 15 ปี และมีประสบการณ์ในการการจัดเก็บเอกสารมากกว่า 15 ปี อาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน่วยงานขาย บริษัท นวพลอินดัสทรี จำกัด

กำหนดการ

วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561

บุคคลทั่วไป

7,800 + 546 = 8,346

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน  13 ก.ค. 2561

7,000 + 490 = 7,490

สถานที่

โรงแรมอไรซ์  สุขุมวิท ซอย 26

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 6,400

6,400 + 448 = 6,848

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 5,800

5,800 + 406 = 6,206

 

หมายเหตุ     - ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้  200%
          
          - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ  

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ l  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :  *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

12 ธันวาคม 2561...การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL (MIL-STD-105E) : Quality cost reduction by Adjusting sampling plans
12 ธันวาคม 2561...เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
12 ธันวาคม 2561...จิตวิทยาอุตสาหกรรม เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน
12-14 December 2561...English Business Contract (Management and Techniques) เทคนิคการร่าง ตรวจ แก้ไข แปล สัญญาธุรกิจภาษาอังกฤษ
14 ธันวาคม 2561...สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการและเจ้านายไว้วางใจ
14 ธันวาคม 2561...เทคนิคการจัดทำเอกสาร Production Part Approval Process (PPAP)
15 ธันวาคม 2561...วิธีการเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ (How to write business emails in English professionally)
17 ธันวาคม 2561...เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ : The Presenter
17 ธันวาคม 2561...เทคนิคการทำ APQP Work Book เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
17 ธันวาคม 2561...เจาะประเด็น...การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย
19 ธันวาคม 2561...เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan
19 ธันวาคม 2561..เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
19 ธันวาคม 2561...เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
19 ธันวาคม 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
19 ธันวาคม 2561...การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
20 ธันวาคม 2561...Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
20 ธันวาคม 2561...เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ
21 ธันวาคม 2561...ลดค่าซ่อมบำรุงด้วยวิศวกรรมยานยนต์ขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานขับรถทั่วไปและรถบรรทุกขนาดใหญ่
25 ธันวาคม 2561...การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills) article
25 ธันวาคม 2561...Service Beyond Expectation : บริการเหนือความคาดหมาย
26 ธันวาคม 2561...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control article
8 มกราคม 2562...การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า
9 มกราคม 2562...กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
10 มกราคม 2562...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
11 มกราคม 2562...การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน
14 มกราคม 2562...Excel Advanced for PivotTable and Database Techniques article
15 มกราคม 2562...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม
16 มกราคม 2562...การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC (Smart Communication and Communication with DISC)
17 มกราคม 2562...การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 7M 3E (7M 3E Change Management)
18 มกราคม 2562...เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย Competency : Competency Based Interview
19 มกราคม 2562...กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
19 มกราคม 2562...เบียร์เกมและการบริหารสินค้าคงคลัง (Beer Game & Inventory Management)
21 มกราคม 2562...Excel Advanced for Special Functions
22 มกราคม 2562...เทคนิคการสร้างความมั่นใจ “ภาษาพูด” - อังกฤษ
23 มกราคม 2562...ขายอย่างเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย
23 มกราคม 2562...ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส (5S for Productivity Improvement)
24 มกราคม 2562...กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ
26 มกราคม 2562...ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน
29 มกราคม 2562...เจาะประเด็น...การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย
30 มกราคม 2562...การวัดและสร้างการผูกใจพนักงานในองค์กร : ภาคปฏิบัติ
31 มกราคม 2562...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
1 กุมภาพันธ์ 2562...การวางแผนและการควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์ (Strategic Production Planning & Controlling)
7 กุมภาพันธ์ 2562...เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
8 กุมภาพันธ์ 2562...ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
8 กุมภาพันธ์ 2562...เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญชี/ป้องกันปัญหาแรงงาน/การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
9 กุมภาพันธ์ 2562...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่
11 กุมภาพันธ์ 2562...ศิลปะการบริหารคนในธุรกิจบริการ (Service People Management)
12 กุมภาพันธ์ 2562...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Sales and Professional Technique to Increase Sales)
15 กุมภาพันธ์ 2562...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง การใช้โทรศัพท์ GPS ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายขนส่ง
18 กุมภาพันธ์ 2562...Effective Presentation by PowerPoint
22 กุมภาพันธ์ 2562...เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขายขั้นสูง
23 กุมภาพันธ์ 2562...ปลุกความคิดในการทำงานเชิงรุก
26 กุมภาพันธ์ 2562...ความรู้ – ข้อควรระวัง ในการทำธุรกิจ “ส่งออก-นำเข้า” เพื่อลดต้นทุน
1 มีนาคม 2562...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance)
6 มีนาคม 2562...การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
7 มีนาคม 2562...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
13 มีนาคม 2562...จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่างไรให้เป็นยุทธศาสตร์องค์กร (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ)
19 มีนาคม 2561...เทคนิค วิธีหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) กับการจ่ายเงินได้ 12 กรณี